Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarrekening online 2018
  1. Blz. 2 Digitale jaarrekening 2018
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Highlights jaarrekening 2018
    1. Blz. 5 Doelstellingen
     1. Blz. 6 Hieronder ziet u de highlights uit de jaarrekening 2018
      1. Blz. 7 Aan de slag met de Omgevingswet
      2. Blz. 8 Afval: meer uitgaven, minder inkomsten
      3. Blz. 9 Campus BV is opgericht
      4. Blz. 10 De toekomst van Park De Peelbergen
      5. Blz. 11 Een nieuwe website
      6. Blz. 12 Gebiedsontwikkeling oude Maasarm.
      7. Blz. 13 Gemeenschapshuis Evertsoord
      8. Blz. 14 Gezondste Regio 2025.
      9. Blz. 15 Het Gasthoês.
      10. Blz. 16 Horst aan de Maas wint European Green Leaf Award
      11. Blz. 17 Hulp en ondersteuning voor inwoners
      12. Blz. 18 In gesprek met Horst aan de Maas
      13. Blz. 19 Meer groen, samen doen!
      14. Blz. 20 Meer inzet voor duurzaamheid
      15. Blz. 21 Nieuwe basisscholen
      16. Blz. 22 Ondersteuning inwonersinitiatieven
      17. Blz. 23 Positieve gezondheid en sport
      18. Blz. 24 Projecten Maasgaard op koers
      19. Blz. 25 Samenwerking bedrijfsvoering
      20. Blz. 26 Sport.
      21. Blz. 27 Station Grubbenvorst / Greenport gaat niet door
      22. Blz. 28 Tarieven OZB meer in balans
   2. Blz. 29 Leeswijzer jaarrekening 2018
    1. Blz. 30 Leeswijzer
   3. Blz. 31 1. Bestuur en dienstverlening
    1. Blz. 32 1. Bestuur en dienstverlening
    2. Blz. 33 1.1 Bestuur en bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 34 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 35 De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.
       1. Blz. 36 Het Team Concern control adviseert de organisatie en het bestuur bij het inrichten van haar strategie en beleid.
       2. Blz. 37 We ontwikkelen de Planning & Controlcyclus verder door.
      2. Blz. 38 Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit en efficiency. Hiermee besparen we met ingang van 2018 structureel € 500.000.
       1. Blz. 39 We werken samen op het gebied van bedrijfsvoering met de gemeenten Venlo en Venray en regio Noord-Limburg
       2. Blz. 40 We werken samen op het gebied van informatiebeveiliging.
      3. Blz. 41 We hebben een efficiënt en effectief democratisch functionerend bestuur.
       1. Blz. 42 De besluitvorming van de gemeenteraad wordt verder geoptimaliseerd zonder daarbij de kwaliteit van het debat uit het oog te verliezen.
       2. Blz. 43 We geven de raad een opdrachtgevende, sturende en kaderstellende rol.
       3. Blz. 44 We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht.
      4. Blz. 45 We versterken de regio door samenwerkingsverbanden op economisch gebied waardoor de leefbaarheid van onze gemeenschap wordt versterkt.
       1. Blz. 46 De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Euregio Rijn-Maas-Noord' ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio.
       2. Blz. 47 Samen met de universitaire en hbo- onderwijsmogelijkheden kunnen de regionale initiatieven ervoor zorgen dat jongeren die de regio al verlaten hebben, weer terugkeren.
       3. Blz. 48 We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.
       4. Blz. 49 We geven binnen de regio op natuurlijke wijze inhoud aan de richtinggevende en initiërende rol van Horst aan de Maas op het gebied van agribusiness.
       5. Blz. 50 We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.
       6. Blz. 51 We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners gezondheidsvraagstukken op te pakken en te participeren in de beweging Gezondste regio 2025
       7. Blz. 52 We verankeren de agribusiness (nog) sterker in de politiek door een goed georganiseerde lobby in de richting van regionale en nationale overheidsinstanties en regeringen.
       8. Blz. 53 We zoeken actief naar contacten met partijen in andere belangrijke economische regio’s, waaronder Brainport Eindhoven, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en in het Duitse grensgebied.
    3. Blz. 54 1.2 Relatie burger en bestuur
     1. Blz. 55 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 56 Gemeente en samenleving weten van elkaar wat er leeft.
       1. Blz. 57 We geven voorlichting aan het algemene publiek via de openbare media.
       2. Blz. 58 We profileren stelselmatig het beleid en de bestuurder en bieden invloedmomenten aan gesprekspartners.
       3. Blz. 59 We zorgen voor een consistente en herkenbare presentatie van de gemeente.
      2. Blz. 60 Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn van mening dat de gemeente vanuit hun vraag en behoefte bijdraagt aan het wonen, werken en recreëren in Horst aan de Maas.
       1. Blz. 61 We bevorderen de samenwerking en optimaliseren de bedrijfsvoering.
       2. Blz. 62 We communiceren over organisatieveranderingen en -ontwikkeling.
       3. Blz. 63 We informeren de samenleving over onze dienstverlening, ons beleid en projecten. Waar mogelijk betrekken we de samenleving bij de voorbereiding en evaluatie hiervan.
       4. Blz. 64 We positioneren de gemeente, ons bestuur en onze organisatie als saamhorig, ondernemend, actief en gezond. (Positionering)
       5. Blz. 65 We roepen bij het publiek het gewenste beeld op van onze collegeleden: daadkrachtig, betrokken en betrouwbaar.
       6. Blz. 66 We streven naar proactief relatiebeheer om nieuwe ondernemers naar Horst aan de Maas te trekken en bestaande ondernemers hier te houden.
       7. Blz. 67 We zoeken regelmatig contact met inwoners en ondernemers om te achterhalen wat er speelt, welke particuliere initiatieven er zijn en op welke manier de gemeente die kan ondersteunen.
      3. Blz. 68 We verminderen klachten en bezwaren aan de voorkant door meer in gesprek te gaan met onze inwoners.
       1. Blz. 69 Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie (WIZ en heffings/invorderings bezwaren uitgezonderd)
       2. Blz. 70 De bezwarencommissie brengt een jaarverslag over 2017 uit, waarbij de gekozen vorm van een dashboard met infographics verder wordt doorontwikkeld.
       3. Blz. 71 We brengen het klachtenproces bij de organisatie onder de aandacht.
       4. Blz. 72 We gaan door met de regionale mediatorpool en onderzoeken uitbreidingsmogelijkheden ter borging van de inzet.
       5. Blz. 73 We gaan door met het implementeren en borgen van de methode 'In gesprek met Horst aan de Maas'.
       6. Blz. 74 We maken gebruik van klantenservice aan de voorkant van het klachtenproces.
      4. Blz. 75 We werken aan een continue verbetering van zowel onze online als onze persoonlijke dienstverlening aan de inwoners.
       1. Blz. 76 We inventariseren de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van burgerzaken en het KCC.
       2. Blz. 77 We ontwikkelen een kwalitatief betere website.
       3. Blz. 78 We sturen op onze dienstverlening op basis van feitelijke gegevens.
       4. Blz. 79 We versterken en faciliteren onze (online) dienstverlening door middel van kanaalsturing.
       5. Blz. 80 We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit.
    4. Blz. 81 1.3 Brandweer en rampenbestrijding
     1. Blz. 82 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 83 We nemen onze lokale verantwoordelijkheid voor het proces Bevolkingszorg door het versterken en professionaliseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
       1. Blz. 84 Conform de afgesproken verdeelsleutel levert Horst aan de Maas 10 personen voor de regionale crisisorganisatie. Zij worden hiervoor opgeleid, getraind en beoefend.
       2. Blz. 85 De lokale crisisorganisatie van Horst aan de Maas wordt jaarlijks bemenst, beoefend en getraind.
       3. Blz. 86 We geven invulling aan de operationele rol van ambtenaar openbare veiligheid (AOV).
      2. Blz. 87 We zorgen voor een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid binnen de openbare orde en veiligheid.
       1. Blz. 88 De Veiligheidsregio heeft een traject ingezet van verbetering en transparantie in zijn bedrijfsvoering.
       2. Blz. 89 We geven invulling aan beleidsmatige strategische en tactische advisering.
       3. Blz. 90 We treffen voorbereidingen en zoeken afstemming met de VRLN om tot een nieuwe locatie voor brandweerpost Horst te komen.
       4. Blz. 91 We zorgen dat de opkomsttijden en dekkingsgraad van de brandweer binnen Horst aan de Maas voldoen aan de wettelijke kaders en richtlijnen.
    5. Blz. 92 1.4 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 93 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 94 We stimuleren fysieke en sociale veiligheid voor onze inwoners.
       1. Blz. 95 We blijven in gesprek met (horeca-)ondernemers, politie en centrummanagement over het convenant Veilig Uitgaan.
       2. Blz. 96 We borgen de betrokkenheid van de sociale recherche bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
       3. Blz. 97 We implementeren BIBOB-beleid bij de omgevingsvergunningen en vastgoed.
       4. Blz. 98 We verlenen vergunningen op basis van APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en bijzondere wetten.
    6. Blz. 99 DIT HEEFT HET GEKOST
    7. Blz. 100 Meer informatie
   4. Blz. 101 2. Regionale samenwerking en economie
    1. Blz. 102 2. Regionale samenwerking en economie
    2. Blz. 103 2.1 Toerisme en recreatie
     1. Blz. 104 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 105 We behouden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie.
       1. Blz. 106 We geven uitvoering aan de regionale en lokale toeristische visie.
       2. Blz. 107 We geven uitvoering aan het Project Maasgaard.
       3. Blz. 108 We geven uitvoering aan het Project Park de Peelbergen.
       4. Blz. 109 We stellen een regionaal programma vrijetijdseconomie op waaronder gebiedspromotie (leisureport).
       5. Blz. 110 We verbeteren de recreatieve routes door het verstrekken van een vaste bijdrage aan het routebureau.
    3. Blz. 111 2.2 Economische zaken, verpachtingen enz.
     1. Blz. 112 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 113 Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.
       1. Blz. 114 We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond.
       2. Blz. 115 Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.
      2. Blz. 116 We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen.
       1. Blz. 117 De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor en zet in op een dekkend netwerk van snel internet in het buitengebied.
       2. Blz. 118 Door middel van proactief relatiebeheer trekken we nieuwe bedrijven, passend bij onze speerpunten, en koesteren we bestaande bedrijven zodat deze behouden blijven.
       3. Blz. 119 Huisvesting arbeidsmigranten in relatie tot agribusiness en logistieke sector in de regio
       4. Blz. 120 We geven uitvoering aan de saneringsovereenkomsten voor het beëindigen, saneren en slopen van een aantal intensieve veehouderijen en glastuinbouwbedrijven.
