Paragrafen

A. Lokale heffingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.

Terug naar navigatie - Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.

Er is jaarlijks inzicht in de kostendekkendheid van onze tarieven.

Er is jaarlijks inzicht in de lastendrukontwikkeling in de regio.

Zo gaan we dat doen

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.

Terug naar navigatie - De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.

We hebben een goedkeurende controleverklaring van de accountant.

We hebben bij een zekerheid van 90% een ratio weerstandsvermogen die ligt tussen de 1,0 en 1,4.
We voldoen aan het gemeentelijk in-en aankoopbeleid".

Zo gaan we dat doen

C. Onderhoud en kapitaalgoederen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op het in beleidskaders afgesproken niveau.

Terug naar navigatie - Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op het in beleidskaders afgesproken niveau.

Zo gaan we dat doen

We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en de maatschappelijke organisaties.

Terug naar navigatie - We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en de maatschappelijke organisaties.

We hebben SMART-projecten, passend binnen ons accommodatiebeleid en vastgoedbeleid.

We hebben een minimaal risico van leegstand.

We hebben spelregels voor de deelprocessen rond vastgoed.

De klanttevredenheid wordt periodiek gemeten en krijgt minimaal het ‘rapportcijfer’ 7 (op een schaal van 1 tot 10).
We hebben de gegevens van ons vastgoed in 2020 geactualiseerd.
De gemeentelijke vastgoedportefeuille is in 2035 energieneutraal en een voorbeeldfunctie voor ander vastgoed in onze gemeente.

Zo gaan we dat doen

D. Financiering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.

Terug naar navigatie - We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.

Elk kwartaal wordt er tijdig, volledig en kwalitatief goed aangeleverd aan IV3 en CBS.

De begroting en jaarrekening worden digitaal ontsloten.
De liquiditeitsprognose wordt maandelijks geactualiseerd en het aantrekken van leningen wordt hierop afgestemd.
Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen we tijdig bij.

Zo gaan we dat doen

E. Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.

Terug naar navigatie - BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.
Van alle verleende subsidies wordt bij de vaststelling minimaal 90% van de werkelijk gemaakte kosten ook daadwerkelijk uitgekeerd.

Zo gaan we dat doen

BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.

Terug naar navigatie - BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.
Alle inkopen zijn conform wettelijke regelgeving en ons eigen inkoopbeleid.

Zo gaan we dat doen

FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.

Terug naar navigatie - FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.
Gemeenteraad, college en medewerkers zijn minimaal tevreden over de financiële dienstverlening.

Zo gaan we dat doen

HRM. De gemeente is een goed werkgever.

Terug naar navigatie - HRM. De gemeente is een goed werkgever.

Medewerkers waarderen het werken bij de (organisatie) gemeente Horst aan de Maas ‘overall’ met het rapportcijfer 8 (opeen schaal van 1-10).

Er is jaarlijks 20% in- en externe mobiliteit van medewerkers.
De helft van de vacatures wordt intern ingevuld.
Het ziekteverzuimpercentage is lager dan 3,5%.
Het beschikbare budget voor talentontwikkeling wordt volledig benut.
Eind 2019 zijn er 10 garantiebanen in onze organisatie gecreëerd.

Zo gaan we dat doen

HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.

Terug naar navigatie - HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.

Het management beschikt over een maandelijks geactualiseerde financiële rapportage op HRM-gebied.

Het management beschikt over realtime informatie over HRM-thema's.
90% van de HRM-beheertaken verloopt digitaal.

Zo gaan we dat doen

IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.

Terug naar navigatie - IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.

95% van de ontvangen poststukken zijn binnen 2 werkdagen geregistreerd.

90% van de ontvangen vragen en (storings-)meldingen zijn binnen 5 werkdagen afgehandeld.
De beschikbaarheid van de (primaire) businessapplicaties op werkdagen van 7.00 tot 18.00 uur is minimaal 99% op jaarbasis.
Iedere maand is er een actueel overzicht van de budgetten en investeringen Informatievoorziening.

Zo gaan we dat doen

IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.

Terug naar navigatie - IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.
Het informatiebeleidsplan wordt periodiek geactualiseerd.
Er wordt jaarlijks gerapporteerd over het Jaarplan informatievoorziening.

Zo gaan we dat doen

IV. Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid

Terug naar navigatie - IV. Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid

We hebben in 2022 één functionerend gezamenlijk gegevenshuis waarin het stelsel van basisgegevens op een zelfde manier wordt georganiseerd.

De operationele en technische onderdelen die betrekking hebben op HRM en het bevorderen van de mobiliteit van medewerkers zijn in 2022 geharmoniseerd. 
We hebben in 2022 een samenwerkingsverband waarbij klant contact diensten efficiënt en effectief worden geleverd aan de gemeenten en hun klanten.
De informatiseringsprocessen en procedures zijn in 2022 geharmoniseerd.
De ICT-infrastructuur is uiterlijk in 2022 samengevoegd. 
De informatisering (applicaties) zijn in 2021 samengevoegd.
We vormen uiterlijk in 2022 samen met Venray en Venlo een RUD.

Zo gaan we dat doen

F. Verbonden partijen

G. Grondbeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.

Terug naar navigatie - We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.

De Projecten- en de Herzieningsrapportage wordt jaarlijks vastgesteld.

De grondprijzen worden jaarlijkse vastgesteld.
De doelstellingen uit de nota Grondbeleid worden gerealiseerd.

Zo gaan we dat doen

H. Ombuigingen

I. Samenvatting actualisatie perspectievennota Maatschappelijke accommodaties