4. Ruimte, wonen en mobiliteit

4. Ruimte, wonen en mobiliteit

Terug naar navigatie - 4. Ruimte, wonen en mobiliteit

ALGEMEEN

Horst aan de Maas is een ondernemende plattelandsgemeente waarin de kern Horst voorzien is van een hoogwaardig winkelcentrum met weinig leegstand. Ook Sevenum en Grubbenvorst kennen een nieuwe centruminrichting. Een herijkte centrumvisie voor de kern Horst moet frisse inzichten bieden hoe het niveau naar de toekomst te waarborgen.

In het omvangrijke buitengebied wordt gewerkt, gerecreëerd en gewoond. Landbouw neemt een belangrijke plaats in. Het aantrekkelijk houden van het grondgebied van Horst aan de Maas door een goede ruimtelijke inrichting en een behoorlijk onderhoudsniveau van onze (openbare) eigendommen is een blijvende uitdaging. We staan voor de continue opgave om de ruimte duurzaam te blijven (her)inrichten en ordenen. We zoeken hierbij naar een goede balans tussen de opgaves op het gebied van (woning)bouw, water en groen.
 
Een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling vraagt om een gedifferentieerde woningvoorraad op de goede plek. Ook in de toekomst moeten er voldoende woningen van de juiste ‘kwaliteit’ zijn, met een balans tussen koop en huur. In het licht van de demografische ontwikkelingen is een kwaliteitsslag nodig in de bestaande voorraad en een omslag naar een flexibele woningvoorraad. Onze uitdaging is om binnen deze context inbreiding boven uitbreiding te laten gaan. Woningbouwexploitaties vragen ons daadkrachtig te sturen op de reële behoefte, rekening houdend met de beoogde exploitatie-uitkomsten (hst. 2 Bouwgrondexploitaties). Onze volkshuisvestelijke taak is leidend, ook als dat bijstelling van programma’s en exploitaties tot gevolg heeft.

Horst aan de Maas is goed bereikbaar en goed ontsloten voor alle soorten verkeer. Dit draagt bij aan de dynamiek in de totale Regio Venlo maar ook aan de leefbaarheid van de dorpen in onze gemeente. Voor het welzijn van onze inwoners zijn goede basisvoorzieningen voor een optimaal tarief belangrijk. Onder basisvoorzieningen verstaan wij o.a.:

 

 • de hoofdwegenstructuur,
 • openbaar vervoer,
 • veilige fietsvoorzieningen,
 • een professionele en duurzame afvalinzameling,
 • een goed afwateringssysteem en
 • een omgeving waarin aspecten als o.a. luchtkwaliteit, geur en geluid afgewogen worden bij nieuwe en bestaande ontwikkelingen.
 
Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:
 • Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
 • Openbaar groen, bossen en landschap
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Afvalverwijdering
 • Riolering, waterkering en afwatering
 • Milieu en duurzaamheid
 • Openbaar vervoer

4.1 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We hebben een duurzame, betrouwbare openbaar verlichtingsinstallatie die bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners.

Terug naar navigatie - We hebben een duurzame, betrouwbare openbaar verlichtingsinstallatie die bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners.

De openbare verlichtingsinstallatie is technisch gezien in orde. Door de planmatige vervanging hebben we ook in 2018  weer stappen gezet naar het vervangen van armaturen door LED. In het buitengebied van Kronenberg zijn enkele masten bijgeplaatst op de schoolroute van Kronenberg naar het Dendron college. In haar vergadering van september 2018 heeft de Raad besloten daarnaast financiële middelen beschikbaar te stellen voor de aanleg van verlichting tussen Broekhuizen en Swolgen. Deze dynamische verlichting op zonne-energie is eind 2018 geplaatst.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We hebben duurzame, veilige en begaanbare civiele kunstwerken.

Terug naar navigatie - We hebben duurzame, veilige en begaanbare civiele kunstwerken.

De kunstwerken zijn technisch gezien in orde. In 2018 zijn enkele kunstwerken die nog niet in het onderhoudsprogramma waren opgenomen geïnspecteerd en alsnog toegevoegd in het beheerplan.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We hebben een duurzaam, veilig en begaanbaar wegennet.

Terug naar navigatie - We hebben een duurzaam, veilig en begaanbaar wegennet.

