Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2020 online
  1. Blz. 2 Digitale begroting 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Highlights begroting
    1. Blz. 5 Doelstellingen
     1. Blz. 6 Hieronder ziet u de highlights voor het begrotingsjaar 2020
      1. Blz. 7 Blijf in beweging!
      2. Blz. 8 De beste woongemeente.
      3. Blz. 9 Doe maar duurzaam!
      4. Blz. 10 Eenvoudiger een vergunning aanvragen door de Omgevingswet.
      5. Blz. 11 Gebiedsontwikkeling oude Maasarm.
      6. Blz. 12 Gebouwen, water en landschap in balans.
      7. Blz. 13 Gezondste regio 2025.
      8. Blz. 14 Hulp beschikbaar en betaalbaar, nu en in de toekomst.
      9. Blz. 15 In gesprek over de toekomst van intensieve veehouderij.
      10. Blz. 16 Inwoners bouwen mee aan een vitale gemeenschap.
      11. Blz. 17 Kom werken in onze gemeente of regio.
      12. Blz. 18 Kosten voor afvalinzameling stijgen.
      13. Blz. 19 Nieuwkomers en arbeidsmigranten horen erbij.
      14. Blz. 20 Ons landschap als visitekaartje.
      15. Blz. 21 Park de Peelbergen groeit door.
      16. Blz. 22 Stationsomgeving Horst-Sevenum.
      17. Blz. 23 Tot ziens in ‘t Gasthoês.
      18. Blz. 24 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij.
      19. Blz. 25 We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas.
      20. Blz. 26 We steken energie in energie.
   2. Blz. 27 1. Economie en ruimte
    1. Blz. 28 1. Economie en Ruimte
    2. Blz. 29 1.1 Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 30 Kaders
     2. Blz. 31 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 32 We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie
       1. Blz. 33 In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal.
       2. Blz. 34 In deze collegeperiode maken we de ontwikkeling mogelijk van het lokale gastheerschap door het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en betrokken ondernemers.
       3. Blz. 35 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       4. Blz. 36 Totdat een nieuwe manier van informatieverstrekking uitgerold is, houden we een fysiek punt voor het verstrekken van informatie over Horst aan de Maas/Regio.
       5. Blz. 37 Vrijetijdsinformatie op lokaal niveau wordt verstrekt op plaatsen waar veel mensen komen en via digitale media.
       6. Blz. 38 We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit.
       7. Blz. 39 We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025.
       8. Blz. 40 We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfs-recreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is.
       9. Blz. 41 We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk.
       10. Blz. 42 We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing.
       11. Blz. 43 We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit.
       12. Blz. 44 We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen.
       13. Blz. 45 We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten.
       14. Blz. 46 We voeren de visie De Peelbergen uit.
    3. Blz. 47 1.2 Ruimte
     1. Blz. 48 Kaders
     2. Blz. 49 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 50 We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen
       1. Blz. 51 We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.
       2. Blz. 52 We hebben een structuurvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven, met ruimte voor economische ontwikkeling, die tijdwinst oplevert voor de klantprocessen en aangeeft welke gebieden bedoeld zijn voor groen, recreatie, wonen.
       3. Blz. 53 We herijken het kwaliteitsmenu in de structuurvisie en verbreden dat op onder andere duurzaamheid.
       4. Blz. 54 We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.
       5. Blz. 55 We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.
       6. Blz. 56 We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.
       7. Blz. 57 We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.
       8. Blz. 58 We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.
       9. Blz. 59 We voeren KRW-maatregelen en beekherstel programma’s uit.
    4. Blz. 60 1.3 Intensieve veehouderij
     1. Blz. 61 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 62 We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.
       1. Blz. 63 Samen met de landbouwsector onderzoeken we de mogelijkheden om de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken en maken we de fasering helder
       2. Blz. 64 We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen.
       3. Blz. 65 We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden
       4. Blz. 66 We maken in brede dialoog met de samenleving een aparte visie op veehouderij waarin de uitgangspunten uit het coalitieakkoord (hoofdstuk 1 punt 26 a t/m m) zijn opgenomen.
       5. Blz. 67 We stimuleren en faciliteren ondernemers om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen in relatie tot het benutten van (nieuwe) eiwitbronnen.
       6. Blz. 68 We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering
       7. Blz. 69 We zetten een dashboard op voor Horst aan de Maas waarin de effecten van het milieubeleid worden gemonitord
       8. Blz. 70 We zorgen ervoor dat mensen laagdrempelig terecht kunnen bij de gemeente met vragen over intensieve veehouderij.
    5. Blz. 71 1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
     1. Blz. 72 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 73 We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
       1. Blz. 74 Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af.
       2. Blz. 75 De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat.
       3. Blz. 76 Er komt een visie op teelt ondersteunende voorzieningen (TOV) en glastuinbouw.
       4. Blz. 77 We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren.
       5. Blz. 78 Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.
    6. Blz. 79 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.
     1. Blz. 80 Kaders
     2. Blz. 81 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 82 We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen
       1. Blz. 83 De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Euregio Rijn-Maas-Noord' ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio.
       2. Blz. 84 We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.
       3. Blz. 85 We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.
       4. Blz. 86 We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau.
       5. Blz. 87 We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties
       6. Blz. 88 We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau
       7. Blz. 89 We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio.
       8. Blz. 90 We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen.
       9. Blz. 91 We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.
       10. Blz. 92 We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie
       11. Blz. 93 We zorgen dat we als (regio) Horst aan de Maas interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt.
      2. Blz. 94 We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.
       1. Blz. 95 We faciliteren de stichting BuitenGewoonBereikbaar met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied
       2. Blz. 96 We faciliteren innovatieve projecten in samenwerking met de provincie, de regio, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek.
