Diversen

Financiële samenvatting & Kerngegevens

Financiële samenvatting

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting
Financiële samenvatting

Gerealiseerd resultaat 2018:

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2018 bedraagt € 2.598.000 voordelig.

Bij de resultaatbepaling dienen stortingen in, en onttrekkingen aan reserves, in eerste instantie buiten beschouwing te blijven. Uit de gerealiseerde baten en lasten per programma en de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen volgt het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten.                     

Uit het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves volgt vervolgens het resultaat.                      

Resultaat 2018: (+/+ = voordeel, -/- = nadeel):

bedragen x € 1.000

Primaire Begroting 2018

Begroting
 na wijziging 2018

Realisatie 2018

Totaal saldo van baten en lasten

-665

-4.524

-230

Mutaties in de reserves

774

5.924

2.828

Geraamd en gerealiseerd resultaat

109

1.401

2.598

Verloop begroting 2018:

Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2018 (primaire begroting 2018) naar de begroting na wijziging 2018. De begroting na wijziging is inclusief alle door de raad genomen besluiten tot bijstelling van de budgetten.

De mutaties zijn al eerder toegelicht in de afzonderlijke raadsvoorstellen en besluiten of in de 1e of 2e bijstelling in de loop van 2018.

bedragen x € 1.000

 

2018

 

 

Lasten

Baten

Saldo

Primaire begroting

-96.759

96.868

109

Vastgestelde begroting 2018 d.d. 31 oktober 2017

-96.759

96.868

109

 

Invoering Omgevingswet

-414

450

36

 

Vaststelling bestemmingsplan Kerkeveld P2 Horst

-135

135

0

 

Maasveren bijstelling begroting 2017

23

-23

0

 

Hafabra onderwijs

-15

0

-15

 

GKM Bijdrage

-40

40

0

 

Bijdrage 800 jaar Horst inclusief garantstelling

-503

503

0

 

Bijdrage in het opsporen en ruimen van explosieven uit WOII

0

113

113

 

afvalbegroting aansluiting

-84

55

-29

 

Gebiedsontwikkeling de Peelbergen

-330

330

0

 

Krediet Gasthoes en de binnenstedelijke vernieuwingen Centrum Horst Zuid

-1.500

1.500

0

 

Verstrekking Revolverende Kredietfaciliteit ontwikkelbedrijf

-25

82

57

 

Eerste bijstelling 2018

-4.293

4.177

-116

 

Wijzigingen vóór MJB 2019-2022

-11.723

11.704

-19

 

Uitvoeringsplan accommodatiebeleid Evertsoord

-100

100

0

 

Verzoek om investeringssubsidie Stichting Het Beukenhof in America

-129

41

-88

 

Tweede bijstelling 2018

-10.420

11.676

1.256

 

Herziene Perspectievennota maatschappelijke accommodaties

-45

45

0

 

Afvalbegroting 2018-2022

-54

150

96

 

Onttrekking aan de openbaarheid van het perceel Horst sectie T nr 401 Lottumseweg

-9

9

0

 

Vaststellen bestemmingsplan Zwarte Plakweg America

-165

165

0

 

Tekort Sociaal Domein aanvullende uitkering

-407

407

0

 

Afdracht GKM en bovenwijkse voorzieningen bestemmingsplan Melatenweg Horst

-97

97

0

Totaal begroting na wijziging 2018

-127.224

128.624

1.401

Een toelichting op hoofdlijnen op het verschil tussen het saldo begroting na wijziging 2018 en het gerealiseerde saldo i.c. € 1.197.000 voordelig is onderstaand opgenomen.

Taakvelden

 

Bedrag

0.4

Ondersteuning organisatie

1.124

0.5

Treasury

243

0.7

Algemene uitk./overige uitk. Gem. Fonds

318

0.8

Overige baten en lasten

-233

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

218

7.2

Riolering

-323

2.1

Verkeer en vervoer

-221

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

152

6.3

Inkomensregelingen

487

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-969

7.4

Milieubeheer

215

 

 

Overige taakvelden

186

 

Totaal gerealiseerd resultaat

1.197

0.4 Ondersteuning organisatie

Loonkosten, p-vast en p-flex € 627.000 voordeel

Zowel het voordeel op het loonkosten- als het werkdrukverlagingsbudget kennen voor een deel verplichtingen die al in het jaar 2018  zijn aangegaan en die doorlopen in het jaar 2019.

Daarnaast zijn er voor het jaar 2019 teamplannen opgesteld die een benodigde structurele en tijdelijke formatie kennen. Invulling hiervan kan plaatsvinden indien het volledige positieve saldo op het p-budget voor 2019 beschikbaar wordt gesteld. Ook raken vacatures steeds lastiger ingevuld waardoor een groter beroep gedaan moet worden op ingehuurd personeel. Tot slot weten we ook dat de komende jaren een aantal medewerkers met pensioen zullen gaan, waardoor we ervoor kiezen om nu al nieuwe (junior) medewerkers aan te nemen om zo een goede overdracht te kunnen waarborgen. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Deze hogere kosten kunnen ten laste van dit voordeel worden gebracht.