De jaarschijf 2018 van het beheerplan wegen, bermen en sloten is afgerond. Ook de jaarschijf van het onderhoudsplan wegen is  afgerond. Daarnaast zijn er in 2018 enkele projecten uitgevoerd zoals de reconstructie van de Kempweg in Meterik en de Horsterdijk in Lottum.  Voor de aanleg van het fietspad tussen het station Horst-Sevenum en America is het ontwerp uitgewerkt en aan belanghebbenden gepresenteerd. De noodzakelijke onderzoeken voor de wijziging van het bestemmingsplan zijn opgestart.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

4.2 Openbaar groen, bossen en landschap

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

Het openbaar groen levert een positieve bijdrage aan de woon en werkomgeving.

Terug naar navigatie - Het openbaar groen levert een positieve bijdrage aan de woon en werkomgeving.

We streven ernaar om zoveel mogelijk meerwaarde uit openbaar groen te halen in het kader van de positieve effecten die openbaar groen heeft op het welzijn van inwoners, de positieve effecten die openbaar groen heeft op klimaatveranderingen en in het kader van biodiversiteit. We onderhouden het groen met veel aandacht voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt op de vastgestelde niveaus. Samen met groepen bewoners worden er initiatieven ontplooit op gebied van groen en leefomgeving.  Over "groene" activiteiten communiceren we actief mede in het kader van de groene agenda van Horst aan de Maas. Deze groene agenda biedt tevens het maatschappelijk middenveld een kader voor alle initiatieven die er spelen op het gebied van groen. We hebben samen met de Raad de kaders bepaald voor het verhogen van de kwaliteit van het openbaar groen in Horst aan de Maas. tevens hebben we de maatschappelijke waarde van openbaar groen in kaart gebracht. Besluitvorming hierover is voorzien in het eerste kwartaal van 2019. Op 18 januari 2018 is Horst aan de Maas getroffen door een zware storm. Hierbij is ook één van de monumentale lindebomen op het Wilhelminaplein omgewaaid. Als vervolg hierop heeft het College besloten om alle monumentale lindes op het Wilhelminaplein te vervangen door nieuwe bomen. Deze werkzaamheden zijn ook begin 2018 uitgevoerd.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We onderhouden ons landschap zodanig dat het een visitekaartje blijft voor toeristen en inwoners.

Terug naar navigatie - We onderhouden ons landschap zodanig dat het een visitekaartje blijft voor toeristen en inwoners.

Begin 2018 is Nederland en ook Horst aan de Maas getroffen door een zeer zware storm. Ook in onze gemeente heeft dat geleid tot schade aan (laan)bomen, landschappelijke elementen en bossen. De schade wordt zo veel mogelijk hersteld. Dit heeft consequenties voor de planning en de kosten. De reguliere werkzaamheden worden zoveel als mogelijk uitgevoerd. De samenwerking met het maatschappelijk middenveld en vele vrijwilligers stichtingen die betrokken zijn bij het groen en landschap in onze gemeente, bouwen we verder uit. Via de "Groene agenda van Horst aan de Maas" communiceren we blijvend over groene initiatieven en vragen we aandacht voor de meerwaarde van groen in het kader van welzijn, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook werken we verder aan biodiversiteit en het welzijn van de bij door onder andere 19 ha braakliggend terrein in te zaaien. In maart 2018 hebben we 500 kg fleurig mengsel aan onze inwoners ter beschikking gesteld voor het inzaaien van kleinere stukken grond.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We streven naar voldoende formele en informele speelruimte en een goede spreiding daarvan.

Terug naar navigatie - We streven naar voldoende formele en informele speelruimte en een goede spreiding daarvan.

De achterstand op gebied van vervanging van speeltoestellen in bestaande speeltuinen is in 2018 ingehaald. Bij nieuwbouwplannen wordt voorzien in de aanleg van speelvoorzieningen.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

4.3 Ruimtelijke ordening

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We streven naar een goede ruimtelijke ordening van het grondgebied van Horst aan de Maas waarbij we de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen behouden en versterken.

Terug naar navigatie - We streven naar een goede ruimtelijke ordening van het grondgebied van Horst aan de Maas waarbij we de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen behouden en versterken.