       3. Blz. 97 We stimuleren ontmoetingen tussen ondernemers, kennisinstellingen (onderwijs) en overheid, (de 'triple Helix')
      3. Blz. 98 Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.
       1. Blz. 99 We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond.
       2. Blz. 100 Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.
    7. Blz. 101 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    8. Blz. 102 Meer informatie
   3. Blz. 103 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    1. Blz. 104 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    2. Blz. 105 2.1 Wonen en Bouwen
     1. Blz. 106 Kaders
     2. Blz. 107 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 108 We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       1. Blz. 109 We geven integraal uitvoering aan het Masterplan Wonen (duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop en sociale samenhang in wijken).
       2. Blz. 110 We ontwikkelen een tool waarin we onze integrale stappen op het gebied van duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop, sociale thema's enz. inzichtelijk maken, om inwoners te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       3. Blz. 111 We richten onze regelgeving zo in dat onze inwoners gestimuleerd worden hun woning duurzaam in te richten en zorgbestendig te maken
      2. Blz. 112 We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg
       1. Blz. 113 Bewoners krijgen bij bouwplannen voor nieuwe wijken inspraak over de inrichting van de openbare ruimte.
       2. Blz. 114 We concretiseren het Masterplan Wonen en werken in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 uit wat we concreet gaan doen. Daarin benoemen we in ieder geval de onderwerpen uit het coalitieakkoord hoofdstuk 2 punt 1 a t/m i.
       3. Blz. 115 We hebben van elk dorp in beeld wat de kansen, behoeften en ontwikkelingen zijn op het gebied van woningbouw.
      3. Blz. 116 We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures
       1. Blz. 117 We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures.
       2. Blz. 118 We maken onze processen LEAN
    3. Blz. 119 2.2 Bouwgrondexploitaties
     1. Blz. 120 Kaders
     2. Blz. 121 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 122 We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf
       1. Blz. 123 We voeren een actief grondbeleid in samenspraak met de gemeenschap.
       2. Blz. 124 We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.
    4. Blz. 125 2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
     1. Blz. 126 Kaders
     2. Blz. 127 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 128 We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken
       1. Blz. 129 We voeren de jaarschijf van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.
       2. Blz. 130 We voeren in 2020 een technische inspectie uit van alle kunstwerken en komen met een bijgestelde meerjarenraming
      2. Blz. 131 We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners
       1. Blz. 132 We bekijken hoe we duurzame verlichting op de meest gebruikte routes voor woon-school/werk-verkeer kunnen realiseren.
       2. Blz. 133 We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LED-verlichting.
      3. Blz. 134 We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.
       1. Blz. 135 De Greenport Bike Way wordt richting Brabant verlengd.
       2. Blz. 136 We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       3. Blz. 137 We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       4. Blz. 138 We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       5. Blz. 139 We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 voor het oplossen van de knelpunten van de A73 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT.
       6. Blz. 140 We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen.
       7. Blz. 141 We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen.
       8. Blz. 142 We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum)
       9. Blz. 143 We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen.
       10. Blz. 144 We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan.
       11. Blz. 145 We voeren de jaarschijf uit van het actuele wegbeheerplan.
       12. Blz. 146 We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en komen in 2019/2020 met een nieuw Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP).
       13. Blz. 147 We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan.
       14. Blz. 148 We voeren werkzaamheden uit volgend uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), de overeenkomst Gemeenten-Nutsbedrijven (OGN) telecommunicatiewet en de Wet Informatieuitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren WIBON
    5. Blz. 149 2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
     1. Blz. 150 Kaders
     2. Blz. 151 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 152 Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.
       1. Blz. 153 We actualiseren de Groene Agenda van Horst aan de Maas samen met onze stakeholders.
       2. Blz. 154 We betrekken inwoners actief bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven.
       3. Blz. 155 We doen een onderzoek naar en komen met voorstellen voor de verdere (groene) verduurzaming van de openbare ruimte (Project Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte).
       4. Blz. 156 We hebben in 2019 onze landschapselementen gecontroleerd en aangepast in ons beheerprogramma openbare ruimte (GBI).
       5. Blz. 157 We leggen een integrale visie aan de raad voor over het gebied rondom de A73. We kijken naar een groene inpassing van bedrijven langs de A73 met geluid reducerend effect voor de dorpen. De inpassing van de Grote Molenbeek maakt hier ook deel van uit.
       6. Blz. 158 We onderzoeken de noodzaak voor de herbeplanting van karakteristieke laanbomen, maken daar beleid voor en evalueren de effecten van de aanpak van de vervangingen van laanstructuren. Bij vervanging en herplant is het aanzicht een afwegingsgrond
       7. Blz. 159 We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in.
       8. Blz. 160 We voeren de jaarschijf uit van het beheerplan landschappelijke elementen 2011-2020 en komen in 2020 met een nieuw of herijkt beheerplan landschappelijk elementen.
       9. Blz. 161 We voeren de jaarschijf uit van het beheerplan openbaar groen 2016-2019 en komen in 2019 met een nieuw of herijkt Beheerplan openbaar groen. We nemen hierin de areaaluitbreidingen mee.
       10. Blz. 162 We voeren de jaarschijf uit van het boombeheerplan en komen in 2020 met een nieuw of herijkt boombeheerplan. We nemen hierin de areaaluitbreidingen mee.
       11. Blz. 163 We voeren de jaarschijf uit van het bosbeheerplan 2015-2020 en komen in 2020 met een nieuw of herijkt bosbeheerplan.
       12. Blz. 164 We voeren de jaarschijf uit voor de recreatieve voorzieningen en komen voor 2021 met een nieuw beheerplan recreatieve voorzieningen.
