5. Cultuur, Sport en Onderwijs

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

Terug naar navigatie - 5. Cultuur, Sport en Onderwijs

WAT IS ONZE UITDAGING?

Kunst en Cultuur en Sport en ontmoeting zijn belangrijke thema’s voor onze actieve inwoners. We faciliteren onze inwoners hierbij op verschillende manieren. We verstrekken subsidies om het vormen van sociale netwerken en verenigingen te stimuleren. Tegelijkertijd faciliteren we ook ruimtelijk, door accommodaties en sportparken te onderhouden of te ontwikkelen. De samenwerking tussen partijen en verenigingen willen we versterken: de sportconsulenten en de cultuurconsulent kunnen hierbij ondersteunen. We hebben in onze gemeente een groot aanbod van sport  en culturele activiteiten. Dat willen we ze houden, we willen een aanbod dat bij onze gemeentes past. In 2020 gaat het ’t Gasthoes open, Afslag 10 krijgt verder vorm en er worden keuzes gemaakt rondom het zwembad.

Binnen Onderwijs, Sport en Cultuur kunnen onze inwoners zich ontwikkelen tot talent of zelfredzame inwoners. We zetten daarom in op toegankelijkheid voor iedere inwoner uit elke kern. Elke inwoner heeft de mogelijkheid hebben zicht te kunnen ontplooien in onze gemeenschap. We zijn trots op onze talenten. Daarnaast zien we dat de partners uit onderwijs, sport en cultuur kunnen bijdragen aan onze maatschappelijke doelen. We blijven daarom in 2020 samenwerken met deze partners. We spreken af welke doelen we samen kunnen vormgeven.

Als gemeente definiëren we onze strategische positie opnieuw. We zetten een stip aan de horizon waar we naartoe willen koersen. De gemeenschap staat immers niet stil en er zijn nieuwe behoeften en wensen over de rol van de lokale overheid. Wat willen wij voor gemeente zijn? Wat willen wij uitstralen? Waar zetten we extra op in? Welke rol pakken wij als gemeente bij bijvoorbeeld inwonerinitiatieven? Vragen die we in een brede dialoog met onze inwoners beantwoorden.

In de 2020 gaan wij aan de slag met onze strategische visie. De inwoners vragen een andere rol van ons als gemeente. Ze willen meepraten, nemen initiatief, hebben mogelijkheden  zaken zelf te organiseren en doen dit ook. De samenwerking en de ondersteuning die wij als gemeente bieden moet hierbij aansluiten. Dat geldt ook voor de wijze en de voorwaarden waarop we subsidies verstrekken.  We faciliteren en ondersteunen onze actieve inwoners. Daarbij gaan we in 2020 verder met een proces om deze aansluiting bij onze inwoners te optimaliseren.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

5.1 Kunst en cultuur
5.2 Sport
5.3 Afslag 10 & zwembad
5.4 Onderwijs
5.5 Accommodaties
5.6 Subsidies

5.1 Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

We zijn in gesprek met partners en inwoners uit het culturele veld om uitvoering te geven aan het cultuurbeleid. In 2020 gaat er extra aandacht naar  het uitvoeren van de bibliotheekvisie en het inrichten van 't Gasthoês (cultuur inhoudelijke samenwerking).

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Alle cultuuruitingen (muziek, toneel, dicht) komen jaarlijks aan bod in 't Gasthoês.  

Zo gaan we dat doen

5.2 Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Het programma Sport aan de Maas wordt uitgevoerd. We maken afspraken met partners. De GGD monitor geeft nu aan dat 20% van de jeugd in Horst aan de Maas sport. We streven een ambitie van 25% in 2022 na. Voor volwassen geldt een norm van een half uur van dag. Waar de GGD nu aangeeft dat het voor volwassenen in Horst aan de maas nu op 64,6% ligt gaan we in 2022 voor 70%.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • 25% van de jongeren tot 18 jaar beweegt minimaal 1 uur per dag (norm gezond bewegen) in 2022.
 • 70% van de volwassenen beweegt minimaal 1 uur per dag (norm gezond bewegen) in 2022

Zo gaan we dat doen

5.3 Afslag 10 & zwembad

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

Terug naar navigatie - We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

In februari 2018 besloten een nieuw zwembad te overwegen indien de zwemvoorziening een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie betreft en passend is binnen de visie Afslag10. De visie op Afslag10 is inmiddels gereed en door uw raad vastgesteld. Daarmee hebben we een afwegingskader voor de diverse ontwikkelingen in dit gebied. De nieuwbouw van het zwembad en  Sporthal de Berkel zijn hierin opgenomen.

