1. Bestuur en dienstverlening

1. Bestuur en dienstverlening

Terug naar navigatie - 1. Bestuur en dienstverlening

ALGEMEEN

Inwoners en ondernemers zijn goed in staat hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Zij verwachten een gemeente die ondersteunt en economische en maatschappelijke initiatieven bevordert in plaats van afremt. Een gemeente die openstaat voor creatieve ideeËn en initiatieven, die het gesprek aangaat en meedenkt. Ook willen inwoners en ondernemers een klantgerichte gemeente die producten en diensten snel en gemakkelijk levert. Een gemeente die dicht bij de mensen staat, weet wat er speelt en hierop inspeelt, en zorgt voor wederzijds vertrouwen.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

  • Bestuur en bestuurlijke samenwerking
  • Relatie burger en bestuur
  • Brandweer en rampenbestrijding
  • Openbare orde en veiligheid

1.1 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Terug naar navigatie - De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Met behulp van o.a. (het dashboard uit) Pepperflow hebben en houden we zicht op de realisatie van de doelstellingen. Overall kijkend naar de rapportages in Pepperflow kan de conclusie worden getrokken dat er afdoende sturing aanwezig is.

Dit blijkt ook uit de evaluatie van het collegeprogramma 2014-2018. Hieruit kwam naar voren dat 98% van de doelstellingen geheel of deels is gerealiseerd.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit en efficiency. Hiermee besparen we met ingang van 2018 structureel € 500.000.

Terug naar navigatie - Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit en efficiency. Hiermee besparen we met ingang van 2018 structureel € 500.000.

De besparing op de taakstelling is niet realiseerbaar gebleken aangezien er bij de samenwerkingspartners geen gelijke financiële focus is.

R

Zo hebben wij dat gedaan!

We hebben een efficiënt en effectief democratisch functionerend bestuur.

Terug naar navigatie - We hebben een efficiënt en effectief democratisch functionerend bestuur.

In het 1e kwartaal van 2018 zijn de interne workshops gehouden om de kwaliteit van de raadsvoorstellen te verbeteren. De raad heeft op 17 april uitgesproken om naar een andere vergaderstructuur te gaan, waardoor o.a de besluitvorming effectiever en efficiënter wordt

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We versterken de regio door samenwerkingsverbanden op economisch gebied waardoor de leefbaarheid van onze gemeenschap wordt versterkt.

Terug naar navigatie - We versterken de regio door samenwerkingsverbanden op economisch gebied waardoor de leefbaarheid van onze gemeenschap wordt versterkt.

De gemeente is deelnemer binnen de ontwikkelingen van Greenport Venlo. De ontwikkelingen zijn sterk gericht op het versterken van de agrofood/agribusiness pijler. Bij de start van het nieuwe Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is met nadruk aandacht gevraagd voor een sterke propositie op agrofood/agribusiness. In 2018 is dit in samenwerking met de gemeenten Venray en Horst aan de Maas verder vorm gegeven. Ook het (verder) ontwikkelen van de kennisinfrastructuur is opgepakt.
De Campus BV is opgericht en er is een directeur aangetrokken voor de ontwikkeling van het campusprogramma. Een groot deel van de bedrijven die gelinkt zijn aan dit thema zijn afkomstig uit onze gemeente. We zijn actief in gesprek met onze ondernemers en faciliteren de verbinding tussen het bedrijfsleven en onderwijs, binnen de gemeente en daarbuiten zoals de (EU-)regio. De Campus en de betrokken bedrijven zetten zich er samen voor in om meer banen te scheppen en hoger opgeleide jongeren aan de regio te binden. De campusontwikkeling met als centraal thema voeding en gezondheid geeft een belangrijke impuls aan innovatieve ontwikkelingen. Diverse onderzoekscentra vestigen zich in en rondom Villa Flora. In 2018 zijn er businessdevelopers aangetrokken om bestaande bedrijven uit de regio te faciliteren en te verbinden aan de campusontwikkeling, en daarnaast nieuwe bedrijven aan te trekken. Ondernemers hebben een convenant gesloten met onderwijspartijen om een betere afstemming te realiseren tussen het onderwijsaanbod en de vraag van het bedrijfsleven. Extra aandacht is nodig voor de koppeling met het MKB op de doelstellingen en mogelijkheden van  de Brightlands Campus.

