Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2019 Online
  1. Blz. 2 Intro begrotingsapp
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Highlights begroting
    1. Blz. 5 Doelstellingen
     1. Blz. 6 Hieronder ziet u highlights voor het begrotingsjaar 2019
      1. Blz. 7 De beste woongemeente
      2. Blz. 8 De toekomst van accommodaties
      3. Blz. 9 Doe maar duurzaam!
      4. Blz. 10 Een veilige plek om te wonen
      5. Blz. 11 Gebiedsontwikkeling oude Maasarm
      6. Blz. 12 Gezondste regio 2025
      7. Blz. 13 Handhaving
      8. Blz. 14 Het Gasthoês
      9. Blz. 15 In gesprek over de toekomst van intensieve veehouderij
      10. Blz. 16 Inwoners bouwen mee aan een vitale gemeenschap
      11. Blz. 17 Kom werken in onze gemeente of regio
      12. Blz. 18 Nieuwkomers en arbeidsmigranten horen erbij
      13. Blz. 19 Ons landschap als visitekaartje
      14. Blz. 20 Park de peelbergen
      15. Blz. 21 Samenwerking
      16. Blz. 22 Sport
      17. Blz. 23 Stationsomgeving Horst-Sevenum
      18. Blz. 24 We hebben geactualiseerde Bestemmingsplannen
      19. Blz. 25 We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas
      20. Blz. 26 We steken energie in energie
      21. Blz. 27 We stellen eisen aan onze dienstverlening
      22. Blz. 28 Zwembad en Afslag 10
   2. Blz. 29 Meerjarenbegroting structureel positief
    1. Blz. 30 Meerjarenbegroting
   3. Blz. 31 1. Economie en ruimte
    1. Blz. 32 1. Economie en Ruimte
    2. Blz. 33 1.1 Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 34 Kaders
     2. Blz. 35 Doelstellingen
      1. Blz. 36 We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie
       1. Blz. 37 In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal.
       2. Blz. 38 In deze collegeperiode maken we de ontwikkeling mogelijk van het lokale gastheerschap door het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en betrokken ondernemers.
       3. Blz. 39 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       4. Blz. 40 Totdat een nieuwe manier van informatieverstrekking uitgerold is, houden we een fysiek punt voor het verstrekken van informatie over Horst aan de Maas/Regio.
       5. Blz. 41 Vrijetijdsinformatie op lokaal niveau wordt verstrekt op plaatsen waar veel mensen komen en via digitale media.
       6. Blz. 42 We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit.
       7. Blz. 43 We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025.
       8. Blz. 44 We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfs-recreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is.
       9. Blz. 45 We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk.
       10. Blz. 46 We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing.
       11. Blz. 47 We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit.
       12. Blz. 48 We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen.
       13. Blz. 49 We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten.
       14. Blz. 50 We voeren de visie De Peelbergen uit.
    3. Blz. 51 1.2 Ruimte
     1. Blz. 52 Kaders
     2. Blz. 53 Doelstellingen
      1. Blz. 54 We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen
       1. Blz. 55 We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.
       2. Blz. 56 We hebben een structuurvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven, met ruimte voor economische ontwikkeling, die tijdwinst oplevert voor de klantprocessen en aangeeft welke gebieden bedoeld zijn voor groen, recreatie, wonen.
       3. Blz. 57 We herijken het kwaliteitsmenu in de structuurvisie en verbreden dat op onder andere duurzaamheid.
       4. Blz. 58 We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.
       5. Blz. 59 We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.
       6. Blz. 60 We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.
       7. Blz. 61 We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.
       8. Blz. 62 We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.
       9. Blz. 63 We voeren KRW-maatregelen en beekherstel programma’s uit.
    4. Blz. 64 1.3 Intensieve veehouderij
     1. Blz. 65 Doelstellingen
      1. Blz. 66 We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.
       1. Blz. 67 Samen met de landbouwsector onderzoeken we de mogelijkheden om de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken en maken we de fasering helder
       2. Blz. 68 We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen.
       3. Blz. 69 We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden
       4. Blz. 70 We maken in brede dialoog met de samenleving een aparte visie op veehouderij waarin de uitgangspunten uit het coalitieakkoord (hoofdstuk 1 punt 26 a t/m m) zijn opgenomen.
       5. Blz. 71 We stimuleren en faciliteren ondernemers om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen in relatie tot het benutten van (nieuwe) eiwitbronnen.
       6. Blz. 72 We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering
       7. Blz. 73 We zetten een dashboard op voor Horst aan de Maas waarin de effecten van het milieubeleid worden gemonitord
       8. Blz. 74 We zorgen ervoor dat mensen laagdrempelig terecht kunnen bij de gemeente met vragen over intensieve veehouderij.
    5. Blz. 75 1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
     1. Blz. 76 Doelstellingen
      1. Blz. 77 We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
       1. Blz. 78 Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af.
       2. Blz. 79 De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat.
       3. Blz. 80 Er komt een visie op teelt ondersteunende voorzieningen (TOV) en glastuinbouw.
       4. Blz. 81 We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren.
       5. Blz. 82 Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.
    6. Blz. 83 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.
     1. Blz. 84 Kaders
     2. Blz. 85 Doelstellingen
      1. Blz. 86 We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen
       1. Blz. 87 De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Euregio Rijn-Maas-Noord' ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio.
       2. Blz. 88 We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.
       3. Blz. 89 We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.
       4. Blz. 90 We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau.
       5. Blz. 91 We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties
       6. Blz. 92 We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau
       7. Blz. 93 We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio.
       8. Blz. 94 We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen.
       9. Blz. 95 We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.
       10. Blz. 96 We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie
       11. Blz. 97 We zorgen dat we als (regio) Horst aan de Maas interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt.
      2. Blz. 98 We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.
       1. Blz. 99 We faciliteren de stichting BuitenGewoonBereikbaar met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied
       2. Blz. 100 We faciliteren innovatieve projecten in samenwerking met de provincie, de regio, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek.
       3. Blz. 101 We stimuleren ontmoetingen tussen ondernemers, kennisinstellingen (onderwijs) en overheid, (de 'triple Helix')
      3. Blz. 102 Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.
       1. Blz. 103 We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond.
       2. Blz. 104 Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.
    7. Blz. 105 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    8. Blz. 106 Meer informatie
   4. Blz. 107 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    1. Blz. 108 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    2. Blz. 109 2.1 Wonen en Bouwen
     1. Blz. 110 Kaders
     2. Blz. 111 Doelstellingen
      1. Blz. 112 We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       1. Blz. 113 We geven integraal uitvoering aan het Masterplan Wonen (duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop en sociale samenhang in wijken).
