4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen

4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen

Terug naar navigatie - 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen

WAT IS ONZE UITDAGING?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.
We stimuleren de zelfredzaamheid van inwoners op verschillende manieren. Dit doen we enerzijds door de vrijwilligers, mantelzorgers en inwonersinitiatieven te ondersteunen. Dit ondersteunen kan op verschillende manieren. Anderzijds creëren we in Horst aan de Maas een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoeften de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgen.

Samen met maatschappelijke partners of stichtingen geven we voorzieningen vorm, waar inwoners gebruik van kunnen maken. Deze voorzieningen kunnen inwoners helpen langer zelfstandig te blijven of dragen bij aan het versterken van de kracht van de gemeenschap. Door met inwoners in gesprek te blijven en hen te betrekken bij het vormgeven of verbeteren van deze voorzieningen, kunnen we beter aansluiten op de kracht die er reeds bij de inwoners is. Er zijn echter zoveel partijen en inwoners betrokken, dat de verbindingen altijd verbeterd kunnen worden. Waar we als gemeente betrokken zijn, stimuleren we de verbinding met de gemeenschap en het versterken van de eigen kracht van de gemeenschap. Dit passen we ook toe op afspraken met onze subsidie partners.

Daarnaast stimuleren we de zelfredzaamheid van inwoners. Met inwoners die voor ondersteuning bij de gemeente komen, kijken we wat de mogelijkheden van de omgeving zijn die kunnen bijdragen aan een oplossing die past bij de inwoner.
Onze inwoners nemen deel aan de samenleving. Ze zorgen voor zichzelf en voor anderen.
Onze inwoners participeren naar vermogen en behoefte in de samenleving. Dat wil zeggen dat ze doen wat ze kunnen. Voor mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, bieden we die.
Inwoners zoals Nieuwkomers en arbeidsmigranten willen we gelijkwaardige kansen bieden voor maximale participatie in Horst aan de Maas. We richten de ondersteuning zo in dat ze zo snel mogelijk aan sluiten op de basisvoorziening en kansen voor alle inwoners.

In 2025 behoort Gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland. We participeren actief in de beweging GR2025.

We werken samen met partners om inwoners aan te zetten tot gezond gedrag. Uitgaande van positieve gezondheid, willen we voorkomen dat mensen ongezond gedrag gaan vertonen. Daarbij nemen we deel aan voorlichtingsprojecten voor alcohol en drugs, schuldenproblematiek of projecten die gezond gedrag stimuleren, zoals meer bewegen of financiële zelfstandigheid. Soms richten we ons op risicogroepen zoals binnen het project valpreventie, of de leertuin VGZ Vincent Van Gogh.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

4.1 Zorg
4.2 Werk en inkomen
4.3 Arbeidsmigranten
4.4 Nieuwkomers
4.5 Gezondste regio 2025
4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
4.7 Burgerzaken

4.1 Zorg

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.

Terug naar navigatie - Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.

De gemiddelde zorgkosten per inwoner blijven gelijk aan het niveau van 2017

De gemiddelde kosten per jongere inwoner (tot en met 18 jaar) nemen af met 3%.
Het gemiddelde cijfer voor de ontvangen hulp/ondersteuning van de gezinscoach bij de jeugdhulp is een 8.
Het gemiddelde cijfer voor de ontvangen zorg/ondersteuning bij de WMO is een 8.

Zo gaan we dat doen

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap.

Zo gaan we dat doen

4.2 Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte

Terug naar navigatie - Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte

De uitkeringslast is in 2022 met 10% gedaald ten opzichte van het jaar 2017

Zo gaan we dat doen

4.3 Arbeidsmigranten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn

Terug naar navigatie - De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn

In 2019 is het nieuwe beleid op huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld.

in 2022 vindt huisvesting van arbeidsmigranten plaats binnen het vastgestelde beleid.

Zo gaan we dat doen

4.4 Nieuwkomers

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas

Terug naar navigatie - Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas

We voldoen aan de landelijke opgave voor de volkshuisvestelijke taak voor statushouders.

Zo gaan we dat doen

4.5 Gezondste regio 2025

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.

Terug naar navigatie - In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.
Het percentage jongeren, volwassenen en ouderen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, is gestegen.

Zo gaan we dat doen

4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

Zo gaan we dat doen

4.7 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener

Terug naar navigatie - We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener
Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening en de vastgestelde servicenormen.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 2018 raming na wijziging 2019 raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming
Lasten -40.371 -42.413 -40.424 -40.360 -40.319 -40.036
Baten 10.092 11.831 9.287 9.269 9.295 9.239
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -30.279 -30.582 -31.137 -31.091 -31.024 -30.797
Onttrekkingen 3.601 5.698 115 163 179 189
Stortingen -1.994 -3.546 -55 -55 -55 -55
Mutaties reserves 1.607 2.152 60 108 124 134