       13. Blz. 165 We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden.
       14. Blz. 166 We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte
      2. Blz. 167 We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.
       1. Blz. 168 We voeren de jaarschijf uit van het actuele beheerplan spelen.
    6. Blz. 169 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 170 Kaders
     2. Blz. 171 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 172 We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.
       1. Blz. 173 We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deel-auto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven.
       2. Blz. 174 We blijven ons met realisme inzetten voor de komst van Station Grubbenvorst-Greenport door het actief onder de aandacht te brengen en te houden binnen ons netwerk (RMO/Provincie/DCGV etc.).
       3. Blz. 175 We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord.
       4. Blz. 176 We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's.
       5. Blz. 177 We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen.
    7. Blz. 178 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    8. Blz. 179 Meer informatie
   4. Blz. 180 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    1. Blz. 181 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    2. Blz. 182 3.1 Afvalverwijdering
     1. Blz. 183 Kaders
     2. Blz. 184 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 185 We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.
       1. Blz. 186 We voeren de jaarschijf uit van het ophalen van de verschillende afvalstromen en dit doen we volgens het gemeentelijk afvalbeleid.
       2. Blz. 187 We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalsysteem en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil.
    3. Blz. 188 3.2 Riolering, waterkering, afwatering
     1. Blz. 189 Kaders
     2. Blz. 190 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 191 De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig
       1. Blz. 192 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       2. Blz. 193 Overige Maasprojecten.
      2. Blz. 194 We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas
       1. Blz. 195 Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering.
       2. Blz. 196 Naar aanleiding van de wateroverlast in 2016 treffen we definitieve maatregelen om de kans op wateroverlast in de wijk Stuksbeemden verder te verkleinen
       3. Blz. 197 Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven.
       4. Blz. 198 We analyseren de klimaatstresstest en stellen op basis van urgentie en ambitie een korte- en lange termijn uitvoeringsprogramma op.
       5. Blz. 199 We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af
       6. Blz. 200 We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering.
       7. Blz. 201 We voeren de jaarschijf uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021
    4. Blz. 202 3.3 Milieu en duurzaamheid
     1. Blz. 203 Kaders
     2. Blz. 204 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 205 We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan
       1. Blz. 206 We brengen voor eind 2020 in beeld waar in de gemeente windenergie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen.
       2. Blz. 207 We maken een uitvoeringsprogramma om een gemeentelijke organisatie van 100% energieneutraal in 2025 te realiseren.
       3. Blz. 208 We monitoren de voortgang naar het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie in 2050. Waar mogelijk maken we daarvoor gebruik van regionale of provinciale monitoringsinstrumenten.
       4. Blz. 209 We ondersteunen lokale Flagship-projecten op het gebied van de energietransitie.
       5. Blz. 210 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
       6. Blz. 211 We onderzoeken samen met regio gemeenten wat de rol van de gemeente is in de energietransitie.
       7. Blz. 212 We stellen een lokale energievisie op als input voor de regionale energiestrategie (RES).
       8. Blz. 213 We stellen een overkoepelend Milieu- & Duurzaamheidsbeleid 2018-2030 vast met een uitvoeringsprogramma voor 2018-2022.
       9. Blz. 214 We stellen voor 2021 een warmteplan op, waarin we aangeven hoe de woningen in Horst ad Maas in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien als de levering van aardgas stopt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de betaalbaarheid voor inwoners.
       10. Blz. 215 We werken aan het winnen van de Green leaf Award en de spin-off die dit genereert en blijven aangehaakt bij het green leaf netwerk
       11. Blz. 216 We werken de regionale energiestrategie (RES) Noord en Midden Limburg uit.
      2. Blz. 217 We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.
       1. Blz. 218 We organiseren een samenwerking met de gemeente Venlo, waarbij de gemeente Venlo het administratieve beheer overneemt.
       2. Blz. 219 We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.
      3. Blz. 220 We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.
       1. Blz. 221 Milieueffecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen worden gemonitord en maatregelen getroffen indien noodzakelijk
       2. Blz. 222 We monitoren actief de vastgestelde randwaarden voor het geluid, stof en andere milieuaspecten voor de centrale verwerkingsinstallatie voor zand en grind.
       3. Blz. 223 We verlenen omgevingsvergunningen milieu binnen de gestelde servicenormen.
       4. Blz. 224 We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM.
    5. Blz. 225 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    6. Blz. 226 Meer informatie
   5. Blz. 227 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    1. Blz. 228 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    2. Blz. 229 4.1 Zorg
     1. Blz. 230 Kaders
     2. Blz. 231 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 232 Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.
       1. Blz. 233 Om het vangnet te verbeteren, bevragen we inwoners en de diverse partnerorganisaties.
       2. Blz. 234 We besteden de financiële middelen voor zorg doelmatig en rechtmatig zodat we zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kunnen blijven vormgeven.
       3. Blz. 235 We borgen continuïteit van zorg en een soepele overgang naar een ander wettelijk kader als inwoners 18 jaar worden (en niet meer onder de jeugdwet vallen).
       4. Blz. 236 We borgen de regionale voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg en de samenwerking met onze teams.
       5. Blz. 237 We ondersteunen inwoners bij hun hulpvraag via de integrale toegang voor ondersteuning en zorg (de gebiedsteams) en bieden vraaggerichte ondersteuning.
       6. Blz. 238 We ontwikkelen een integraal preventief jeugdbeleid in samenwerking met onderwijs en andere partners en stellen dit vast.
       7. Blz. 239 We ontwikkelen onze monitor Sociaal Domein tot een instrument op basis waarvan we beleidsmatige keuzes kunnen maken. Dit doen we om zicht te houden op de effecten van de zorgkosten en daar grip op te houden.
