2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Terug naar navigatie - 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Wonen en bouwen
In Horst aan de Maas is het prettig en betaalbaar wonen voor iedereen. Onze ambitie is de beste woongemeente van Limburg te worden. Het Masterplan Wonen wordt geconcretiseerd en uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 met concrete acties. Uitdagingen daarbij zijn:

 • het creëren van stimuleringsmaatregelen voor duurzaamheid,
 • het vergroten van het aantal huurwoningen, zowel in de particuliere sector als in de sociale sector,
 • het stimuleren en faciliteren van de beweging om langer zelfstandig thuis te wonen,
 • het bevorderen van doorstroming door het realiseren van levensloopbestendige woningen,
 • ruimte geven aan nieuwe woonconcepten.

Centrale uitgangspunten zijn duurzaamheid en levensloopbestendigheid. We willen van elk dorp een beeld van kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. We creëren een tool waarin de integrale stappen in welk proces? Naar een duurzame woning? Naar een levensloopbestendige woning? Bij het beantwoorden van de vraag: blijf ik hier wonen of ga ik verhuizen? inzichtelijk gemaakt worden voor onze inwoners. Om hen te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Bouwgrondexploitaties
Om onze doelen op het gebied van wonen te bereiken, is een actieve grondpolitiek nodig. Daarbij is een beeld nodig van de kansen per dorp. Het bestaand vastgoed vormt een uitdaging. Het vastgoed dat geschikt is voor transformatie moet in beeld worden gebracht en beoordeeld worden op kansen. Een gezond en goed functionerend Grondbedrijf is daarbij van belang.

Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
We zetten in op een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen. Belangrijk zijn goede fietsverbindingen en het verlengen van de Greenport Bikeway richting America en mogelijk verder richting Deurne. We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 en het oplossen van de knelpunten bij de aansluiting A73/ A67 Zaarderheiken. We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer en vrachtwagen parkeren uit de dorpskernen te weren. We realiseren voor 2022 een duurzame stationsomgeving Horst-Sevenum. Een dragen zorg voor een duurzaam, openbaar verlichtingsnetwerk t.b.v. de veiligheid van onze inwoners. Daarbij concentreren we ons op de meest gebruikte routes voor huis-school/werkverkeer.

Openbaar groen, bossen en landschap
Ons landschap en openbaar groen blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen. Belangrijk is de versterking van biodiversiteit, het behoud van laanstructuren en het verduurzamen van de openbare ruimte. We betrekken inwoners actief bij de planvorming en stimuleren bewonersinitiatieven. De Groene Agenda blijft actueel. We maken nieuwe beheerplannen op het gebied van groen.

Openbaar vervoer
We streven naar efficiënt openbaar vervoer met een zoveel mogelijk dekkend netwerk van flexibele mobiliteit. We willen ruimte bieden voor flexibele mobiliteit en vormen van deelmobiliteit die georganiseerd worden door overheid of onze inwoners en bedrijven. We vinden het belangrijk dat de veerverbindingen over de Maas in stand blijven.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

2.1 Wonen en Bouwen
2.2 Bouwgrondexploitaties
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
2.5 Openbaar vervoer

2.1 Wonen en Bouwen

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Terug naar navigatie - We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Het Masterplan Wonen 2.0 en het hierop gebaseerde uitvoeringsprogramma voorziet in maatregelen om te komen tot een duurzame woningmarkt door zowel kwantitatieve als kwalitatieve maatregelen.

Een belangrijk instrument ter toetsing van met name deze kwalitatieve maatregelen is de toets bij de aanvraag om een omgevingsvergunning / principeverzoek of de nieuw te bouwen woning voldoet aan het nog op te stellen uitvoeringskader.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Aanvragen om omgevingsvergunning en principeverzoeken voor de nieuwbouw van woningen worden met ingang van 2020 100% getoetst aan het uitvoeringskader.

Zo gaan we dat doen

We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Terug naar navigatie - We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot het Masterplan 2.0, inclusief Uitvoeringsprogramma. De dorpen zullen hierin meegenomen gaan worden.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Vanaf 2019 staat Horst aan de Maas in de top 5 van Elsevier ranglijst voor beste woongemeente in Limburg.

Zo gaan we dat doen

We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Bij de afhandeling van aanvragen gelden wettelijke normen alsook servicenormen. Deze servicenormen gelden wanneer er geen wettelijke normen zijn alsmede wanneer de wettelijke norm geen "harde" norm vormt. De normen gelden om daarmee snel een antwoord te kunnen geven aan burgers en bedrijven op hun vragen bij (nieuw)bouw.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • We voldoen 100% aan de wettelijke normen bij de afhandeling van aanvragen.
 • We voldoen 80% aan onze servicenorm bij de afhandeling van aanvragen.

