1. Economie en ruimte

1. Economie en Ruimte

Terug naar navigatie - 1. Economie en Ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Vrijetijdseconomie
Vrijetijdseconomie is één van onze belangrijke pijlers. De belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie willen we behouden en versterken. Het is daarom belangrijk de bedrijven die hoogwaardig ondernemen, vele bezoekers naar ons toetrekken en onze producten promoten, de nodige support te geven.
Eén van de uitdagingen is de ontwikkeling van het lokale gastheerschap door het Toeristisch platform Horst aan de Maas. Daarnaast is het zaak uitvoering te geven aan de afspraken die gemaakt zijn in het Provinciaal omgevingsplan Limburg (POL) en het regionale actieprogramma 2018-2025. Kwalitatief goede plannen moeten de ruimte krijgen. Bij bedrijven zonder toeristisch profiel of onvoldoende kwaliteit zetten we in op sanering. In de gebiedsontwikkelingen rond Maasgaard en de Maasbeveiliging hebben we aandacht voor het optimaal benutten van de kansen die ons toeristisch aanbod versterken en ons landschap aantrekkelijk houden.

Ruimte
We wonen, werken en recreëren in een prachtig landschap. De uitdaging is de balans tussen de rode, blauwe en groene ontwikkelingen te bewaren. Rood staat hierbij voor bouwen, blauw voor water en groen voor het landschap. Innovatief ondernemerschap en een kaderstellende overheid dragen bij aan een gezonde, duurzame toekomst. We vernieuwen de Structuurvisie, inclusief een herijkt kwaliteitsmenu met oog voor duurzaamheid. We actualiseren bestemmingsplannen, met de mogelijkheid om één of twee keer per jaar via een veegplan onderwerpen die zich daarvoor lenen snel te regelen. Dit alles in lijn van de Omgevingswet. De implementatie daarvan is geen doel op zich is maar een kans om onze dienstverlening en klantprocessen te optimaliseren en te transformeren.
Intensieve veehouderij (IV)
We zijn trots op onze agrarische ondernemers en de stappen die zij hebben gezet. We zien daarbij wel volop uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Het is belangrijk te komen tot een visie op IV die in dialoog met alle betrokkenen tot stand is gekomen. Om de druk op het milieu en de leefomgeving te verlagen, hebben we duidelijke doelen en kaders nodig. Bijvoorbeeld over het bereiken van de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord en de stappen die daarvoor nodig zijn. Ondernemers en projecten die zich richten op innovatie en duurzaamheid faciliteren en ondersteunen we. Bij knelsituaties zetten we actief in op verplaatsing en / of sanering.

Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
Ook agribusiness is één van onze belangrijke pijlers. We willen de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt en glastuinbouw moet behouden en versterken. Veredelaars, onderzoek- en kennisinstellingen moeten worden behouden in onze regio. Samen met de sector geven we vorm aan ketensamenwerking. We geven ruimte aan innovatie en werken mee aan de ontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven op een duurzame locatie. Belangrijk is daarnaast het vaststellen van de visie op de TOV’s en glastuinbouw.

Economische zaken, verpachtingen enz.
We geven onze lokale economie ruimte om zich te ontwikkelen. We willen als gemeente (regio) interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt. Samenwerking met het lokale bedrijfsleven en onderwijs is daarvoor essentieel. De samenwerking binnen en verdere ontwikkeling van Greenport Venlo en de Brightlands Campussen is daarbij heel belangrijk. Daarnaast zetten we in op de regionale en Europese netwerken. Ook zetten we ons in voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor innovatie bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek in Greenport Venlo. Ten slotte moet verder onderzoek gedaan worden naar de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

1.1 Vrijetijdseconomie
1.2 Ruimte
1.3 Intensieve veehouderij
1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

1.1 Vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie
Het aantal toeristische overnachtingen stijgt t.o.v. 2017 met 2% per jaar.
Het aantal dagbezoeken stijgt t.o.v. 2017 met 2% per jaar.

De bestedingen in de toeristische sector in HADM zijn in 2022 met 12% gestegen t.o.v. 2017.

Zo gaan we dat doen

1.2 Ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen
In 2020 hebben we heldere op duurzaamheid gerichte servicenormen en worden klantvragen binnen deze servicenormen afgehandeld.
We werken vanaf 2019 met jaarlijkse veegplannen.
Onze bestemmingsplannen zijn actueel.
We werken vanaf van 2021 met een interactieve waardenkaart voor cultureel erfgoed.

 

Zo gaan we dat doen

1.3 Intensieve veehouderij

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

Terug naar navigatie - We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.
We hebben uiterlijk in 2020 een Visie IV die in dialoog met alle betrokkenen tot stand is gekomen.
We geven uitvoering aan de Visie IV.
In deze collegeperiode zijn de mogelijkheden om de klimaatdoelen op het gebied van IV te behalen bekend en hebben we een planning gemaakt.
Uiterlijk in 2021 hebben we een dashboard beschikbaar met de effecten van milieubeleid. Daarin zijn ook de saneringslocaties en de stimuleringsmaatregelen meegenomen.

Zo gaan we dat doen

1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
In 2019 is het TOV-beleid (teelt ondersteunende voorzieningen) vastgesteld.
In deze collegeperiode is er uitgeefbare ruimte gecreëerd voor glastuinbouw.
In deze collegeperiode is meegewerkt aan de doorontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven.

Zo gaan we dat doen

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Terug naar navigatie - We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen
Het actieprogramma vanuit O2 en onderwijs is uitgevoerd in 2022.
De verbinder tussen overheid en ondernemers is in 2019 aangesteld.
Vanaf 2019 leveren we jaarlijks een onderzoek op m.b.t. de arbeidsmarkt in onze gemeente.
Uiterlijk in 2020 is er een visie bedrijventerreinen vastgesteld.

Zo gaan we dat doen

We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.

Terug naar navigatie - We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.

Zo gaan we dat doen

Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Terug naar navigatie - Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.
Toepassingsmogelijkheden voor eigen gronden worden naar de toekomst toe onderzocht en open
We dragen bij aan de grondbehoefte van de landbouwsector.
We ontvangen reële pachtvergoedingen.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 2018 raming na wijziging 2019 raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming
Lasten -2.585 -4.872 -3.825 -2.975 -2.454 -2.370
Baten 3.154 4.037 2.556 1.786 1.381 1.460
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 569 -835 -1.269 -1.189 -1.073 -910
Onttrekkingen 807 1.012 127 3 3 3
Stortingen -2.240 -1.344 -184 -133 9 -127
Mutaties reserves -1.433 -332 -57 -130 12 -124