Meer
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Wonen en bouwen
In Horst aan de Maas is het prettig en betaalbaar wonen voor iedereen. Onze ambitie is de beste woongemeente van Limburg te worden. Het Masterplan Wonen wordt geconcretiseerd en uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 met concrete acties. Uitdagingen daarbij zijn:

  • het creëren van stimuleringsmaatregelen voor duurzaamheid,
  • het vergroten van het aantal huurwoningen, zowel in de particuliere sector als in de sociale sector,
  • het stimuleren en faciliteren van de beweging om langer zelfstandig thuis te wonen,
  • het bevorderen van doorstroming door het realiseren van levensloopbestendige woningen,
  • ruimte geven aan nieuwe woonconcepten.

Centrale uitgangspunten zijn duurzaamheid en levensloopbestendigheid. We willen van elk dorp een beeld van kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. We creëren een tool waarin de integrale stappen in welk proces? Naar een duurzame woning? Naar een levensloopbestendige woning? Bij het beantwoorden van de vraag: blijf ik hier wonen of ga ik verhuizen? inzichtelijk gemaakt worden voor onze inwoners. Om hen te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Bouwgrondexploitaties
Om onze doelen op het gebied van wonen te bereiken, is een actieve grondpolitiek nodig. Daarbij is een beeld nodig van de kansen per dorp. Het bestaand vastgoed vormt een uitdaging. Het vastgoed dat geschikt is voor transformatie moet in beeld worden gebracht en beoordeeld worden op kansen. Een gezond en goed functionerend Grondbedrijf is daarbij van belang.

Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
We zetten in op een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen. Belangrijk zijn goede fietsverbindingen en het verlengen van de Greenport Bikeway richting America en mogelijk verder richting Deurne. We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 en het oplossen van de knelpunten bij de aansluiting A73/ A67 Zaarderheiken. We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer en vrachtwagen parkeren uit de dorpskernen te weren. We realiseren voor 2022 een duurzame stationsomgeving Horst-Sevenum. Een dragen zorg voor een duurzaam, openbaar verlichtingsnetwerk t.b.v. de veiligheid van onze inwoners. Daarbij concentreren we ons op de meest gebruikte routes voor huis-school/werkverkeer.

Openbaar groen, bossen en landschap
Ons landschap en openbaar groen blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen. Belangrijk is de versterking van biodiversiteit, het behoud van laanstructuren en het verduurzamen van de openbare ruimte. We betrekken inwoners actief bij de planvorming en stimuleren bewonersinitiatieven. De Groene Agenda blijft actueel. We maken nieuwe beheerplannen op het gebied van groen.

Openbaar vervoer
We streven naar efficiënt openbaar vervoer met een zoveel mogelijk dekkend netwerk van flexibele mobiliteit. We willen ruimte bieden voor flexibele mobiliteit en vormen van deelmobiliteit die georganiseerd worden door overheid of onze inwoners en bedrijven. We vinden het belangrijk dat de veerverbindingen over de Maas in stand blijven.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

2.1 Wonen en Bouwen
2.2 Bouwgrondexploitaties
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
2.5 Openbaar vervoer

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -14.941 -15.236 -17.393 -13.687 -14.672 -15.019
Baten 6.205 2.043 9.111 5.176 6.132 6.055
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.736 -13.193 -8.282 -8.511 -8.540 -8.964
Onttrekkingen 7.383 4.373 376 385 385 385
Stortingen -7.188 -564 -564 -449 -574 -574
Mutaties reserves 195 3.809 -188 -64 -189 -189

Meer informatie

klik hier