Zo gaan we dat doen

2.2 Bouwgrondexploitaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

Terug naar navigatie - We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

De lopende grondexploitaties zijn opgenomen en verantwoord in de jaarlijkse projectenrapportage. Nieuwe grondexploitaties worden telkens apart ter besluitvorming voorgelegd. Door een aantrekkende economie zien we een toenemende vraag naar (diverse soorten) woningen. De behoefte per dorp is in beeld. De lopende grondexploitaties voorzien voor een groot deel in deze behoefte. Op dit moment zijn we bezig nieuwe potentiële ontwikkellocaties per dorp in beeld te brengen en waar mogelijk te verwerven om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. We blijven daarbij CPO-projecten en ontwikkelaars stimuleren om invulling te geven aan de aanwezige behoefte.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • De gemeentelijke grondexploitaties gezamenlijk hebben een positief rendement.

Zo gaan we dat doen

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken

We willen dat de gemeentelijke bruggen en duikers veilig zijn en goed worden onderhouden.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Er doen zich in de periode 2016-2025 geen voorvallen voor die toe te schrijven zijn aan de onderhoudstoestand van de kunstwerken.
 • Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud.

Zo gaan we dat doen

We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

Terug naar navigatie - We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

De openbare verlichting tussen Swolgen en Broekhuizenvorst is uitgebreid door het plaatsen van dynamische verlichting op zonnepanelen. Daarnaast zijn armaturen door LED verlichting vervangen.
We liggen op schema om ervoor te zorgen dat in 2025 64% van de verlichting uit LED bestaat.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • In 2025 bestaat onze Openbare Verlichtingsinstallatie voor 64% uit LED-verlichting.
 • Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2021 geven meer mensen aan dat zij vinden dat de openbare verlichting een bijdrage levert aan een veilige leefomgeving dan bij de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 zal worden gehouden.

Zo gaan we dat doen

We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

Terug naar navigatie - We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

We willen dat het je in Horst aan de Maas zo veilig mogelijk aan het verkeer kunt deelnemen. Daarom zorgen we voor goede wegen en fietspaden en nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Ook bereiden we ons voor op nieuwe vormen van mobiliteit zoals bijvoorbeeld het auto-delen.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • We zien op gemeentewegen t.o.v. 2017 een afname van het aantal verkeersongevallen.
 • Hulpdiensten ervaren geen knelpunten op onze wegen als gevolg van klimatologische omstandigheden (bijv. wegen onder water).
 • De kwaliteit van de wegen voldoet aan het niveau "basis" volgens de wegbeheersystematiek.

Zo gaan we dat doen

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

Terug naar navigatie - Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

We willen in de dorpen van onze gemeente en in het buitengebied voldoende en kwalitatief goed onderhouden openbaar groen hebben zodat het openbaar groen een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving.  

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2021 wordt het openbaar groen in de kernen van onze dorpen beter gewaardeerd dan in de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 wordt gehouden.
 • Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2021 wordt de kwaliteit van ons landschap en buitengebied beter gewaardeerd dan in de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 wordt gehouden.
 • Er is in 2021 aantoonbaar sprake van meer (potentie in) biodiversiteit dan in 2017 o.a. doordat er meer beplantingssoorten en boomsoorten worden toegepast in het openbaar groen en in ons landschap.

Zo gaan we dat doen

We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

Terug naar navigatie - We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

We willen in onze gemeente voldoende en kwalitatief goede recreatieve voorzieningen hebben zoals speelplaatsen, banken, picknicktafels, prullenbakken en sport- en spel aanleidingen.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
 • Bij de raadpleging van het burgerpanel in 2021 worden de recreatieve voorzieningen hoger gewaardeerd dan bij de raadpleging van het burgerpanel dat in 2019 zal worden gehouden.

Zo gaan we dat doen

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Terug naar navigatie - We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Hoewel de gemeente Horst aan de Maas formeel  geen zeggenschap heeft over het openbaar vervoer behartigen wij de belangen van de gemeente bij de provincie Limburg en het Rijk. Als centrumgemeente van de GR Maasveren zorgen wij mede voor de instandhouding van de 5 veerverbindingen in Noord-Limburg.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Er zijn in 2021 6 directe OV-verbindingen tussen OV-knooppunten binnen en buiten onze gemeente.
 • Er zijn in 2021 op gebied van mobiliteit meerdere vormen van deelmobiliteit beschikbaar.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -14.941 -15.236 -17.393 -13.687 -14.672 -15.019
Baten 6.205 2.043 9.111 5.176 6.132 6.055
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.736 -13.193 -8.282 -8.511 -8.540 -8.964
Onttrekkingen 7.383 4.373 376 385 385 385
Stortingen -7.188 -564 -564 -449 -574 -574
Mutaties reserves 195 3.809 -188 -64 -189 -189