       5. Blz. 121 We vullen exploitaties en mogelijkheden in de kernen in samenspraak met de gemeenschap en vanuit kansen in.
       6. Blz. 122 We werken aan de opbouw / versterking van het ondernemersnetwerk en de verankering van gemeentelijk accounthouderschap in de organisatie.
       7. Blz. 123 We zetten in op het voortzetten van de glasbankregeling, al dan niet in gewijzigde vorm en in combinatie met de herstructurering in de glastuinbouwsector.
    4. Blz. 124 2.3 Bouwen
     1. Blz. 125 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 126 We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen.
       1. Blz. 127 Voor de bouwactiviteiten die vergunningplichtig zijn, verlenen wij de aangevraagde omgevingsvergunningen binnen de gestelde servicenormen.
    5. Blz. 128 2.4 Bouwgrondexploitatie
     1. Blz. 129 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 130 We werken aan een gezond grondbedrijf, waarbij de grondexploitaties in beeld zijn.
       1. Blz. 131 De grondexploitaties worden deskundig beheerd.
       2. Blz. 132 Regionale projecten voorzien van gezamenlijke grondexploitaties moeten minimaal dezelfde kwaliteit krijgen.
       3. Blz. 133 We vullen exploitaties en mogelijkheden in de kernen in samenspraak met de gemeenschap en vanuit kansen in.
    6. Blz. 134 DIT HEEFT HET GEKOST
    7. Blz. 135 Meer informatie
   5. Blz. 136 3. Sociaal domein
    1. Blz. 137 3. Sociaal domein
    2. Blz. 138 3.1 Sociaal Domein
     1. Blz. 139 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 140 We bevorderen de kracht van onze gemeenschappen en de zelfredzaamheid van onze inwoners.
       1. Blz. 141 We begeleiden het ontwikkeltraject van de Burger Advies Raad (BAR) zodat medio 2018 een nieuwe structuur en werkwijze voor de BAR staat.
       2. Blz. 142 We maken resultaatgerichte afspraken met partijen in het voorliggend veld die budgetsubsidie ontvangen en sturen op deze resultaten.
       3. Blz. 143 We ondersteunen en waarderen mantelzorgers en vrijwilligers.
       4. Blz. 144 We ondersteunen inwonersinitiatieven door monitoring van de voortgang en het verbinden met in- en externe partijen/initiatieven en activiteiten.
       5. Blz. 145 We participeren in de beweging gericht op een dementievriendelijke gemeente.
       6. Blz. 146 We stimuleren innovatieve projecten gericht op verhogen van zelfredzaamheid van inwoners bij toekomstige zorgbehoefte.
       7. Blz. 147 We verstrekken subsidies aan partijen die een bijdrage leveren aan onze doelstellingen en toetsen aan subsidiecriteria.
      2. Blz. 148 We borgen dat er adequate basisvoorzieningen zijn en dat deze ook op lange termijn beschikbaar zijn voor onze inwoners.
       1. Blz. 149 We borgen adequate en gedifferentieerde onderwijsaccommodaties voor PO en VO zoveel mogelijk in combinatie met onderwijsgerelateerde functies.
       2. Blz. 150 We borgen de vrijheid van onderwijs voor onze inwoners door invulling van de wettelijke taken rond stichting, instandhouding en bekostiging van scholen.
       3. Blz. 151 We borgen voldoende gelegenheid voor het volgen van openbaar basisonderwijs in Horst aan de Maas en voeren het gemeentelijke toezicht hierop uit.
       4. Blz. 152 We exploiteren zwembad de Berkel op een duurzame en financieel zo gunstig mogelijke manier.
       5. Blz. 153 We realiseren de door het Rijk opgelegde jaarlijkse taakstelling voor het huisvesten van statushouders.
       6. Blz. 154 We stimuleren het verbeteren van de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen om de deelname van peuters (2 tot 4 jaar) te verhogen naar 95%.
       7. Blz. 155 We stimuleren kunst- en cultuurparticipatie en -educatie van inwoners door culturele initiatieven te ondersteunen en door de inzet van een cultuurfunctionaris.
       8. Blz. 156 We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).
       9. Blz. 157 We werken samen met onderwijsorganisaties om - door middel van passend onderwijs - extra ondersteuning te bieden aan leerlingen en de aansluiting met jeugdhulpvoorzieningen te verbeteren.
      3. Blz. 158 We organiseren een adequaat vangnet als de ondersteuningsbehoeften van onze inwoners de samenkracht en eigen kracht overstijgen.
       1. Blz. 159 We bereiden de toegang op het ontvangen van de bijzondere doelgroepen beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor.
       2. Blz. 160 We borgen de ondersteuning en zorg voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.
       3. Blz. 161 We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag door een regionaal plan van aanpak.
       4. Blz. 162 We stimuleren het thema Jeugd en Veiligheid in de regio.
       5. Blz. 163 We verbeteren de dienstverlening aan inwoners door de vraaggerichte ondersteuning te optimaliseren.
       6. Blz. 164 We verbeteren de kwaliteit en de aansluiting van maatwerkvoorzieningen met het voorliggend veld en de lokale toegang door de gemeente.
       7. Blz. 165 We verbeteren de kwaliteit van en de toegang tot het zorg- en veiligheidshuis.
       8. Blz. 166 We verbeteren de kwaliteit van en de toegang tot regionale voorzieningen gericht op individuele ondersteuning (zoals crisishulp, maatschappelijke opvang).
       9. Blz. 167 We verbeteren de taalontwikkeling van jonge kinderen door samen met JGZ, kinderopvang en scholen de Vroeg Voorschoolse educatie te integreren bij Kindcentra.
       10. Blz. 168 We verhogen het aantal verwijzingen via de gemeentelijke toegang naar maatwerkvoorzieningen door samen te werken met huisartsen en andere verwijzers van de gespecialiseerde jeugdzorg.
       11. Blz. 169 We versterken de samenwerking tussen zorgverzekeraars/zorgkantoor en gemeente (Samenwerkingstafel) om de zorg uit de Zvw, Wlz en Wmo/Jeugd/Participatie voor de inwoner zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
      4. Blz. 170 We stimuleren dat onze inwoners naar vermogen en behoefte participeren in de samenleving.
       1. Blz. 171 We brengen het aantal laaggeletterden terug door projecten en pilots gericht op het verhogen van leesvaardigheid van inwoners te ondersteunen.
       2. Blz. 172 We dringen achterstanden bij nieuwkomers terug door samen te werken met partners in lokale en regionale projecten gericht op goede integratie.
       3. Blz. 173 We ondersteunen (potentieel) uitkeringsgerechtigden om uitkeringsonafhankelijk te blijven of te worden.
       4. Blz. 174 We ondersteunen maatschappelijke initiatieven en zetten gemeentelijke regelingen in die ervoor zorgen dat kinderen en volwassenen die te maken hebben met armoede kunnen meedoen
       5. Blz. 175 We ondersteunen werkgevers bij het realiseren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet Banenafspraak)
       6. Blz. 176 We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk.
       7. Blz. 177 We verbeteren de ondersteuning van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door de NLW conform het vastgestelde transitieproces en de financiële kaders voor de exploitatie.
       8. Blz. 178 We versterken de ondersteuning aan inwoners door dagbesteding beter te laten aansluiten bij de behoefte van inwoners.
      5. Blz. 179 We voorkomen dat inwoners afhankelijk worden van individuele ondersteuning.
       1. Blz. 180 Stimuleren en organiseren van (preventieve) activiteiten gericht op financiële zelfstandigheid van inwoners.
       2. Blz. 181 We bevorderen de fysieke gezondheid van ouderen door preventieve huisbezoeken en de mogelijkheden van valpreventie te verbeteren.
       3. Blz. 182 We dragen bij aan het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik door jongeren door het ondersteunen en stimuleren van activiteiten gericht op voorlichting.
       4. Blz. 183 We geven voorlichting aan inwoners en gemeenschappen over de negatieve gevolgen van deelname aan criminele activiteiten op de sociale veiligheid.
       5. Blz. 184 We ondersteunen inwoners via de gebiedsteams door middel van een integrale toegang voor zorg en ondersteuning.
       6. Blz. 185 We ondersteunen onze partners en stimuleren samenwerking bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op meer bewegen, sporten en gezonde voeding van inwoners.
       7. Blz. 186 We ondersteunen van kwetsbare jongeren in de overgang van school naar werk door samen te werken met onderwijspartners, ondernemers en ouders.
       8. Blz. 187 We ontwikkelen stuurinformatie voor het sociaal domein om te kunnen sturen op de kosten en resultaten van ons beleid.
       9. Blz. 188 We participeren in de leertuin met VVI en VGZ, gericht op de transitie van de geestelijke gezondheidszorg (ggz), waarbij inwoners minder afhankelijk worden van individuele specialistische ondersteuning.
       10. Blz. 189 We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners gezondheidsvraagstukken op te pakken en te participeren in de beweging Gezondste regio 2025
       11. Blz. 190 We stimuleren transformatie in het sociaal domein door het ondersteunen van en het participeren in projecten gericht op vernieuwing en verschuiving van maatwerk naar collectief.
       12. Blz. 191 We verbeteren de ondersteuning bij (overbelaste) mantelzorgers.
       13. Blz. 192 We versterken preventieve activiteiten op gebied van jeugd(hulp).
    3. Blz. 193 DIT HEEFT HET GEKOST
    4. Blz. 194 Meer informatie
   6. Blz. 195 4. Ruimte, wonen en mobiliteit
    1. Blz. 196 4. Ruimte, wonen en mobiliteit
    2. Blz. 197 4.1 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
     1. Blz. 198 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 199 We hebben een duurzame, betrouwbare openbaar verlichtingsinstallatie die bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners.
       1. Blz. 200 We voeren de jaarschijf 2018 uit van het wegbeheerplan 2016-2019.
       2. Blz. 201 We voeren de werkzaamheden uit volgend uit de telecommunicatiewet, de OGN en de WION.
       3. Blz. 202 We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit.
      2. Blz. 203 We hebben duurzame, veilige en begaanbare civiele kunstwerken.
       1. Blz. 204 We voeren de jaarschijf 2018 van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.
      3. Blz. 205 We hebben een duurzaam, veilig en begaanbaar wegennet.
       1. Blz. 206 We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan.
       2. Blz. 207 We voeren de jaarschijf 2018 uit van het tractiebeheerplan.
       3. Blz. 208 We voeren de jaarschijf 2018 uit van het wegbeheerplan 2016-2019.
       4. Blz. 209 We voeren de jaarschijf 2018 van het beheerplan wegen, bermen, sloten buitengebied 2011-2018 uit.
    3. Blz. 210 4.2 Openbaar groen, bossen en landschap
     1. Blz. 211 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 212 Het openbaar groen levert een positieve bijdrage aan de woon en werkomgeving.
       1. Blz. 213 Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door mensen met een sociale werkplaats-indicatie (opgave social return). Wij spreken dit actief af met onze opdrachtnemers.
       2. Blz. 214 We betrekken inwoners bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven.
       3. Blz. 215 We doen een onderzoek naar de verdere (groene) verduurzaming van de openbare ruimte.
       4. Blz. 216 We geven inhoud aan het plan van aanpak op voor de lanenproblematiek in Griendtsveen.
       5. Blz. 217 We hebben voor eind 2017/begin 2018 onze landschapselementen gecontroleerd en aangepast in GBI.
       6. Blz. 218 We stellen een groene agenda van Horst aan de Maas op.
       7. Blz. 219 We vervangen zieke bomen in het buitengebied van Sevenum.
       8. Blz. 220 We voeren de jaarschijf 2018 uit van het beheerplan openbaar groen 2016-2019.
       9. Blz. 221 We voeren de jaarschijf 2018 uit van het boombeheerplan.
       10. Blz. 222 We voeren diverse overige taken uit passend binnen het beheer van de openbare ruimte.
      2. Blz. 223 We onderhouden ons landschap zodanig dat het een visitekaartje blijft voor toeristen en inwoners.
       1. Blz. 224 Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door mensen met een sociale werkplaats-indicatie (opgave social return). Wij spreken dit actief af met onze opdrachtnemers.
       2. Blz. 225 Op last van onze wettelijke taak bestrijden we knolcypers / exoten.
       3. Blz. 226 We participeren in werkgroepen die een landschappelijk element bevatten en leggen verbanden tussen het maatschappelijk middenkader.
       4. Blz. 227 We voeren de jaarschijf 2018 uit van het beheerplan landschappelijke elementen 2011-2020.
       5. Blz. 228 We voeren de jaarschijf 2018 uit van het bosbeheerplan 2015-2020.
       6. Blz. 229 We voeren de jaarschijf 2018 uit voor de recreatieve voorzieningen.
       7. Blz. 230 We werken voor eind 2018 het onderwerp 'mensgerichte natuur' uit.
      3. Blz. 231 We streven naar voldoende formele en informele speelruimte en een goede spreiding daarvan.
       1. Blz. 232 Bij de inrichting van de openbare ruimte kijken we creatief naar laagdrempelige en toegankelijke sportgelegenheden.
       2. Blz. 233 We voeren de jaarschijf 2018 uit van het beheerplan openbare speelruimte 2015-2019.
    4. Blz. 234 4.3 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 235 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 236 We streven naar een goede ruimtelijke ordening van het grondgebied van Horst aan de Maas waarbij we de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen behouden en versterken.
       1. Blz. 237 In de Regio worden afspraken gemaakt over het thema Wonen die worden vastgelegd in een regionale structuurvisie (POL).
       2. Blz. 238 Vanuit het POL en het RMO worden op regionale schaal visies opgesteld.
       3. Blz. 239 We geven uitvoering aan het Project Maasgaard.
       4. Blz. 240 We monitoren, registreren en conserveren Cultureel Erfgoed.
       5. Blz. 241 We ontwikkelen de Structuurvisie door.
       6. Blz. 242 We ronden de procedure op om te komen tot een nieuw bestemmingsplan Buitengebied (inclusief MER) af.
       7. Blz. 243 We stellen bestemmingsplannen vast binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen.
       8. Blz. 244 We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.
       9. Blz. 245 We voeren KRW-maatregelen en beekherstel programma’s uit.
       10. Blz. 246 We werken aan de implementatie van de Omgevingswet.
       11. Blz. 247 We werken met principeverzoeken om uitspraken te doen over de kansrijkheid van nieuwe initiatieven.
    5. Blz. 248 4.4 Volkshuisvesting
     1. Blz. 249 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 250 Samen met publieke en commerciële partners houden we de kwaliteit en de kwantiteit van de woningvoorraad in Horst aan de Maas op peil, zowel voor de korte als de lange termijn.
       1. Blz. 251 Het 'Masterplan Wonen, goed wonen voor iedereen' wordt uitgevoerd. Hierin is ook aandacht voor de huisvesting van doelgroepen, waaronder statushouders.
       2. Blz. 252 Jaarlijks leggen we de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties vast, monitoren we de voortgang en evalueren we de gemaakte afspraken.
       3. Blz. 253 We faciliteren particuliere bouwinitiatieven en toetsen daarbij aan het Masterplan Wonen.
       4. Blz. 254 We jagen nieuwe concepten en initiatieven op de woningmarkt aan en implementeren die.
       5. Blz. 255 We ondersteunen waar mogelijk particuliere woningbouwinitiatieven als CPO's (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).
    6. Blz. 256 4.5 Afvalverwijdering
     1. Blz. 257 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 258 We voeren op een duurzame wijze de wet milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen.
       1. Blz. 259 We voeren de jaarschijf 2018 uit van het ophalen van de verschillende afvalstromen, volgens het gemeentelijk afvalbeleid.
    7. Blz. 260 4.6 Riolering, waterkering, afwatering
     1. Blz. 261 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 262 De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig.
       1. Blz. 263 In het kader van de gebiedsontwikkeling OMA wordt het beschermingsniveau van het cluster woningen aan de Veerweg in Broekhuizen aangepast naar 1:250.
       2. Blz. 264 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       3. Blz. 265 Overige Maasprojecten.
       4. Blz. 266 We volgen actief de ontwikkelingen door het Waterschap met betrekking tot de dijkverzwaring in Grubbenvorst.
       5. Blz. 267 We volgen actief de ontwikkelingen door het Waterschap met betrekking tot de dijkverzwaring in Lottum.
      2. Blz. 268 We hebben een kwalitatief goede afwatering op het gehele grondgebied.
       1. Blz. 269 We voeren de jaarschijf 2018 uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021.
      3. Blz. 270 We streven naar een optimale kostenbeheersing m.b.t. riolering.
       1. Blz. 271 Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering.
    8. Blz. 272 4.7 Milieu en duurzaamheid
     1. Blz. 273 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 274 Milieu -effecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen zijn in beeld en worden gemonitord.
       1. Blz. 275 We monitoren actief de vastgestelde randwaarden voor het geluid, stof en andere milieuaspecten voor de centrale verwerkingsinstallatie voor zand en grind.
       2. Blz. 276 We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM.
      2. Blz. 277 We stimuleren en faciliteren de thema's uit het programma Duurzaamheid.
       1. Blz. 278 In 2018 voeren we acht actiepunten uit van het thema 'Duurzaam Bouwen en Wonen', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018.
       2. Blz. 279 In 2018 voeren we acht actiepunten uit van het thema 'Duurzame Overheid', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018.
       3. Blz. 280 In 2018 voeren we twee actiepunten uit van het thema 'Duurzaam gezond', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018.
       4. Blz. 281 In 2018 voeren we vijf actiepunten van het thema 'Duurzaam Ondernemen', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018.
      3. Blz. 282 We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.
       1. Blz. 283 We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.
      4. Blz. 284 We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en burgers bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.
       1. Blz. 285 We verlenen omgevingsvergunningen milieu binnen de gestelde servicenormen.
    9. Blz. 286 4.8 Openbaar vervoer
     1. Blz. 287 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 288 We zorgen voor een betrouwbaar en goed bereikbaar openbaar vervoer dat het sociaal, economisch als toeristisch-recreatief functioneren van onze gemeente ten goede komt.
       1. Blz. 289 De gemeente ondersteunt de inzet van de provincie voor de realisatie van Station Grubbenvorst / Greenport.
       2. Blz. 290 We behouden de huidige status van station Horst-Sevenum en werken een oplossing uit voor het verkeersknelpunt overgang Horst-Sevenum.
       3. Blz. 291 We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord.
       4. Blz. 292 We realiseren een fietsverbinding tussen station Horst-Sevenum en America.
       5. Blz. 293 We streven naar een situatie waarin het openbaar vervoer voor alle inwoners een volwaardig vervoeralternatief is.
       6. Blz. 294 We voeren de jaarschijf 2018 uit van het GVVP.
    10. Blz. 295 DIT HEEFT HET GEKOST
    11. Blz. 296 Meer informatie
   7. Blz. 297 5. Financiële situatie
    1. Blz. 298 5. Financiële situatie
    2. Blz. 299 5.1 Uitvoering wet WOZ, Onroerende zaak- en overige belastingen
     1. Blz. 300 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 301 We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een effectieve en efficiënte manier uit
       1. Blz. 302 Bij de kadernota bepalen we de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar.
       2. Blz. 303 Jaarlijks actualiseren we de belastingverordeningen inclusief de tarieven.
       3. Blz. 304 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen
       4. Blz. 305 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de Wet WOZ, met behoud van de kwalificatie ‘goed’ van de Waarderingskamer.
       5. Blz. 306 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter.
       6. Blz. 307 We maken het voor inwoners mogelijk hun aanslag gemeentelijke belastingen via de Berichtenbox van MijnOverheid te ontvangen.
       7. Blz. 308 We onderzoeken in 2018 de mogelijkheden van invordering op maat.
       8. Blz. 309 We optimaliseren de afhandeling bezwaar- en beroepschriften WOZ door het verkorten van de doorlooptijd en het te allen tijden beschikbaar hebben van actuele procesinformatie.
       9. Blz. 310 We versturen minimaal 25% van de gemeentelijke aanslagen digitaal.
       10. Blz. 311 We zetten digitale mogelijkheden (PIP, Mijn Overheid) in voor het verstrekken en ontsluiten van informatie.
    3. Blz. 312 5.2 Financiering en algemene lasten en baten
     1. Blz. 313 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 314 We laten de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande (financierings)behoefte.
       1. Blz. 315 Budgetten en middelen worden toegerekend aan de activiteiten die we willen realiseren.
       2. Blz. 316 We actualiseren maandelijks onze liquiditeitsprognose.
       3. Blz. 317 We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (o.a. treasury-statuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex art 212, 213 & 213a) .
       4. Blz. 318 We geven actueel inzicht in de ontwikkeling van budgetten in meerjarig perspectief en concretiseren en realiseren onderkende ombuigingen.
       5. Blz. 319 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
    4. Blz. 320 DIT HEEFT HET GEKOST
    5. Blz. 321 Meer informatie
   8. Blz. 322 Algemene Dekkingsmiddelen
    1. Blz. 323 Algemene Dekkingsmiddelen
    2. Blz. 324 Dit hebben bereikt!
     1. Blz. 325 We bieden een structureel sluitende meerjarenbegroting aan.
      1. Blz. 326 We rekenen de circulaires Algemene Uitkering door en vertalen deze naar onze eigen begroting.
      2. Blz. 327 We vertalen de gevolgen van de invoering vennootschapsbelasting in onze meerjarenbegroting.
    3. Blz. 328 DIT HEEFT HET GEKOST
    4. Blz. 329 Meer informatie
   9. Blz. 330 Paragrafen
    1. Blz. 331 A. Lokale heffingen
     1. Blz. 332 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 333 Geen lastendrukverhoging voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.
       1. Blz. 334 De lastendruk (OZB, riool- & afvalstoffenheffing) blijft voor burgers en inwoners in de periode 2015-2018 gemiddeld gelijk en wordt alleen gecorrigeerd voor inflatie.
       2. Blz. 335 De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie.
       3. Blz. 336 Jaarlijks brengen we de kostendekkendheid van onze tarieven in beeld.
       4. Blz. 337 We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling huishoudens en bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.
     2. Blz. 338 Toelichting en tabellen paragraaf A
    2. Blz. 339 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 340 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 341 De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.
       1. Blz. 342 We beperken de risico's op het gebied van informatiebeveiliging.
       2. Blz. 343 We beperken de risico's op het gebied van privacy.
       3. Blz. 344 We geven de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid verder vorm.
       4. Blz. 345 We hebben voldoende weerstandsvermogen om de financiële risico's op te vangen.
       5. Blz. 346 We zijn juridisch in control.
     2. Blz. 347 Toelichting en tabellen paragraaf B
    3. Blz. 348 C. Onderhoud en kapitaalgoederen
     1. Blz. 349 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 350 Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op het in beleidskaders afgesproken niveau.
       1. Blz. 351 We beheren vastgoedobjecten met cultureel of maatschappelijk nut en stimuleren organisaties om dat beheer over te nemen.
       2. Blz. 352 We houden vastgoedobjecten met cultureel of maatschappelijk nut in stand.
       3. Blz. 353 We stellen een meerjarig investeringsplan (prognose) op voor vastgoed tot 2050 waarin duurzaamheid, toegankelijkheid en functionele aspecten integraal worden afgewogen.
       4. Blz. 354 We voeren een Meerjarig Onderhoudsplan uit met een scope van 20-40 jaar.
      2. Blz. 355 Op een efficiënte manier voorzien in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en de maatschappelijke beleidsdoelen.
       1. Blz. 356 We beperken leegstand van gemeentelijk vastgoed door het uitvoeren van effectief leegstandsmanagement.
       2. Blz. 357 We geven projectmatig invulling aan heroverwegingen bij de huisvestingsbehoefte tgv vastgoed- en / of accommodatiebeleid
       3. Blz. 358 We hebben de advisering rond vastgoed efficiënt en adequaat ingericht.
       4. Blz. 359 We organiseren, regisseren en voeren de facilitaire dienstverlening uit.
       5. Blz. 360 We stellen een integrale vastgoedvisie op voor gemeentelijke accommodaties.
       6. Blz. 361 We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid.
      3. Blz. 362 We nemen duurzaamheidsmaatregelen voor dienstgebouwen en accommodaties en geven hiermee invulling aan de duurzaamheidambities uit het accommodatiebeleid.
       1. Blz. 363 We stellen een integraal duurzaamheidsplan voor eigen vastgoed op met gevolgen voor onderhoud en investeringen.
     2. Blz. 364 Toelichting en tabellen paragraaf C
    4. Blz. 365 D. Financiering
     1. Blz. 366 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 367 We voldoen aan de wettelijke kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
       1. Blz. 368 Bij de begroting maken we volgens voorgeschreven schema van de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en rentetoerekeningsmethodiek inzichtelijk.
       2. Blz. 369 Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen bij waar nodig
       3. Blz. 370 We beheren de renterisico’s bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm conform Wet Fido
       4. Blz. 371 We rekenen rente toe aan de grondexploitaties conform het BBV
       5. Blz. 372 We rekenen rente toe aan onze vaste activa conform het BBV
     2. Blz. 373 Toelichting en tabellen paragraaf D
    5. Blz. 374 E. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 375 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 376 De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.
       1. Blz. 377 We leveren de producten en diensten Informatievoorziening.
       2. Blz. 378 We optimaliseren onze processen voor informatiebeheer.
       3. Blz. 379 We verbeteren de processen voor functioneel beheer.
       4. Blz. 380 We verbeteren de processen voor technisch beheer.
       5. Blz. 381 We vergroten de self service-faciliteiten.
       6. Blz. 382 We voeren rapportages en monitoring van informatiesystemen in.
       7. Blz. 383 We waarborgen de duurzame toegankelijkheid van de archieven.
       8. Blz. 384 We zetten Business Intelligence in bij de verdere ontwikkelingen rondom data-gedreven sturing.
      2. Blz. 385 De gemeente is een goede werkgever. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar.
       1. Blz. 386 De gemeente Horst aan de Maas voldoet aan de maatschappelijke doelstelling voor het creëren van functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (garantiebanen) en heeft eind 2018 acht garantiebanen gecreëerd.