       8. Blz. 240 We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk.
       9. Blz. 241 We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag en dak- en thuislozen
       10. Blz. 242 We stimuleren preventieve activiteiten voor inwoners.
       11. Blz. 243 We verbeteren de samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en andere verwijzers op het gebied van jeugdhulp.
       12. Blz. 244 We verstevigen de relatie met zorgaanbieders, de samenwerkende Noord Limburgse gemeentes en maatschappelijke partners om de bestaande voorzieningen te verbeteren en samen tot nieuwe vormen van ondersteuning en zorg te komen.
       13. Blz. 245 We voeren het Actieplan Sociaal Domein uit en actualiseren deze in de loop van 2020.
       14. Blz. 246 We voorkomen dat gebruikers van zorg veel last hebben van ongewenste stapeling van eigen bijdragen in de zorg.
      2. Blz. 247 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning)
       1. Blz. 248 We geven ruimte aan inwonersinitiatieven en stimuleren en ondersteunen informele en/of vrijwillige zorg
       2. Blz. 249 We stimuleren de vorming en inzet van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor alle inwoners
       3. Blz. 250 We verstrekken subsidie aan, of werken samen met, partners van toegankelijke voorzieningen die gericht zijn op ondersteuning en zorg.
       4. Blz. 251 We werken mee aan vernieuwingen in de zorg die stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
    3. Blz. 252 4.2 Werk en inkomen
     1. Blz. 253 Kaders
     2. Blz. 254 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 255 Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte
       1. Blz. 256 We ondersteunen inwoners bij hun financiële hulpvraag.
       2. Blz. 257 We ondersteunen inwoners en inwoners in een uitkering naar maximale participatie en maximale financiële onafhankelijkheid.
       3. Blz. 258 We zorgen samen met het onderwijs en het bedrijfsleven dat de opleidingen en het arbeidsaanbod zo goed mogelijk wordt afgestemd op de vraag naar arbeid.
    4. Blz. 259 4.3 Arbeidsmigranten
     1. Blz. 260 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 261 De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn
       1. Blz. 262 Er vindt geen grootschalige huisvesting (short stay) plaats in of nabij de dorpen.
       2. Blz. 263 We brengen randzones rond werkgelegenheidsgebieden in beeld en wegen deze locaties specifiek af.
       3. Blz. 264 We onderzoeken of we het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor onze ondernemers/huisvesters kunnen stellen.
       4. Blz. 265 We stellen ons beleid voor tijdelijke huisvesting bij. We zetten ons er voor in dat gemeenten in de regio hetzelfde beleid voeren. We zetten ons in voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich voor langere periode hier willen vestigen.
       5. Blz. 266 We stimuleren inwonerinitiatieven voor de integratie en participatie van arbeidsmigranten.
       6. Blz. 267 We verruimen het huidige beleid door tijdelijke huisvesting nabij/in de randzone van industrieterreinen en agrarische ondernemers, onder nader te formuleren randvoorwaarden, toe te staan.
       7. Blz. 268 We voorzien in één aanspreekpunt binnen de gemeente voor vragen over huisvesting arbeidsmigranten.
       8. Blz. 269 We zetten in op het verbeteren van de communicatie rond arbeidsmigranten
    5. Blz. 270 4.4 Nieuwkomers
     1. Blz. 271 Kaders
     2. Blz. 272 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 273 Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas
       1. Blz. 274 We investeren in de sociale samenhang in de wijken en dorpen waar nieuwkomers zich vestigen.
       2. Blz. 275 We ondersteunen initiatieven die ervoor zorgen dat nieuwkomers erbij horen (in de buurt, op school en op het werk).
       3. Blz. 276 We ondersteunen nieuwkomers in het zo snel mogelijk eigen maken van onze taal en cultuur
       4. Blz. 277 We stimuleren de participatie van nieuwkomers en kijken daarbij naar de capaciteiten en opleidingen die ze in hun thuisland hebben opgedaan.
       5. Blz. 278 We zorgen voor adequate huisvesting van statushouders.
    6. Blz. 279 4.5 Gezondste regio 2025
     1. Blz. 280 Kaders
     2. Blz. 281 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 282 In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.
       1. Blz. 283 We geven vorm aan de Programmalijn Jong en lekker in je vel.
       2. Blz. 284 We nemen deel aan de beweging De Gezondste Regio 2025 en zorgen met de andere partners dat de beweging uitgroeit naar een brede regionale samenwerking.
       3. Blz. 285 We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners initiatieven op te pakken die gezondheid van inwonders verbeterenen passen binnen de 4 speerpunten van gezondheidsbeleid.
       4. Blz. 286 We streven er naar de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen.
    7. Blz. 287 4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
     1. Blz. 288 Kaders
     2. Blz. 289 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 290 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap. (overheidsparticipatie)
       1. Blz. 291 Onze gebouwen en openbare ruimte zijn toegankelijk voor iedereen op basis van Agenda 22.
       2. Blz. 292 We organiseren een vervolg op de 24-uursessie over de omgang en het samenspel tussen samenleving, raad, college en organisatie.
       3. Blz. 293 We richten onze werkwijze en gemeentelijke organisatie zo in dat we inwoners met een initiatief adequaat kunnen antwoorden en ondersteunen.
       4. Blz. 294 We starten een pilot met een inwonersbegroting.
       5. Blz. 295 We stimuleren verenigingen, instellingen en inwonersinitiatieven die de verbinding tussen inwoners versterken.
    8. Blz. 296 4.7 Burgerzaken
     1. Blz. 297 Kaders
     2. Blz. 298 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 299 We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener
       1. Blz. 300 Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening, de vastgestelde servicenormen en de wettelijke eisen.
