2. Regionale samenwerking en economie

2. Regionale samenwerking en economie

Terug naar navigatie - 2. Regionale samenwerking en economie

ALGEMEEN

Regionale samenwerking is een belangrijk onderwerp van gesprek bij het bepalen van onze gemeentelijke rol in de samenleving. Zowel – verplichte - samenwerking en opschaling vanuit de rijksoverheid (Decentralisaties sociaal domein, Veiligheidsregio, RUD) als welbewust zelfgekozen samenwerking en schaalvergroting tussen gemeenten (op beleid, uitvoering, en/of bedrijfsvoering) zijn aan de orde. Ook Horst aan de Maas neemt hierin haar positie in de regio.

We zetten onze eigen, natuurlijke kernkwaliteiten in het samenwerkingsproces zo goed mogelijk in. Voor en met anderen voor een gezamenlijk resultaat, gericht op ontwikkeling, effectiviteit en efficiency. Een aandachtspunt daarbij is de balans tussen succesvol samenwerken in de regio en behartiging van onze lokale speerpunten en belangen.

De sociaal- economische ontwikkeling van Horst aan de Maas en de regio staat de komende jaren in het teken van behoud en groei van werkgelegenheid. Lokaal en regionaal. Horst aan de Maas is van nature sterk in agribusiness en toerisme & recreatie, ook het MKB is een belangrijke pijler. Bij ontwikkelingen houden we oog voor de driehoek Overheid, Onderwijs, Bedrijfsleven.

De economische ontwikkeling van de gemeente en de regio heeft ook een integrale koppeling met onze sociale vraagstukken. Bij het stimuleren van de werkgelegenheid speelt o.a. ‘social return’ een rol. Niet alleen bij opdrachten vanuit de gemeente maar ook via onze partners.
We houden zorgvuldig zicht op onze grondexploitaties.
 
Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

 

  • Toerisme en recreatie
  • Economische zaken, verpachtingen enz.
  • Bouwen
  • Bouwgrondexploitatie

2.1 Toerisme en recreatie

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We behouden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie.

Terug naar navigatie - We behouden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie.

De POL uitwerking vrijetijdseconomie is sinds begin 2016 gereed. De verdere uitwerking en uitvoering hiervan maakt onderdeel uit van de regionale visie vrijetijdseconomie en het daaruit voortkomende uitvoeringsprogramma. De gemeenteraad heeft in oktober 2017 ingestemd met ( het voortgangsproduct van) de POL visie, de toeristische regiovisie, en het actieprogramma. Het  lokale uitvoeringsprogramma is een afgeleide van het regionale actieprogramma met de nodige lokale accenten. Een van de programmalijnen van de regionale visie is de regiomarketing.

Medio 2017 hebben de regiogemeenten de subsidie relatie met Leisure Port per 1 januari 2018 opgezegd, omdat Leisure Port onvoldoende blijk geeft van het vermogen om op de nieuwe ontwikkelingen in te spelen. In september 2018 hebben de gemeenten opnieuw geconstateerd dat Leisure Port niet in staat is om de transitie tot stand te brengen en om op kosten efficiënte wijze de koers te verleggen. Naar aanleiding daarvan is aan Leisure Port meegedeeld dat geen subsidie meer wordt verleend vanaf 1 januari 2019. Hoewel de overkoepelende structuur voor de uitvoering nog niet is ingevuld, zijn we ambtelijk wel aan de slag met een aantal projecten, zoals destinatie marketing, vitale verblijfsrecreatie, aantrekkelijke inrichting van het landschap, ontwikkeling nieuwe dagrecreatie ( met name lokaal opgepakt)

De gemeenteraad heeft in maart 2018 ingestemd met de verdere uitwerking van het "gastheerschap". In de loop van 2019 zullen de eerste concrete resultaten daarvan zichtbaar worden. De uitvoering van het regionale actieprogramma wordt vanaf 2018 concreet gestalte gegeven.  Inmiddels wordt voor de "coalition of the willing" over alternatieven nagedacht.

Het project Maasgaard loopt op schema.
Het opwaarderen van de Zwarte Plak (heide) is afgerond. De toeristische fiets- en wandelverbinding (inclusief landmark) is gerealiseerd, mede dankzij het actief betrekken van de mensen uit de streek.
Er wordt een nieuw initiatief voor de Heere Peel voorbereid in samenwerking met partners uit de regio (SBB, aan de Drift en Centerparcs). Inzet is om de Klimaat Conferentie voor kinderen (World Climate Conference) naar de Heere Peel te halen (in samenwerking met Wereld Natuurfonds).
Voor wat betreft de verdiepingsslag van de Diepeling en Maasdal geldt dat alle deelprojecten in uitvoering zijn en begin 2019 worden opgeleverd.
Met betrekking tot de Castenraysevennen, Lollebeek en het Schaatsven worden de laatste grondwervingsacties uitgevoerd. Naar verwachting wordt begin 2019 (als de grondverwerving is afgerond) een officieel startmoment ingepland.
Voor het burgerinitiatief van de Gortmeule zien wij kansen in de Maasgaard.  Er is een win-win situatie voor de projectdoelstelling van Castenrayse Vennen en het landgoed van de  Gortmeule. Hiervoor worden aanpassingen in de grondverwerving doorgevoerd om het burgerinitiatief te kunnen realiseren.
Voor wat betreft de Groote Molenbeek zijn de plannen in voorbereiding en wordt de uitvoering verwacht in 2019.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

2.2 Economische zaken, verpachtingen enz.

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Terug naar navigatie - Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Het gaat hier om een continue proces, waarbij we niet-strategische gronden verkopen en handelen in het belang van de agrarische sector.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen.

Terug naar navigatie - We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen.

Naar aanleiding van besluitvorming in de gemeenteraad in 2016 heeft het college op 24 januari 2017 besloten garant te staan voor een lening die de Stichting Buitengewoon Bereikbaar voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied nodig heeft. Dit  onder voorwaarde dat de in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en BGB opgenomen voorwaarden naar tevredenheid van het college zijn ingevuld.  De stichting BGB heeft in 2018 de business case doorgerekend en invulling gegeven aan de punten die de gemeente terug zou willen zien in de BC zoals aangegeven in de ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Dit alles heeft er toe geleid dat het College op 1 oktober 2018 heeft ingestemd met de bereidheid tot garantstelling van de geldlening bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

BGB heeft in 2018 alle overeenkomsten definitief gemaakt waaronder de gunning aan de aannemer zodat alle noodzakelijke vergunningen aangevraagd kunnen worden en daadwerkelijk de schop in de grond kan.

De gemeente maakt deel uit van diverse platforms en heeft een breed netwerk. Door middel van samenwerking met het bedrijfsleven en het deelnemen in netwerken zijn we beter op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en kunnen hierbij faciliteren. Het economisch stimuleringsfonds en de regionale middelen voor innovatie kunnen aan innovatieve ideeën en projecten een bijdrage leveren. We werken met accountmanagers en daarnaast is er budget vrijgemaakt om een 'verbinder' aan te stellen tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en GR2025. Daarnaast worden er regelmatig bedrijfsbezoeken gedaan, zodat steeds meer inzicht bestaat in de behoeften en kansen van de regionale bedrijvigheid en de rol van de overheid bij de gewenste ontwikkelingen.

Er wordt op regionaal niveau afgestemd tussen diverse instanties die zich bezig houden met een economische agenda en opstellen van proposities voor het faciliteren van bestaande bedrijven  en het  aantrekken van nieuwe bedrijven. Ook zijn er door de campus en het LIOF  business developers aangetrokken die projecten zullen identificeren en faciliteren die bijdragen aan de ontwikkeling van (Brightlands Campus) Greenport Venlo.

We zijn in gesprek met het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo over onze acquisitiestrategie en betrekken hierbij het LIOF en de Economic Development Board.

De vraag om goede huisvesting van arbeidsmigranten neemt toe.  Op provinciaal niveau wordt geïnventariseerd hoe de behoefte zich zal ontwikkelen. Het  huidige beleid is niet meer toereikend en in het coalitieprogramma zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd. Er zal een herziening van het beleid plaatsvinden, waarbij de regio in het 1e kwartaal 2019 een algemene bouwsteen gaat leveren. Vervolgens kan dit desgewenst worden aangevuld met lokale uitgangspunten.

De sanering van de intensieve veehouderijen loopt op schema, in een enkel geval is uitstel verleend (waarbij het doel blijft dat het bedrijf wordt beëindigd).

Mede in het kader van het nieuwe TOV-beleid onderzoeken we de mogelijkheden van een glasbankregeling nieuwe stijl. 

G

Zo hebben wij dat gedaan!

2.3 Bouwen

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Er waren achterstanden bij de afhandeling van vooroverleggen en uitgebreide procedures. Er is een actieplan opgesteld om deze achterstanden weg te werken, de processen te verbeteren en ook de monitoring te optimaliseren.  Er heeft een behoorlijke inhaalslag plaats gevonden. Het dashboard VTH is inmiddels gereed. De doorlooptijden zijn afgenomen maar nog niet in volle omvang. In het najaar van 2018 is een start gemaakt met LEAN, waarbij het vooroverleg wordt aangepakt. Er blijven verbeteringen noodzakelijk. De resultaten kunnen in het voorjaar van 2019 worden gepresenteerd.

De afhandeling van de reguliere vergunningen verloopt goed.

O

Zo hebben we dat gedaan!

2.4 Bouwgrondexploitatie

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We werken aan een gezond grondbedrijf, waarbij de grondexploitaties in beeld zijn.

Terug naar navigatie - We werken aan een gezond grondbedrijf, waarbij de grondexploitaties in beeld zijn.

De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd en opgenomen in de Projectenrapportage. Nieuwe grondexploitaties worden afzonderlijk in de Raad gebracht. Sinds enkele jaren is er bijzondere aandacht voor de vennootschapsbelasting voor gemeenten.

In 2017 liep de omschakeling naar Winstnemingen vooraf (POC-methode); deze is uitgebreid toegelicht in de Projectenrapportage en de Jaarrekening. Vanaf 2018 zit deze methode structureel in de grex-methodiek.

Er lopen diverse exploitaties voor woningbouw in de kernen en we hebben een  goed beeld van de aanwezige woningbehoefte. CPO-projecten worden gestimuleerd en aanwezige ontwikkelaars worden gemotiveerd om stappen te zetten vanuit die behoefte. We blijven zoeken naar locaties voor markthuur. In 2018/2019 worden alle kernen nader beschouwd.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

DIT HEEFT HET GEKOST

Terug naar navigatie - DIT HEEFT HET GEKOST
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 begroting primair 2018 begroting na wijziging 2018 werkelijk
Lasten -10.428 -19.405 -7.936
Baten 9.639 19.443 7.637
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -789 38 -299
Onttrekkingen 344 1.834 8.397
Stortingen -663 -2.595 -8.441
Mutaties reserves -319 -761 -44