 Overige organisatiekosten € 302.000 voordeel:

- Er is budget beschikbaar voor de inzet van WSW personeel. Dit budget is maar ten dele aangewend omdat er als gevolg van veranderende wetgeving maar op beperkte schaal WSW personeel ingezet is geworden (€ 83.000 voordeel).

 • De gemeente Horst aan de Maas voldoet aan de verplichtingen om te komen tot invulling van garantiebanen in het kader van de Participatiewet. Doordat invulling gedurende het jaar heeft plaatsgevonden en er extra loonsubsidie is ontvangen, is er een positief saldo op het beschikbare budget. Ook is er binnen het beschikbare budget rekening gehouden met toekomstige extra verplichtingen (€ 28.000 voordeel).
 • Werving en selectie heeft voornamelijk plaatsgevonden via de regionale website Banenplein Limburg en sociale media. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt van de traditionele kanalen als kranten, tijdschriften en werving en selectiebureaus (€ 22.000 voordeel).
 • Het Arbobudget voorziet in zowel de kosten van de bedrijfsarts alsook arbo-technische aanpassingen (o.a. meubilair en computer hulpmiddelen, etc.). Er is een beperkt beroep gedaan op mogelijkheden van werkplekaanpassingen en hulpmiddelen (€ 37.000 voordeel).
 • Mobiliteit en talentontwikkeling. De inzet op het cultuurtraject in het jaar 2018 heeft grotendeels plaatsgevonden met behulp van eigen medewerkers. Daarnaast hebben er een beperkt aantal mobiliteitstrajecten plaatsgevonden waardoor de uitgaven beperkt zijn gebleven (€ 64.000 voordeel). 
 • Op het gebied van woon-werkverkeer is er minder vergoed als vooraf begroot (€ 17.000 voordeel).
 • Op diverse overige posten als inzet stagiaires, reis- en verblijfkosten, salarisadministratie, personeelsactiviteiten, lidmaatschappen, etc. waren er kleine onder- of overschrijdingen. Deze tezamen verklaren het resterende deel van het positieve resultaat op de overige organisatiekosten      (€ 51.000 voordeel).

Huur en onderhoud informatisering en automatisering  € 71.000 voordeel
Het contract van zaaksysteem van Greenvally is in 2017 opgezegd. De vervanging van het zaaksysteem is nog niet volledig afgerond en heeft voor 2018 incidenteel een voordeel opgeleverd. De verwachting is dat in de 1e helft van 2019 de vervanging wordt afgerond.

Archiefbeheer DIV € 27.000 voordeel
Het budget ad € 27.000 valt vrij en wordt niet overgeheveld naar 2019.

Dienstgebouwen en inventaris € 51.000 voordeel

De aanschaf van nieuw (zit) meubilair is niet gerealiseerd in 2018. Dit staat gepland voor in 2019, het budget zal worden overgeheveld naar 2019 (diverse overhevelingen).

Resterend voordeel € 46.000
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.

0.5 Treasury

Dit betreft het saldo van de financieringsruimte. Binnen het taakveld Treasury laat dit een voordeel zien van € 243.000. Omdat dit bij de doorrekening van de toe te rekenen rente aan de taakvelden betreft, staat tegenover dit voordeel een nadeel aan de batenkant van de begroting op de diverse taakvelden. Per saldo dus budgetneutraal. Zie ook de analyse van de kapitaallasten onder Algemeen, 1.2 Financiële samenvatting. Dit voordelig saldo bevat ook extra in rekening gebrachte boeterenten aan derden voor € 34.000, hogere dividendopbrengsten Enexis ten opzichte van de begroting € 13.000 en hoger dan geraamde renteopbrengsten op kasgeldleningen. 

0.7 Algemene uitkering/overige uitkering Gem. Fonds
Gemeentefonds € 318.000 voordeel
Bij de decembercirculaire is nog een voordeel van € 368.000 voor het boekjaar 2018 gemeld. Er is geen bijstelmoment voor de begroting geweest om dit daar nog in te verwerken. Daarnaast hebben we per saldo € 87.000 aan nadelige verrekeningen uit voorgaande boekjaren (2015, 2016 en 2017) dit komt ten laste van het boekjaar waarin ze zich voordoen in dit geval boekjaar 2018. Tevens hebben we in de ontwikkeling van de hoeveelheden in de maatstaven een niet begroot voordeel  van +/-          € 40.000.

