5. Financiële situatie

5. Financiële situatie

Terug naar navigatie - 5. Financiële situatie
ALGEMEEN

Wij willen een structureel sluitende meerjarenbegroting. Structurele lasten worden daarbij gedekt door structurele baten. Daarmee schuiven we geen rekening door naar volgende generaties.

We willen de financiële weerbaarheid niet verder verlagen. Het eigen vermogen wordt alleen aangesproken als daar echt niet aan valt te ontkomen. Uitgangspunt blijft verder dat de lastendruk voor burgers en bedrijven gemiddeld gelijk blijft. Correctie is alleen mogelijk voor inflatie en om ongewenste scheefgroei/effecten te corrigeren.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

  • Uitvoering Wet WOZ, OZB en overige belastingen
  •  Financiering en algemene lasten en baten

5.1 Uitvoering wet WOZ, Onroerende zaak- en overige belastingen

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een effectieve en efficiënte manier uit

Terug naar navigatie - We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een effectieve en efficiënte manier uit

We hebben al velen jaren het oordeel 'GOED' van de Waarderingskamer over de uitvoering van de Wet-WOZ. Ook het aantal bezwaar- en beroepschriften is redelijk constant in de afgelopen jaren en we merken dat het in gesprek gaan met belanghebbende (informeel bezwaar) steeds meer begint op te leveren.
Wat betreft het invorderingsproces gaan we in 2019 onderzoeken of 'invordering op maat' een reële mogelijkheid is en aansluit bij de veranderende omgeving waar we mee te maken hebben.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

5.2 Financiering en algemene lasten en baten

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We laten de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande (financierings)behoefte.

Terug naar navigatie - We laten de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande (financierings)behoefte.
G

Zo hebben wij dat gedaan!

DIT HEEFT HET GEKOST

Terug naar navigatie - DIT HEEFT HET GEKOST
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 begroting primair 2018 begroting na wijziging 2018 werkelijk
Lasten -715 -1.302 -1.419
Baten 19.813 21.463 21.248
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 19.098 20.161 19.829
Onttrekkingen 327 664 443
Stortingen -164 -461 -139
Mutaties reserves 163 203 304