In april 2016 hebben de betrokken gemeenten en de provincie de bestuursafspraken voor de 6 POL-thema's ondertekend. Inmiddels zijn de bestuursafspraken per thema verder uitgewerkt en geactualiseerd. De regionale Structuurvisie Wonen is in 2016 vastgesteld, de opgaven zijn uitgewerkt in het Masterplan Wonen, De POL uitwerking vrijetijdseconomie was begin 2016 gereed en is uitgewerkt in een regionale visie die eind 2017 is vastgesteld. Ook de regionale visie voor bedrijventerreinen en kantoren is vastgesteld. In 2017 is de regionale visie detailhandel vastgesteld. In regionaal verband zijn in 2018 diverse uitvoeringsacties gedaan, waaronder het compacter maken van winkelgebieden en het in beeld brengen van restcapaciteit. In maart 2018 is het concept van de regionale visie Land- en tuinbouw opgeleverd. Besluitvorming over de regionale visie voor Land- en tuinbouw en het regionaal ruimtelijk kwaliteitskader staat gepland voor het eerste half jaar van 2019. De visie vanuit Trendsportal is eind 2017 vastgesteld in de raad. De POL uitwerking Energie is in de vorm van de regionale energiestrategie in het najaar van 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

Het beekherstel en meer specifiek het project Groote Molenbeek loopt op schema. Ook het project Maasgaard verloopt goed. Daarnaast zijn we bezig met de Visie op het centrum Horst en een visie op de bedrijventerreinen. lopen er verschillende gebiedsontwikkelingen.

Met betrekking tot het Cultureel Erfgoed wordt op dit moment samen met de stakeholders en de provincie gewerkt aan een waardenkaart, die zoveel mogelijk interactief moet worden. In deze pilot werken nu 29 gemeenten samen aan de erfgoed-beleidskaart Limburg.

Het bestemmingsplan Buitengebied is eind 2017 vastgesteld en heeft vanaf 23 maart 2018 6 weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden. De beroepsprocedure bij de Raad van State loopt. Zitting bij de Raad van State vindt plaats op 11 en 12 maart 2019.

Op 9 april 2013 is de Integrale Structuurvisie Horst aan de Maas vastgesteld door de Raad. Op 22 september 2015 heeft de Raad de eerste evaluatie van de structuurvisie vastgesteld. De structuurvisie zal periodiek worden geëvalueerd. Op 18 oktober 2016 heeft de Raad de Raad een tweede actualisatie van de structuurvisie vastgesteld. Momenteel is gestart met de voorbereidingen voor een herijking van de structuurvisie.

In maart 2018 heeft de raad het Koersdocument voor de Omgevingswet vastgesteld. Op dit moment is een interne werkgroep bezig met de Impactanalyse. Gelet op de diverse ontwikkelingen die spelen en de veranderende rol van de overheid, in samenhang met de competenties die dat vraagt, is het Plan van Aanpak gewijzigd. We willen nadrukkelijk inzetten op de veranderende rol van de overheid en de andere manier van werken. De aftrap met raad en andere stakeholders vindt voor de zomer plaats, in augustus 2019 volgt de eerste themasessie.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.  De EU verplicht de lidstaten om een goede ecologische toestand voor verschillende watertypen te definiëren. Indien nodig moeten de landen maatregelen treffen om een goede ecologische toestand te bereiken. Voor Horst aan de Maas ligt de focus vooral op de Groote Molenbeek en de watergangen die direct hierop lozen.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

4.4 Volkshuisvesting

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

Samen met publieke en commerciële partners houden we de kwaliteit en de kwantiteit van de woningvoorraad in Horst aan de Maas op peil, zowel voor de korte als de lange termijn.

Terug naar navigatie - Samen met publieke en commerciële partners houden we de kwaliteit en de kwantiteit van de woningvoorraad in Horst aan de Maas op peil, zowel voor de korte als de lange termijn.

Het masterplan Wonen is op 14 juni 2016 vastgesteld door de raad. In 2018 is er regionaal gestart met een herijking van de structuurvisie Wonen. Daarnaast is gestart met het lokaal nader uitwerken van het Masterplan Wonen, waarbij de stimuleringsmaatregelen worden ge-update en alle dorpen in beeld worden gebracht om hierna conclusies te kunnen trekken over de nodige acties op woongebied. De raad wordt meegenomen in dit proces. Ook wordt invulling gegeven aan de huisvesting van statushouders.

We zijn particuliere bouwinitiatieven blijven faciliteren om zodoende woningen te kunnen toevoegen aan de woningmarkt. Hetzelfde geldt voor kansrijke nieuwe concepten en initiatieven voor onze gemeente op de woningmarkt.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

4.5 Afvalverwijdering

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We voeren op een duurzame wijze de wet milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen.