0.8 Overige baten en lasten

Algemene baten en lasten € 400.000 nadeel

In onze begroting is structureel een stelpost opgenomen voor onderuitputting. Deze stelpost bedraagt € 400.000. In de jaarrekening komt deze niet op deze stelpost binnen dit programma tot uitdrukking, maar op diverse andere plekken verdeeld over alle programma's. Binnen dit programma ontstaat hierdoor een nadeel van € 400.000.

Baten en lasten voorgaande jaren € 73.000 voordeel

Op basis van inschattingen zijn in voorgaande jaren rechten en verplichtingen opgenomen. Bij de afwikkeling daarvan in 2018 ontstaat een voordeel van € 73.000.

Stimuleringsfonds € 100.000 voordeel

Er zijn diverse projecten toegekend die uit het stimuleringsfonds worden betaald maar deze zijn in uitvoering. Hierdoor heeft de betaling nog niet (geheel) kunnen plaatsvinden. Naar verwachting zijn de budgetten 2019 en verder niet van voldoende omvang en is een budgetoverheveling van 2018 naar 2019 ad € 60.000 noodzakelijk.

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

Arbeidsmigranten € 36.000 voordeel

Dit voordeel ontstaat omdat we in 2018 een bijdrage gekregen hebben vanuit de regio begroting van € 45.000.

Bijdrage Regio Venlo € 39.000 voordeel

In deze kostenplaats zitten een aantal zaken die het totale budget beïnvloeden.

- internationale samenwerking: de relatie met Korea is niet intensief geweest in 2018. Hier wordt nieuwe energie ingestoken. Citaverde en het bedrijfsleven zijn inmiddels ook aangehaakt.

- Advieskosten gebiedsontwikkeling Greenport Venlo. Regelmatig zetten we in dit grote project gezamenlijk deelzaken uit, zoals bijv. een plan van aanpak collectief vervoer samen met de gemeente Venlo en de ondernemersverenigingen. Dit project wordt in 2019 geïntensiveerd.

- Innovatiemiddelen Greenport: het is niet altijd mogelijk om innovatieve projecten in aanmerking te laten komen voor de BING-middelen van de regio. Dit omdat hier de koppeling in zit naar de thema’s van de campus. We blijven ook innovatieve projecten van ons bedrijfsleven ondersteunen die niet in de BING middelen vallen.

Dit alles heeft geleid tot lagere uitgaven in 2018 van € 39.000 ten opzichte van de begroting maar wordt voorgesteld tot overheveling van deze middelen naar 2019 over te gaan (diverse overhevelingen).

Pacht landbouwgronden € 143.000 voordeel

De minister van Economische Zaken stelt jaarlijks de regionorm en het veranderpercentage voor pachtgronden vast. In de zomer van 2018 werden de pachtnormen voor 2018 gepubliceerd. Het veranderingspercentage is -34%. De pachtprijzen worden op basis hiervan met 34% naar beneden bijgesteld. Aangezien de pachtovereenkomsten voor 2018 al liepen wordt de minderopbrengst geëffectueerd bij de nieuwe pachtovereenkomsten in 2019. De pachtopbrengsten dalen hierdoor structureel met € 152.000 met ingang van 2019. Deze tijdige bijstelling zorgt hierdoor voor een positief resultaat in 2018.

Project Zandmaas € 46.000 voordeel

Een hogere opbrengst a.g.v. een exploitatiebijdrage voor de aanleg van infra van € 25.000 en hogere opbrengsten in de exploitatieontvangsten a.g.v. veranderingen in het toegepaste prijsindexcijfer veroorzaken een hogere opbrengst van € 46.000.

Strategische aan- en verkopen gronden € 52.000 nadeel
Het betreft een overschrijding op het budget voor ondezoeks-, taxatie- en notariskosten van ongeveer € 110.000. Hierin zit een haalbaarheidsonderzoek voor de Kasteelruïne, een vergoeding voor PMH BV voor het openbaar gebied Berghem en aanvullende kosten voor de grondruil met ontwikkelbedrijf Greenport, aanvullende kosten voor de inbreng OMA, kosten aankoop Kleefsedijk Sevenum en diverse andere aanvullende kosten op aan- en verkoop.

Een voordeel van ongeveer € 58.000 op niet begrote verkopen van reststroken (o.a. aan de Loevestraat, de Horsterweg, Weltersweide, Ulsheggerweg en de Broekweg).

Het nadeel is dus het restant van deze kostenplaats na verwerking van de diverse reserve mutaties. Bijvoorbeeld de aanvullende dekking van OMA en de dekking herinrichting parkeerterrein Kerkeveld. Deze zijn voor de kostenplaats (en derhalve voor de exploitatie neutraal).  

