Meer
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

WAT IS ONZE UITDAGING?

Kunst en Cultuur en Sport en ontmoeting zijn belangrijke thema’s voor onze actieve inwoners. We faciliteren onze inwoners hierbij op verschillende manieren. We verstrekken subsidies om het vormen van sociale netwerken en verenigingen te stimuleren. Tegelijkertijd faciliteren we ook ruimtelijk, door accommodaties en sportparken te onderhouden of te ontwikkelen. De samenwerking tussen partijen en verenigingen willen we versterken: de sportconsulenten en de cultuurconsulent kunnen hierbij ondersteunen. We hebben in onze gemeente een groot aanbod van sport  en culturele activiteiten. Dat willen we ze houden, we willen een aanbod dat bij onze gemeentes past. In 2020 gaat het ’t Gasthoes open, Afslag 10 krijgt verder vorm en er worden keuzes gemaakt rondom het zwembad.

Binnen Onderwijs, Sport en Cultuur kunnen onze inwoners zich ontwikkelen tot talent of zelfredzame inwoners. We zetten daarom in op toegankelijkheid voor iedere inwoner uit elke kern. Elke inwoner heeft de mogelijkheid hebben zicht te kunnen ontplooien in onze gemeenschap. We zijn trots op onze talenten. Daarnaast zien we dat de partners uit onderwijs, sport en cultuur kunnen bijdragen aan onze maatschappelijke doelen. We blijven daarom in 2020 samenwerken met deze partners. We spreken af welke doelen we samen kunnen vormgeven.

Als gemeente definiëren we onze strategische positie opnieuw. We zetten een stip aan de horizon waar we naartoe willen koersen. De gemeenschap staat immers niet stil en er zijn nieuwe behoeften en wensen over de rol van de lokale overheid. Wat willen wij voor gemeente zijn? Wat willen wij uitstralen? Waar zetten we extra op in? Welke rol pakken wij als gemeente bij bijvoorbeeld inwonerinitiatieven? Vragen die we in een brede dialoog met onze inwoners beantwoorden.

In de 2020 gaan wij aan de slag met onze strategische visie. De inwoners vragen een andere rol van ons als gemeente. Ze willen meepraten, nemen initiatief, hebben mogelijkheden  zaken zelf te organiseren en doen dit ook. De samenwerking en de ondersteuning die wij als gemeente bieden moet hierbij aansluiten. Dat geldt ook voor de wijze en de voorwaarden waarop we subsidies verstrekken.  We faciliteren en ondersteunen onze actieve inwoners. Daarbij gaan we in 2020 verder met een proces om deze aansluiting bij onze inwoners te optimaliseren.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

5.1 Kunst en cultuur
5.2 Sport
5.3 Afslag 10 & zwembad
5.4 Onderwijs
5.5 Accommodaties
5.6 Subsidies

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -7.542 -8.961 -8.641 -9.137 -9.590 -10.201
Baten 1.569 1.328 1.261 1.269 1.269 1.242
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.973 -7.633 -7.380 -7.868 -8.321 -8.959
Onttrekkingen 2.857 256 172 171 170 169
Stortingen -3.251 -311 -193 -193 -193 -193
Mutaties reserves -394 -55 -21 -22 -23 -24

Meer informatie

klik hier