6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Terug naar navigatie - 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

WAT IS ONZE UITDAGING?

We streven naar een gemeente/gemeenschap waar onze inwoners zich zowel fysiek als sociaal veilig blijven voelen. Onze uitdaging is het verhogen van de verkeersveiligheid, de brandveiligheid en de aanpak van overlast en criminaliteit. We willen gevoelens van onveiligheid verminderen. Wij geven dit samen met de gemeenschap en onze partners op het terrein van veiligheid vorm.

Er is nog een wereld te winnen tussen regels en handhaving, van prestatieafspraken tot mediation om er samen met partijen uit te komen. We realiseren ons dat we te maken hebben met verschillende belangen. Belangen van initiatiefnemers, van iemand die bedenkingen heeft bij een initiatief en onze gemeentelijke belangen. Daarbij geldt dat we als gemeente afwegingsruimte hebben, mits we zorgvuldig motiveren en onderbouwen.
Onze uitdaging is ons beleid bij te stellen als blijkt dat het beleid niet handhaafbaar is, of bij ontwikkelingen in de gemeenschap. Bij vergunningverlening voor grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over te behalen resultaten (Bijvoorbeeld het verminderen van milieudruk, duurzaamheidsvraagstukken of impact op de omgeving).

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

6.1 Openbare Orde & Veiligheid
6.2 Toezicht en handhaving

6.1 Openbare Orde & Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.

We streven een afname na van:

  • Het aantal verwijzingen Halt
  • Het aantal ”harde kern jongeren”
  • Het aantal winkeldiefstallen
  • Het aantal geweldsmisdrijven
  • Het aantal diefstallen uit woning
  • Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Daarnaast zorgen we ervoor dat de opkomsttijden en dekkingsgraad van de brandweer binnen Horst aan de Maas voldoet aan de wettelijke kaders en richtlijnen.
In een crisissituatie hebben we de beschikking over een kwalitatief goed Team Bevolkingszorg. En worden crisissen naar tevredenheid van onze inwoners en bedrijven afgehandeld.    

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • In 2020 geeft 2/3 van de inwoners de veiligheid in hun buurt het rapportcijfer 7 of hoger.

Zo gaan we dat doen

6.2 Toezicht & handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

Terug naar navigatie - We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

De handhaving van regelgeving is een belangrijk sluitstuk in de beleidscyclus. Regelgeving dient rechtvaardigheid, helder en  en handhaafbaar te zijn.  In het kader van de Omgevingswet zullen diverse nieuwe regelgevingsinstrumenten worden herzien.  Op dat moment is ook deze toetsing aan de orde.

Wanneer hebben we dit bereikt?

  • 100% van de van de nieuwe regels / beleid op grond van de Omgevingswet worden  getoetst op handhaafbaarheid.

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -3.794 -4.086 -4.150 -4.173 -4.176 -4.192
Baten 216 296 185 151 151 151
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.578 -3.790 -3.965 -4.022 -4.025 -4.041
Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0