7. Bestuur, organisatie en samenwerking

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

Terug naar navigatie - 7. Bestuur, organisatie en samenwerking

WAT IS ONZE UITDAGING?

De gemeente Horst aan de Maas verdient een daadkrachtig bestuur. Een bestuur dat bruggen slaat voor en met de gemeenschap, regio en over de grenzen heen. Een bestuur dat idealen en realisme aan elkaar verbindt. Een bestuur dat doelen voor zowel de korte als de lange termijn nastreeft. We besturen in samenwerking met onze inwoners en in een constructief debat met de gemeenteraad. We hebben daarbij respect voor elkaars ideeën en meningen. We staan voor een open, transparant, betrouwbaar en daadkrachtig bestuur.
We zijn trots op onze gemeente en gemeenschap, we stralen dit uit. We staan midden in de gemeenschap en maken deel uit van belangrijke netwerken.

Onze inwoners zijn veelal zelfsturend. De gemeente heeft vaak een faciliterende rol. Dat kán ook met een gemeenschap waar veel kennis en ervaring zit, waarin inwoners en ondernemers samen problemen oplossen, zonder dat de gemeente daar aan te pas komt.
We realiseren ons dat de opgaven voor de toekomst uitdagend, maar ook complex zijn. Dit vraagt continu om aanpassingsvermogen van onze organisatie en onze medewerkers. De gemeente komt haar afspraken transparant na en ons handelen is oplossingsgericht, begrijpelijk en meedenkend. Wij maken waar wat we zeggen door te denken in mogelijkheden en ondernemerschap te tonen.
We gaan voor een strategisch visietraject en doen dit samen in open, interactieve dialoog met de gemeenschap. Onderwerp van gesprek daarbij is welke kansen en behoeften de samenleving ziet bij ons subsidiebeleid.
Als gemeente Horst aan de Maas maken wij onderdeel uit van een groter geheel. Van Europa, Nederland, Limburg en onze regio Noord-Limburg. Wij zijn weliswaar een klein radartje, maar we willen ons wel blijven onderscheiden. We doen dit zelf en door samenwerkingspartners te kiezen die bij ons passen.

De gemeente werkt al jaren intensief op diverse terreinen samen met o.a. de Provincie, regiogemeenten en ketenpartners. Die samenwerking zetten wij actief voort.
Door de specifieke samenwerking op bedrijfsvoering streven we er naar de uitvoering van taken toekomstbestendiger te maken. We verwachten dat de complexiteit van gemeentelijke taken en de kosten hiervan beheersbaarder zijn door samen te werken. Verder zijn er gezamenlijk mogelijkheden voor een kwalitatieve verbetering van onze dienstverlening door innovatiekracht te versterken en kwetsbaarheden te verminderen.

Inwoners, ondernemers en partners stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Onze klanten verwachten dat we oplossingsgericht meedenken en transparant handelen. De klant kan rekenen op een kwalitatief hoogstaande, snelle en eenvoudige dienstverlening via alle kanalen. Online, telefonisch, persoonlijk, social media of schriftelijk. We bieden 24/7 online dienstverlening omdat onze website klant-/taakgericht en toegankelijk is. Dit geldt voor het overgrote deel van onze diensten en producten. Daar waar maatwerk nodig is, bieden we die. We doen wat we zeggen; we kennen de klanteisen en zorgen dat we eraan voldoen. Periodiek meten en presenteren we de behaalde resultaten; waar nodig stellen we doelen bij of we zorgen voor verbetermaatregelen. We staan dicht bij de mensen, weten wat er speelt, spelen hierop in en zorgen voor wederzijds vertrouwen.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

7.1 Bestuur
7.2 Overhead
7.3 Samenwerking

7.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

Terug naar navigatie - Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

De gemeente Horst aan de Maas heeft een nieuwe website! Het streven is dat teksten worden aangeboden op B1 niveau (eenvoudig Nederlands).

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Het aantal pagina’s op onze website is maximaal 200.
 • Onze website is geschikt voor 95%  van alle devices.
 • We richten de website zo in dat het maximaal 3 klikken kost dat de bezoeker vindt wat hij zoekt.
 • We zorgen ervoor dat onze website een customer centric index-score heeft van 73 of hoger. (huidige stand van zaken is nog niet inzichtelijk. Dat volgt nog)
 • We zorgen ervoor dat onze website een customer effect score (CES) heeft van minimaal 5,8 van 7. (huidige stand van zaken is nu nog niet inzichtelijk gemaakt. Dat volgt nog)
 • We zorgen ervoor dat onze website een net promotor score (NPS) heeft van min.  7,3 van 10. (huidige stand van zaken is nog niet inzichtelijk gemaakt. Dat volgt nog)
 • Eind 2019 zijn minimaal 85% van onze online teksten geschreven op B1 niveau (heldere taal).
 • De totale toegankelijkheid (WCAG 2.1)  van onze website wordt minimaal beoordeeld met 77.5 (landelijk gemiddelde).

Zo gaan we dat doen

De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Terug naar navigatie - De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Hiervoor worden de zogenaamde Planning en Control-documenten opgesteld. Deze geven inzicht in hoeverre de gemeente haar doelstellingen bereikt en welke (financiële) middelen daarbij nodig zijn.  De ambtelijke organisatie legt daarbij verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders. Het college doet dat op zijn beurt richting de gemeenteraad.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • De gemeenteraad is tevreden over de P&C-documenten (Planning & Control) en geeft bij het tevredenheidsonderzoek gemiddeld een 7.
 • Bij 100% van de beleidsdoelstellingen (doelstellingen, KPI's en maatregelen) wordt de voortgang 3 x per jaar gemonitord.

Zo gaan we dat doen

Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Terug naar navigatie - Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Het streven is dat 2/3 van de inwoners trots is om in Horst aan de Maas te worden en familie en vrienden zou aanbevelen om hier ook te komen wonen. Ook streven we er naar dat minimaal 1/5 van de ondernemers tevreden is.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • In 2020 vindt 60% van de inwoners dat ze goed of zeer goed geïnformeerd worden over de onderwerpen van de gemeente waar ze in geïnteresseerd zijn.
 • In 2020 vindt 70% van de inwoners dat de gemeente voldoende met inwoners meedenkt.

Zo gaan we dat doen

We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

Terug naar navigatie - We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

We passen de methodiek 'In gesprek met' toe bij bezwaar- en klaagschriften, die door de commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten, behandeld moeten worden. Wij streven er naar dat de klagers/ bezwaarmakers tevreden zijn over deze aanpak.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • We passen de methodiek ‘In gesprek met’ toe, bij 100% van de ontvangen bezwaar- en klaagschriften, die door de commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten behandeld moeten worden.
 • In 2020 is minimaal 67% van de klagers / bezwaarmakers in hun zaak tevreden over de toepassing van de methode “In gesprek met”.
 • Van de in een kalenderjaar behandelde klachten wordt minder dan 10% voorgelegd  voor advies aan de Nationale ombudsman.

Zo gaan we dat doen

We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens

Terug naar navigatie - We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens

De gemeente voldoet aan de wet- en regelgeving voor privacy en informatiebeveiliging en beperkt de risico's zo veel mogelijk.
We werken met en aan een zo veilig als nodige omgeving, conform het vastgestelde informatiebeveiligigingsbeleid.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Ieder jaar scoren we "voldoende" op ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit = audit van de informatieveiligheid bij gemeenten, de score is "voldoende" of "onvoldoende").
 • Verzoeken over privacyrechten worden binnen de wettelijke normen afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

Terug naar navigatie - We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

In afstemming met het presidium is afgesproken het proces om tot een strategische visie voor Horst aan de Maas te komen te starten ná installatie van de nieuwe burgemeester, als portefeuillehouder van dit onderwerp.

In het najaar van 2019 is de Startnotitie vastgesteld en besluitvorming over visie en uitvoeringsprogramma is voorzien medio 2020 (2e kwartaal).

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Medio 2020 heeft de raad een  Strategische Visie vastgesteld.

Zo gaan we dat doen

7.2 Overhead

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

Terug naar navigatie - De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

We voeren onze taken zo effectief en efficiënt mogelijk uit en zetten niet meer middelen/capaciteit in dan noodzakelijk. Daarbij houden we onze dienstverlening op een kwalitatief goed niveau en/ of verbeteren we die. 

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • De salarissom van de overhead afgezet tegen de totale salarissom blijft in verhouding gelijk of neemt af.
 • In 2020 zijn er minimaal 3 LEAN-trajecten doorlopen.

Zo gaan we dat doen

7.3 Samenwerking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Terug naar navigatie - De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Op diverse samenwerkingsthema's zijn visies en uitgangspunten vastgesteld. Door het terugtreden van de gemeente Venlo uit de samenwerking, wordt nu bekeken in hoeverre de basis voor de regionale samenwerking nog dezelfde is en waar nodig deze opnieuw geformaliseerd dient te worden.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Er is een visie die door de samenwerkende gemeenten worden gedragen.
 • De activiteiten op het gebied van (bestuurlijke) samenwerkingen worden conform de visie uitgevoerd.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -19.214 -22.786 -18.533 -18.316 -18.183 -18.103
Baten 1.419 238 707 548 546 545
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -17.795 -22.548 -17.826 -17.768 -17.637 -17.558
Onttrekkingen 1.972 4.299 439 439 439 439
Stortingen -350 -458 -350 -350 -350 -350
Mutaties reserves 1.622 3.841 89 89 89 89