       2. Blz. 301 We komen tot een dashboard dienstverlening in 2020
       3. Blz. 302 We organiseren verkiezingen.
       4. Blz. 303 We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit.
    9. Blz. 304 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    10. Blz. 305 Meer informatie
   6. Blz. 306 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    1. Blz. 307 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    2. Blz. 308 5.1 Kunst en cultuur
     1. Blz. 309 Kaders
     2. Blz. 310 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 311 Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 312 We maken culturele activiteiten en culturele voorzieningen voor alle inwoners toegankelijk.
       2. Blz. 313 We scheppen duidelijke kaders voor onze inwoners, culturele instellingen en verenigingen op welke wijze we de culturele sector stimuleren en ondersteunen.
       3. Blz. 314 We stimuleren de zichtbaarheid van onze cultuur en stimuleren de ontwikkeling van cultureel talent.
       4. Blz. 315 We versterken het opdrachtgeverschap richting bibliotheekwerk en stimuleren de organisatie van een gezonde exploitatie en efficiënte uitvoering.
       5. Blz. 316 We zetten cultuur in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen.
       6. Blz. 317 We zetten de combinatiefunctionarissen cultuur in om verenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners.
    3. Blz. 318 5.2 Sport
     1. Blz. 319 Kaders
     2. Blz. 320 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 321 Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 322 Samen met onze partners in het onderwijs, de zorg, kinderopvang, het verenigingsleven en Gezondste regio 2025 organiseren we sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op een gezonde en actieve leefstijl.
       2. Blz. 323 We maken sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk.
       3. Blz. 324 We ondersteunen samenwerkingen of fusies tussen verenigingen.
       4. Blz. 325 We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur.
       5. Blz. 326 We zetten de combinatiefunctionarissen sport in om sportverenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners.
       6. Blz. 327 We zetten sport in als middel om ontmoeting en integratie te bevorderen.
    4. Blz. 328 5.3 Afslag 10 & zwembad
     1. Blz. 329 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 330 We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.
       1. Blz. 331 Het zwembad wordt verplaatst naar Afslag 10 en biedt een kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde tov de huidige locatie, mits voldaan wordt aan de kaders die in het raadsbesluit gesteld zijn.
       2. Blz. 332 Met het actieplan "zwemvaardigheid" zoeken we samen met het onderwijs en kinderopvang naar mogelijkheden voor gebruik zoals het collectief aanbieden van zwemlessen buiten de reguliere schooltijden gericht op specifieke doelgroepen.
       3. Blz. 333 Sporthal de Berkel wordt verplaatst naar Afslag 10.
    5. Blz. 334 5.4 Onderwijs
     1. Blz. 335 Kaders
     2. Blz. 336 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 337 Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.
       1. Blz. 338 We borgen samen met de onderwijspartners het recht op en de plicht tot het volgen van voldoende onderwijs voor alle jongeren (Leerplichtadministratie, RMC/VSV, toezicht leerplicht).
       2. Blz. 339 We brengen in samenwerking met partners het aantal laaggeletterden terug. Dat doen we door de leesvaardigheid inwoners te verhogen met taalaanbod op verschillende niveaus.
       3. Blz. 340 We versterken de voorschoolse educatie voor de kinderen (met een risico op) een ontwikkelachterstand zowel kwalitatief als kwantitatief.
       4. Blz. 341 We werken samen met de onderwijspartners aan een dekkend en passend onderwijsaanbod met extra ondersteuning (passend onderwijs) en een goede aansluiting op de jeugdhulp voor jongeren die dat nodig hebben.
       5. Blz. 342 Wij zorgen voor passende, juridische kaders voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en onderwijsvernieuwing.
    6. Blz. 343 5.5 Accommodaties
     1. Blz. 344 Kaders
     2. Blz. 345 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 346 We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.
       1. Blz. 347 ’t Gasthoês wordt een adequate en eigentijdse voorziening voor culturele en maatschappelijke organisaties, met een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       2. Blz. 348 Bij de realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering van bestaande accommodaties, gaan we uit van een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       3. Blz. 349 Bij onderhoud en vooral renovatie van onze eigen gebouwen en accommodaties streven we naar energie-neutrale oplossingen.
       4. Blz. 350 In lijn met de centrumvisie volgen we de lijn van multifunctioneel medegebruik van onze dienstgebouwen, mits dit betaalbaar is en ten goede komt aan de integrale dienstverlening.
       5. Blz. 351 We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
       6. Blz. 352 We stellen een Perspectievennota op die leidend is bij de invulling van het accommodatiebeleid.
       7. Blz. 353 We stimuleren en faciliteren initiatieven die leiden tot samenwerking.
       8. Blz. 354 We stimuleren maatschappelijke organisaties te investeren in duurzame maatregelen voor hun accommodaties.
       9. Blz. 355 We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).
    7. Blz. 356 5.6 Subsidies
     1. Blz. 357 Kaders
     2. Blz. 358 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 359 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.
       1. Blz. 360 Op basis van de kwalitatieve output van de discussie over de strategische visie optimaliseren we na 2020 het toetsingskader subsidies.
       2. Blz. 361 We hanteren een subsidiesysteem dat zorgt voor een versterking van de centrale ambitie "vitale gemeenschappen".
    8. Blz. 362 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    9. Blz. 363 Meer informatie
   7. Blz. 364 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
    1. Blz. 365 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
    2. Blz. 366 6.1 Openbare Orde & Veiligheid
     1. Blz. 367 Kaders
     2. Blz. 368 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 369 Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.
       1. Blz. 370 Project nieuwe brandweerkazerne
       2. Blz. 371 We borgen een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid.
       3. Blz. 372 We evalueren het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 en zorgen voor een actueel Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023.