Resterend voordeel € 6.000
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor-en nadelen binnen dit taakveld

7.2 Riolering € 323.000 nadeel

De kosten van riolering in combinatie met de baten rioolheffing zijn binnen de exploitatie per saldo budgettair neutraal, een zogenaamd gesloten systeem. De btw mag worden doorberekend in de (kostendekkende) tarieven riolering. Dit is toegestaan omdat gemeenten voor de (compensabele) btw gekort worden via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Begrotingstechnisch is de BTW een opbrengst die uit de voorziening onttrokken wordt en als opbrengst wordt verantwoord in de exploitatie.
Door het achterblijven van de werkelijk uitgaven en investeringen in 2018 wordt er géén € 666.000 aan BTW onttrokken uit de voorziening maar (slechts) € 363.000.
Per saldo een nadeel voor de exploitatie van € 323.000 in de jaarrekening 2018.

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeersmaatregelen € 31.000 nadeel

Voor de gebruikelijke verkeersmaatregelen die worden gebruikt bij het reguliere onderhoud aan bomen met behulp van hoogwerkers zijn strengere eisen van toepassing. De maatregelen zijn hierop aangepast zo dat voldaan wordt aan deze eisen. Het college is hier via een adviesnota over geïnformeerd. 

Verkeersregelingen € 13.000 nadeel

Gedurende het jaar 2018 zijn niet geplande kosten opgevoerd die een budgetoverschrijding tot gevolg hebben gehad. Dit betreft:

 • Er is een kentekenonderzoek gehouden op de N554 t.b.v. de overname van de provinciale wegen t.w.v. € 6.500
 • Er is een bijdrage gedaan aan het parkeerterrein in de Schoolstraat t.h.v. € 5.000
 • Er zijn extra uitgaven gedaan voor verkeersmaatregelen tijdens evenementen vanwege de beperkte eigen voorraad.
 • Er zijn uitgaven gedaan t.b.v. verkeerstellers vanwege de diefstal en vernieling van een teller.

 Wegen en trottoirs € 158.000 nadeel

In de bermen bestek 2018 zijn, in combinatie met het leggen van grasbetonstenen de slijtlagen van 2017 opgenomen die niet zijn uitgevoerd in 2017. De extra kosten betreffen de werkzaamheden van planjaar 2017 die uitgevoerd en afgerekend zijn in 2018. 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Leerlingenvervoer € 45.000 voordeel

Dit voordeel is een gevolg van het maken van optimale combinaties met de gemeente Venray, Venlo en Peel en Maas en een kleine indexering NEA ( 0.3%). Daarnaast hebben we zelf kritisch naar alle routes gekeken en deze waar nodig laten aanpassen door de vervoerder.

Subsidies peuterspeelzalen € 52.000 voordeel

De totale subsidie peuterspeelzalen bestaat uit een subsidie voor dagdeel 1 en 2 zijnde een lumpsum budgetsubsidie en een subsidie voor de dagdelen 3 en 4 op basis van werkelijk gebruik. Het voordeel is ontstaan omdat in 2018 veel minder gebruik is gemaakt van dagdeel 3 en 4 dan verwacht. Het bleek dat de eigen bijdrage voor veel ouders een te hoge drempel was. Met ingang van 2019 is de eigen bijdrage verlaagd. We verwachten hierdoor een forse toename van het gebruik van dagdeel 3 en 4 van de peuteropvang.

VVE/GOA onderwijsachterstandenbeleid € 18.000 voordeel

Dit betreft de inzet van middelen die we vanuit het rijk ontvangen in de vorm van een doeluitkering voor Voor- en Vroeg-schoolse Educatie (VVE) speerpunt van ons Gemeentelijk Onderwijs-Achterstandenbeleid (GOA). De middelen zijn niet vrij besteedbaar. Het restantbudget ultimo 2018 maakt onderdeel uit van het verzoek tot budgetoverheveling (diverse overhevelingen) aan de raad bij deze jaarstukken.

Schades schoolgebouwen € 14.000 voordeel

De gemeente heeft de wettelijke plicht om schades aan de schoolgebouwen/terreinen (door bijzondere omstandigheden) te vergoeden aan de schoolbesturen. In 2018 vond voor het voorgaande kalenderjaar gemeentelijke vergoeding plaats voor de kosten van het herstellen van schades aan de schoolgebouwen/terreinen voor primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Horst aan de Maas. In 2017 zijn er ten opzichte van voorgaande jaren verhoudingsgewijs weinig schadegevallen gemeld.

6.3 Inkomensregelingen

Inkomensvoorziening participatiewet € 246.000 voordeel

Het aantal uitkeringsgerechtigden is in de 2e helft van 2018 afgenomen. In 2018 is het aantal uitkeringen afgenomen met ongeveer 12%. Dit leidt tot een afname van de uitkeringslasten. Er zijn in 2018 minder mensen dan vorig jaar in de uitkering terecht gekomen en er zijn meer mensen uit de uitkering naar een dienstverband uitgestroomd. 

Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) € 126.000 voordeel

We voeren met aanvragers voor BBZ voor het verstrekken van de leningen goed overleg om een inschatting te kunnen maken over de mate waarop de investering ook rendabel is. Er is dan ook een afweging of de lening terug betaald kan worden. Het voordeel van € 126.000 is ontstaan omdat een groter deel van de verstrekte leningen terug betaald wordt, ten opzichte van het normbedrag waarmee het rijk rekent. De aflossingen die wij ontvangen in verband met verstrekte geldleningen in het kader van de BBZ, dienen wij af te dragen aan het rijk tot een bepaald normbedrag. Alles wat méér dan de norm teruggevorderd wordt, leidt tot een voordeel in onze exploitatie. Deze situatie heeft zich in 2018 voorgedaan, waardoor er een voordeel op de post BBZ ontstaat.

Bijzondere (leen-)bijstand € 80.000 nadeel

In 2015 hadden we te maken met een hoge instroom van statushouders. Aan deze statushouders is leenbijstand voor de woninginrichting verstrekt. De statushouder start meteen na verstrekking met maandelijks terugbetalen. Het maandelijkse bedrag wordt ingehouden op de bijstandsuitkering en de looptijd van de leenbijstand is maximaal 3 jaar. Wanneer er na de aflossing van 36 volledig betaalde maandelijkse aflossingsbedragen nog een restant bestaat, dan wordt dit conform geldende beleidslijn omgezet in bijstand om niet. In 2018 zien we dat het resterende bedrag van de leenbijstand van statushouders die zijn ingestroomd in 2015, in veel gevallen is omgezet in bijstand om niet. Dit verklaart het nadeel. Dit beleid wordt in 2019 geëvalueerd. 

Subsidies armoede- en schuldenbeleid € 81.000 voordeel

Dit betreft middelen voor armoedebestrijding bij kinderen. In 2018 zijn acties uitgezet met o.a. als  doel het bereik van gezinnen met een laag inkomen te vergroten. De gevolgen daarvan waren in 2018 al zichtbaar. Zo is het aantal aanvragen bij Stichting Leergeld  gestegen met bijna 30%. Naar verwachting zal deze trend  doorzetten in 2019 waardoor de uitgaven hoger worden. Door verschillende beleidsterreinen met bijbehorende budgetten te verbinden kunnen we het verschil maken. Armoede is immers niet alleen meetbaar in geld, maar ook meet- en zichtbaar in gezondheid. De budgetten die hiervoor in 2019 en verder beschikbaar zijn zullen naar verwachting van voldoende omvang zijn.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) € 36.000 voordeel

Het voordeel wordt veroorzaakt door een (lichte) afname van het aantal IOAW-ers in 2018. Omdat het een regeling betreft voor oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers, beëindigen deze uitkeringen vooral omdat de uitkeringsgerechtigden de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) € 32.000 voordeel

Het voordeel wordt veroorzaakt door een (lichte) afname van het aantal IOAZ-ers in 2018. Omdat het een regeling betreft voor oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, ligt ook hier vooral het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aan ten grondslag. 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Behandeling met geestelijke gezondheidszorg (GGZ) € 653.000 nadeel

Dit zijn kosten jeugdzorg. We zien dat de uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg  voor jeugdigen voor 2018 € 140.000 hoger zijn dan de kosten van 2017. Bij de opstellen van de tweede bijstelling 2018 verwachtten we een forse afname van de kosten gebaseerd op de realisatie over het eerste halfjaar. Echter in de tweede helft van 2018 zijn de uitgaven weer  toegenomen waardoor de verwachte afname niet gerealiseerd werd. Deze stijging in de laatste maanden van 2018 is het gevolg van nagekomen rekeningen van de eerste helft van 2018, maar er is ook een stijging van het aantal cliënten vanaf de zomervakantie te zien van ongeveer 10%. Ook landelijk is er sprake van een toename van de kosten voor jeugdhulp.

Wonen € 290.000 nadeel

Er is een toename van het aantal jeugdigen dat ondersteuning inclusief wonen nodig heeft. Dit betreft weliswaar kleine aantallen, maar relatief dure trajecten per jeugdige. Deze jeugdigen zijn halverwege het jaar ingestroomd, waardoor ze bij de prognoses voor de 2de bijstelling (medio september) nog niet inzichtelijk waren. Dit heeft geleid tot een gunstige bijstelling van de prognose, die achteraf gezien niet reëel was. In totaal zijn de kosten voor 2018 ongeveer € 100.000 hoger dan in 2017.

