2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Terug naar navigatie - 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Wonen en Bouwen
In Horst aan de Maas is het prettig en betaalbaar wonen voor iedereen. Onze ambitie is de beste woongemeente van Limburg te worden. Het Masterplan Wonen wordt geconcretiseerd en uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 met concrete acties. Uitdagingen daarbij zijn:

- het creëren van stimuleringsmaatregelen voor duurzaamheid,
- het uitgeven van grond in erfpacht aan starters,
- het vergroten van het aantal huurwoningen,
- ruimte geven aan nieuwe woonconcepten.
Centrale uitgangspunten zijn duurzaamheid en levensloopbestendigheid. We willen van elk dorp een beeld van kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. We creëren een tool waarin de integrale stappen inzichtelijk gemaakt worden voor onze inwoners. Om hen te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Bouwgrondexploitaties
Om onze doelen op het gebied van wonen te bereiken, is een actieve grondpolitiek nodig. Daarbij is een beeld nodig van de kansen per dorp. We onderzoeken de mogelijkheid om grond in erfpacht uit te geven aan starters. Het bestaand vastgoed vormt een uitdaging. Het voor transformatie geschikte vastgoed moet actief in beeld worden gebracht en beoordeeld worden op kansen. Een gezond en goed functionerend Grondbedrijf is daarbij van belang.

Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
We zetten in op een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen. Belangrijk zijn goede fietsverbindingen en het verlengen van de Greenport Bikeway. We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67. We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer uit de dorpskernen te weren. We zetten in op een nieuw tractiebeheerplan en een nieuw wegbeheerplan. Voor 2022 is er een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum gerealiseerd.
Een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk draagt bij aan de veiligheid van onze inwoners. Belangrijk zijn de meest gebruikte routes voor huis-school/werkverkeer.

Openbaar groen, bossen en landschap
Ons landschap en openbaar groen blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen. Belangrijk is de versterking van biodiversiteit, het behoud van laanstructuren en het verduurzamen van de openbare ruimte. We betrekken inwoners actief bij de planvorming en stimuleren bewonersinitiatieven. De Groene Agenda blijft actueel. We maken nieuwe beheerplannen op het gebied van groen.

Openbaar vervoer
We streven naar efficiënt openbaar vervoer met een zoveel mogelijk dekkend netwerk van flexibele mobiliteit. We blijven Station Grubbenvorst-Greenport actief onder de aandacht houden binnen ons netwerk. We willen ruimte bieden voor flexibele mobiliteit die georganiseerd wordt door overheid of onze inwoners en bedrijven. We vinden het belangrijk dat de veerverbindingen over de Maas in stand blijven.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

2.1 Wonen en Bouwen
2.2 Bouwgrondexploitaties
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
2.5 Openbaar vervoer

2.1 Wonen en Bouwen

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Terug naar navigatie - We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

We hebben in 2020 een tool beschikbaar die onze inwoners inspireert om zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Zo gaan we dat doen

We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Terug naar navigatie - We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

In 2019 is het Uitvoeringsprogramma Masterplan Wonen opgeleverd.

In 2019 is het beeld / de visie op het gebied van woningbouw per kern duidelijk.
Vanaf 2019 staat Horst aan de Maas op de eerste plaats in de Elsevier ranglijst voor beste woongemeente in Limburg.

Zo gaan we dat doen

We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Begin 2019 hebben we duidelijkheid over onze servicenormen en is onze monitoring op orde.

In 2019 voldoen we voor 80% aan de servicenormen.
In 2020 voldoen we voor 95% aan de servicenormen.
Onze processen zijn in 2020 LEAN ingericht.

Zo gaan we dat doen

2.2 Bouwgrondexploitaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

Terug naar navigatie - We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf
De projecten worden verantwoord in de jaarlijkse Projectenrapportage.
Exploitaties hebben een meerwaarde voor het algemeen belang.

Zo gaan we dat doen

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

Terug naar navigatie - We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

In 2025 bestaat onze Openbare Verlichtingsinstallatie voor 64% uit LED-verlichting.

Bewoners geven aan dat zij ervaren dat het openbare verlichtingsnetwerk bijdraagt aan de veiligheid.

Zo gaan we dat doen

We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

Terug naar navigatie - We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

 

Er is geen sprake van onaanvaardbare verstoppingen/files op onze wegen, reistijden duren niet langer dan gepland.
We zien op gemeentewegen t.o.v. 2017 een afname van het aantal verkeersongevallen.
Hulpdiensten ervaren geen knelpunten op onze wegen als gevolg van klimatologische omstandigheden (bijv. wegen onder water).
De kwaliteit van de wegen voldoet aan het niveau "basis" volgens de wegbeheersystematiek.

Zo gaan we dat doen

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

Terug naar navigatie - Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.
Bewoners, ondernemers en toeristen waarderen ons landschap en geven daar gevraagd en ongevraagd signalen over af.
Er is aantoonbaar sprake van meer biodiversiteit door een grotere soortenrijkdom.
De locaties uit de klimaatstresstest waar sprake is van een ernstige situatie m.b.t. hittestress zijn door aanleg van meer groen opgelost.

De werkzaamheden aan de Grote Molenbeek en het Beekdal zijn in 2021 afgerond.

Zo gaan we dat doen

We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

Terug naar navigatie - We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

Speel- en beweegplekken worden goed gebruikt en bezocht.

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
Bewoners en gebruikers van voorzieningen geven (desgevraagd) aan het aanbod in recreatieve voorzieningen als divers te ervaren.

Zo gaan we dat doen

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Terug naar navigatie - We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Horst aan de Maas is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Er zijn meerdere vormen van deelmobiliteit beschikbaar.

Stand van zaken/ toelichting

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 2018 raming na wijziging 2019 raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming
Lasten -23.470 -18.507 -16.140 -17.333 -13.464 -14.293
Baten 18.043 7.748 7.537 9.081 5.137 6.087
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.427 -10.759 -8.603 -8.252 -8.327 -8.206
Onttrekkingen 2.044 2.854 2.046 310 319 319
Stortingen -4.731 -895 -1.964 -564 -449 -574
Mutaties reserves -2.687 1.959 82 -254 -130 -255