       2. Blz. 114 We ontwikkelen een tool waarin we onze integrale stappen op het gebied van duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop, sociale thema's etc. inzichtelijk maken, om inwoners te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       3. Blz. 115 We richten onze regelgeving zo in dat onze inwoners gestimuleerd worden hun woning duurzaam in te richten en zorgbestendig te maken
      2. Blz. 116 We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg
       1. Blz. 117 Bewoners krijgen bij bouwplannen voor nieuwe wijken inspraak over de inrichting van de openbare ruimte.
       2. Blz. 118 We concretiseren het Masterplan Wonen en werken in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 uit wat we concreet gaan doen. Daarin benoemen we in ieder geval de onderwerpen uit het coalitieakkoord hoofdstuk 2 punt 1 a t/m i.
       3. Blz. 119 We hebben van elk dorp in beeld wat de kansen, behoeften en ontwikkelingen zijn op het gebied van woningbouw.
      3. Blz. 120 We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures
       1. Blz. 121 We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures.
       2. Blz. 122 We maken onze processen LEAN
    3. Blz. 123 2.2 Bouwgrondexploitaties
     1. Blz. 124 Kaders
     2. Blz. 125 Doelstellingen
      1. Blz. 126 We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf
       1. Blz. 127 We voeren een actief grondbeleid in samenspraak met de gemeenschap.
       2. Blz. 128 We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.
    4. Blz. 129 2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
     1. Blz. 130 Kaders
     2. Blz. 131 Doelstellingen
      1. Blz. 132 We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken
       1. Blz. 133 We voeren de jaarschijf van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.
      2. Blz. 134 We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners
       1. Blz. 135 We bekijken hoe we duurzame verlichting op de meest gebruikte routes voor woon-school/werk-verkeer kunnen realiseren.
       2. Blz. 136 We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LED-verlichting.
      3. Blz. 137 We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.
       1. Blz. 138 De Greenport Bike Way wordt richting Brabant verlengd.
       2. Blz. 139 We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       3. Blz. 140 We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       4. Blz. 141 We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       5. Blz. 142 We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT.
       6. Blz. 143 We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen.
       7. Blz. 144 We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen.
       8. Blz. 145 We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum)
       9. Blz. 146 We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen.
       10. Blz. 147 We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan.
       11. Blz. 148 We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en komen in 2019/2020 met een nieuw Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP).
       12. Blz. 149 We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan. We komen in 2019 met een nieuw of herijkt tractiebeheerplan.
       13. Blz. 150 We voeren de jaarschijf uit van het wegbeheerplan 2016-2019. In 2019 komen we met een nieuw of herijkt wegbeheerplan. Hierin nemen we areaaluitbreidingen mee.
       14. Blz. 151 We voeren de jaarschijf van het beheerplan wegen, bermen, sloten buitengebied 2011-2018 uit. We komen in 2019 met een nieuw beheerplan wegen, sloten en bermen buitengebied met nieuwe speerpunten.
       15. Blz. 152 We voeren werkzaamheden uit volgend uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), de overeenkomst Gemeenten-Nutsbedrijven (OGN) telecommunicatiewet en de Wet Informatieuitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren WIBON
    5. Blz. 153 2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
     1. Blz. 154 Kaders
     2. Blz. 155 Doelstellingen
      1. Blz. 156 Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.
       1. Blz. 157 Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door mensen met een sociale werkplaats-indicatie (opgave social return). Wij spreken dit actief af met onze opdrachtnemers.
       2. Blz. 158 Samen met partners realiseren we de robuuste groene buffer rond Grubbenvorst.
       3. Blz. 159 We actualiseren de Groene Agenda van Horst aan de Maas samen met onze stakeholders.
       4. Blz. 160 We beschermen de Maasoevers door samen te werken met het bevoegd gezag en onze stakeholders. We onderzoeken daarbij kansen om nieuwe natuurverbindingen te maken, waarbij wij het terrassenlandschap respecteren.
       5. Blz. 161 We betrekken inwoners actief bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven.
       6. Blz. 162 We doen een onderzoek naar en komen met voorstellen voor de verdere (groene) verduurzaming van de openbare ruimte (Project Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte).
       7. Blz. 163 We hebben in 2019 onze landschapselementen gecontroleerd en aangepast in ons beheerprogramma openbare ruimte (GBI).
       8. Blz. 164 We leggen een integrale visie aan de raad voor over het gebied rondom de A73. We kijken naar een groene inpassing van bedrijven langs de A73 met geluid reducerend effect voor de dorpen. De inpassing van de Grote Molenbeek maakt hier ook deel van uit.
       9. Blz. 165 We onderzoeken de noodzaak voor de herbeplanting van karakteristieke laanbomen, maken daar beleid voor en evalueren de effecten van de aanpak van de vervangingen van laanstructuren. Bij vervanging en herplant is het aanzicht een afwegingsgrond
       10. Blz. 166 We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in.
       11. Blz. 167 We vervangen zieke bomen in het buitengebied van Sevenum in de plantperiode 2018- 2019.
       12. Blz. 168 We voeren de jaarschijf uit van het beheerplan landschappelijke elementen 2011-2020 en komen in 2020 met een nieuw of herijkt beheerplan landschappelijk elementen.
       13. Blz. 169 We voeren de jaarschijf uit van het beheerplan openbaar groen 2016-2019 en komen in 2019 met een nieuw of herijkt Beheerplan openbaar groen. We nemen hierin de areaaluitbreidingen mee.
       14. Blz. 170 We voeren de jaarschijf uit van het boombeheerplan en komen in 2020 met een nieuw of herijkt boombeheerplan. We nemen hierin de areaaluitbreidingen mee.
       15. Blz. 171 We voeren de jaarschijf uit van het bosbeheerplan 2015-2020 en komen in 2020 met een nieuw of herijkt bosbeheerplan.
       16. Blz. 172 We voeren de jaarschijf uit voor de recreatieve voorzieningen en komen voor 2021 met een nieuw beheerplan recreatieve voorzieningen.