       4. Blz. 373 We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid.
       5. Blz. 374 We optimaliseren de samenwerking met interne en externe partners in het veiligheidsdomein.
       6. Blz. 375 We zetten de bestuurlijke integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en ernstige overlast door en evalueren die.
    3. Blz. 376 6.2 Toezicht & handhaving
     1. Blz. 377 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 378 We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen
       1. Blz. 379 Bij grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over de resultaten die hij moet halen de prestaties die hij daarvoor levert.
       2. Blz. 380 Landschappelijke inpassingsplannen die onderdeel zijn van een ruimtelijk initiatief worden gerealiseerd. Hierop wordt toegezien en gehandhaafd (privaatrechtelijk). Dit wordt programmatisch of projectmatig aangepakt.
       3. Blz. 381 Nadat bedrijven gestart zijn, controleren we of zij handelen conform de vergunning inclusief ruimtelijke inpassing.
       4. Blz. 382 We bezien onze huidige regelgeving op de aspecten rechtvaardigheid, helderheid, duidelijkheid, wenselijkheid en handhaafbaarheid. Daar waar dat wenselijk en haalbaar is, schrappen we regels.
       5. Blz. 383 We gaan de grote lopende handhavingszaken onderzoeken om te beoordelen of we beleid of regels aan moeten passen.
       6. Blz. 384 We herzien het huidige handhavingsbeleid inclusief handhavingsstrategie en prioritering.
       7. Blz. 385 We richten ons, met betrekking tot toezicht en handhaving, prioritair op de zaken met een substantiële impact. We hanteren een Zero-tolerance-beleid bij overtredingen met grote impact voor inwoners en/of milieu.
    4. Blz. 386 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    5. Blz. 387 Meer informatie
   8. Blz. 388 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    1. Blz. 389 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    2. Blz. 390 7.1 Bestuur
     1. Blz. 391 Kaders
     2. Blz. 392 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 393 Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.
       1. Blz. 394 Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening en onze servicenormen
       2. Blz. 395 We laten het klantcontact doorlopend waarderen door onze kanten
       3. Blz. 396 We maken de dienstverleningsprocessen LEAN.
       4. Blz. 397 We monitoren het halen van klanteisen, sturen daarop en rapporteren dit aan de gemeenteraad
       5. Blz. 398 We ontwikkelen een kwalitatief betere website.
       6. Blz. 399 We sturen op onze dienstverlening op basis van feitelijke gegevens.
      2. Blz. 400 De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.
       1. Blz. 401 Het Team Concern control adviseert de organisatie en het bestuur bij het inrichten van haar strategie en beleid.
       2. Blz. 402 We maken de beleidsdoelstellingen inzichtelijk en monitoren de voortgang.
      3. Blz. 403 Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.
       1. Blz. 404 We faciliteren en stimuleren de interne communicatie. (Interne communicatie)
       2. Blz. 405 We geven voorlichting aan het algemene publiek over de leefomgeving en leefstijl. (Publiekscommunicatie)
       3. Blz. 406 We informeren de samenleving over ons beleid en onze projecten. Waar mogelijk betrekken we de samenleving bij de voorbereiding en evaluatie hiervan (beleids- en projectcommunicatie)
       4. Blz. 407 We presenteren de gemeente herkenbaar met een aantal kernwaarden en speerpunten (Positionering)
       5. Blz. 408 We zorgen voor een consistente en herkenbare presentatie van de gemeente en geven relevante algemene informatie. (Concerncommunicatie)
      4. Blz. 409 We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.
       1. Blz. 410 Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie (WIZ en heffings/invorderings bezwaren uitgezonderd)
       2. Blz. 411 De bezwarencommissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit.
       3. Blz. 412 Op 1-1-2021 hebben we een geactualiseerde klachtenverordening.
       4. Blz. 413 We gaan door met de regionale mediatorpool.
       5. Blz. 414 We gaan door met het implementeren en borgen van de methode 'In gesprek met Horst aan de Maas'.
       6. Blz. 415 We maken gebruik van klantenservice aan de voorkant van het klachtenproces.
       7. Blz. 416 We onderzoeken de klachtregeling op actualiteit en passen deze aan in verband met wijzigingen in de wet en regelgeving (Jeugdwet).
      5. Blz. 417 We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens
       1. Blz. 418 We beheren het risicoregister.
       2. Blz. 419 We stellen een autorisatiematrix op en regelen autorisaties in.
       3. Blz. 420 We verantwoorden privacy en informatiebeveiliging via ENSIA (voor o.a. de BRP, PUN, BAG, DIGID, AVG en Suwinet).
       4. Blz. 421 We voeren het implementatieplan van BIG naar BIO uit
       5. Blz. 422 We zorgen ervoor dat er steeds aandacht wordt besteed aan bewustwording van privacy en informatiebeveiliging o.a. door e-learning.
       6. Blz. 423 We zorgen ervoor dat privacy en informatiebeveiliging onderdeel uitmaken van onze processen en onze manier van werken.
      6. Blz. 424 We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.
       1. Blz. 425 We maken in open dialoog met de gemeenschap een strategische visie vanuit het perspectief van 'Inwoners', 'Ondernemers' en 'Bezoekers'.
    3. Blz. 426 7.2 Overhead
     1. Blz. 427 Kaders
     2. Blz. 428 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 429 De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.
       1. Blz. 430 Het team concerncontrol definieert wat er onder de salarissom overhead valt en berekent de verhouding in relatie tot de totale salarissom.
       2. Blz. 431 Het team Concerncontrol ondersteunt de organisatie bij het beheersen en verbeteren van haar processen (o.a. Lean).
       3. Blz. 432 Jaarlijks wordt een capaciteitsraming opgesteld.
    4. Blz. 433 7.3 Samenwerking
     1. Blz. 434 Kaders
     2. Blz. 435 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 436 De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.