Terug naar navigatie - We voeren op een duurzame wijze de wet milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen.

We voeren onze taken hierbij uit. In 2018 zijn voor een aantal afvalstromen (Europese) aanbestedingen gehouden. De algemene tendens voor de afvalbegroting is dat door de aantrekkende economie en de krapte op de arbeidsmarkt de prijzen voor afvalinzameling fors stijgen. Bovendien zijn door landelijke wet-en regelgeving de verbrandingstarieven fors verhoogd en als gevolg van incidenten (brand) worden bepaalde stromen niet meer geaccepteerd of tegen veel hogere kosten (zoals matrassen). Tegelijkertijd dalen de vergoedingen voor de afvalstromen die inkomsten opleveren.  Het jaar 2018 is dan ook afgesloten met een fors tekort op de afvalbegroting.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

4.6 Riolering, waterkering, afwatering

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig.

Terug naar navigatie - De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig.

De dijkverzwaringsprojecten lopen op schema. Begin 2017 heeft het Waterschap Limburg opdracht gegeven aan Ploegam-Dura Vermeer voor het versterken van de dijkringen in Grubbenvorst en Lottum.  De aannemer heeft in overleg met de omgeving het  plan uitgewerkt uit tot een definitief ontwerp. Het Waterschap blijft verantwoordelijk voor het project.

Mbt de westelijke Maasoever zijn de plannen opgehaald bij alle belanghebbenden en ingediend bij de stuurgroep van Maasgaard. De werkzaamheden rondom de aanleg van het strand Lottum en het verbeteren van diverse recreatieve routes zijn inmiddels uitgevoerd.

De Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum ligt op schema: de hoogwaterbeschermingsmaatregelen zullen volgens contract voor het einde van 2020 gereed zijn. Het plan voor de maatwerkbescherming is in hoofdzaak gereed en er is overeenstemming met de belanghebbende bewoners. De uitvoering is gepland vanaf het vierde kwartaal van 2018 en maakt onderdeel uit van het contract met de aannemer.  

In het kader van het Deltaprogramma wordt in de Limburgse Maasvallei gewerkt aan een maatregelpakket van dijken en rivierverruimingen dat op de lange termijn de veiligheid langs de Maas moet waarborgen. Dit maatregelpakket is onderdeel van de Maas brede adaptieve uitvoeringsstrategie Maas ( AUM). Omdat de minister de belangen van de scheepvaart beter wil koppelen aan de hoogwater doelstelling wordt gewerkt aan een programma voor integraal rivier management ( IRM). Dit leidt tot formele aanpassing van het Deltaprogramma in 2021. De provincie Limburg heeft een bestuursopdracht geformuleerd waarbij alle uitgangspunten en prognoses nog eens tegen het licht worden gehouden. De ontwikkelingen op Rijks- en provinciaal niveau versnellen het proces niet en maken de inhoud van de voortgang in bepaalde mate onzeker. Daarnaast heeft de gemeente Venlo eind 2018 besloten om het koplopersproject Meer Maas Meer Venlo in zijn huidige vorm te beëindigen.

De Maascorridor is het samenwerkingsverband in Noord Limburg waarmee sturing wordt gegeven aan de Maasprojecten. Er is bij de gemeente Venlo een coördinator aangesteld die namens de regiogemeenten de samenwerking moet bevorderen en de sturing  moet verbeteren. Vanaf januari 2019 is er  een periodiek ambtelijk overleg ingesteld als voorportaal van het maandelijkse overleg met de provincie.

Voor wat betreft het CVI zijn het bestemmingsplan en de vergunning onherroepelijk. Eind maart 2018 is DCM met de werkzaamheden gestart. Vanaf juli 2018 lagen de werkzaamheden stil in afwachting van het door de gemeente goed te keuren werkplan. Inmiddels is dit werkplan door het college goedgekeurd. DCM is hiervan bij brief van 17 januari 2019 in kennis gesteld. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de loop van februari 2019 weer worden hervat.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We hebben een kwalitatief goede afwatering op het gehele grondgebied.

Terug naar navigatie - We hebben een kwalitatief goede afwatering op het gehele grondgebied.

De riolering van Horst aan de Maas voldoet aan de basisinspanning zoals die wettelijk is vereist.

