Meerjarenbegroting structureel positief

Meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Meerjarenbegroting

De begroting 2019 biedt  een gezond financieel perspectief met een robuust sluitende meerjarenbegroting. De begroting 2019 is meerjarig sluitend. In de jaarschijf 2019 wordt hiervoor tijdelijk de algemene reserve ingezet, die in jaarschijf 2019 voor eenzelfde bedrag wordt aangevuld. Zie onderstaand schema:

In de begroting is naast de financiële ruimte voor het Gasthoes ook een investeringsvolume van € 8 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het meerjarige investeringsplan (MIP). Hiermee worden accommodaties waar mogelijk duurzaam gerenoveerd. Er is in de begroting ook nog een extra financiële ruimte opgenomen voor een investeringsvolume van 23,5 miljoen (22 + 1,5) in de periode 2019 -2022. De exacte invulling hiervan zal op korte termijn worden bepaald en uiterlijk eind februari 2019 door de gemeenteraad worden voorgelegd.

Een uitgebreidere toelichting staat in het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2019 opgenomen. klik hier voor het raadsvoorstel.