7.4 Milieubeheer € 216.000 voordeel

Bodembescherming en bodemsanering € 45.000 voordeel

De geplande kosten voor de afsluiting van de saneringswerkzaamheden Gastendonkstraat 50 hebben niet meer plaats gevonden in 2018 maar zullen in 2019 worden uitgevoerd. Het resterende budget van € 45.000 zal via een verzoek tot budgetoverheveling (diverse overhevelingen) worden overgeheveld naar 2019. 

Duurzaamheid € 112.500 voordeel

Door de later dan geplande inzet van personele capaciteit op duurzaamheid zijn een aantal geplande projecten in 2018 niet opgestart. Deze zullen in 2019 worden opgepakt. Aanvullend hierop is de uitvoering van het actieplan duurzaamheid. Een aantal van de acties plus bijbehorende uitgaven loopt door in 2019. In 2018 heeft onze gemeente de Europese GreenLeaf Award 2019 gewonnen. Hiervan is in 2018 aan prijzengeld € 52.500 ontvangen. Dit bedrag zal via een verzoek tot budgetoverheveling worden overgeheveld naar 2019. In totaliteit leidt bovenstaande tot een voordeel van € 112.500.      

Regionale Uitvoeringsdienst €52.000 voordeel

We hebben in 2018 minder uren afgenomen bij de uitvoeringseenheid Roermond en minder uren expertise ingehuurd van andere RUD partners. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 52.000 

Resultaat kapitaallasten (rente en afschrijving)

In de afzonderlijke analyse per programma zijn de kapitaallasten meegenomen. In het hieronder opgenomen overzicht worden de kapitaallasten in totaliteit afzonderlijk geanalyseerd en verschillen      > € 50.000 per taakveld worden toegelicht. 

 

Taakvelden Begroot na wijziging 2018 Realisatie 2018 Verschil
Overige taakvelden 5.731 5.740 -9
Totaal 5.731 5.740 -9

Voorstellen voor resultaatbestemming

In totaliteit wordt € 5.788.000 aan budgetoverhevelingen voorgelegd aan de Raad. Voor een bedrag van € 4.501.000 worden deze gedekt uit overgehevelde claims uit de reserves die hiertoe in het verleden, op grond van een raadsbesluit, zijn geraamd. Dit resulteert in een netto-overheveling ten laste van het jaarrekeningresultaat 2018 van € 1.287.000.

Onderstaand een overzicht van de voorstellen voor budgetoverheveling ten laste van 2018, groter dan € 50.000.

  Baten Lasten Saldo
Bruto budgetoverheveling 2.873 -8.661 -5.788
Af: Beschikbare dekkings- en bestemmingsreserves 6.951 -2.451 4.501
Netto over te hevelen budgetten ten laste van 2018     -1.287
       
Specificatie Baten Lasten Saldo
 Actieplan duurzaamheid   -60 -60
A-plan   -108 -108
GreenLeaf Award   -53 -53
P-flex/P-vast   -627 -627
Schuldhulpverlening   -56 -56
Sanering verkeerslawaai   -62 -62
Stimuleringsfonds ondernemers   -60 -60
Toerisme incl Leisure Port   -53 -53
Diverse overhevelingen < € 50.000   -208 -208
      -1.287
Kerngegevens

Overhead / vennootschapsbelasting / onvoorzien

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Het programma Overhead geeft inzicht in de hoogte van de bedrijfsvoeringskosten van onze gemeente. Het doel is enerzijds meer transparantie richting de raad, inwoners en overige externe belanghebbenden te creëren en anderzijds een vergelijking met andere gemeenten mogelijk te maken.

Het uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden doorberekend naar de producten waar ze betrekking op hebben. De kosten die in ieder geval onder overhead vallen zijn:

 • financiën,
 • HRM,
 • juridische zaken,
 • informatisering & Automatisering,
 • facilitaire zaken en
 • huisvesting (bestuur en ambtelijk apparaat).

Personeels-, ICT-, etc.- kosten die betrekking hebben op producten in het primaire proces- behoren niet tot de post overhead. Deze worden als directe kosten op de diverse taakvelden binnen de overige programma's geraamd en verantwoord.

Naast het programma Overhead blijft de paragraaf Bedrijfsvoering bestaan. De paragraaf bedrijfsvoering wordt gebruikt voor het beschrijven van beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering.

0.4 Ondersteuning organisatie € 1.124.000 voordeel

Loonkosten, p-vast en p-flex € 627.000 voordeel

Zowel het voordeel op het loonkosten- als het werkdrukverlagingsbudget kennen voor een deel verplichtingen die al in het jaar 2018  zijn aangegaan en die doorlopen in het jaar 2019.

