Meer
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

WAT IS ONZE UITDAGING?

De gemeente Horst aan de Maas verdient een daadkrachtig bestuur. Een bestuur dat bruggen slaat voor en met de gemeenschap, regio en over de grenzen heen. Een bestuur dat idealen en realisme aan elkaar verbindt. Een bestuur dat doelen voor zowel de korte als de lange termijn nastreeft. We besturen in samenwerking met onze inwoners en in een constructief debat met de gemeenteraad. We hebben daarbij respect voor elkaars ideeën en meningen. We staan voor een open, transparant, betrouwbaar en daadkrachtig bestuur.
We zijn trots op onze gemeente en gemeenschap, we stralen dit uit. We staan midden in de gemeenschap en maken deel uit van belangrijke netwerken.

Onze inwoners zijn veelal zelfsturend. De gemeente heeft vaak een faciliterende rol. Dat kán ook met een gemeenschap waar veel kennis en ervaring zit, waarin inwoners en ondernemers samen problemen oplossen, zonder dat de gemeente daar aan te pas komt.
We realiseren ons dat de opgaven voor de toekomst uitdagend, maar ook complex zijn. Dit vraagt continu om aanpassingsvermogen van onze organisatie en onze medewerkers. De gemeente komt haar afspraken transparant na en ons handelen is oplossingsgericht, begrijpelijk en meedenkend. Wij maken waar wat we zeggen door te denken in mogelijkheden en ondernemerschap te tonen.
We gaan voor een strategisch visietraject en doen dit samen in open, interactieve dialoog met de gemeenschap. Onderwerp van gesprek daarbij is welke kansen en behoeften de samenleving ziet bij ons subsidiebeleid.
Als gemeente Horst aan de Maas maken wij onderdeel uit van een groter geheel. Van Europa, Nederland, Limburg en onze regio Noord-Limburg. Wij zijn weliswaar een klein radartje, maar we willen ons wel blijven onderscheiden. We doen dit zelf en door samenwerkingspartners te kiezen die bij ons passen.

De gemeente werkt al jaren intensief op diverse terreinen samen met o.a. de Provincie, regiogemeenten en ketenpartners. Die samenwerking zetten wij actief voort.
Door de specifieke samenwerking op bedrijfsvoering streven we er naar de uitvoering van taken toekomstbestendiger te maken. We verwachten dat de complexiteit van gemeentelijke taken en de kosten hiervan beheersbaarder zijn door samen te werken. Verder zijn er gezamenlijk mogelijkheden voor een kwalitatieve verbetering van onze dienstverlening door innovatiekracht te versterken en kwetsbaarheden te verminderen.

Inwoners, ondernemers en partners stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Onze klanten verwachten dat we oplossingsgericht meedenken en transparant handelen. De klant kan rekenen op een kwalitatief hoogstaande, snelle en eenvoudige dienstverlening via alle kanalen. Online, telefonisch, persoonlijk, social media of schriftelijk. We bieden 24/7 online dienstverlening omdat onze website klant-/taakgericht en toegankelijk is. Dit geldt voor het overgrote deel van onze diensten en producten. Daar waar maatwerk nodig is, bieden we die. We doen wat we zeggen; we kennen de klanteisen en zorgen dat we eraan voldoen. Periodiek meten en presenteren we de behaalde resultaten; waar nodig stellen we doelen bij of we zorgen voor verbetermaatregelen. We staan dicht bij de mensen, weten wat er speelt, spelen hierop in en zorgen voor wederzijds vertrouwen.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

7.1 Bestuur
7.2 Overhead
7.3 Samenwerking

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -19.214 -22.786 -18.533 -18.316 -18.183 -18.103
Baten 1.419 238 707 548 546 545
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -17.795 -22.548 -17.826 -17.768 -17.637 -17.558
Onttrekkingen 1.972 4.299 439 439 439 439
Stortingen -350 -458 -350 -350 -350 -350
Mutaties reserves 1.622 3.841 89 89 89 89

Meer informatie

klik hier