       1. Blz. 437 Er wordt een samenwerkingswijzer voor Horst aan de Maas opgesteld
       2. Blz. 438 We herijken het Regio Venlo-overleg
       3. Blz. 439 We nemen deel aan het Euregio overleg
    5. Blz. 440 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    6. Blz. 441 Meer informatie
   9. Blz. 442 8. Financiën
    1. Blz. 443 8. Financiën
    2. Blz. 444 8.1 Financiering en algemene lasten en baten
     1. Blz. 445 Kaders
     2. Blz. 446 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 447 We hebben een gezonde duurzame financiële positie.
       1. Blz. 448 Iedere portefeuillehouder lost in beginsel financiële uitdagingen binnen zijn eigen portefeuille op.
       2. Blz. 449 In overeenstemming met het coalitieakkoord vermijden we dekking uit de reserves zoveel mogelijk.
       3. Blz. 450 We behouden de huidige vermogenspositie of versterken die waar mogelijk.
       4. Blz. 451 We geven actueel inzicht in de ontwikkeling van budgetten in meerjarig perspectief.
       5. Blz. 452 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
    3. Blz. 453 8.2 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 454 Kaders
     2. Blz. 455 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 456 We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
       1. Blz. 457 We rekenen de circulaires Algemene Uitkering door en vertalen deze naar onze eigen begroting.
      2. Blz. 458 We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.
       1. Blz. 459 Bij de kadernota bepalen we de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar.
       2. Blz. 460 Jaarlijks actualiseren we de legesverordening en de belastingverordeningen inclusief de tarieven.
       3. Blz. 461 We gaan in gesprek met belanghebbenden en voorkomen zo formele trajecten van bezwaar en beroep.
       4. Blz. 462 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen
       5. Blz. 463 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen
       6. Blz. 464 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de Wet WOZ.
       7. Blz. 465 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
       8. Blz. 466 We zetten de mogelijkheden die de berichtenbox van MijnOverheid biedt optimaal in.
    4. Blz. 467 8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 468 Kaders
     2. Blz. 469 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 470 We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).
       1. Blz. 471 De aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) wordt jaarlijks bij de Belastingdienst ingediend.
       2. Blz. 472 We vertalen de gevolgen van de invoering vennootschapsbelasting in onze meerjarenbegroting.
    5. Blz. 473 8.4 Onvoorzien
     1. Blz. 474 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 475 De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.
       1. Blz. 476 We nemen jaarlijks bij de begroting een adequate post onvoorzien op.
    6. Blz. 477 WAT GAAT DAT KOSTEN?
    7. Blz. 478 Meer informatie
   10. Blz. 479 Paragrafen
    1. Blz. 480 A. Lokale heffingen
     1. Blz. 481 Kaders
     2. Blz. 482 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 483 Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.
       1. Blz. 484 De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie.
       2. Blz. 485 Jaarlijks brengen we de kostendekkendheid van onze tarieven in beeld.
       3. Blz. 486 We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling van huishoudens en bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.
       4. Blz. 487 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
     3. Blz. 488 Toelichting en tabellen paragraaf A. Lokale heffingen
    2. Blz. 489 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 490 Kaders
     2. Blz. 491 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 492 De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.
       1. Blz. 493 We bepalen 2 keer per jaar het weerstandsvermogen.
       2. Blz. 494 We doorlopen jaarlijks de juridische control cyclus.
       3. Blz. 495 We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht.
       4. Blz. 496 We voeren de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid uit volgens het interne controleplan.
     3. Blz. 497 Toelichting en tabellen paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    3. Blz. 498 C. Onderhoud en kapitaalgoederen
     1. Blz. 499 Kaders
     2. Blz. 500 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 501 Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op het in beleidskaders afgesproken niveau.
       1. Blz. 502 In 2020 is er een objectieve inspectie (RgdBOEI) en actualiseren we het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP).
       2. Blz. 503 Ons vastgoed en onderhoud zijn opgenomen in de VGMIS (Axxerion). We houden dit bij en bewaken de kwaliteit van onze accommodaties.
       3. Blz. 504 We hebben grip op de MJOP en MIP, we weten wat de actuele onderhoudskosten per gebouw zijn en zorgen dat die passen binnen de begroting.
       4. Blz. 505 We voeren het MJOP uit en houden daarbij rekening met de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.
      2. Blz. 506 We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en de maatschappelijke organisaties.
       1. Blz. 507 We beperken leegstand van gemeentelijk vastgoed door het uitvoeren van effectief leegstandsmanagement.
       2. Blz. 508 We exploiteren zwembad de Berkel op een duurzame en financieel zo gunstig mogelijke manier.
       3. Blz. 509 We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
       4. Blz. 510 We laten het gemeentelijk vastgoed onafhankelijk toetsen op kwaliteit (onderhoud en schoonmaak).
       5. Blz. 511 We organiseren en regisseren de facilitaire dienstverlening in gemeentelijke accommodaties waar dat van toepassing is en zorgen voor de bijbehorende uitvoering.
       6. Blz. 512 We stellen een duurzaamheidsplan en roadmap op voor ons eigen vastgoed om tot in 2035 te verduurzamen en energieneutraal te maken.
       7. Blz. 513 We stellen een vastgoedbeleid op voor onze gemeentelijke accommodaties. In Q2 2020 is dit beleid geprensenteerd, dan wel vastgesteld in het DT.
       8. Blz. 514 We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid.
     3. Blz. 515 Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen
    4. Blz. 516 D. Financiering
     1. Blz. 517 Kaders
     2. Blz. 518 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 519 We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
       1. Blz. 520 Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen bij waar nodig
       2. Blz. 521 We actualiseren maandelijks onze liquiditeitsprognose.
       3. Blz. 522 We beheren de renterisico’s bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm conform Wet Fido
       4. Blz. 523 We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (o.a. treasury-statuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex art 212, 213 & 213a) .