       2. Blz. 387 Maatwerktrajecten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom worden effectief en planmatig begeleid.
       3. Blz. 388 Persoonlijke ontwikkeling wordt via een strategisch opleidingsplan op collectief en individueel niveau gestimuleerd.
       4. Blz. 389 Via het Project PIT (Potentials in Training) geven we als maatwerkoplossing pas afgestudeerde jongeren uit Horst aan de Maas de kans zich verder te ontwikkelen en te bouwen aan hun cv en hun netwerk.
       5. Blz. 390 We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op de thema's arbeidsmarkt, garantiebanen, arbeidsvoorwaarden en E-HRM.
       6. Blz. 391 We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel de juiste persoon op de juiste plek.
       7. Blz. 392 We zetten de ontwikkeling van initiatieven door die bijdragen leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.
      3. Blz. 393 De HRM-processen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.
       1. Blz. 394 We digitaliseren HRM-processen.
       2. Blz. 395 We laten het functiehuis aansluiten bij de organisatie en herzien het op team- en individueel niveau.
       3. Blz. 396 We richten een proces in om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen.
      4. Blz. 397 De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd rekening houdend met in- en externe ontwikkelingen.
       1. Blz. 398 We verwerken de in- en externe ontwikkelingen in het informatiebeleid en -plan en voeren het informatiebeleidsplan uit.
       2. Blz. 399 We voeren contractbeheer en leveranciermanagement uit.
       3. Blz. 400 We voeren portfolioprojecten uit
      5. Blz. 401 Subsidiemogelijkheden, zowel provinciaal, nationaal als Europees worden maximaal benut.
       1. Blz. 402 We coördineren en onderhouden regionale contacten met betrekking tot subsidiebewustzijn en treden op als gesprekspartner voor stakeholders in de gemeente Horst aan de Maas.
       2. Blz. 403 We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en -coördinatie.
      6. Blz. 404 We beschikken over een efficiënte en effectieve financiële administratie.
       1. Blz. 405 Het voeren van een adequate financiële administratie
       2. Blz. 406 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter.
       3. Blz. 407 We leveren per kwartaal de IV3 rapportages aan bij het CBS, inclusief de berekening van het gemeentelijke EMU-saldo.
      7. Blz. 408 We beschikken over een kwalitatief gedegen systeem van financiële advisering.
       1. Blz. 409 We geven adequate invulling aan het financieel consulentschap.
       2. Blz. 410 We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door.
      8. Blz. 411 We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.
       1. Blz. 412 We actualiseren ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangehaakt op het beleid van de VNG en KING, en de gemeenten Venlo en Venray.
       2. Blz. 413 We doen nader onderzoek naar de nut en noodzaak en het gebruik van Contractbeheer als controle-instrument.
       3. Blz. 414 We introduceren een gemeentelijke inkoopkalender.
       4. Blz. 415 We komen tot een ingericht platform voor inkoopadvies en contractbeheer.
     2. Blz. 416 Toelichting paragraaf E
    6. Blz. 417 F. Verbonden partijen
     1. Blz. 418 F. Verbonden partijen
     2. Blz. 419 Tabellen Paragraaf F
    7. Blz. 420 G. Grondbeleid
     1. Blz. 421 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 422 Voorwaarde scheppen voor en faciliteren van de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.
       1. Blz. 423 De voortgang in de projecten wordt jaarlijks gerapporteerd en geactualiseerd in de Projectenrapportage bij de Jaarrekening (alle projecten) en een jaarlijkse Herzieningsrapportage (circa 1/3 deel van de grondexploitaties) in het najaar.
       2. Blz. 424 Grondprijzen worden jaarlijks vastgesteld door de raad middels de Nota grondprijzen.
     2. Blz. 425 Toelichting en tabellen paragraaf G
    8. Blz. 426 H. Ombuigingen
     1. Blz. 427 Dit hebben bereikt!
      1. Blz. 428 Inzicht verschaffen in de omvang en voortgangsrealisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.
       1. Blz. 429 Wij monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen
     2. Blz. 430 Toelichting en tabellen paragraaf H
    9. Blz. 431 I. Wet revitalisering generiek toezicht
     1. Blz. 432 Wet revitalisering generiek toezicht
    10. Blz. 433 J. Omgevingswet
     1. Blz. 434 Omgevingswet
   10. Blz. 435 Diversen
    1. Blz. 436 Financiële samenvatting & Kerngegevens
     1. Blz. 437 Financiële samenvatting
     2. Blz. 438 Kerngegevens
    2. Blz. 439 Overhead / vennootschapsbelasting / onvoorzien
     1. Blz. 440 Overhead
     2. Blz. 441 Vennootschapsbelasting
     3. Blz. 442 Onvoorzien
    3. Blz. 443 Cijfermatige analyse doelstellingen en maatregelen
     1. Blz. 444 Cijfermatige analyse doelstellingen en maatregelen
    4. Blz. 445 Financiële jaarrekening
     1. Blz. 446 Financiële jaarrekening
    5. Blz. 447 Bijlagen (restantkredieten / griffiebegroting)
     1. Blz. 448 Bijlagen (restantkredieten / griffiebegroting)
    6. Blz. 449 Raadsvoorstel en raadsbesluit
     1. Blz. 450 Raadsvoorstel en raadsbesluit
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap