1. Economie en ruimte

1. Economie en Ruimte

Terug naar navigatie - 1. Economie en Ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Vrijetijdseconomie
Vrijetijdseconomie is één van onze belangrijke pijlers. De belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie willen we behouden en versterken. Het is daarom belangrijk de bedrijven die hoogwaardig ondernemen, vele bezoekers naar ons toetrekken en onze producten promoten, de nodige support te geven. Daarbij verdienen naast de koplopers ook de kleinere parels in onze gemeente extra aandacht.
Eén van de uitdagingen is het versterken van het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en de ontwikkeling van het lokale gastheerschap.. Daarnaast is het zaak uitvoering te geven aan de afspraken die gemaakt zijn in het het regionale actieprogramma “vrije tijdseconomie”2018-2025 als uitvloeisel van Provinciaal omgevingsplan Limburg (POL) en. Kwalitatief goede plannen moeten de ruimte krijgen. Bij bedrijven zonder toeristisch profiel of onvoldoende kwaliteit zetten we in op sanering. In de gebiedsontwikkelingen rond Maasgaard en de Maasbeveiliging hebben we aandacht voor het optimaal benutten van de kansen die ons toeristisch aanbod versterken en ons landschap aantrekkelijk houden.

Ruimte
We wonen, werken en recreëren in een prachtig landschap. De uitdaging is de balans tussen de rode, blauwe en groene ontwikkelingen te bewaren. Rood staat hierbij voor bouwen, blauw voor water en groen voor het landschap. Innovatief ondernemerschap en een kaderstellende overheid dragen bij aan een gezonde, duurzame toekomst. We vernieuwen de Structuurvisie, inclusief een herijkt kwaliteitsmenu met oog voor duurzaamheid. We actualiseren bestemmingsplannen. Daarbij hebben we de mogelijkheid om één of twee keer per jaar onderwerpen die zich daarvoor lenen snel te regelen via een veegplan. Dit doen we in lijn met de Omgevingswet. De implementatie daarvan is geen doel op zich is maar een kans om onze dienstverlening en klantprocessen te optimaliseren en te transformeren.

Intensieve veehouderij (IV)
We zijn trots op onze agrarische ondernemers en de stappen die zij hebben gezet. We zien daarbij wel volop uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Het is belangrijk te komen tot een visie op IV die in dialoog met alle betrokkenen tot stand is gekomen. Om de druk op het milieu en de leefomgeving te verlagen, hebben we duidelijke doelen en kaders nodig. Bijvoorbeeld over het bereiken van de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord en de stappen die daarvoor nodig zijn. We ondersteunen ondernemers en projecten die zich richten op innovatie en duurzaamheid. Bij knelsituaties zetten we actief in op verplaatsing en / of sanering.

Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
Ook agribusiness is belangrijk voor Horst aan de Maas. We willen de positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt en glastuinbouw behouden en versterken. Veredelaars en-, onderzoek- en kennisinstellingen willen we behouden in onze regio. Samen met de sector geven we vorm aan ketensamenwerking. We geven ruimte aan innovatie en werken mee aan de ontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven op een duurzame locatie. De visie op de Teeltondersteunende voorzieningen (TOV) is inmiddels vastgesteld. We werken nu aan een actualisatie van de visie op glastuinbouw.

Economische zaken, verpachtingen enz.
We geven onze lokale economie ruimte om zich te ontwikkelen. We willen als gemeente (en regio) interessant en boeiend blijven voor afgestudeerde starters en doorstarters op de arbeidsmarkt. Samenwerking met het lokale bedrijfsleven en het onderwijs is daarvoor essentieel. De samenwerking binnen en ontwikkeling van Greenport Venlo en de Brightlands Campussen is daarbij heel belangrijk. Daarnaast zetten we in op de regionale en Europese netwerken. Ook zetten we ons in voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek in Greenport Venlo. Ten slotte moet verder onderzoek gedaan worden naar de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

1.1 Vrijetijdseconomie
1.2 Ruimte
1.3 Intensieve veehouderij
1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

1.1 Vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Stimulering van toerisme en recreatie, onder meer in het gebied De Peelbergen, is een belangrijke economische factor in Horst aan de Maas. In samenwerking met toeristische ondernemers wordt dit economische profiel verder versterkt. De doelstelling is gericht op een forse impuls en te komen tot een verhoging van de bestedingen in onze gemeente van 12% in 2022 ten opzichte van het peiljaar 2017.

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • De bestedingen in de toeristische sector in Horst aan de Maas zijn in 2020 met 12% gestegen ten opzichte van 2017.

Zo gaan we dat doen

1.2 Ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Een belangrijke graadmeter voor een evenwichtige afweging met betrekking tot wonen, bedrijvigheid en natuur en landschap is het op orde hebben van het planologisch kader. De doelstelling ziet op de actualiteit van dat planologisch kader. Het streven is erop gericht om in 2025 voor het volledige grondgebied van Horst aan de Maas een regime te hebben dan niet ouder is dan 10 jaar. De nieuwe instrumenten in het kader van de Omgevingswet (waaronder het omgevingsplan) worden hierbij betrokken.

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • In 2025 is 100% van het planologisch kader (bestemmingsplan, omgevingsplan) voor ons grondgebied jonger dan 10 jaar.

Zo gaan we dat doen

1.3 Intensieve veehouderij

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

Terug naar navigatie - We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

In 2019 is gestart met de opstelling van een Visie Veehouderij. Deze Visie voorziet in een toekomstbestendig kader voor de landbouw, waaronder de intensieve veehouderij.  Naar verwachting wordt deze visie in 2020 vastgesteld. Totstandkoming geschiedt in nauw overleg met stakeholders (LLTB, belangengroepen).  De uitwerking van deze visie zal verder worden gemonitord.

 

Zo gaan we dat doen

1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

De gemeenteraad heeft in 2019 het beleid met betrekking tot teeltondersteunende voorzieningen (TOV) vastgesteld. Dit beleid is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal stakeholders zoals de LLTB en het Limburgs Landschap. Eveneens is is 2019 gestart met de revitalisering van glasconcentratiegebieden. Beide initiatieven moeten leiden tot duurzame, toekomstgerichte mogelijkheden voor de landbouw. Beide initiatieven worden gemonitord.

Zo gaan we dat doen

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Terug naar navigatie - We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Voor het stimuleren van lokale bedrijvigheid kan niet c.q. lastiger zonder de beschikbaarheid van lokaal uitgeefbaar bedrijventerrein. Inmiddels is door de gemeenteraad de visie bedrijventerrein vastgesteld. Deze doelstelling ziet op de beschikbaarheid van tenminste 2 ha aan lokaal bedrijventerrein om daarmee initiatieven te kunnen faciliteren. De doelstelling heeft een continu karakter.

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • De gemeente heeft in eigen beheer tenminste 2 ha aan uitgeefbare grond om  te kunnen voldoen aan lokale initiatieven en bedrijvigheid.

Zo gaan we dat doen

We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.

Terug naar navigatie - We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.

Horst aan de Maas is een innovatieve gemeente. Innovatie vindt plaats in samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden. De gemeente is in de regel niet zelf de initiatiefnemer, maar faciliteert innovatieve ontwikkelingen door derden.

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • Jaarlijks wordt tenminste 1 wat groter innovatief project gefaciliteerd.

Zo gaan we dat doen

Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Terug naar navigatie - Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het pachtproces te vergemakkelijken door het verder te digitaliseren. Bij verkoop van niet-strategische pachtgronden laten we de grond taxeren en vragen op basis daarvan marktconforme prijzen.

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • In 2023 hebben we een 100% digitaal pachtsysteem.
  • 95% van onze gronden zijn agrarisch verpacht.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -3.203 -2.830 -3.512 -2.355 -2.139 -2.484
Baten 2.713 1.001 1.624 934 1.297 1.223
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -490 -1.829 -1.888 -1.421 -842 -1.261
Onttrekkingen 1.558 346 73 3 3 3
Stortingen -2.085 -486 -136 -6 -130 -56
Mutaties reserves -527 -140 -63 -3 -127 -53