We voerden samen met de andere gemeenten in het Waterpanel noord een klimaatstress test uit om de knelpunten op het gebied van klimaatadaptatie in beeld te krijgen. De definitieve resultaten hiervan zijn inmiddels opgeleverd. Ook de basis rioleringsberekening die in 2018 in samenwerking met het Waterschapsbedrijf Limburg is uitgevoerd is nagenoeg gereed.  Ook zijn de voorbereiding afgerond om de wateroverlast in de wijk Stuksbeemden aan te pakken: het werk is aanbesteed en in Q1 van 2019 zal de uitvoering starten. De bewoners en de klankbordgroep zijn betrokken bij de tot standkoming van de oplossingen die uitgevoerd gaan worden. Op de Horsterweg in Broekhuizen is medio april een verzakking ontstaan door rioolschade. Behalve aan de weg en riolering is er geen verdere schade ontstaan.
Het afgelopen jaar hebben we ook weer een deel van de openbare ruimte afgekoppeld. Ook hebben we het subsidieprogramma voor afkoppelen van particulier verhard oppervlak in samenwerking met het waterschap gecontinueerd.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We streven naar een optimale kostenbeheersing m.b.t. riolering.

Terug naar navigatie - We streven naar een optimale kostenbeheersing m.b.t. riolering.

We participeren actief in de projecten van het waterpanel Noord en nemen ook deel aan de Limburg-brede verkenning om te komen tot samenwerking in de waterketen. In samenspraak met het Waterpanel Noord hebben we een klimaatstress test uitgevoerd.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

4.7 Milieu en duurzaamheid

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

Milieu -effecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen zijn in beeld en worden gemonitord.

Terug naar navigatie - Milieu -effecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen zijn in beeld en worden gemonitord.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de Centrale Verwerkingsinstallatie aan het Raaieind te Grubbenvorst zijn onherroepelijk. Met de grondwerkzaamheden aan het Raaieind is eind april 2018 gestart. De werkzaamheden zijn vervolgens tijdelijk neergelegd in afwachting van het door de gemeente goed te keuren werkplan. Het werkplan is inmiddels goedgekeurd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de loop van februari 2019 weer worden hervat. De voorlopige planning is dat de realisatiefase, waaronder de bouw van de installatie, medio 2021 wordt afgerond. Hierna begint de exploitatiefase. Monitoring van geluid, stof en andere milieuaspecten is vanaf dat moment pas zinvol.
Het door het RIVM in nauwe samenwerking met de GGD uitgevoerde gezondheidsonderzoek, genaamd "Veehouderij en Gezondheid Omwonenden" (VGO), heeft van medio 2014 tot medio 2016 plaatsgevonden.  Op 7 juli 2016 zijn de resultaten in een door het RIVM opgestelde rapport neergelegd en is het rapport met Kamerbrief aan de Tweede Kamer aangeboden. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Op 19 december 2017 is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Er zijn moties en amendementen aangenomen. Als gevolg daarvan dienen er thema's uitgewerkt te worden. Eén van deze thema's is 'Intensieve veehouderij en gezondheid'. Dit thema wordt meegenomen in de Visie Veehouderij, waarvoor de procesnotitie en planning inmiddels zijn aangeleverd bij de raad. In mei vindt de eerste sessie plaats met de raad.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We stimuleren en faciliteren de thema's uit het programma Duurzaamheid.

Terug naar navigatie - We stimuleren en faciliteren de thema's uit het programma Duurzaamheid.

Er spelen veel initiatieven zoals energiek Kronenberg, de energie coöperatie Reindonk , etc.  Gebleken is dat de veranderende omstandigheden en groeiende aandacht voor Duurzaamheid  vragen om overkoepelend beleid met een bepaalde focus op energietransitie, energiebesparing en klimaatadaptatie. Onze pragmatische insteek van de afgelopen jaren heeft gewerkt als vliegwiel. Nu is het zaak om grotere stappen te zetten. De beschikbare (ambtelijke) capaciteit is uitgebreid.  Begin 2019 wordt het overkoepelende Duurzaamheidsprogramma aan de Raad aangeboden. Op voorhand is het beleid rondom zonne-energie opgesteld en inmiddels vastgesteld.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.

Terug naar navigatie - We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.