       17. Blz. 173 We voeren o.a. in het kader van de groene agenda projecten uit die biodiversiteit versterken en komen met een actieplan om biodiversiteit en klimaatadaptatie te integreren in de reguliere werkzaamheden.
       18. Blz. 174 We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden.
       19. Blz. 175 We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte
      2. Blz. 176 We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.
       1. Blz. 177 We voeren de jaarschijf uit van het beheerplan openbare speelruimte 2015-2019 en komen in 2019 met een nieuw beheerplan openbare speelruimte. We nemen hierin de areaaluitbreidingen mee.
    6. Blz. 178 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 179 Kaders
     2. Blz. 180 Doelstellingen
      1. Blz. 181 We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.
       1. Blz. 182 We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deel-auto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven.
       2. Blz. 183 We blijven ons met realisme inzetten voor de komst van Station Grubbenvorst-Greenport door het actief onder de aandacht te brengen en te houden binnen ons netwerk (RMO/Provincie/DCGV etc.).
       3. Blz. 184 We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord.
       4. Blz. 185 We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's.
       5. Blz. 186 We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen.
    7. Blz. 187 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    8. Blz. 188 Meer informatie
   5. Blz. 189 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    1. Blz. 190 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    2. Blz. 191 3.1 Afvalverwijdering
     1. Blz. 192 Kaders
     2. Blz. 193 Doelstellingen
      1. Blz. 194 We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.
       1. Blz. 195 We voeren de jaarschijf uit van het ophalen van de verschillende afvalstromen en dit doen we volgens het gemeentelijk afvalbeleid.
       2. Blz. 196 We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalsysteem en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil.
    3. Blz. 197 3.2 Riolering, waterkering, afwatering
     1. Blz. 198 Kaders
     2. Blz. 199 Doelstellingen
      1. Blz. 200 De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig
       1. Blz. 201 In het kader van de gebiedsontwikkeling OMA wordt het beschermingsniveau van het cluster woningen aan de Veerweg in Broekhuizen aangepast naar 1:250.
       2. Blz. 202 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       3. Blz. 203 Overige Maasprojecten.
       4. Blz. 204 We beoordelen objectief de realisatie van de hoogwaterbeschermingsmaatregelen voor Lottum en Grubbenvorst.
      2. Blz. 205 We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas
       1. Blz. 206 Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering.
       2. Blz. 207 De klimaatstresstest wordt geanalyseerd en geeft een inventarisatie van kwetsbaarheden en knelpunten voor de thema's: wateroverlast, droogte, hittestress en waterkwaliteit.
       3. Blz. 208 Naar aanleiding van de wateroverlast in 2016 treffen we definitieve maatregelen om de kans op wateroverlast in de wijk Stuksbeemden verder te verkleinen
       4. Blz. 209 Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven.
       5. Blz. 210 We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af
       6. Blz. 211 We stellen de urgentie en het ambitieniveau voor de thema's uit de klimaatstresstest vast.
       7. Blz. 212 We stellen een uitvoeringsagenda op voor de korte en de lange termijn voor de thema's uit de klimaatstresstest.
       8. Blz. 213 We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering.
       9. Blz. 214 We voeren de jaarschijf uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021
    4. Blz. 215 3.3 Milieu en duurzaamheid
     1. Blz. 216 Kaders
     2. Blz. 217 Doelstellingen
      1. Blz. 218 We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan
       1. Blz. 219 In 2019 vormen we met regiogemeenten een regionale energiestrategie (RES), dit conform de landelijke afspraken uit het klimaatakkoord.
       2. Blz. 220 We brengen voor eind 2020 in beeld waar in de gemeente windenergie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen.
       3. Blz. 221 We geven bekendheid aan het winnen van De Green Leaf Award 2019 en stellen voor 2019 een European Green Leaf-programma vast. We zoeken samenwerking met andere evenementen zoals het 800-jarig bestaan Horst aan de Maas en het OLS.
       4. Blz. 222 We maken een uitvoeringsprogramma om 100% energieneutraal in 2025 te realiseren.
       5. Blz. 223 We monitoren de voortgang naar het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie in 2050. Waar mogelijk maken we daarvoor gebruik van regionale of provinciale monitoringsinstrumenten.
       6. Blz. 224 We ondersteunen lokale Flagship-projecten op het gebied van de energietransitie.
       7. Blz. 225 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
       8. Blz. 226 We onderzoeken de mogelijkheden voor een eigen gemeentelijk energiebedrijf/een regionaal energiebedrijf met partijen uit de regio.
       9. Blz. 227 We realiseren en monitoren het uitvoeringsprogramma rond de gemeentelijke organisatie 100% energieneutraal in 2025.
       10. Blz. 228 We stellen een lokale energievisie op als input voor de regionale energiestrategie (RES).
       11. Blz. 229 We stellen een overkoepelend Milieu- & Duurzaamheidsbeleid 2018-2030 vast met een uitvoeringsprogramma voor 2018-2022.
       12. Blz. 230 We stellen in 2018 of 2019 een beleid vast voor zonne-energie. Met daaraan gekoppeld een aantal maatregelen die we gaan uitvoeren.
       13. Blz. 231 We stellen in 2019 een lokale uitwerking van de RES en het uitvoeringsprogramma vast, waarin we de nul situatie van het energieverbruik in beeld brengen en waarin scenario's worden geschetst voor de route naar 100% duurzaam in 2050.
       14. Blz. 232 We stellen voor 2021 een warmteplan op, waarin we aangeven hoe de woningen in Horst ad Maas in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien als de levering van aardgas stopt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de behaalbaarheid voor inwoners.
       15. Blz. 233 We voeren het duurzaamheidsprogramma uit.
       16. Blz. 234 Wij stimuleren, enthousiasmeren en jagen inwoners en andere betrokken partijen aan, op het gebied van duurzaamheid.
      2. Blz. 235 We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.
       1. Blz. 236 We organiseren een samenwerking met de gemeente Venlo, waarbij de gemeente Venlo het administratieve beheer overneemt.
       2. Blz. 237 We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.
      3. Blz. 238 We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.
       1. Blz. 239 Milieueffecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen worden gemonitord en maatregelen getroffen indien noodzakelijk
       2. Blz. 240 We monitoren actief de vastgestelde randwaarden voor het geluid, stof en andere milieuaspecten voor de centrale verwerkingsinstallatie voor zand en grind.
