Meer
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

WAT IS ONZE UITDAGING?

We moeten toe naar andere vormen van energie: van fossiele energie naar duurzame energie. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 moet beperkt worden. We staan voor de opgave om de bebouwde omgeving los te koppelen van aardgas en op een andere manier te voorzien in de vraag naar warmte. Als gevolg van de klimaatverandering gaan we aan de slag om Horst aan de Maas klimaatbestendig en water-robuust in te richten. Tegelijkertijd willen we wateroverlast, schade, hittestress en droogte zoveel mogelijk beperken. We kennen een innovatief afval inzamelingssysteem waarbij we intensief hebben ingezet op service, kosten en duurzaamheid. De inwoners van Horst aan de Maas zijn de afvalscheidingskampioenen van Nederland. Die koppositie willen we behouden.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

3.1 Afvalverwijdering
3.2 Riolering, waterkering, afwatering
3.3 Milieu en duurzaamheid

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -8.210 -8.877 -9.337 -9.737 -9.601 -9.536
Baten 8.542 9.333 10.935 10.952 10.775 10.722
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 332 456 1.598 1.215 1.174 1.186
Onttrekkingen 140 293 3 5 55 55
Stortingen -4 -4 -394 -4 -4 -4
Mutaties reserves 136 289 -391 1 51 51

Meer informatie

klik hier