8. Financiën

8. Financiën

Terug naar navigatie - 8. Financiën

WAT IS ONZE UITDAGING?

Wij willen een structureel sluitende meerjarenbegroting. Structurele lasten worden daarbij gedekt door structurele baten. Daarmee schuiven we geen rekening door naar volgende generaties.

We willen de financiële weerbaarheid niet verder verlagen. Het eigen vermogen wordt alleen aangesproken als daar echt niet aan valt te ontkomen. Uitgangspunt blijft verder dat de lastendruk voor burgers en bedrijven gemiddeld gelijk blijft. Correctie is alleen mogelijk voor inflatie en om ongewenste scheefgroei/effecten te corrigeren.

De aanhoudend slechte financieel economische situatie heeft ervoor gezorgd dat we eerder een forse ombuigingsoperatie zijn gestart van circa € 18 miljoen (inclusief € 5,5 miljoen van het sociaal domein). De realisatie van alle ombuigingen is de eerste uitdaging; ongeveer € 1,3 miljoen moet nog worden gerealiseerd. Dit is inclusief de taakstelling op de ambtelijke organisatie van € 1 miljoen vanaf 2020. De gemeenteraad heeft op 4 juli 2017 besloten dat in 2019 de benodigde structurele loonsom vanaf 2020 wordt vastgesteld. In deze begroting is de taakstelling opgenomen in afwachting van definitieve besluitvorming in 2019.

Onze eerste prioriteit is het in evenwicht houden van de exploitatie en tegelijkertijd ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een innovatieve benadering. Niet zomaar bezuinigen maar slimmer organiseren, slim investeren voor duurzaamheidsdoelen en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners, ondernemers en organisaties.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

8.1 Financiering en algemene lasten en baten
8.2 Algemene dekkingsmiddelen
8.3 Vennootschapsbelasting (Vpb)
8.4 Onvoorzien

8.1 Financiering en algemene lasten en baten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Terug naar navigatie - We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Meerjarig repressief toezicht door de provincie Limburg.

We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door zodat ze aansluiten bij de behoefte van het college en de raad.
De (onderhouds-) budgetten zijn toereikend voor het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau.
De transformatie van het sociaal domein mag op korte termijn een tekort laten zien maar moet op lange termijn in beginsel uitgevoerd kunnen worden binnen de middelen die we daarvoor krijgen.

Zo gaan we dat doen

8.2 Algemene dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Terug naar navigatie - We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Belastingverordeningen worden tijdig door de gemeenteraad vastgesteld.

De tarieven toeristenbelasting worden in de zomer voorafgaand aan het nieuwe heffingsjaar gepubliceerd.
We hebben de kwalificatie 'goed' van de Waarderingskamer.
We versturen minimaal 50% van de aanslagen digitaal.
We breiden het gebruik van de berichtenbox uit zodat 50% van de communicatie verloopt via de berichtenbox.
Maximaal 10% van de informele afhandelingstrajecten resulteert in een daadwerkelijk bezwaar en/of beroep.

Zo gaan we dat doen

8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.4 Onvoorzien

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 2018 raming na wijziging 2019 raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming
Lasten -2.022 -1.606 -1.360 -1.397 -1.412 -1.316
Baten 64.686 67.090 69.888 70.772 71.589 72.270
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 62.664 65.484 68.528 69.375 70.177 70.954
Onttrekkingen 12.643 474 619 109 109 159
Stortingen -10.829 -461 -561 -50 -50 -100
Mutaties reserves 1.814 13 58 59 59 59