6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Terug naar navigatie - 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

WAT IS ONZE UITDAGING?

Met inwoners, bedrijven en instellingen willen wij een veilige woon- en leefomgeving realiseren. Het beleid op dit terrein bedenken we met hen en voeren we samen uit. De burgemeester, het college en de raad zetten nadrukkelijk in op de regierol en zoeken de samenwerking met inwoners en partners in de vormgeving en uitvoering ervan. Hierbij wordt ingezet op integraliteit omdat veiligheid vaak een deelaspect is van onderwerpen die op andere beleidsvelden aan de orde zijn. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid wordt steeds groter. Voorbeelden zijn de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en de regierol van de gemeente bij de aanpak van discriminatie, polarisatie en radicalisering. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester, zoals het opleggen van huis- en gebiedsverboden. Binnen de gemeente is de ontwikkeling zichtbaar dat het sociaal domein en het veiligheidsdomein steeds meer samenwerken. Bijvoorbeeld in de aanpak van jeugdoverlast en van mensen met verward gedrag. Vanuit dit programma leveren we een actieve bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

6.1 Openbare Orde & Veiligheid
6.2 Toezicht en handhaving

6.1 Openbare Orde & Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren neemt af.

Het aantal ”harde kern jongeren” per 10.000 inwoners neemt af.
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners neemt af.
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners neemt af.
Het aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners neemt af.
Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners neemt af.
De opkomsttijden en dekkingsgraad van de brandweer binnen Horst aan de Maas voldoet aan de wettelijke kaders en richtlijnen.
In een crisissituatie hebben we de beschikking over een kwalitatief goed Team Bevolkingszorg.
Crisissen worden naar tevredenheid van onze inwoners en bedrijven afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

6.2 Toezicht & handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

Terug naar navigatie - We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

We hebben in 2020 een nieuw beleid voor toezicht en handhaving, waarin de capaciteit is afgestemd op de prioritering.

Deze collegeperiode wordt een definitieve lijn gekozen in de langslepende handhavingsdossiers.
Iedere nieuwe regel / beleid wordt getoetst op handhaafbaarheid.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 2018 raming na wijziging 2019 raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming
Lasten -3.170 -3.686 -3.750 -3.853 -3.863 -3.850
Baten 222 373 260 260 260 260