Meer
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud

8. Financiën

8. Financiën

WAT IS ONZE UITDAGING?

Wij streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting. Structurele lasten worden daarbij gedekt door structurele baten. Daarmee schuiven we geen rekening door naar volgende generaties.

We willen de financiële weerbaarheid niet verder verlagen. Het eigen vermogen wordt alleen aangesproken als daar echt niet aan valt te ontkomen.

Uitgangspunt is om de lastendruk voor burgers en bedrijven niet verder te laten toenemen dan strikt noodzakelijk. Voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht hanteren we het uitgangspunt dat het kostendekkende heffingen zijn (“gesloten systeem”). De OZB-tarieven passen we aan met een inflatiecorrectie.

We zien toenemende lasten binnen het Sociaal Domein, vooral op het onderdeel jeugdzorg. We zien ook recent (forse) prijsstijgingen als gevolg van een groeiende economie. Tegelijkertijd neemt de zogenaamde Algemene Uitkering die wij ontvangen van het rijk niet (voldoende) toe. Hierdoor hebben we een grote uitdaging om onze doelstellingen allemaal te realiseren.

Onze eerste prioriteit is het in evenwicht houden van de exploitatie en tegelijkertijd ruimte behouden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een innovatieve benadering. Niet zomaar bezuinigen maar goed organiseren, slim investeren in duurzaamheidsdoelen en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners, ondernemers en organisaties.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

8.1 Financiering en algemene lasten en baten
8.2 Algemene dekkingsmiddelen
8.3 Vennootschapsbelasting (Vpb)
8.4 Onvoorzien

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -2.065 -1.058 -539 -1.637 -1.579 -1.230
Baten 68.899 71.432 73.302 74.678 75.205 75.686
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 66.834 70.374 72.763 73.041 73.626 74.456
Onttrekkingen 443 5.435 3.150 194 244 244
Stortingen -139 -3.312 -3.006 -50 -100 -100
Mutaties reserves 304 2.123 144 144 144 144

Meer informatie

klik hier