4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen

4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen

Terug naar navigatie - 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen

WAT IS ONZE UITDAGING?

De afgelopen jaren hebben we samen met onze gemeenschap, zowel inwoners als professionals, onverminderd ingezet op het bestendigen en vergroten van ieders zelfredzaamheid. Waar nodig of noodzakelijk pakken wij onze verantwoordelijkheid richting onze inwoners die dit nodig hebben. Zo bouwen en investeren we samen aan een vitale gemeenschap.

De eigenschappen en kwaliteiten die kenmerkend zijn voor de gemeenschap van Horst aan de Maas, zetten we ook in om gezamenlijk invulling te geven aan de uitdagingen en financiële druk die is ontstaan binnen het Sociaal Domein. Ook binnen Horst aan de Maas zijn de financiële effecten duidelijk zichtbaar en voelbaar. Het is van belang de zorg aan onze inwoners, zowel binnen de WMO als de Jeugdzorg, naar de toekomst toe, duurzaam beschikbaar, kwalitatief en betaalbaar te houden. Dit doen we door te blijven innoveren, verbinden en verbeteren. Maar soms ook door keuzes te maken, in het belang van onze meest kwetsbare inwoners. De zogenaamde 'Transformatie van het Sociaal Domein'. We bieden onze inwoners die dat nodig hebben ondersteuning op maat, waarbij de kwaliteit gelijk blijft of verbetert. Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners organiseren we de ondersteuning zo, dat de totale uitgaven in het Sociaal Domein dalen en meer in balans komen met de begrote middelen. Daarbij is het essentieel dat we zicht, inzicht en grip blijven houden op de ontwikkeling van de zorgkosten. Dit doen wij door inzet van Business-Intelligence. Cijfers en data wordt omgezet in informatie. Waar we de afgelopen jaren vooral terugkeken, gaan we de komende jaren door de opgedane ervaringscijfers meer vooruit kijken. Zodat we beter kunnen anticiperen op verwachtte trends en ontwikkelingen binnen de zorg.

De positieve effecten op het gebied van werkgelegenheid worden ook in Horst aan de Maas gezien. We blijven inzetten op een duurzame uitstroom naar werk, om zo de positieve trend van het afgelopen jaar door te zetten naar 2020. Ondanks een stijgend aantal vacatures in onze regio binnen de agrarische- en logistieke sector, blijft het kunnen maken van juiste verbindingen met onze werkzoekenden, onverminderd onze aandacht vragen. Daarbij gaan we uit van algemeen geaccepteerd werk. Om de kans tot duurzame uitstroom te vergroten, zetten we ook in 2020 in op begeleiding door onze eigen jobcoach en investeren we in onze relaties met werkgevers vanuit onze werkgeversdienstverlening. De grote vraag naar personeel in met name de agrarische- en logistieke sector, maakt dat we ook een verantwoordelijkheid hebben om arbeidsmigranten een plek te geven om naast het werken, ook te wonen en te leven. Vergelijkbaar met nieuwkomers, bieden we ondersteuning en gelijkwaardige kansen om onderdeel van onze samenleving uit te maken, maar gaan daarbij ook uit van eigen verantwoordelijkheid.

In 2025 behoort Gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland. Met ons gezondheidsbeleid nemen deel aan de Gezondste Regio en zorgen met de andere partners dat de beweging uitgroeit naar een brede regionale samenwerking. Dat doen we als gemeente vanuit de benadering van positieve gezondheid. Waarbij we breder naar gezondheid kijken dan alleen de lichamelijke toestand. We kijken vanuit de invalhoek waarbij we het accent leggen op mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Dit doen we vanuit programmalijnen die betrekking hebben op Gezond en Veilig oud worden, Jong en lekker in je vel (waarbinnen ook het alcohol en drugbeleid wordt meegenomen) en het verkleinen van sociaaleconomische verschillen.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

4.1 Zorg
4.2 Werk en inkomen
4.3 Arbeidsmigranten
4.4 Nieuwkomers
4.5 Gezondste regio 2025
4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
4.7 Burgerzaken

4.1 Zorg

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.

Terug naar navigatie - Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.

We hebben een toegankelijk vangnet voor de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Inwoners die zich voor ondersteuning melden worden geholpen bij hun vraag.   Als inwoners hun vraag niet alleen of met inzet van het netwerk kunnen oplossen, helpen we de inwoners met de inzet van voorzieningen.  De ondersteuning wordt gemiddeld  goed gewaardeerd.  Dit willen we zo houden.  Tegelijkertijd willen we de ondersteuning op lange termijn betaalbaar houden, om iedereen die dat nodig heeft te kunnen blijven helpen . Wij blijven daarom goed kijken op welke manier we de ondersteuning het meest passend kunnen organiseren. 