Inmiddels is de nieuwbouw van het zwembad en de ernaast gelegen sporthal ook opgenomen in de investeringslijst 2019-2026. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar geschikte locaties in het gebied Afslag10 voor beide voorzieningen met daarbij een financiële doorrekening van mogelijke varianten. Naast een kwalitatief goede en duurzame zwemvoorziening is de ruimtelijke inpassing met een adequate ontsluiting een belangrijke afwegingsfactor voor de uiteindelijke keuze.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Het zwembad is in 2023 gerealiseerd binnen Afslag10 en biedt onderdak aan alle doelgroepen uit het huidige zwembad.
 • In 2021 vinden nationale en/of internationale sportevenementen plaats in Afslag 10.
 • Sporthal De Berkel is in 2023 verplaatst naar Afslag 10.
 • Er is busvervoer voor basisscholen waarvan de loopafstand naar de binnensportaccommodatie >1,5km bedraagt.

Zo gaan we dat doen

5.4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Terug naar navigatie - Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Basisvoorzieningen zijn voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken en waar inwoners zich kunnen ontwikkelen. Onderwijs is een belangrijke basisvoorziening, Onderwijs is in Horst aan de Maas in het algemeen goed in orde. Alle kinderen kunnen passend onderwijs volgen in onze gemeente of in de buurgemeenten. De basisscholen en VO-scholen zorgen samen voor doorgaande onderwijslijnen. Het onderwijs is primair gericht op het behalen van een startkwalificatie door alle jongeren.  Waar dat niet goed dreigt te gaan werken de gemeenten regionaal met de scholen samen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen of beperken.

Om de ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren is er overleg met onderwijs en kinderopvanginstellingen om vroegtijdig achterstanden bij kinderen te herkennen en aan te pakken. Bijvoorbeeld extra ondersteuning op taal, sociaal emotioneel of cognitieve ontwikkeling. De programma's van de school en ander aanbod worden daarom op elkaar afgestemd. 

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Voor alle kinderen is passend onderwijs bereikbaar.
 • Het percentage voortijdige schoolverlaters is lager dan 2%.

Zo gaan we dat doen

5.5 Accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

Terug naar navigatie - We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

Onze dorpen hebben de afgelopen jaren hun eigen blauwdruk opgesteld, gericht op verdere samenwerking tussen verenigingen en een kwaliteitsverbetering van het voorzieningenpakket in de dorpen. In elk dorp zien we positieve ontwikkelingen die hieraan bijdragen, waarbij het tempo per dorp verschilt. Daar waar nodig bieden we als gemeente ondersteuning. De subsidieregelingen “groot onderhoud” en “verduurzaming maatschappelijke accommodaties” dragen ook bij aan het gezamenlijke doel en worden steeds meer benut. Voor onze eigen accommodaties zijn we daarnaast via het Meerjarig Onderhoudsprogramma en het Meerjarig Investeringsprogramma volop aan de slag met verdere verduurzaming.

De zoektocht naar een gezamenlijke locatie voor het nieuwe sportpark SAAM (America - Meterik), die voldoet aan de eisen en bij alle partijen op draagvlak kan rekenen, is nog in volle gang.

Er is gestart met de voorbereidingen voor de grootschalige renovatie van het Gasthoes. Onlangs zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere een verdere verduurzaming. Daarnaast zijn we bezig met het organisatiemodel en exploitatieopzet van het nieuwe Gasthoes en maken we in samenspraak met betrokkenen een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte, passend binnen de financiële kaders.

In dorpsoverstijgende projecten zoals het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de visie op onze binnensportaccommodaties hebben we zelf de regie genomen. In samenspraak met onze partners en de raad is vorig jaar gestart met de uitwerking van beide trajecten. Ook hier gericht op een kwaliteitsverbetering en samenwerking/clustering.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • In 2035 is minimaal 50%  van de gemeentelijke gebouwen energieneutraal.
 • De toegankelijkheid van ieder gemeentelijk gebouw scoort in 2021 in de toegankelijkheidscan minimaal een 7.

Zo gaan we dat doen

5.6 Subsidies

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.

Het subsidiekader wordt herzien in 2021. Tot die tijd verstekken we de subsidie binnen de bestaande kaders.

Wanneer hebben we dit bereikt?

 • Alle verstrekte subsidies dragen bij aan de maatschappelijke doelen die we willen realiseren

Zo gaan we dat doen

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2018 gerealiseerd 2019 begroot na wijziging 2020 begroot 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot
Lasten -7.542 -8.961 -8.641 -9.137 -9.590 -10.201
Baten 1.569 1.328 1.261 1.269 1.269 1.242
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.973 -7.633 -7.380 -7.868 -8.321 -8.959
Onttrekkingen 2.857 256 172 171 170 169
Stortingen -3.251 -311 -193 -193 -193 -193
Mutaties reserves -394 -55 -21 -22 -23 -24