5. Cultuur, Sport en Onderwijs

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

Terug naar navigatie - 5. Cultuur, Sport en Onderwijs

WAT IS ONZE UITDAGING?

Als gemeente definiëren we onze strategische positie opnieuw. We zetten een stip aan de horizon waar we naartoe willen koersen. De gemeenschap staat immers niet stil en er zijn nieuwe behoeften en wensen over de rol van de lokale overheid. Wat willen wij voor gemeente zijn? Wat willen wij uitstralen? Waar zetten we extra op in? Welke rol pakken wij als gemeente bij bijvoorbeeld inwonerinitiatieven? Vragen die we in een brede dialoog met onze inwoners beantwoorden.

Eenmaal in de vier jaar herzien we ons Toetsingskader subsidies. Ons huidige kader loopt nog tot en met 2020. In de periode 2019-2020 gaan wij aan de slag met onze strategische positie. Dat is de basis voor het toetsingskader subsidies na 2020. Tot die tijd wordt het vouchersysteem verruimd, vereenvoudigd en geëvalueerd. Dat doen we om verenigingen extra te prikkelen om met innovatieve ideeën en nieuwe activiteiten bij te dragen aan onze centrale ambitie van “vitale gemeenschappen”. Wij laten onze besluitvorming over de maatschappelijke accommodaties aansluiten bij ontwikkelingen als de veranderende bevolkingssamenstelling, de veranderende rol van de overheid en de (over)capaciteit in accommodaties.

De komende jaren nemen we beslissingen over de ‘blauwdrukken’ van de dorpen. Daarin staat de visie van de dorpen op de toekomst van hun accommodaties. Dat is nodig om ook in de toekomst voldoende, kwalitatief goede en betaalbare accommodaties te hebben. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. Onze Perspectievennota (2017) is leidend bij verdere besluitvorming. In het MIP (Meerjarig Investering Plan) maken we expliciete keuzes. We realiseren ons dat het MIP dynamisch is; we kijken steeds of dat nog aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving. Onze grootste uitdaging zit erin dat we niet alles kunnen en zeker niet alles tegelijk kunnen realiseren. Ook zien we een toename in onderhoudskosten. Die staat op gespannen voet met een noodzakelijke bezuiniging op onze uitgaven aan accommodaties. De samenwerking met de dorpen en de inwoners is goed; het verwachtingenmanagement over en weer blijft noodzakelijk.

We overwegen een nieuw zwembad mits dat - naast specifieke voordelen - een duidelijke verbetering inhoudt ten opzichte van het huidige zwembad. Dus met meer en duurzamere faciliteiten. En met een exploitatielast die past binnen de visie en functionaliteit van een nieuw zwembad. Als er een nieuw zwembad wordt gerealiseerd, dan komt deze in Afslag 10. In dat geval krijgt de synergie tussen de diverse sportverenigingen, de scholen en de ondernemers een boost.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

5.1 Kunst en cultuur
5.2 Sport
5.3 Afslag 10 & zwembad
5.4 Onderwijs
5.5 Accommodaties
5.6 Subsidies

5.1 Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Het culturele aanbod is in beeld

Zo gaan we dat doen

5.2 Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Zo gaan we dat doen

5.3 Afslag 10 & zwembad

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

Terug naar navigatie - We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

Het zwembad is gerealiseerd.

In het nieuwe zwembad is plaats voor alle zwemmers: verenigingen, doelgroepen en recreatieve zwemmers (baantjeszwemmers, gezinnen, etc.).
De huidige gebruikers van het zwembad gaan er niet op achteruit.
De functionaliteit (kwalitatief en kwantitatief) van het zwembad wordt verbeterd.
Sporthal De Berkel wordt verplaatst naar Afslag 10.
De effecten en gevolgen van de verplaatsing van de sporthal zijn acceptabel voor de huidige gebruikers (zoals het primair onderwijs dat gebruik maakt van de gymzaal).

Zo gaan we dat doen

5.4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Terug naar navigatie - Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.
In januari 2020 is het Voor en Vroegschoolse Educatie aanbod (VVE) conform het beleidskader Peuter Plus Programma & VVE in de hele gemeente gerealiseerd.
In 2020 zijn er werkafspraken gemaakt tussen basisonderwijs en peuteropvang organisaties, gericht op een integraal VVE-aanbod voor kinderen van 2-6 jaar.
De werkafspraken voor een integraal VVE-aanbod voor kinderen van 2-6 jaar worden uitgevoerd

Zo gaan we dat doen

5.5 Accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

Terug naar navigatie - We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.
Elk dorp heeft een eigen toekomstplan.
Gemeente en dorp voeren in (een vorm van) samenwerking het toekomstplan uit.
In 2035 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal.
Alle huisvestingsprojecten 1e fase IHP (IHP-scenario's Horst en Sevenum en Kronenberg) worden tijdig en kwalitatief conform afspraken opgeleverd.
Het gezamenlijke sportpark SAAM voor de verenigingen van America en Meterik is gerealiseerd.
Maatschappelijke accommodaties zijn/ blijven voor iedereen toegankelijk.

Zo gaan we dat doen

5.6 Subsidies

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.
De ondersteuning of stimulering van initiatieven of verenigingen die een bijdrage leveren aan de bovenstaande doelstelling wordt binnen het herzien subsidiekader uitgevoerd.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 2018 raming na wijziging 2019 raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming
Lasten -7.249 -8.240 -8.341 -8.293 -8.339 -8.430
Baten 1.176 1.121 1.100 1.144 1.178 1.221
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.073 -7.119 -7.241 -7.149 -7.161 -7.209
Onttrekkingen 1.113 398 162 161 160 159
Stortingen -1.094 -332 -193 -193 -193 -193
Mutaties reserves 19 66 -31 -32 -33 -34