De ontwikkelingen rondom de Campus, de samenwerking met de Universiteit Maastricht en de Brightlandcampussen versterken het vestigingsklimaat en de mogelijkheden tot scholing / onderzoek in combinatie met het bedrijfsleven. De regio neemt deel aan werkgroepen en commissies in van de Euregio en bezoekt themabijeenkomsten in Brussel en vertelt daar het verhaal van Greenport (en de Brightland Campus).
We hebben in 2018 actief naar contacten met partijen in andere belangrijke economische regio’s, waaronder Brainport Eindhoven, Stadsregio Arnhem- Nijmegen en in het Duitse grensgebied gezocht.  Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met Food Valley en Agri Food Capital.
We participeren actief in de beweging GR2025. GR2025 is op dit moment bezig met de strategie, samen met GR2025 onderzoeken we waar we elkaar kunnen versterken. We dragen financieel bij en hebben extra budget beschikbaar gesteld voor een verbinder, die de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid verder moet versterken / aanjagen. In samenspraak met GR2025 en O2 wordt dit nu verder uitgewerkt.
We willen de (Eu)regio bekend maken bij (overheids-)instanties en bedrijven die een bijdrage kunnen leveren binnen onze regio. Het actief blijven zoeken naar (economische) samenwerking in de Euregio blijft een continue proces. We hebben contact met andere regio’s, zoals Brainport Eindhoven.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

1.2 Relatie burger en bestuur

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

Gemeente en samenleving weten van elkaar wat er leeft.

Terug naar navigatie - Gemeente en samenleving weten van elkaar wat er leeft.
G

Zo hebben wij dat gedaan!

Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn van mening dat de gemeente vanuit hun vraag en behoefte bijdraagt aan het wonen, werken en recreëren in Horst aan de Maas.

Terug naar navigatie - Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn van mening dat de gemeente vanuit hun vraag en behoefte bijdraagt aan het wonen, werken en recreëren in Horst aan de Maas.

We streven naar draagvlak voor ons werk en dat onze inwoners, ondernemers en bezoekers er trots op kunnen zijn. Om vertrouwen te winnen, sturen we in onze communicatie minder op reputatie en meer op legitimatie. Ons beleid moet betrouwbaar, geloofwaardig en rechtvaardig worden gevonden. We analyseren steeds meer en vaker de beeldvorming. Extra aandacht is uitgegaan naar de communicatie rondom de verkiezingen, het nieuwe coalitieakkoord en de profielschets van de burgemeester.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We verminderen klachten en bezwaren aan de voorkant door meer in gesprek te gaan met onze inwoners.

Terug naar navigatie - We verminderen klachten en bezwaren aan de voorkant door meer in gesprek te gaan met onze inwoners.
G

Zo hebben wij dat gedaan!

We werken aan een continue verbetering van zowel onze online als onze persoonlijke dienstverlening aan de inwoners.

Terug naar navigatie - We werken aan een continue verbetering van zowel onze online als onze persoonlijke dienstverlening aan de inwoners.

Iedereen in onze organisatie werkt direct of indirect voor onze gemeenschap. De klant (onze inwoners, ondernemers en partners) is daarom het bestaansrecht van onze organisatie. Onze klanten leven in een wereld van razendsnelle digitale ontwikkelingen en hebben steeds hogere verwachtingen van dienstverlening. We streven daarom naar een optimale dienstverlening, die richtinggevend en sturend is voor onze bedrijfsvoering. Hiervoor hebben we een visie, uitgangspunten en servicenormen geformuleerd. Deze visie, uitgangspunten en servicenormen zijn begin Q4 aangeboden aan het DT en vastgesteld. 