       3. Blz. 241 We verlenen omgevingsvergunningen milieu binnen de gestelde servicenormen.
       4. Blz. 242 We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM.
    5. Blz. 243 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    6. Blz. 244 Meer informatie
   6. Blz. 245 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    1. Blz. 246 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    2. Blz. 247 4.1 Zorg
     1. Blz. 248 Kaders
     2. Blz. 249 Doelstellingen
      1. Blz. 250 Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.
       1. Blz. 251 Om het vangnet te verbeteren, bevragen we inwoners en de diverse partnerorganisaties.
       2. Blz. 252 We besteden de financiële middelen voor zorg doelmatig en rechtmatig zodat we zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kunnen blijven vormgeven.
       3. Blz. 253 We borgen continuïteit van zorg en een soepele overgang naar een ander wettelijk kader als inwoners 18 jaar worden.
       4. Blz. 254 We borgen de regionale voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg en de samenwerking met onze teams.
       5. Blz. 255 We ondersteunen inwoners bij hun hulpvraag via de integrale toegang voor ondersteuning en zorg (de gebiedsteams) en bieden vraaggerichte ondersteuning.
       6. Blz. 256 We ontwikkelen een integraal preventief jeugdbeleid in samenwerking met onderwijs en andere partners en stellen dit vast.
       7. Blz. 257 We ontwikkelen onze monitor Sociaal Domein tot een instrument op basis waarvan we beleidsmatige keuzes kunnen maken. Dit doen we om zicht te houden op de effecten van de zorgkosten en daar grip op te houden.
       8. Blz. 258 We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk.
       9. Blz. 259 We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag en dak en thuis-lozen
       10. Blz. 260 We stimuleren preventieve activiteiten voor inwoners.
       11. Blz. 261 We verbeteren de samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en andere verwijzers op het gebied van jeugdhulp.
       12. Blz. 262 We verstevigen de relatie met zorgaanbieders, de samenwerkende noord Limburgse gemeentes en maatschappelijke partners om de bestaande voorzieningen te verbeteren en samen tot nieuwe vormen van ondersteuning en zorg te komen.
       13. Blz. 263 We voorkomen dat gebruikers van zorg veel last hebben van ongewenste stapeling van eigen bijdragen in de zorg.
      2. Blz. 264 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap.
       1. Blz. 265 Relatiebeheer rond zorginitiatieven (regulier werk)
       2. Blz. 266 We geven ruimte aan inwonersinitiatieven en stimuleren en ondersteunen informele en/of vrijwillige zorg
       3. Blz. 267 We stimuleren de vorming en inzet van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor alle inwoners
       4. Blz. 268 We verstrekken subsidie aan, of werken samen met, partners van toegankelijke voorzieningen die gericht zijn op ondersteuning en zorg.
       5. Blz. 269 We werken mee aan vernieuwingen in de zorg die stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
    3. Blz. 270 4.2 Werk en inkomen
     1. Blz. 271 Kaders
     2. Blz. 272 Doelstellingen
      1. Blz. 273 Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte
       1. Blz. 274 We ondersteunen inwoners bij hun financiële hulpvraag.
       2. Blz. 275 We ondersteunen inwoners en inwoners in een uitkering naar maximale participatie en maximale financiële onafhankelijkheid.
       3. Blz. 276 We zorgen samen met het onderwijs en het bedrijfsleven dat de opleidingen en het arbeidsaanbod zo goed mogelijk wordt afgestemd op de vraag naar arbeid.
    4. Blz. 277 4.3 Arbeidsmigranten
     1. Blz. 278 Doelstellingen
      1. Blz. 279 De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn
       1. Blz. 280 Er vindt geen grootschalige huisvesting (short stay) plaats in of nabij de dorpen.
       2. Blz. 281 We brengen randzones rond werkgelegenheidsgebieden in beeld en wegen deze locaties specifiek af.
       3. Blz. 282 We onderzoeken of we het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor onze ondernemers/huisvesters kunnen stellen.
       4. Blz. 283 We stellen ons beleid voor tijdelijke huisvesting bij. We zetten ons er voor in dat gemeenten in de regio hetzelfde beleid voeren. We zetten ons in voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich voor langere periode hier willen vestigen.
       5. Blz. 284 We stimuleren inwonerinitiatieven voor de integratie en participatie van arbeidsmigranten.
       6. Blz. 285 We verruimen het huidige beleid door tijdelijke huisvesting nabij/in de randzone van industrieterreinen en agrarische ondernemers, onder nader te formuleren randvoorwaarden, toe te staan.
       7. Blz. 286 We voorzien in één aanspreekpunt binnen de gemeente voor vragen over huisvesting arbeidsmigranten.
    5. Blz. 287 4.4 Nieuwkomers
     1. Blz. 288 Kaders
     2. Blz. 289 Doelstellingen
      1. Blz. 290 Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas
       1. Blz. 291 We investeren in de sociale samenhang in de wijken en dorpen waar nieuwkomers zich vestigen.
       2. Blz. 292 We ondersteunen initiatieven die ervoor zorgen dat nieuwkomers erbij horen (in de buurt, op school en op het werk).
       3. Blz. 293 We ondersteunen nieuwkomers in het zo snel mogelijk eigen maken van onze taal en cultuur
       4. Blz. 294 We stimuleren de participatie van nieuwkomers en kijken daarbij naar de capaciteiten en opleidingen die ze in hun thuisland hebben opgedaan.
       5. Blz. 295 We zorgen voor adequate huisvesting van statushouders.
    6. Blz. 296 4.5 Gezondste regio 2025
     1. Blz. 297 Kaders
     2. Blz. 298 Doelstellingen
      1. Blz. 299 In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.
       1. Blz. 300 We nemen deel aan de beweging De Gezondste Regio 2025 en zorgen met de andere partners dat de beweging uitgroeit naar een brede regionale samenwerking.
       2. Blz. 301 We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners initiatieven die passen binnen de 4 speerpunten van gezondheidsbeleid op te pakken die gezondheid van inwoners verbeteren.
    7. Blz. 302 4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
     1. Blz. 303 Kaders
     2. Blz. 304 Doelstellingen
      1. Blz. 305 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.
       1. Blz. 306 Onze gebouwen en openbare ruimte zijn toegankelijk voor iedereen op basis van Agenda 22.
       2. Blz. 307 We organiseren een vervolg op de 24-uursessie over de omgang en het samenspel tussen samenleving, raad, college en organisatie.
