Meer
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud

1. Economie en ruimte

1. Economie en Ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Vrijetijdseconomie
Vrijetijdseconomie is één van onze belangrijke pijlers. De belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie willen we behouden en versterken. Het is daarom belangrijk de bedrijven die hoogwaardig ondernemen, vele bezoekers naar ons toetrekken en onze producten promoten, de nodige support te geven. Daarbij verdienen naast de koplopers ook de kleinere parels in onze gemeente extra aandacht.
Eén van de uitdagingen is het versterken van het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en de ontwikkeling van het lokale gastheerschap.. Daarnaast is het zaak uitvoering te geven aan de afspraken die gemaakt zijn in het het regionale actieprogramma “vrije tijdseconomie”2018-2025 als uitvloeisel van Provinciaal omgevingsplan Limburg (POL) en. Kwalitatief goede plannen moeten de ruimte krijgen. Bij bedrijven zonder toeristisch profiel of onvoldoende kwaliteit zetten we in op sanering. In de gebiedsontwikkelingen rond Maasgaard en de Maasbeveiliging hebben we aandacht voor het optimaal benutten van de kansen die ons toeristisch aanbod versterken en ons landschap aantrekkelijk houden.

Ruimte
We wonen, werken en recreëren in een prachtig landschap. De uitdaging is de balans tussen de rode, blauwe en groene ontwikkelingen te bewaren. Rood staat hierbij voor bouwen, blauw voor water en groen voor het landschap. Innovatief ondernemerschap en een kaderstellende overheid dragen bij aan een gezonde, duurzame toekomst. We vernieuwen de Structuurvisie, inclusief een herijkt kwaliteitsmenu met oog voor duurzaamheid. We actualiseren bestemmingsplannen. Daarbij hebben we de mogelijkheid om één of twee keer per jaar onderwerpen die zich daarvoor lenen snel te regelen via een veegplan. Dit doen we in lijn met de Omgevingswet. De implementatie daarvan is geen doel op zich is maar een kans om onze dienstverlening en klantprocessen te optimaliseren en te transformeren.

Intensieve veehouderij (IV)
We zijn trots op onze agrarische ondernemers en de stappen die zij hebben gezet. We zien daarbij wel volop uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Het is belangrijk te komen tot een visie op IV die in dialoog met alle betrokkenen tot stand is gekomen. Om de druk op het milieu en de leefomgeving te verlagen, hebben we duidelijke doelen en kaders nodig. Bijvoorbeeld over het bereiken van de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord en de stappen die daarvoor nodig zijn. We ondersteunen ondernemers en projecten die zich richten op innovatie en duurzaamheid. Bij knelsituaties zetten we actief in op verplaatsing en / of sanering.

Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
Ook agribusiness is belangrijk voor Horst aan de Maas. We willen de positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt en glastuinbouw behouden en versterken. Veredelaars en-, onderzoek- en kennisinstellingen willen we behouden in onze regio. Samen met de sector geven we vorm aan ketensamenwerking. We geven ruimte aan innovatie en werken mee aan de ontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven op een duurzame locatie. De visie op de Teeltondersteunende voorzieningen (TOV) is inmiddels vastgesteld. We werken nu aan een actualisatie van de visie op glastuinbouw.

Economische zaken, verpachtingen enz.
We geven onze lokale economie ruimte om zich te ontwikkelen. We willen als gemeente (en regio) interessant en boeiend blijven voor afgestudeerde starters en doorstarters op de arbeidsmarkt. Samenwerking met het lokale bedrijfsleven en het onderwijs is daarvoor essentieel. De samenwerking binnen en ontwikkeling van Greenport Venlo en de Brightlands Campussen is daarbij heel belangrijk. Daarnaast zetten we in op de regionale en Europese netwerken. Ook zetten we ons in voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek in Greenport Venlo. Ten slotte moet verder onderzoek gedaan worden naar de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

1.1 Vrijetijdseconomie
1.2 Ruimte
1.3 Intensieve veehouderij
1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -3.203 -2.830 -3.512 -2.355 -2.139 -2.484
Baten 2.713 1.001 1.624 934 1.297 1.223
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -490 -1.829 -1.888 -1.421 -842 -1.261
Onttrekkingen 1.558 346 73 3 3 3
Stortingen -2.085 -486 -136 -6 -130 -56
Mutaties reserves -527 -140 -63 -3 -127 -53

Meer informatie

klik hier