3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Terug naar navigatie - 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

WAT IS ONZE UITDAGING?

We moeten toe naar andere vormen van energie: van fossiele energie naar duurzame energie. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 moet beperkt worden. We staan voor de opgave om de bebouwde omgeving los te koppelen van aardgas en op een andere manier te voorzien in de warmtevraag. Als gevolg van de klimaatverandering gaan we aan de slag om Horst aan de Maas klimaatbestendig en water-robuust in te richten. Tegelijkertijd willen we wateroverlast, schade, hittestress en droogte zoveel mogelijk beperken. We kennen een innovatief afval inzamelingssysteem waarbij we intensief hebben ingezet op service, kosten en duurzaamheid. De inwoners van Horst aan de Maas zijn de afvalscheidingskampioenen van Nederland. Die koppositie willen we behouden.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

3.1 Afvalverwijdering
3.2 Riolering, waterkering, afwatering
3.3 Milieu en duurzaamheid

3.1 Afvalverwijdering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

Terug naar navigatie - We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.
Het percentage restafval blijft minimaal zo laag als in 2017.

Er is minder zwerfafval dan in 2017.

Zo gaan we dat doen

3.2 Riolering, waterkering, afwatering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

Terug naar navigatie - De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

Met uitzondering van de buitendijkse panden is het overstromingsrisico voor de gehele gemeente maximaal 1:250.

Er vinden geen activiteiten plaats die de kwaliteit van de waterkering aantasten.

Zo gaan we dat doen

We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas

Terug naar navigatie - We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas
Er is nauwelijks sprake van schade door wateroverlast.
Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud.

Zo gaan we dat doen

3.3 Milieu en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Terug naar navigatie - We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

In Horst aan de Maas is in 2030 49% minder uitstoot van CO2 (-equivalenten) ten opzichte van 1990.

In Horst aan de Maas is sprake van 100% gebruik van duurzame energie in 2050.
De investeringen voor het afkoppelen van woningen van het aardgas zijn betaalbaar voor alle inwoners.
In 2025 werkt de gemeentelijke organisatie energieneutraal.
In 2050 is Horst aan de Maas klimaat robuust ingericht.

Zo gaan we dat doen

We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Begin 2019 hebben we duidelijkheid over onze servicenormen en is onze monitoring op orde.

In 2019 voldoen we voor 80% aan de servicenormen.
In 2020 voldoen we voor 95% aan de servicenormen.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 2018 raming na wijziging 2019 raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming
Lasten -7.532 -7.910 -7.486 -7.535 -7.678 -7.613
Baten 8.092 8.422 8.076 8.463 8.226 8.110
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 560 512 590 928 548 497
Onttrekkingen 101 160 66 66 69 118
Stortingen -4 -4 -4 -4 -4 -4
Mutaties reserves 97 156 62 62 65 114