De  visie, uitgangspunten en servicenormen zijn regionaal (samenwerking Dienstverlening Venlo, Venray en Horst aan de Maas oftewel VVH) samengesteld en zijn op hetzelfde moment in de drie gemeenten aangeboden ter vaststelling (okt. 2018). De servicenormen en uitgangspunten hebben richting gegeven om de dienstverlening weer op de kaart te zetten binnen de organisatie. Dit is naar tevredenheid gelukt. Op de valreep is in dec. 2018 onze nieuwe website gelanceerd. Deze biedt hoogwaardige dienstverlening door het gebruikersgemak voorop te zetten en te voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidsnormen. De oude website bevatte ong. 2500 (sub)pagina’s. Voor de nieuwe site zijn dat er ong. 300. Het resultaat is dat informatie beter vindbaar is en er minder vervuiling getoond wordt.

Verschillende afdelingen hebben een start gemaakt met het LEAN inrichten van de processen. Dit leidt in veel gevallen tot een snellere afhandeling van de klantvraag en minder administratieve last. Concrete cijfers zijn er nog niet in alle gevallen maar wel al de eerste ervaringen. We hebben een start gemaakt met het meten en monitoren van de servicenormen middels BI. In 2019 zal dit verder uitgerold worden.  

O

Zo hebben wij dat gedaan!

1.3 Brandweer en rampenbestrijding

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We nemen onze lokale verantwoordelijkheid voor het proces Bevolkingszorg door het versterken en professionaliseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Terug naar navigatie - We nemen onze lokale verantwoordelijkheid voor het proces Bevolkingszorg door het versterken en professionaliseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Lokale bemensing is op orde en oefeningen en kennisontwikkeling wordt geborgd. Invulling operationele rol van ambtenaar AOV heeft een impuls gekregen omdat er in 2018 verder is geïnvesteerd op integrale veiligheid. Dit betekent naast fysieke veiligheid ook de gebieden sociale veiligheid, evenementen en veiligheidsbeleid.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We zorgen voor een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid binnen de openbare orde en veiligheid.

Terug naar navigatie - We zorgen voor een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid binnen de openbare orde en veiligheid.

We hebben in 2018 integraal advies gegeven op zowel tactisch als strategisch niveau als het gaat om veiligheid en openbare orde en zijn betrokken geweest bij diverse dossiers. Bovendien was de gemeenteraad en het college in positie om toetsend te zijn op de inzet en ontwikkeling van de activiteiten door de veiligheidsregio Limburg-Noord.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

1.4 Openbare orde en veiligheid

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We stimuleren fysieke en sociale veiligheid voor onze inwoners.

Terug naar navigatie - We stimuleren fysieke en sociale veiligheid voor onze inwoners.

We zijn in 2018 volop betrokken bij casussen op het gebied van sociale en fysieke veiligheid en er is voorzien in de noodzakelijke bezetting van het team veiligheid waarbij de continuïteit is gewaarborgd maar er weinig ruimte was voor doorontwikkeling of extra taken. Bezetting is naar verwachting eerste kwartaal  2019 kwantitatief en kwalitatief op orde waarna verder kan worden gebouwd aan de samenwerking en de investering op het gebied van APV bijzondere wetten en andere integrale veiligheidsonderdelen op zowel beleid als uitvoerend gebied.

O

Zo hebben wij dat gedaan!

DIT HEEFT HET GEKOST

Terug naar navigatie - DIT HEEFT HET GEKOST
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 begroting primair 2018 begroting na wijziging 2018 werkelijk
Lasten -7.708 -8.317 -8.366
Baten 929 894 986
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.779 -7.423 -7.380
Onttrekkingen 80 85 80
Stortingen -55 -55 -55
Mutaties reserves 25 30 25