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • De gemiddelde kosten per inwoner die een WMO maatwerkvoorziening ontvangt, zijn uiterlijk in 2022 per saldo op het niveau van 2017.
  • Inwoners waar we een keukentafelgesprek mee hebben gevoerd waarderen de dienstverlening van WIZ met minimaal een 8.
  • De gemiddelde kosten per inwoner die een jeugdhulp maatwerkvoorziening ontvangt, zijn in 2022 3% lager dan de 6900 in 2017.

Zo gaan we dat doen

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning)

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning)

We hebben verschillende initiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning die vóór en dóór inwoners worden ingericht en uitgevoerd. We zien dat deze initiatieven inmiddels duurzaam zijn ingericht.

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • In 2022 heeft 25% van de inwoners, waar we een keukentafelgesprek mee hebben gevoerd, ondersteuning uit het eigen netwerk en/of maken gebruik van een algemene voorziening.

Zo gaan we dat doen

4.2 Werk en inkomen

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte

Terug naar navigatie - Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte

We zetten in op maximale participatie van inwoners. Inwoners die dat kunnen ondersteunen we om weer in hun eigen inkomen te voorzien door middel van arbeidsparticipatie.

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • De gemiddelde uitkeringslast per uitkeringsgerechtigde is in 2022 met 10% gedaald ten opzichte van 2017.
  • De uitstroom naar werk stijgt met 15% ten opzichte van 2018, dit zijn 75 personen.
 
 

Zo gaan we dat doen

4.3 Arbeidsmigranten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn

Terug naar navigatie - De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn

Het nieuwe beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten (alsmede de hieraan verbonden overige maatregelen) is inmiddels in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De afhandeling van (nieuwe) aanvragen voor huisvesting gebeurt in overeenstemming met dit beleid.

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • Vanaf 2020 vindt 100% van de nieuwe huisvesting van arbeidsmigranten plaats binnen het vastgestelde beleid.

Zo gaan we dat doen

4.4 Nieuwkomers

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas

Terug naar navigatie - Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas

We hebben de taak om jaarlijks conform een opgelegde taakstelling van het rijk, statushouders te huisvesten. In samenwerking met Wonen Limburg en Vluchtelingenwerk zorgen we ervoor dat dit op een adequate wijze gebeurt.

Via de inzet van maatschappelijke begeleiding en het programma Start met Participeren zorgen we ervoor dat statushouders die zich in onze gemeente vestigen, zo snel mogelijk kennis maken met onze cultuur en starten met taalles.

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • We huisvesten nieuwkomers conform de taakstelling die wordt opgelegd.

Zo gaan we dat doen

4.5 Gezondste regio 2025

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.

Terug naar navigatie - In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.

Als gemeente maken we onderdeel uit van de GR 2025 . We werken conform het principe positieve gezondheid. Vanuit  beleidsterreinen leggen we een verbinding en dragen we bij aan de GR2025. Dat wil zeggen dat we kijken naar de kansen die er op dat (beleids)terrein liggen om een bijdrage te leveren aan de gezondheid in de breedste zin van het woord.

Zo gaan we dat doen

4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap. (overheidsparticipatie)

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap. (overheidsparticipatie)

Deze doelstelling is gericht de samenwerking tussen de gemeente en inwoners.  Inwoners  organiseren steeds vaker zelf initiatieven. Ze richten vaker de ondersteuning aan andere inwoners zelf in. Als gemeente willen we inwoners ook graag laten meepraten en meebeslissen over beleid en /of vormgeving van hun leefomgeving. Dit betekent een verschuiving in rollen en verantwoordelijkheden van gemeente, inclusief raad en inwoners. We hebben een gemeenschap met veel actieve inwoners. Het proces van inwonersparticipatie is goed op weg, maar is ook nog steeds in ontwikkeling. We leren hoe we de samenwerking in verschillende rollen het beste kunnen vormgeven.

Zo gaan we dat doen

4.7 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener

Terug naar navigatie - We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener

De nieuwe uitgangspunten op dienstverlening en de servicenormen zijn in regionaal verband vastgesteld. We zijn nu druk bezig om de monitoring hiervan op orde te krijgen, zodat we kunnen sturen op feiten.

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • We slagen jaarlijks voor alle audits (PNIK, BRP en DIGD).
  • 95% van onze klanten kan binnen 5 dagen terecht voor een afspraak bij burgerzaken.
 
 

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -41.285 -44.691 -43.686 -43.602 -43.306 -43.048
Baten 10.460 11.360 8.945 8.866 8.789 8.724
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -30.825 -33.331 -34.741 -34.736 -34.517 -34.324
Onttrekkingen 2.587 5.828 299 294 303 303
Stortingen -1.094 -5.349 -55 -55 -55 -55
Mutaties reserves 1.493 479 244 239 248 248