3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Terug naar navigatie - 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

WAT IS ONZE UITDAGING?

We moeten toe naar andere vormen van energie: van fossiele energie naar duurzame energie. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 moet beperkt worden. We staan voor de opgave om de bebouwde omgeving los te koppelen van aardgas en op een andere manier te voorzien in de vraag naar warmte. Als gevolg van de klimaatverandering gaan we aan de slag om Horst aan de Maas klimaatbestendig en water-robuust in te richten. Tegelijkertijd willen we wateroverlast, schade, hittestress en droogte zoveel mogelijk beperken. We kennen een innovatief afval inzamelingssysteem waarbij we intensief hebben ingezet op service, kosten en duurzaamheid. De inwoners van Horst aan de Maas zijn de afvalscheidingskampioenen van Nederland. Die koppositie willen we behouden.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

3.1 Afvalverwijdering
3.2 Riolering, waterkering, afwatering
3.3 Milieu en duurzaamheid

3.1 Afvalverwijdering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

Terug naar navigatie - We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

De gemeente heeft een wettelijke plicht rondom de inzameling van huishoudelijk afval. Horst aan de Maas kent een innovatief afvalbeleid met een hoog service niveau. We willen het huidige afvalsysteem in stand houden en doorontwikkelen om het afvalbeleid, inzameling en verwerking nog verder te verduurzamen door zo weinig mogelijk restafval te produceren en hoogwaardig hergebruik van materialen zo veel als mogelijk te stimuleren.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Het CBS cijfer voor gescheiden aangeboden afval is in 2021 minimaal net zo hoog als in 2017.
 • Er is in 2021 minder zwerfafval dan in 2017(obv weeggegevens container werf veegvuil en zwerfafval).

Zo gaan we dat doen

3.2 Riolering, waterkering, afwatering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

Terug naar navigatie - De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

We willen dat onze inwoners voldoende beschermd zijn tegen hoog water van de Maas.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Het overstromingsrisico, vanwege hoogwater van de Maas, is voor alle panden  in de gemeente (uitgezonderd buitendijkse panden) maximaal eens in de 250 jaar.

Zo gaan we dat doen

We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas

Terug naar navigatie - We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas

De aanpak van de wateroverlast in de wijk Stuksbeemden is op dit moment in uitvoering. De resultaten van de klimaatstresstest light, die in het samenwerkingsverband Waterpanel noord is uitgevoerd, zijn bekend. Eveneens zijn de resultaten van de BRP riool berekening bekend.  Deze twee worden momenteel uitgewerkt en zullen leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad om het rioolfonds om te vormen tot een klimaatfonds en aanpassing van de rioolheffing om het klimaatfonds te voeden om de knelpunten op te lossen en Horst aan de Maas klaar te maken voor het klimaat van de toekomst. We blijven actief het afkoppelen van particulier eigendom stimuleren in nauwe samenwerking met het waterschap.

Wanneer hebben we dat bereikt?

 • Er zijn geen locaties in Horst aan de Maas, waar een bui van 20 mm per uur, tot wateroverlast leidt.
 • Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud aan het rioleringssysteem.
 • Er doen zich in ons buitengebied geen afwateringsproblemen voor die toe te schrijven zijn aan de onderhoudstoestand van onze afwateringsmiddelen (duikers, sloten, enz).

Zo gaan we dat doen

3.3 Milieu en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Terug naar navigatie - We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Om klimaatverandering tegen te gaan willen we de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk beperken.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • In Horst aan de Maas is in 2030 49% minder uitstoot van CO2 (-equivalenten) ten opzichte van 1990. I
 • n Horst aan de Maas is sprake van 100% gebruik van duurzame energie in 2050.
 • We voldoen in RES verband aan de opgave die de RES-regio Noord-en Midden Limburg heeft voor het opwekken van duurzame energie.
 • In 2025 werkt de gemeentelijke organisatie 100% energieneutraal.

Zo gaan we dat doen

We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.

Terug naar navigatie - We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.

De wet schrijft voor dat een gemeente over minimaal één openbare begraafplaats beschikt en exploiteert. Bij ons is dat in Grubbenvorst naast de begraafplaats van de parochie.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • 100% van de grafrechten die verlengd worden, worden in de eerste week van elk nieuw kwartaal administratief verwerkt.
 • 100% van de 'uitvaart van overheidswegen' wordt uitgevoerd binnen de geldende  wet- & regelgeving.
 • Verlof tot opgraven en herbegraven of cremeren wordt binnen drie dagen afgegeven.
 • We hebben minimaal één openbare begraafplaats binnen de gemeente Horst aan de Maas.

Zo gaan we dat doen

We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Aanvragen om milieuvergunning worden afgehandeld binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. Belangrijk is een goede en snelle dienstverlening aan bedrijven.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • 100% van  onze aanvragen om milieuvergunning worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -8.210 -8.877 -9.337 -9.737 -9.601 -9.536
Baten 8.542 9.333 10.935 10.952 10.775 10.722
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 332 456 1.598 1.215 1.174 1.186
Onttrekkingen 140 293 3 5 55 55
Stortingen -4 -4 -394 -4 -4 -4
Mutaties reserves 136 289 -391 1 51 51