Meer
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud

4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen

4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen

WAT IS ONZE UITDAGING?

De afgelopen jaren hebben we samen met onze gemeenschap, zowel inwoners als professionals, onverminderd ingezet op het bestendigen en vergroten van ieders zelfredzaamheid. Waar nodig of noodzakelijk pakken wij onze verantwoordelijkheid richting onze inwoners die dit nodig hebben. Zo bouwen en investeren we samen aan een vitale gemeenschap.

De eigenschappen en kwaliteiten die kenmerkend zijn voor de gemeenschap van Horst aan de Maas, zetten we ook in om gezamenlijk invulling te geven aan de uitdagingen en financiële druk die is ontstaan binnen het Sociaal Domein. Ook binnen Horst aan de Maas zijn de financiële effecten duidelijk zichtbaar en voelbaar. Het is van belang de zorg aan onze inwoners, zowel binnen de WMO als de Jeugdzorg, naar de toekomst toe, duurzaam beschikbaar, kwalitatief en betaalbaar te houden. Dit doen we door te blijven innoveren, verbinden en verbeteren. Maar soms ook door keuzes te maken, in het belang van onze meest kwetsbare inwoners. De zogenaamde 'Transformatie van het Sociaal Domein'. We bieden onze inwoners die dat nodig hebben ondersteuning op maat, waarbij de kwaliteit gelijk blijft of verbetert. Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners organiseren we de ondersteuning zo, dat de totale uitgaven in het Sociaal Domein dalen en meer in balans komen met de begrote middelen. Daarbij is het essentieel dat we zicht, inzicht en grip blijven houden op de ontwikkeling van de zorgkosten. Dit doen wij door inzet van Business-Intelligence. Cijfers en data wordt omgezet in informatie. Waar we de afgelopen jaren vooral terugkeken, gaan we de komende jaren door de opgedane ervaringscijfers meer vooruit kijken. Zodat we beter kunnen anticiperen op verwachtte trends en ontwikkelingen binnen de zorg.

De positieve effecten op het gebied van werkgelegenheid worden ook in Horst aan de Maas gezien. We blijven inzetten op een duurzame uitstroom naar werk, om zo de positieve trend van het afgelopen jaar door te zetten naar 2020. Ondanks een stijgend aantal vacatures in onze regio binnen de agrarische- en logistieke sector, blijft het kunnen maken van juiste verbindingen met onze werkzoekenden, onverminderd onze aandacht vragen. Daarbij gaan we uit van algemeen geaccepteerd werk. Om de kans tot duurzame uitstroom te vergroten, zetten we ook in 2020 in op begeleiding door onze eigen jobcoach en investeren we in onze relaties met werkgevers vanuit onze werkgeversdienstverlening. De grote vraag naar personeel in met name de agrarische- en logistieke sector, maakt dat we ook een verantwoordelijkheid hebben om arbeidsmigranten een plek te geven om naast het werken, ook te wonen en te leven. Vergelijkbaar met nieuwkomers, bieden we ondersteuning en gelijkwaardige kansen om onderdeel van onze samenleving uit te maken, maar gaan daarbij ook uit van eigen verantwoordelijkheid.

In 2025 behoort Gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland. Met ons gezondheidsbeleid nemen deel aan de Gezondste Regio en zorgen met de andere partners dat de beweging uitgroeit naar een brede regionale samenwerking. Dat doen we als gemeente vanuit de benadering van positieve gezondheid. Waarbij we breder naar gezondheid kijken dan alleen de lichamelijke toestand. We kijken vanuit de invalhoek waarbij we het accent leggen op mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Dit doen we vanuit programmalijnen die betrekking hebben op Gezond en Veilig oud worden, Jong en lekker in je vel (waarbinnen ook het alcohol en drugbeleid wordt meegenomen) en het verkleinen van sociaaleconomische verschillen.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

4.1 Zorg
4.2 Werk en inkomen
4.3 Arbeidsmigranten
4.4 Nieuwkomers
4.5 Gezondste regio 2025
4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
4.7 Burgerzaken

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -41.285 -44.691 -43.686 -43.602 -43.306 -43.048
Baten 10.460 11.360 8.945 8.866 8.789 8.724
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -30.825 -33.331 -34.741 -34.736 -34.517 -34.324
Onttrekkingen 2.587 5.828 299 294 303 303
Stortingen -1.094 -5.349 -55 -55 -55 -55
Mutaties reserves 1.493 479 244 239 248 248

Meer informatie

klik hier