7. Bestuur, organisatie en samenwerking

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

Terug naar navigatie - 7. Bestuur, organisatie en samenwerking

WAT IS ONZE UITDAGING?

De gemeente Horst aan de Maas verdient een daadkrachtig bestuur. Een bestuur dat bruggen slaat voor en met de gemeenschap, regio en over de grenzen heen. Een bestuur dat idealen en realisme aan elkaar verbindt. Een bestuur dat doelen voor zowel de korte als de lange termijn nastreeft. We besturen in samenwerking met onze inwoners en in een constructief debat met de gemeenteraad. We hebben daarbij respect voor elkaars ideeën en meningen. We staan voor een open, transparant, betrouwbaar en daadkrachtig bestuur.

We zijn trots op onze gemeente en gemeenschap, we stralen dit uit, we willen midden in de gemeenschap staan en volop onderdeel uitmaken van belangrijke netwerken.

Onze inwoners zijn veelal zelfsturend en wij hebben een faciliterende rol. Dat kan ook met een gemeenschap waar veel kennis en ervaring zit, waarin inwoners en ondernemers samen problemen oplossen, zonder dat de gemeente daar aan te pas komt.

We realiseren ons dat de opgaven naar de toekomst toe uitdagend, maar ook complex zijn. Dit vraagt continu om aanpassingsvermogen van onze organisatie en onze medewerkers. De gemeente komt haar afspraken transparant na en ons handelen is oplossingsgericht, begrijpelijk en meedenkend. Wij maken waar wat we zeggen door te denken in mogelijkheden en ondernemerschap te tonen.

Als gemeente Horst aan de Maas maken wij onderdeel uit van een groter geheel, van Europa, van Nederland, van Limburg en van onze regio Noord-Limburg. Wij zijn weliswaar een klein radartje, maar we willen wel het verschil maken. We doen dit zelf, maar ook door samenwerkingspartners te kiezen die bij ons passen.

Inwoners, ondernemers en partners stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Onze klanten verwachten dat we oplossingsgericht meedenken en transparant handelen. Wij willen voldoen aan deze verwachtingen. We stellen ons op als vraageigenaar en informeren de klant proactief. Bijvoorbeeld over de status van een aanvraag- of klachtbehandeling. Hiermee voorkomen we dat de klant van het kastje naar de muur wordt gestuurd of hinder ondervindt van interne processen. De klant kan rekenen op een kwalitatief hoogstaande, snelle en eenvoudige dienstverlening via alle kanalen. Online, telefonisch, persoonlijk, social media of schriftelijk. We bieden 24/7 online dienstverlening omdat onze website klant-/taakgericht en toegankelijk is. Dit geldt voor het overgrote deel van onze diensten en producten. Daar waar maatwerk nodig is, bieden we die. We doen wat we zeggen; we kennen de klanteisen en zorgen dat we eraan voldoen. Periodiek meten en presenteren we de behaalde resultaten; waar nodig stellen we doelen bij of nemen verbeteringsmaatregelen. We staan dicht bij de mensen, weten wat er speelt, spelen hierop in en zorgen voor wederzijds vertrouwen.
In de paragraaf bedrijfsvoering gaan wij hier verder op in vanuit het perspectief ‘organisatie en samenwerking’.


Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

7.1 Bestuur
7.2 Overhead
7.3 Samenwerking

7.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

Terug naar navigatie - Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening en onze servicenormen.

Het aantal pagina’s op onze website is maximaal 200.
Onze website is geschikt voor alle devices.
We richten de website zo in dat het maximaal 3 klikken kost om een e-formulier te openen.
We hebben een website in conform het toptakenprincipe.
We schrijven onze webteksten op B1-niveau.
We voldoen aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid.
We zorgen ervoor dat onze website een customer centric index-score heeft van 73 of hoger.
We zorgen ervoor dat onze website een customer effect score (CES) heeft van 5,8/7 of hoger.
We zorgen ervoor dat onze website een net promotor score (NPS) heeft van 7,3/10 of hoger.

Zo gaan we dat doen

De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Terug naar navigatie - De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

De PDCA-cyclus (plan, do check, act) voor de planning en control cyclus wordt uitgevoerd.

De gemeenteraad is tevreden over de P&C-documenten (Planning & Control).
De voortgang van het beleid (doelstellingen, KPI's en maatregelen) wordt gemonitord.
Teamhoofden sturen op basis van geplande een beschikbare personele capaciteit.

Zo gaan we dat doen

Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Terug naar navigatie - Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Minimaal 2/3 van de inwoners is (zeer) trots om in Horst aan de Maas te wonen.

Minimaal 2/3 van de inwoners zou familie en vrienden aanbevelen om in Horst aan de Maas te komen wonen.
Minimaal 1/5 van de ondernemers is van mening dat alles prima loopt en geeft aan dat ze niets zouden veranderen.

Zo gaan we dat doen

We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

Terug naar navigatie - We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

We passen onze methodiek 'In gesprek met' toe op alle ontvangen bezwaar- en klaagschriften.

In 2019 is minimaal 2/3 van de klagers / bezwaarmakers in hun zaak tevreden over de toepassing van de methode “In gesprek met”.
Ieder jaar voor 1 juli wordt het jaarverslag van de commissie Bezwaar en Beroep vastgesteld.
Op 1-1-2021 hebben we een geactualiseerde klachtenverordening.

Zo gaan we dat doen

We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens

Terug naar navigatie - We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens

Ieder jaar scoren we gelijk of beter op ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit = audit van de informatieveiligheid bij gemeenten).

Alle informatiebeveiligingsincidenten worden gemeld bij de Functionaris. gegevensbescherming of CISO (chief information security officer).
Verzoeken met betrekking tot privacy rechten worden binnen de wettelijke normen afgehandeld.
Alle privacy en informatiebeveiligingsadviezen worden opgevolgd.

Zo gaan we dat doen

We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

Terug naar navigatie - We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

In het eerste kwartaal van 2019 wordt de Startnotitie ‘Strategische Visie' voorgelegd aan de raad.

In het eerste kwartaal van 2020 wordt de Strategische Visie ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Zo gaan we dat doen

7.2 Overhead

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De totale organisatiekosten (w.o. de bedrijfsvoeringskosten, exclusief uitvoeringskosten) zijn passend bij de omvang van de organisatie en de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

Terug naar navigatie - De totale organisatiekosten (w.o. de bedrijfsvoeringskosten, exclusief uitvoeringskosten) zijn passend bij de omvang van de organisatie en de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.
Onze overhead is lager dan die van vergelijkbare organisaties

Zo gaan we dat doen

7.3 Samenwerking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Terug naar navigatie - De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Er is een visie die door de samenwerkende gemeenten worden gedragen.

De activiteiten op het gebied van (bestuurlijke) samenwerkingen worden conform de visie uitgevoerd.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 2018 raming na wijziging 2019 raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming
Lasten -17.423 -21.631 -18.705 -17.652 -17.552 -17.437
Baten 2.120 57 55 53 52 50
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -15.303 -21.574 -18.650 -17.599 -17.500 -17.387
Onttrekkingen 1.880 4.661 707 440 440 438
Stortingen -350 -350 -350 -350 -350 -350
Mutaties reserves 1.530 4.311 357 90 90 88