8. Financiën

8. Financiën

Terug naar navigatie - 8. Financiën

WAT IS ONZE UITDAGING?

Wij streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting. Structurele lasten worden daarbij gedekt door structurele baten. Daarmee schuiven we geen rekening door naar volgende generaties.

We willen de financiële weerbaarheid niet verder verlagen. Het eigen vermogen wordt alleen aangesproken als daar echt niet aan valt te ontkomen.

Uitgangspunt is om de lastendruk voor burgers en bedrijven niet verder te laten toenemen dan strikt noodzakelijk. Voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht hanteren we het uitgangspunt dat het kostendekkende heffingen zijn (“gesloten systeem”). De OZB-tarieven passen we aan met een inflatiecorrectie.

We zien toenemende lasten binnen het Sociaal Domein, vooral op het onderdeel jeugdzorg. We zien ook recent (forse) prijsstijgingen als gevolg van een groeiende economie. Tegelijkertijd neemt de zogenaamde Algemene Uitkering die wij ontvangen van het rijk niet (voldoende) toe. Hierdoor hebben we een grote uitdaging om onze doelstellingen allemaal te realiseren.

Onze eerste prioriteit is het in evenwicht houden van de exploitatie en tegelijkertijd ruimte behouden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een innovatieve benadering. Niet zomaar bezuinigen maar goed organiseren, slim investeren in duurzaamheidsdoelen en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners, ondernemers en organisaties.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

8.1 Financiering en algemene lasten en baten
8.2 Algemene dekkingsmiddelen
8.3 Vennootschapsbelasting (Vpb)
8.4 Onvoorzien

8.1 Financiering en algemene lasten en baten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Terug naar navigatie - We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Een gezonde  en duurzame financiële positie vertaalt zich naar repressief toezicht van de provincie, een goedkeurend oordeel van de accountant bij de jaarrekening en het uitvoeren van onze werkzaamheden binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten en kaders zoals wet- & regelgeving.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Meerjarig repressief toezicht door de provincie Limburg.
 • Jaarlijks goedkeurend oordeel van onze accountant bij de jaarrekening.
 • De door de raad beschikbaar gestelde budgetten worden niet overschreden.
 • Vrij beschikbaar eigen vermogen blijft te allen tijde boven de € 15,0 miljoen.

Zo gaan we dat doen

8.2 Algemene dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Terug naar navigatie - We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds en betalen hiermee een deel van de uitgaven. De zogenaamde Algemene Uitkering. We halen het maximale uit deze Algemene Uitkering door de circulaires tijdig, met de juiste cijfers en actuele parameters door te rekenen.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Alle circulaires zijn binnen één week na publicatie met de actuele cijfers en juiste parameters doorgerekend.

Zo gaan we dat doen

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Terug naar navigatie - We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Een deel van de inkomsten van de gemeente bestaat uit belastingen en heffingen. Met het zo efficiënt en effectief mogelijk opleggen en invorderen van deze opbrengsten worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Alle belastingverordeningen worden tijdig, voor aanvang van het heffingsjaar, door de gemeenteraad vastgesteld.
 • Minimaal 90% van de informele afhandelingstrajecten van de WOZ en Heffingen resulteren niet in een bezwaar op beroep.
 • We hebben de kwalificatie 'GOED' van de Waarderingskamer.
 • We boeken maximaal € 15.000 per jaar af aan publiekrechtelijke vorderingen als 'niet invorderbaar'.
 • In 2020 wordt 50% van de aanslagen en invorderingscorrespondentie via de Berichtenbox verstuurd.

Zo gaan we dat doen

8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Terug naar navigatie - We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Sinds 2016 is een gemeente, op onderdelen, vennootschapsbelastingplichtig (Vpb) en dient hiervoor jaarlijks een aangifte in bij de Belastingdienst.

Zo gaan we dat doen

8.4 Onvoorzien

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.

Terug naar navigatie - De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.

De post onvoorzien wordt in de begroting opgenomen voor incidentele uitgaven die onvoorzien, niet uitgesteld en niet te voorkomen zijn en bedraagt € 50.000.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • De post onvoorzien wordt niet overschreden.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -2.065 -1.058 -539 -1.637 -1.579 -1.230
Baten 68.899 71.432 73.302 74.678 75.205 75.686
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 66.834 70.374 72.763 73.041 73.626 74.456
Onttrekkingen 443 5.435 3.150 194 244 244
Stortingen -139 -3.312 -3.006 -50 -100 -100
Mutaties reserves 304 2.123 144 144 144 144