       3. Blz. 308 We richten onze werkwijze en gemeentelijke organisatie zo in dat we inwoners met een initiatief adequaat kunnen antwoorden en ondersteunen.
       4. Blz. 309 We starten een pilot met een inwonersbegroting.
       5. Blz. 310 We stimuleren verenigingen, instellingen en inwonersinitiatieven die de verbinding tussen inwoners versterken.
    8. Blz. 311 4.7 Burgerzaken
     1. Blz. 312 Kaders
     2. Blz. 313 Doelstellingen
      1. Blz. 314 We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener
       1. Blz. 315 We harmoniseren waar mogelijk en slim onze processen in het kader van de regionale samenwerking VVH
       2. Blz. 316 We organiseren de verkiezingen, die jaarlijks gepland staan.
       3. Blz. 317 We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit.
    9. Blz. 318 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    10. Blz. 319 Meer informatie
   7. Blz. 320 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    1. Blz. 321 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    2. Blz. 322 5.1 Kunst en cultuur
     1. Blz. 323 Kaders
     2. Blz. 324 Doelstellingen
      1. Blz. 325 Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 326 We maken culturele activiteiten en culturele voorzieningen voor alle inwoners toegankelijk.
       2. Blz. 327 We ontwikkelen een visie op de toekomst van de functies van het bibliotheekwerk en starten met de implementatie hiervan.
       3. Blz. 328 We scheppen duidelijke kaders voor onze inwoners, culturele instellingen en verenigingen op welke wijze we de culturele sector stimuleren en ondersteunen.
       4. Blz. 329 We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur.
       5. Blz. 330 We zetten cultuur in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen.
       6. Blz. 331 We zetten de combinatiefunctionarissen cultuur in om verenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners.
    3. Blz. 332 5.2 Sport
     1. Blz. 333 Kaders
     2. Blz. 334 Doelstellingen
      1. Blz. 335 Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 336 Samen met onze partners in het onderwijs, de zorg, kinderopvang, het verenigingsleven en Gezondste regio 2025 organiseren we sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op een gezonde en actieve leefstijl.
       2. Blz. 337 We bezien samen met het onderwijs en kinderopvang in het actieplan "zwemvaardigheid" mogelijkheden voor gebruik zoals het collectief aanbieden van zwemlessen buiten de reguliere schooltijden gericht op specifieke doelgroepen
       3. Blz. 338 We maken sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk.
       4. Blz. 339 We ondersteunen samenwerkingen of fusies tussen verenigingen.
       5. Blz. 340 We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur.
       6. Blz. 341 We zetten de combinatiefunctionarissen sport in om sportverenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners.
       7. Blz. 342 We zetten sport in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen.
    4. Blz. 343 5.3 Afslag 10 & zwembad
     1. Blz. 344 Doelstellingen
      1. Blz. 345 We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.
       1. Blz. 346 Het zwembad wordt verplaatst naar afslag 10 en biedt een kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde tov de huidige locatie, mits voldaan wordt aan de kaders die in het raadsbesluit gesteld zijn.
       2. Blz. 347 Sporthal de Berkel wordt verplaatst naar Afslag 10.
       3. Blz. 348 We bezien samen met het onderwijs en kinderopvang in het actieplan "zwemvaardigheid" mogelijkheden voor gebruik zoals het collectief aanbieden van zwemlessen buiten de reguliere schooltijden gericht op specifieke doelgroepen
       4. Blz. 349 We ontwikkelen een visie inclusief financieel kader voor de gebiedsontwikkeling Afslag 10
    5. Blz. 350 5.4 Onderwijs
     1. Blz. 351 Kaders
     2. Blz. 352 Doelstellingen
      1. Blz. 353 Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.
       1. Blz. 354 In samenwerking (en cofinanciering met) het onderwijs en kinderopvang versterken we de aanpak van taalachterstanden van oudere kinderen (4-18) die de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig zijn.
       2. Blz. 355 We borgen samen met de onderwijspartners het recht op en de plicht tot het volgen van voldoende onderwijs voor alle jongeren (Leerplichtadministratie, RMC/VSV, toezicht leerplicht).
       3. Blz. 356 We brengen in samenwerking met partners het aantal laaggeletterden terug. Dat doen we door de leesvaardigheid van kinderen en volwassen inwoners te verhogen met taalaanbod op verschillende niveaus.
       4. Blz. 357 We werken samen met de onderwijspartners aan een dekkend en passend onderwijsaanbod met extra ondersteuning (passend onderwijs) en een goede aansluiting op de jeugdhulp voor jongeren die dat nodig hebben.
       5. Blz. 358 Wij zorgen voor passende, juridische kaders voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en onderwijsvernieuwing.
    6. Blz. 359 5.5 Accommodaties
     1. Blz. 360 Kaders
     2. Blz. 361 Doelstellingen
      1. Blz. 362 We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.
       1. Blz. 363 Bij de realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering van bestaande accommodaties, gaan we uit van een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       2. Blz. 364 Bij onderhoud en vooral renovatie van onze eigen gebouwen en accommodaties streven we naar energie-neutrale oplossingen.
       3. Blz. 365 De onderwijsaccommodaties met hun buitenruimte worden zoveel mogelijk multifunctioneel ingezet en daarvoor ingericht.
       4. Blz. 366 Het Gasthoes wordt een adequate en eigentijdse voorziening voor culturele en maatschappelijke organisaties, met een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       5. Blz. 367 In lijn met de centrumvisie volgen we de lijn van multifunctioneel medegebruik van onze dienstgebouwen, mits dit betaalbaar is en ten goede komt aan de integrale dienstverlening.
       6. Blz. 368 We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
       7. Blz. 369 We stellen een Perspectievennota op die leidend is bij de invulling van het accommodatiebeleid.
       8. Blz. 370 We stimuleren en faciliteren initiatieven die leiden tot samenwerking.
       9. Blz. 371 We stimuleren maatschappelijke organisaties te investeren in duurzame maatregelen voor hun accommodaties.
       10. Blz. 372 We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).
    7. Blz. 373 5.6 Subsidies
     1. Blz. 374 Kaders
     2. Blz. 375 Doelstellingen
      1. Blz. 376 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.
       1. Blz. 377 Op basis van de kwalitatieve output van de discussie over de strategische visie optimaliseren we na 2020 het toetsingskader subsidies.
       2. Blz. 378 We hanteren een subsidiesysteem zorgt voor een versterking van de centrale ambitie "vitale gemeenschappen".
       3. Blz. 379 We onderzoeken welke ondersteuning op het gebied van het sociaal domein door de gemeente aan inwoners past bij de behoefte van de gemeenschap.
       4. Blz. 380 We zetten het vouchersysteem voort en verruimen dit waarbij we inzetten op vereenvoudiging, ontwikkelruimte en verbinding met doelgroepen
    8. Blz. 381 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    9. Blz. 382 Meer informatie
   8. Blz. 383 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
    1. Blz. 384 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
    2. Blz. 385 6.1 Openbare Orde & Veiligheid
     1. Blz. 386 Kaders
     2. Blz. 387 Doelstellingen
      1. Blz. 388 Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.
       1. Blz. 389 Project nieuwe brandweerkazerne
       2. Blz. 390 We borgen een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid.
       3. Blz. 391 We evalueren het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 en zorgen voor een actueel Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023.
       4. Blz. 392 We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid.
       5. Blz. 393 We optimaliseren de samenwerking met interne en externe partners in het veiligheidsdomein.
       6. Blz. 394 We zetten de bestuurlijke integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en ernstige overlast door en evalueren die.
    3. Blz. 395 6.2 Toezicht & handhaving
     1. Blz. 396 Doelstellingen
      1. Blz. 397 We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen
       1. Blz. 398 Bij grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over de resultaten die hij moet halen de prestaties die hij daarvoor levert.
       2. Blz. 399 Landschappelijke inpassingsplannen die onderdeel zijn van een ruimtelijk initiatief worden gerealiseerd. Hierop wordt toegezien en gehandhaafd (privaatrechtelijk). Dit wordt programmatisch of projectmatig aangepakt.
       3. Blz. 400 Nadat bedrijven gestart zijn, controleren we of zij handelen conform de vergunning inclusief ruimtelijke inpassing.
       4. Blz. 401 We bezien onze huidige regelgeving op de aspecten rechtvaardigheid, helderheid, duidelijkheid, wenselijkheid en handhaafbaarheid. Daar waar dat wenselijk en haalbaar is, schrappen we regels.
       5. Blz. 402 We gaan de grote lopende handhavingszaken onderzoeken om te beoordelen of we beleid of regels aan moeten passen.
       6. Blz. 403 We herzien het huidige handhavingsbeleid inclusief handhavingsstrategie en prioritering.
       7. Blz. 404 We richten ons, met betrekking tot toezicht en handhaving, prioritair op de zaken met een substantiële impact. We hanteren een Zero-tolerance-beleid bij overtredingen met grote impact voor inwoners en/of milieu.
    4. Blz. 405 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    5. Blz. 406 Meer informatie
   9. Blz. 407 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    1. Blz. 408 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    2. Blz. 409 7.1 Bestuur
     1. Blz. 410 Kaders
     2. Blz. 411 Doelstellingen
      1. Blz. 412 Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.
       1. Blz. 413 We laten het klantcontact doorlopend waarderen door onze kanten
       2. Blz. 414 We maken de dienstverleningsprocessen LEAN.
       3. Blz. 415 We monitoren het halen van klanteisen, sturen daarop en rapporteren dit aan de gemeenteraad
       4. Blz. 416 We ontwikkelen een kwalitatief betere website.
       5. Blz. 417 We stellen nieuwe servicenormen vast en voeren de dienstsverlening binnen die normen uit
       6. Blz. 418 We sturen op onze dienstverlening op basis van feitelijke gegevens.
      2. Blz. 419 De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.
       1. Blz. 420 Het Team Concern control adviseert de organisatie en het bestuur bij het inrichten van haar strategie en beleid.
       2. Blz. 421 Het team Concern control ondersteunt de organisatie bij het beheersen en verbeteren van haar processen (o.a. Lean).
       3. Blz. 422 We bepalen de benodigde loonsom voor begroting 2020.
       4. Blz. 423 We maken de beleidsdoelstellingen inzichtelijk en monitoren de voortgang.
      3. Blz. 424 Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.
       1. Blz. 425 We faciliteren en stimuleren de interne communicatie. (Interne communicatie)
       2. Blz. 426 We geven voorlichting aan het algemene publiek over de leefomgeving en leefstijl. (Publiekscommunicatie)
       3. Blz. 427 We positioneren de gemeente, ons bestuur en onze organisatie als saamhorig, ondernemend, actief en gezond. (Positionering)
       4. Blz. 428 We voeren beleids- en projectcommunicatie uit.
       5. Blz. 429 We zorgen voor een consistente en herkenbare presentatie van de gemeente. (Concerncommunicatie)
      4. Blz. 430 We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.
       1. Blz. 431 Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie (WIZ en heffings/invorderings bezwaren uitgezonderd)
       2. Blz. 432 De bezwarencommissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit.
       3. Blz. 433 We gaan door met de regionale mediatorpool.
       4. Blz. 434 We gaan door met het implementeren en borgen van de methode 'In gesprek met Horst aan de Maas'.
       5. Blz. 435 We maken gebruik van klantenservice aan de voorkant van het klachtenproces.
       6. Blz. 436 We onderzoeken de klachtregeling op actualiteit en passen deze aan in verband met wijzigingen in de wet en regelgeving (Jeugdwet).
      5. Blz. 437 We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens
       1. Blz. 438 We verantwoorden privacy en informatiebeveiliging via ENSIA (voor o.a. de BRP, PUN, BAG, DIGID, AVG en Suwinet).
       2. Blz. 439 We zorgen ervoor dat privacy en informatiebeveiliging onderdeel uitmaken van onze processen en onze manier van werken.
      6. Blz. 440 We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.
       1. Blz. 441 We maken in open dialoog met de gemeenschap een strategische visie vanuit het perspectief van 'Inwoners', 'Ondernemers' en 'Bezoekers'.
    3. Blz. 442 7.2 Overhead
     1. Blz. 443 Kaders
     2. Blz. 444 Doelstellingen
      1. Blz. 445 De totale organisatiekosten (w.o. de bedrijfsvoeringskosten, exclusief uitvoeringskosten) zijn passend bij de omvang van de organisatie en de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.
       1. Blz. 446 We voorzien de bedrijfsvoeringskosten van een onderbouwing op basis van de reële loonsom en overige bedrijfsvoeringskosten, inclusief benchmark.
    4. Blz. 447 7.3 Samenwerking
     1. Blz. 448 Kaders
     2. Blz. 449 Doelstellingen
      1. Blz. 450 De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.
       1. Blz. 451 Er wordt een samenwerkingswijzer voor Horst aan de Maas opgesteld
       2. Blz. 452 We herijken het Regio Venlo-overleg
       3. Blz. 453 We nemen deel aan het Euregio overleg
    5. Blz. 454 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    6. Blz. 455 Meer informatie
   10. Blz. 456 8. Financiën
    1. Blz. 457 8. Financiën
    2. Blz. 458 8.1 Financiering en algemene lasten en baten
     1. Blz. 459 Kaders
     2. Blz. 460 Doelstellingen
      1. Blz. 461 We hebben een gezonde duurzame financiële positie.
       1. Blz. 462 Iedere portefeuillehouder lost in beginsel financiële uitdagingen binnen zijn eigen portefeuille op.
       2. Blz. 463 In overeenstemming met het coalitieakkoord vermijden we dekking uit de reserves zoveel mogelijk.
       3. Blz. 464 We behouden de huidige eigen vermogenspositie of versterken die waar mogelijk.
       4. Blz. 465 We geven actueel inzicht in de ontwikkeling van budgetten in meerjarig perspectief.
       5. Blz. 466 We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door.
       6. Blz. 467 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
    3. Blz. 468 8.2 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 469 Kaders
     2. Blz. 470 Doelstellingen
      1. Blz. 471 We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
       1. Blz. 472 We rekenen de circulaires Algemene Uitkering door en vertalen deze naar onze eigen begroting.
      2. Blz. 473 We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.
       1. Blz. 474 Bij de kadernota bepalen we de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar.
       2. Blz. 475 Jaarlijks actualiseren we de legesverordening en de belastingverordeningen inclusief de tarieven.
       3. Blz. 476 We gaan in gesprek met belanghebbenden en voorkomen zo formele trajecten van bezwaar en beroep.
       4. Blz. 477 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen
       5. Blz. 478 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de Wet WOZ.
       6. Blz. 479 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
       7. Blz. 480 We zetten de mogelijkheden die de berichtenbox van MijnOverheid biedt optimaal in.
    4. Blz. 481 8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 482 Kaders
     2. Blz. 483 Doelstellingen
      1. Blz. 484 We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).
       1. Blz. 485 We vertalen de gevolgen van de invoering vennootschapsbelasting in onze meerjarenbegroting.
    5. Blz. 486 8.4 Onvoorzien
     1. Blz. 487 Doelstellingen
      1. Blz. 488 De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.
       1. Blz. 489 We nemen jaarlijks bij de begroting een adequate post onvoorzien op.
    6. Blz. 490 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    7. Blz. 491 Meer informatie
   11. Blz. 492 Paragrafen
    1. Blz. 493 A. Lokale heffingen
     1. Blz. 494 Kaders
     2. Blz. 495 Doelstellingen
      1. Blz. 496 Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.
       1. Blz. 497 De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie.
       2. Blz. 498 Jaarlijks brengen we de kostendekkendheid van onze tarieven in beeld.
       3. Blz. 499 We houden de gemiddelde lastendruk van de heffingen (OZB, Rioolheffing en reinigingsheffingen) voor inwoners en bedrijven gelijk, uitgezonderd de loon- en prijsontwikkeling uit de mei-circulaire algemene uitkering uit het gemeentefonds.
       4. Blz. 500 We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling van huishoudens en bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.
       5. Blz. 501 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
     3. Blz. 502 Toelichting en tabellen paragraaf A. Lokale heffingen
    2. Blz. 503 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 504 Kaders
     2. Blz. 505 Doelstellingen
      1. Blz. 506 De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.
       1. Blz. 507 We bepalen 2 keer per jaar het weerstandsvermogen.
       2. Blz. 508 We doorlopen jaarlijks de juridische control cyclus.
       3. Blz. 509 We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht.
       4. Blz. 510 We voeren de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid uit volgens het interne controleplan.
     3. Blz. 511 Toelichting en tabellen paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    3. Blz. 512 C. Onderhoud en kapitaalgoederen
     1. Blz. 513 Kaders
     2. Blz. 514 Doelstellingen
      1. Blz. 515 Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op het in beleidskaders afgesproken niveau.
       1. Blz. 516 We beheren vastgoedobjecten met cultureel of maatschappelijk nut en stimuleren organisaties om dat beheer over te nemen.
       2. Blz. 517 We houden vastgoedobjecten met cultureel of maatschappelijk nut in stand.
       3. Blz. 518 We stellen een meerjarig investeringsplan (prognose) op voor vastgoed tot 2050 waarin duurzaamheid, toegankelijkheid en functionele aspecten integraal worden afgewogen.
       4. Blz. 519 We voeren het Meerjarig Onderhoudsplan uit en houden daarbij rekening met de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.
      2. Blz. 520 We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en de maatschappelijke organisaties.
       1. Blz. 521 We beperken leegstand van gemeentelijk vastgoed door het uitvoeren van effectief leegstandsmanagement.
       2. Blz. 522 We exploiteren zwembad de Berkel op een duurzame en financieel zo gunstig mogelijke manier.
       3. Blz. 523 We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
       4. Blz. 524 We hebben de advisering rond vastgoed efficiënt en adequaat ingericht.
       5. Blz. 525 We laten het gemeentelijk vastgoed onafhankelijk toetsen op kwaliteit en financiële waarde.
       6. Blz. 526 We organiseren en regisseren de facilitaire dienstverlening in gemeentelijke accommodaties waar dat van toepassing is en zorgen voor de bijbehorende uitvoering.
       7. Blz. 527 We stellen een integraal duurzaamheidsplan voor eigen vastgoed op met gevolgen voor onderhoud en investeringen
       8. Blz. 528 We stellen een integrale vastgoedvisie op voor gemeentelijke accommodaties.
       9. Blz. 529 We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid.
     3. Blz. 530 Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen
    4. Blz. 531 D. Financiering
     1. Blz. 532 Kaders
     2. Blz. 533 Doelstellingen
      1. Blz. 534 We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
       1. Blz. 535 Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen bij waar nodig
       2. Blz. 536 We actualiseren maandelijks onze liquiditeitsprognose.
       3. Blz. 537 We beheren de renterisico’s bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm conform Wet Fido
       4. Blz. 538 We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (o.a. treasury-statuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex art 212, 213 & 213a) .
       5. Blz. 539 We leveren per kwartaal de IV3 rapportages aan bij het CBS, inclusief de berekening van het gemeentelijke EMU-saldo.
     3. Blz. 540 Toelichting en tabellen paragraaf D. Financiering
    5. Blz. 541 E. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 542 Kaders
     2. Blz. 543 Doelstellingen
      1. Blz. 544 BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt.
       1. Blz. 545 Het Bestuurssecretariaat ondersteunt het college.
       2. Blz. 546 Het Managementsecretariaat ondersteunt management en directie.
      2. Blz. 547 BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.
       1. Blz. 548 Jaarlijks beoordelen we voorgenomen projecten in de voorjaarsnota en programmabegroting op hun potentie voor externe financiering.
       2. Blz. 549 We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en -coördinatie.
       3. Blz. 550 Wij borgen dat gemeentelijke investeringen in projecten met subsidiabele thema's worden getoetst op subsidiekansen en wegen de slaagkans af tegen de gevraagde inspanning.
       4. Blz. 551 Wij onderhouden contacten in de regio Venlo om subsidiekansen voor regionale thema's en projecten tijdig te signaleren en indien mogelijk te benutten. Daarvoor zijn wij bereid in voorkomende gevallen een trekkersrol te vervullen.
       5. Blz. 552 Wij treden op als gesprekspartner voor lokale initiatieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven en zijn bereid initiatieven met gewenste maatschappelijke impact ondersteuning te bieden bij het werven van fondsen en subsidies.
      3. Blz. 553 BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.
       1. Blz. 554 Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt geactualiseerd aan de hand de vorming van een shared service center om toekomstige aanbestedingen samen met de gemeenten Venlo en Venray op te kunnen pakken.
       2. Blz. 555 In samenwerking met de gemeenten Venray en Venlo introduceren we een gemeentelijke inkoopkalender.
       3. Blz. 556 We doen nader onderzoek naar de mogelijkheden om de toegang tot het lokale MKB verder te verbeteren en passen die maatregelen toe.
       4. Blz. 557 We komen tot een platform voor inkoopadvies en contractbeheer en werken daarbij samen met de gemeenten Venray en Venlo.
       5. Blz. 558 We stimuleren het gebruik van het contractbeheersysteem onder de contractbeheerders met het oog op rechtmatigheid en als controle-instrument.
      4. Blz. 559 FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.
       1. Blz. 560 We beschikken over een efficiënte en effectieve financiële administratie.
       2. Blz. 561 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
       3. Blz. 562 We hebben een gedegen systeem van financiële advisering.
       4. Blz. 563 We hebben kwalitatief goed functionerende budgetverantwoordelijken.
       5. Blz. 564 We leveren periodiek een dashboard met de actuele stand van zaken (realisatie taakstelling - LEAN - samenwerking - financiële kengetallen etc.).
      5. Blz. 565 HRM. De gemeente is een goed werkgever.
       1. Blz. 566 Eind 2019 hebben we binnen onze organisatie 10 garantiebanen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We voldoen hiermee aan de maatschappelijke doelstelling.
       2. Blz. 567 Maatwerktrajecten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom worden effectief en planmatig begeleid.
       3. Blz. 568 Via een opleidingsplan stimuleren we talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op zowel collectief als individueel niveau.
       4. Blz. 569 We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op de thema's arbeidsmarkt, garantiebanen, arbeidsvoorwaarden en E-HRM.
       5. Blz. 570 We leveren via gerichte initiatieven / projecten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.
       6. Blz. 571 We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel de juiste persoon op de juiste plek.
      6. Blz. 572 HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.
       1. Blz. 573 HRM-processen worden zo efficiënt mogelijk ingericht en daar waar mogelijk gedigitaliseerd.
       2. Blz. 574 We richten een proces in om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen.
      7. Blz. 575 IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.
       1. Blz. 576 We leveren de producten en diensten informatievoorziening
       2. Blz. 577 We ondersteunen de clusters in de groei naar data-gedreven werken
      8. Blz. 578 IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.
       1. Blz. 579 We verwerken de in-en externe ontwikkelingen in het informatiebeleid en informatieplan.
       2. Blz. 580 We voeren portfolioprojecten uit
      9. Blz. 581 IV. Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid
       1. Blz. 582 I&A samenwerking VVH.
       2. Blz. 583 Samenwerking automatisering en servicedesk.
       3. Blz. 584 Samenwerking Informatiehuis
       4. Blz. 585 We inventariseren de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van burgerzaken en het KCC.
       5. Blz. 586 We werken op het gebied van bedrijfsvoering samen met de gemeenten Venlo en Venray en regio Noord-Limburg.
       6. Blz. 587 We werken op het gebied van informatiebeveiliging samen met gemeente Venray.
     3. Blz. 588 Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering
    6. Blz. 589 F. Verbonden partijen
     1. Blz. 590 Toelichting en tabellen paragraaf F. Verbonden Partijen
    7. Blz. 591 G. Grondbeleid
     1. Blz. 592 Kaders
     2. Blz. 593 Doelstellingen
      1. Blz. 594 We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.
       1. Blz. 595 Jaarlijks stelt de raad de grondprijzen vast op basis van de Nota grondprijzen.
     3. Blz. 596 Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid
    8. Blz. 597 H. Ombuigingen
     1. Blz. 598 Doelstellingen
      1. Blz. 599 We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.
       1. Blz. 600 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
     2. Blz. 601 Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen
    9. Blz. 602 I. Samenvatting actualisatie perspectievennota Maatschappelijke accommodaties
     1. Blz. 603 Toelichting en tabellen paragraaf I. Samenvatting actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties
   12. Blz. 604 Diversen
    1. Blz. 605 Algemeen (inleiding / financiële samenvatting / kerngegevens)
    2. Blz. 606 Financiële begroting
    3. Blz. 607 Bijlagen (beleidsindicatoren / griffiebegroting)
    4. Blz. 608 Raadsvoorstel
    5. Blz. 609 Raadsbesluit
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap