Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene Dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene Dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn de gemeentelijke inkomsten die vrij besteedbaar zijn. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat volgens de regelgeving ten minste:


a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
b. algemene uitkeringen
c. dividend
d. saldo van de financieringsfunctie
e. overige algemene dekkingsmiddelen.

Dit hebben bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben bereikt!

We bieden een structureel sluitende meerjarenbegroting aan.

Terug naar navigatie - We bieden een structureel sluitende meerjarenbegroting aan.

Een sluitende meerjarenbegroting is het uitgangspunt bij het opmaken van de meerjarenbegroting 2019 - 2022 geweest.  In deze in november 2018 vastgestelde begroting heeft de financiële vertaling van het collegeprogramma nog niet plaatsgevonden.  De concrete invulling van en het maken van keuzes is eind 2018 door het College van B&W opgepakt en in februari 2019 heeft de gemeenteraad de begrotingsruimte ingevuld en het investeringsvolume 2019 - 2022 met een doorkijk tot 2026 vastgesteld.

G

Zo hebben wij dat gedaan!

DIT HEEFT HET GEKOST

Terug naar navigatie - DIT HEEFT HET GEKOST
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 begroting primair 2018 begroting na wijziging 2018 werkelijk
Lasten -380 -676 -646
Baten 45.953 47.046 47.651
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 45.573 46.370 47.005
Onttrekkingen 0 0 0
Stortingen 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0