We zijn voor het administratief beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst in overleg met de gemeente Venlo. Onderzocht  wordt of deze werkzaamheden op korte termijn door gemeente Venlo overgenomen kunnen worden. Middels een detacheringsovereenkomst is de continuïteit op dit moment gewaarborgd en we hopen medio 2019 tot een structurele oplossing te komen.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en burgers bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en burgers bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Het proces rondom de aanvragen op het gebied van de omgevingsvergunningen milieu verloopt over het algemeen goed.  In december 2018 is de nieuwe milieuspecialist begonnen, waarmee ook de capaciteit weer op orde is.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

4.8 Openbaar vervoer

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We zorgen voor een betrouwbaar en goed bereikbaar openbaar vervoer dat het sociaal, economisch als toeristisch-recreatief functioneren van onze gemeente ten goede komt.

Terug naar navigatie - We zorgen voor een betrouwbaar en goed bereikbaar openbaar vervoer dat het sociaal, economisch als toeristisch-recreatief functioneren van onze gemeente ten goede komt.

Voor wat betreft Station Grubbenvorst / Greenport geldt dat deze ontwikkeling niet doorgaat. We blijven dit actief onder de aandacht houden binnen ons netwerk. Daarmee grijpen we eventuele kansen die zich voordoen aan.

De raad heeft eind 2017 het krediet voor de verdere uitwerking van de stationsomgeving Horst / Sevenum beschikbaar gesteld. Inmiddels is gebleken dat alle wensen die er liggen niet gefinancierd kunnen worden. Daarom wordt opnieuw gekeken naar het ontwerp en naar mogelijke alternatieven.

In 2017 is besloten dat er een vrij liggende fietsverbinding wordt gerealiseerd tussen America en station Horst-Sevenum, aan de noordzijde van de Spoorweg-Hoebertweg. In oktober 2018 is het ontwerp gepresenteerd aan de betrokken bewoners en de betrokken dorpsraden. Aan de hand van dit ontwerp wordt de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure en grondverwerving opgestart. Diverse voorbereidende onderzoeken hebben reeds plaatsgevonden.
De komende jaren, zal naar alle waarschijnlijkheid, de intercity Venlo-Eindhoven blijven halteren op station Horst-Sevenum. E.e.a. is afhankelijk van de ambitie voor een snelle treinverbinding tussen Eindhoven-Venlo-Düsseldorf en de dan aangepaste dienstregeling. Het station heeft echter geen intercity status.

In december 2016 is Arriva gestart als nieuwe vervoerder van de Openbaar vervoer concessie 2016 - 2031. Arriva is verantwoordelijk voor al het busvervoer in de provincie Limburg en een aantal treinverbindingen. In de gemeente Horst aan de Maas is de belangrijkste verbetering dat de bus naar station Venray via de A73 rijdt en daardoor 15 minuten sneller is. Ook de route naar Blerick en Venlo is sneller geworden. De belbussen vanuit verschillende kernen richting Horst zijn in eerste instantie geschrapt vanwege de geringe vraag. Voor een aantal kernen zijn daar andere openbaar vervoervormen voor teruggekomen. Daarnaast is de belbus Lottum - Melderslo - Horst - Sevenum - Kronenberg - Evertsoord vanaf december 2017 weer geïntroduceerd in de nieuwe dienstregeling. Deze rijdt voorlopig nog als lijntaxi, totdat voldoende vrijwilligers zijn gevonden voor de buurtbus. Met de ontwikkeling van Park de Peelbergen ontstaat ook daar vraag naar een vorm van (openbaar) vervoer.

Per 9 december 2018 rijdt een eigen aanvullende OV-systeem op Greenport. Deze rijdt tot medio juni 2019 bij wijze van proef. De uitvoering wordt maandelijks geëvalueerd en bijstelling vindt zo nodig plaats. De dienst sluit aan op de buslijnen van Arriva.

Eind 2018 zijn  alle veerponten van de GR Maasveren vervangen door nieuwe veerponten. Alles is conform aanbesteding en planning gelopen.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

DIT HEEFT HET GEKOST

Terug naar navigatie - DIT HEEFT HET GEKOST
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 begroting primair 2018 begroting na wijziging 2018 werkelijk
Lasten -17.303 -19.949 -18.797
Baten 8.621 10.357 9.880
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.682 -9.592 -8.917
Onttrekkingen 628 2.171 703
Stortingen -169 -1.202 -835
Mutaties reserves 459 969 -132