Daarnaast zijn er voor het jaar 2019 teamplannen opgesteld die een benodigde structurele en tijdelijke formatie kennen. Invulling hiervan kan plaatsvinden indien het volledige positieve saldo op het p-budget voor 2019 beschikbaar wordt gesteld. Ook raken vacatures steeds lastiger ingevuld waardoor een groter beroep gedaan moet worden op ingehuurd personeel. Tot slot weten we ook dat de komende jaren een aantal medewerkers met pensioen zullen gaan, waardoor we ervoor kiezen om nu al nieuwe (junior) medewerkers aan te nemen om zo een goede overdracht te kunnen waarborgen. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Deze hogere kosten kunnen ten laste van dit voordeel worden gebracht.

Overige organisatiekosten € 302.000 voordeel:

 • Er is budget beschikbaar voor de inzet van WSW personeel. Dit budget is maar ten dele aangewend omdat er als gevolg van veranderende wetgeving maar op beperkte schaal WSW personeel ingezet is geworden (€ 83.000 voordeel).
 • De gemeente Horst aan de Maas voldoet aan de verplichtingen om te komen tot invulling van garantiebanen in het kader van de Participatiewet. Doordat invulling gedurende het jaar heeft plaatsgevonden en er extra loonsubsidie is ontvangen, is er een positief saldo op het beschikbare budget. Ook is er binnen het beschikbare budget rekening gehouden met toekomstige extra verplichtingen (€ 28.000 voordeel).
 • Werving en selectie heeft voornamelijk plaatsgevonden via de regionale website Banenplein Limburg en sociale media. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt van de traditionele kanalen als kranten, tijdschriften en werving en selectiebureaus (€ 22.000 voordeel).
 • Het Arbobudget voorziet in zowel de kosten van de bedrijfsarts alsook arbo-technische aanpassingen (o.a. meubilair en computer hulpmiddelen, etc.). Er is een beperkt beroep gedaan op mogelijkheden van werkplekaanpassingen en hulpmiddelen (€ 37.000 voordeel).
 • Mobiliteit en talentontwikkeling. De inzet op het cultuurtraject in het jaar 2018 heeft grotendeels plaatsgevonden met behulp van eigen medewerkers. Daarnaast hebben er een beperkt aantal mobiliteitstrajecten plaatsgevonden waardoor de uitgaven beperkt zijn gebleven (€ 64.000 voordeel). 
 • Op het gebied van woon-werkverkeer is er minder vergoed als vooraf begroot (€ 17.000 voordeel).
 • Op diverse overige posten als inzet stagiaires, reis- en verblijfkosten, salarisadministratie, personeelsactiviteiten, lidmaatschappen, etc. waren er kleine onder- of overschrijdingen. Deze tezamen verklaren het resterende deel van het positieve resultaat op de overige organisatiekosten (€ 51.000 voordeel).

Huur en onderhoud informatisering en automatisering  € 71.000 voordeel

Het contract van zaaksysteem van Greenvalley is in 2017 opgezegd. De vervanging van het zaaksysteem is nog niet volledig afgerond en heeft voor 2018 incidenteel een voordeel opgeleverd. De verwachting is dat in de 1e helft van 2019 de vervanging wordt afgerond. Door steeds beter te sturen op contractbeheer levert dit besparingen op.  De komende jaren zal er aandacht blijven op een strak contractbeheer.

Archiefbeheer DIV € 27.000 voordeel
Het budget ad € 27.000 valt vrij en wordt niet overgeheveld naar 2019.

Dienstgebouwen en inventaris € 51.000 voordeel
De aanschaf van nieuw (zit) meubilair is niet gerealiseerd in 2018. Dit staat gepland voor in 2019, het budget zal worden overgeheveld naar 2019 (diverse overhevelingen).

Resterend voordeel € 46.000
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de wet vennootschapsbelastingplicht (Vpb) voor lagere overheden (overheidsondernemingen) van kracht. Overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, moeten vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelasting betalen. De afgelopen jaren is er telkens een zo juist mogelijke inschatting gemaakt van de te betalen vennootschapsbelasting. Echter moet daarbij wel vermeld worden dat er nog verschillende punten onduidelijk waren/zijn.

De eerste aangifte vennootschapsbelasting 2016 is eind 2017/begin 2018 samengesteld. De eerste aangifte vennootschapsbelasting 2016 is vanwege de aanhoudende onduidelijkheid uiteindelijk in februari 2019 bij de Belastingdienst ingediend. De deadline hiervoor was 1 maart 2019. De aangifte over 2016 bedroeg een fiscaal verlies van € 313.000.

In februari 2018 en eind november 2018 zijn wederom nieuwe standpunten door de Belastingdienst naar buiten gebracht welke invloed hebben op de ingediende aangifte vennootschapsbelasting 2016. De Belastingdienst heeft met een gemeente elders in het land een vaststellingsovereenkomst gesloten over een aantal belangrijke uitgangspunten die gehanteerd moeten worden in de aangifte.

Op basis van deze gemaakte afspraken, de nieuwe gepubliceerde standpunten en de meest actuele informatie die momenteel voorhanden is, worden de jaren 2016 (opnieuw), 2017 en 2018 doorgerekend. De gemeente wordt, zoals al het gehele traject het geval is, hierbij ondersteunt door een externe partij.

De gemeente heeft naar aanleiding van de gesloten vaststellingsovereenkomst door een andere gemeente ook het initiatief genomen om met de Belastingdienst in overleg te gaan, zodat meer zekerheid verkregen wordt over de ingenomen standpunten door de gemeente. Zodat ook de aangifte over 2017 en 2018 zo spoedig mogelijk samengesteld en ingediend kunnen worden.

De uitkomsten van de nieuwe doorrekeningen en de uitkomsten van het overleg met de Belastingdienst zijn nu nog onzeker en betreffen de afgelopen 3 jaar. Waarin de markt flink is veranderd enerzijds is er sprake van snellere verkoop van kavels anderzijds zien we dat de bouwkosten stijgen. Daarom is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een fors risico opgenomen voor de nog te betalen vennootschapsbelasting. De te betalen vennootschapsbelasting heeft geen directe impact op de gemeentelijke begroting omdat deze conform het  raadsbesluit bij de begroting 2017 wordt gedekt uit de Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie.

De nieuwe/aangepaste standpunten die worden gepubliceerd kunnen ervoor zorgen dat de ingediende aangifte 2016 en daarmee ook het fiscaal verlies moeten worden bijgesteld.

Het is een reële verwachting dat de gemeente over de jaren 2017 en 2018 nog vennootschapsbelasting zal moeten afdragen.

In de begroting 2020 zal de raad wederom worden geïnformeerd over de meest actuele stand van zaken.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Er is een minimale post voor onvoorzien in de begroting opgenomen. Het bedrag wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en niet per programma en is bedoeld voor onvoorziene uitgaven.

De post onvoorzien kan worden ingezet voor dringende uitgaven voor zaken die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn en waarvoor nog geen budget beschikbaar is.

Als inzet van de post Onvoorzien nodig is geweest vraagt het college van burgemeester en wethouders hiervoor achteraf, bij vaststelling van de jaarstukken, goedkeuring aan de raad.

In de jaarrekening onderdeel 3.1 c. Aanwending geraamd bedrag voor onvoorzien, wordt over de inzet in 2018 van de post onvoorzien gerapporteerd/verantwoording afgelegd.

De post onvoorzien is in 2018 niet ingezet.

Cijfermatige analyse doelstellingen en maatregelen

Cijfermatige analyse doelstellingen en maatregelen

Terug naar navigatie - Cijfermatige analyse doelstellingen en maatregelen

Hieronder treft u een korte cijfermatige analyse van de doelstellingen en maatregelen aan.

Doelstellingen
Van de 57 doelstellingen die voor 2018 zijn afgesproken, zijn er 47 (82%) tijdig en volledig gerealiseerd en 9 (16%) gedeeltelijk. 1 doelstelling (2%) is niet gerealiseerd. Het percentage groen ligt iets lager dan de verwachte realisatie bij de tweede bijstelling 2018.

       

Maatregelen
In totaal zijn er 255 maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de gestelde doelen gehaald worden. De realisatie van de maatregelen wordt weergegeven met een indicator voor "kwaliteit",  "tijd" en "geld". Hieronder wordt per indicator van de maatregelen aangegeven in hoeverre deze in 2018 zijn gerealiseerd.

Indicator kwaliteit

Bij de tweede bijstelling van de begroting was de inschatting dat alle maatregelen volledig (91%) dan wel gedeeltelijk (9%) binnen de verwachte kwaliteitskaders zouden worden uitgevoerd. De werkelijke percentages bij de jaarrekening zijn hetzelfde gebleven. 

Indicator tijd

82% van de maatregelen is in 2018 tijdig uitgevoerd en 18% is gedeeltelijk tijdig gerealiseerd maar nog in uitvoering. Het percentages groen ligt iets lager dan bij de tweede bijstelling toen nog verwacht werd dat 85% tijdig gerealiseerd zou worden.

Indicator geld

Er is in 2018 bij 6% van de budgetten sprake van een budgetoverschrijding. Dit is een kleine verbetering t.o.v. de tweede bijstelling 2018 toen de inschatting was dat 8% van de budgetten overschreden zou worden.
Hierbij kan aanvullend worden opgemerkt, dat eventuele budgetoverschrijdingen binnen de bij de begroting 2018 door de raad vastgestelde programmabudgetten worden toegelicht bij de verschillenanalyse. Deze verschillenanalyse per programma is in het jaarverslag bij elk programma na  "wat heeft het gekost" opgenomen.

Financiële jaarrekening

Bijlagen (restantkredieten / griffiebegroting)

Raadsvoorstel en raadsbesluit