       5. Blz. 524 We leveren de kwartaalrapportages aan het CBS (oa. IV3), inclusief de berekening van het gemeentelijke EMU-saldo
     3. Blz. 525 Toelichting en tabellen paragraaf D. Financiering
    5. Blz. 526 E. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 527 Kaders
     2. Blz. 528 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 529 BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt.
       1. Blz. 530 Het Bestuurssecretariaat ondersteunt het college.
       2. Blz. 531 Het Managementsecretariaat ondersteunt management en directie.
      2. Blz. 532 BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.
       1. Blz. 533 Jaarlijks beoordelen we voorgenomen projecten in de voorjaarsnota en programmabegroting op hun potentie voor externe financiering.
       2. Blz. 534 We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en -coördinatie.
       3. Blz. 535 Wij borgen dat gemeentelijke investeringen in projecten met subsidiabele thema's worden getoetst op subsidiekansen en wegen de slaagkans af tegen de gevraagde inspanning.
       4. Blz. 536 Wij onderhouden contacten in de regio Venlo om subsidiekansen voor regionale thema's en projecten tijdig te signaleren en indien mogelijk te benutten. Daarvoor zijn wij bereid in voorkomende gevallen een trekkersrol te vervullen.
       5. Blz. 537 Wij treden op als gesprekspartner voor lokale initiatieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven en zijn bereid initiatieven met gewenste maatschappelijke impact ondersteuning te bieden bij het werven van fondsen en subsidies.
      3. Blz. 538 BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.
       1. Blz. 539 Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt geactualiseerd aan de hand de vorming van een shared service center om toekomstige aanbestedingen samen met de gemeenten Venlo en Venray op te kunnen pakken.
       2. Blz. 540 We doen nader onderzoek naar de mogelijkheden om de toegang tot het lokale MKB verder te verbeteren en passen die maatregelen toe.
       3. Blz. 541 We stimuleren het gebruik van het contractbeheersysteem onder de contractbeheerders met het oog op rechtmatigheid en als controle-instrument.
      4. Blz. 542 Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid
       1. Blz. 543 We inventariseren de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van burgerzaken en het KCC.
       2. Blz. 544 We werken op het gebied van bedrijfsvoering samen met de gemeenten Venlo en Venray en regio Noord-Limburg.
       3. Blz. 545 We werken op het gebied van informatiebeveiliging samen met gemeente de Venray.
       4. Blz. 546 We werken samen met de gemeente Venray op het gebied van Informatievoorziening (IV)
      5. Blz. 547 FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.
       1. Blz. 548 We beschikken over een efficiënte en effectieve financiële administratie.
       2. Blz. 549 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
       3. Blz. 550 We hebben een gedegen systeem van financiële advisering.
       4. Blz. 551 We hebben kwalitatief goed functionerende budgetverantwoordelijken.
       5. Blz. 552 We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door.
      6. Blz. 553 HRM. De gemeente is een goed werkgever.
       1. Blz. 554 In 2023 hebben we voldaan aan de aan de maatschappelijke doelstelling om ca. 14 garantiebanen te hebben gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De berekening is gebaseerd op basis van de huidige bekende gegevens.
       2. Blz. 555 Maatwerktrajecten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom worden effectief en planmatig begeleid.
       3. Blz. 556 Via een opleidingsplan stimuleren we talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op zowel collectief als individueel niveau.
       4. Blz. 557 We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op het gebied van mobiliteit / arbeidsmarkt en garantiebanen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en E-HRM wordt verdere samenwerking verkend.
       5. Blz. 558 We leveren via gerichte initiatieven / projecten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.
       6. Blz. 559 We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel de juiste persoon op de juiste plek.
      7. Blz. 560 HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.
       1. Blz. 561 HRM-processen worden zo efficiënt mogelijk ingericht en daar waar mogelijk gedigitaliseerd.
       2. Blz. 562 We richten een proces in om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen.
      8. Blz. 563 IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.
       1. Blz. 564 We leveren de producten en diensten informatievoorziening
       2. Blz. 565 We ondersteunen de clusters in de groei naar data-gedreven werken
      9. Blz. 566 IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.
       1. Blz. 567 We verwerken de in-en externe ontwikkelingen in het informatiebeleid en informatieplan.
       2. Blz. 568 We voeren portfolioprojecten uit
     3. Blz. 569 Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering
    6. Blz. 570 F. Verbonden partijen
     1. Blz. 571 F. Verbonden Partijen
     2. Blz. 572 Tabellen Paragraaf F
    7. Blz. 573 G. Grondbeleid
     1. Blz. 574 Kaders
     2. Blz. 575 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 576 We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.
       1. Blz. 577 Jaarlijks stelt de raad de grondprijzen vast op basis van de Nota grondprijzen.
     3. Blz. 578 Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid
    8. Blz. 579 H. Ombuigingen
     1. Blz. 580 Kaders
     2. Blz. 581 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 582 We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.
       1. Blz. 583 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
     3. Blz. 584 Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen
   11. Blz. 585 Diversen
    1. Blz. 586 Financiële samenvatting & Kerngegevens
     1. Blz. 587 Financiële samenvatting
     2. Blz. 588 Kerngegevens
    2. Blz. 589 Financiële begroting
     1. Blz. 590 Financiële begroting
    3. Blz. 591 Bijlagen
     1. Blz. 592 Beleidsindicatoren per programma
     2. Blz. 593 Griffiebegroting
    4. Blz. 594 Raadsvoorstel & raadsbesluit
     1. Blz. 595 Raadsvoorstel en raadsbesluit
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap