Diversen

Financiële samenvatting & Kerngegevens

Financiële samenvatting

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting
bedragen x € 1.000

2020
raming

2021
raming

2022
raming

2023
raming

Meerjarenbegroting 2019-2022

1.333

2.221

3.285

4.039

Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2019

-1.633

-2.500

-3.272

-3.621

Subtotaal meerjarenbegroting 2019 - 2022

-300

-279

13

418

Mutaties Kadernota 2020

-1.485

-1.055

-793

-710

Meerjarenbegroting 2020 - 2023  incl. Kadernota 2020

-1.784

-1.334

-780

-293

Raadsbesluiten > Kadernota 2020 < begroting

-343

-331

-351

-369

Actuele begroting 2020 - 2023 incl. Kadernota 2020

-2.127

-1.665

-1.131

-661

Autonome ontwikkelingen

-510

-1.413

-1.540

-1.516

Gemeentefonds

-157

32

-171

-227

Nieuw beleid

-20

-20

-20

-20

Rente, afschrijving en financiering

0

0

0

0

Rente, afschrijving en financiering

319

71

50

250

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-135

-139

-144

-107

Loon- en prijscompensatie

42

-5

-17

-5

Meerjarenbegroting 2020- 2023 excl. oplossingsrichtingen

-2.589

-3.140

-2.974

-2.288

Stelselwijziging sociaal domein

0

500

500

500

Taakstelling sociaal domein

300

500

600

500

Budgetten scherp doorlichten (incl.onderuitputting)

1.404

1.099

1.258

1.030

Verhoging inkomsten

951

1.194

1.307

1.303

Investeringen uit het investeringskader verschuiven

29

174

373

-294

Meerjarenbegroting 2020-2023 incl. oplossingsrichtingen

95

327

1.064

751

+/+ = voordeel

-/-  = nadeel

Voor rente, afschrijving en financiering, loon- en prijscompensatie, overige technische mutaties en diverse kleine mutaties volgt hieronder een korte toelichting op hoofdlijnen. Deze komen niet meer terug in de programma's.

Rente, afschrijving en financiering

Voor de begroting en meerjarenraming zijn de vaste activa meerjarig doorgerekend voor de rente en afschrijving. Daarnaast hebben we de financieringsbehoefte meerjarig doorgerekend. Dat hebben we gedaan op basis van:

  • de definitieve saldi vanuit de jaarrekening 2018
  • de notitie rente van de commissie BBV
  • de percentages zoals afgesproken bij de kadernota.

Dit leidt op totaalniveau tot een voordeel voor 2020 tot en met 2023.

Loon- en prijscompensatie

In de mei-circulaire 2019 is een bedrag van opgenomen voor loon- en prijscompensatie. Dit is gereserveerd voor de dekking van de nog door te voeren loon- en prijsstijgingen ten opzichte van de begroting 2019 voor een totaalbedrag van € 800.000. De doorgevoerde indexering in bovenstaande tabel betreft voornamelijk de indexering van loonkosten o.b.v. de mei-circulaire met 2,3% en de prijsindexering op basis van contractafspraken, afgezet tegen het gereserveerde bedrag van € 800.000.

Overige technische mutaties

Zoals de naam al zegt gaat het om technische wijzigingen. Deze zijn administratief van aard en hebben geen invloed op het saldo van onze begroting en meerjarenraming. Wel kunnen het wijzigingen zijn die op meerdere programma's betrekking hebben.

 Diverse kleine mutaties (< € 50.000)

Deze hebben betrekking op bestaand beleid, zijn kleiner dan € 50.000.

Hieronder volgt een specificatie van de onderdelen per daarin opgenomen onderwerp voorafgegaan door het programmanummer. De toelichting voor de onderdelen 'autonome ontwikkelingen', 'gemeentefonds',  'nieuw beleid',  'stelselwijziging sociaal domein', 'taakstelling sociaal domein', 'budgetten scherp doorlichten', 'verhoging inkomsten' en 'investeringen uit het investeringskader verschuiven' zijn opgenomen in het betreffende programma. Het kan voorkomen dat onderwerpen in meerdere programma's terugkomen, omdat de financiële vertaling meerdere programma's raakt.

 Autonome ontwikkelingen

2020
raming

2021
raming

2022
raming

2023
raming

4

Ontwikkelingen sociaal domein

-910

-1.071

-1.136

-1.090

4

Volledig ramen lasten en baten sociaal domein: correctie kadernota 2020

0

-982

-1.004

-922

8

Aanpassing dividend Enexis Holding NV

0

0

0

-104

8

Ontwikkelingen sociaal domein

400

400

400

400

8

Volledig ramen lasten en baten sociaal domein: correctie kadernota 2020

0

240

200

200

Totaal Autonome ontwikkelingen

-510

-1.413

-1.540

-1.516

 

Gemeentefonds

4

Integratie nieuwkomers - maatschappelijke begeleiding, effect door financiering via algemene uitkering uit het gemeentefonds

-85

-85

-85

-85

4

Voorbereiding nieuwe inburgeringsstelsel

-49

0

0

0

4

Wet verplichte ggz (Wvggz)

-49

-50

-50

-50

8

Al rekening gehouden met extra ontvangsten sociaal domein in de kadernota (tegenboeking)

-823

-544

-264

-264

8

Bruto effect meicirculaire 2019 - algemene uitkering

1.694

1.158

678

625

8

Inschatting indexering prijspeil 2019 naar 2020

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

8

Integratie nieuwkomers - maatschappelijke begeleiding, effect door financiering via algemene uitkering uit het gemeentefonds

47

47

47

47

8

Septembercirculaire 2019

350

750

750

750

8

Stelpost voor nieuwe taken in de meicirculaire 2019, voorlopig budgettair neutraal verwerken

-108

-62

-65

-68

8

Verlaging stelpost onderuitputting BCF meerjarenbegroting

-187

-187

-187

-187

8

Voorbereiding nieuwe inburgeringsstelsel

49

0

0

0

8

Vrijval van de stelpost VNG, KING en de Waarderingskamer

155

155

155

155

8

Wet verplichte ggz (Wvggz)

49

50

50

50

Totaal Gemeentefonds

-157

32

-171

-227

 

Nieuw beleid

1

Jaarlijkse bijdrage centrummanagement

-20

-20

-20

-20

Totaal Nieuw beleid

-20

-20

-20

-20

 

Stelselwijziging sociaal domein

8

Stelselwijziging binnen het sociaal domein

0

500

500

500

Totaal Stelselwijziging sociaal domein

0

500

500

500

 

Taakstelling sociaal domein

4

Taakstelling binnen het sociaal domein

300

500

600

500

Totaal Taakstelling sociaal domein

300

500

600

500

 

Budgetten scherp doorlichten (incl.onderuitputting)

1

Budget stimuleren economie en ruimte

21

11

5

5

2

Beheerplan spelen

25

25

25

25

2

RMO Trendsportal

-55

-55

-55

-55

2

Wegenbeheerplan 2020-2023

579

539

484

406

3

Aframen budget RUD

20

20

20

20

3

Bijdrage aan afvalvoorziening

-390

0

0

0

4

Armoedebeleid kinderen

20

20

20

20

4

Bijdrage van de gemeente Venlo (=centrumgemeente) voor maatschappelijke opvang en individuele begeleiding

35

0

0

0

4

Taakstelling op extra middelen voor inburgering met ingang van 2019

10

10

10

10

4

Trajectkosten

20

20

20

20

4

VVE/GOA inzetten binnen kaders

20

20

20

20

5

Bovenschoolse zorgvoorzieningen

30

0

0

0

5

Herijking subsidiebeleid met ingang van 2022

0

0

200

200

5

Programma sport aan de maas

-36

-36

-66

-66

7

Aframing abonnementen

30

30

30

30

7

Kwaliteitsimpuls handhaving met meer inkomsten

20

20

20

20

7

Optimalisatieslag Informatievoorziening

75

75

75

75

7

Reductie aantal wethouders vanaf 2022

0

0

50

100

7

Taakstelling organisatie en of GR

200

200

200

200

8

Extra middelen compensatieregeling voogdij/18+

280

200

200

0

8

Onderuitputting (1% van de begroting)

500

0

0

0

Totaal Budgetten scherp doorlichten (incl.onderuitputting)

1.404

1.099

1.258

1.030

 

Verhoging inkomsten

1

Toename in pachtopbrengsten

16

74

74

74

2

Verhogen kostendekkendheid leges

130

130

130

130

3

Doorberekening interne kosten aan de rioolbegroting

390

390

390

390

3

Doorrekening interne kosten aan afvalbegroting

290

290

290

290

8

Versnelde verhoging tarieven toeristenbelasting

125

310

423

419

Totaal Verhoging inkomsten

951

1.194

1.307

1.303

 

Investeringen uit het investeringskader verschuiven

2

Investering infrastructuur Afslag 10 Venrayseweg

0

0

-73

-72

5

Basisschool Tienray Swolgen, aanvullende investering van € 0,6 mln.

0

0

-30

-30

5

Frictiekosten Zwembad

0

-200

-200

-100

5

Verschuiven investeringen investeringskader

29

414

716

68

5

Zwembad investering ophogen naar 12 miljoen

0

0

0

-120

7

Huisvesting openbare werken

0

-40

-40

-40

Totaal Investeringen uit het investeringskader verschuiven

29

174

373

-294

Financiële begroting

Bijlagen

Beleidsindicatoren per programma

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren per programma

Onderstaande beleidsindicatoren zijn in de begroting opgenomen in het kader van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Alleen de verplichte indicatoren zijn opgenomen. Deze zijn afkomstig van waarstaatjegemeente.nl. Op die website zijn meer indicatoren te vinden. Ook kunnen cijfers van onze gemeente op waarstaatjegemeente.nl worden vergeleken met cijfers van andere gemeenten.


In onderstaande tabel zijn de meest recente, op waarstaatjegemeente.nl beschikbare cijfers opgenomen. Deze cijfers zijn regelmatig van één of meerdere jaren geleden. Dit komt omdat waarstaatjegemeente.nl afhankelijk is van derden die informatie aanleveren. Over 2019 zijn de meeste cijfers nog niet beschikbaar omdat het jaar nog niet voorbij is. Sommige onderzoeken worden niet meer uitgevoerd (jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter; harde kern-jongeren per 10.000 inwoners), waardoor er geen actuele cijfers voorhanden zijn. De indicatoren staan echter nog wel in de landelijke lijst met wettelijk verplichte indicatoren. Daarom worden ze nog altijd opgenomen.

Beleidsindicatoren

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 Economie en ruimte

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Functiemenging  

52,40%

51,60%

51,60%

51,30%

51,40%

N.n.b.

N.n.b.

 Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar 

114,00

116,70

117,90

116,50

119,70

N.n.b.

N.n.b.

 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 

7,60

10,10

8,30

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Omvang fijn huishoudelijk restafval, kg per inwoner  

22,00

22,00

21,00

22,00

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

 % Hernieuwbare energie  

8,40%

8,70%

8,90%

10,70%

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Sociaal-maatschappelijk, participatie en voorzieningen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 74 jaar 

598,10

584,60

588,00

574,40

578,70

N.n.b.

N.n.b.

 Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin 

3,01%

3,30%

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

 Werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 

69,80%

70,00%

72,90%

71,80%

71,50%

N.n.b.

N.n.b.

 Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 

 

15,7

15,9

16,0

14,9

N.n.b.

N.n.b.

 Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp 

 

8,20%

9,10%

9,60%

9,30%

N.n.b.

N.n.b.

 Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming 

 

1,00%

1,00%

1,10%

1,20%

N.n.b.

N.n.b.

 Jongeren van 12 tot 22 jaar met jeugdreclassering 

 

0,30%

0,40%

0,40%

0,35%

N.n.b.

N.n.b.

 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners 

 

50

47

47

50

N.n.b.

N.n.b.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Cultuur, sport en onderwijs

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 

2,56

8,43

4,02

5,99

1,79

N.n.b.

N.n.b.

 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 

12,49

11,18

12,99

8,67

12,96

N.n.b.

N.n.b.

 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 

0,90%

1,00%

1,00%

1,20%

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

 Niet-sporters 

 

 

64,60%

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter 

0,76%

0,63%

 Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 12-17 jaar 

66

75

59

33

34

N.n.b.

N.n.b.

 Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 

0,70

0,50

0,70

0,60

0,60

N.n.b.

N.n.b.

 Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners 

2,50

2,80

2,90

3,00

3,10

N.n.b.

N.n.b.

 Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 

2,80

3,10

2,70

2,20

3,20

N.n.b.

N.n.b.

 Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners 

4,50

5,00

3,90

3,40

3,20

N.n.b.

N.n.b.

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Bestuur, organisatie en samenwerking

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Demografische druk (1) 

70,50%

71,10%

71,40%

71,80%

72,50%

72,80%

N.n.b.

 Fte per 1.000 inwoners (formatie) 

6,25

6,41

6,46

6,43

7,16

7,19

7,48

 Fte per 1.000 inwoners (bezetting) 

6,24

6,37

6,45

6,43

6,75

6,74

7,18

 Apparaatskosten per inwoner 

 

 

 

545

613

681

689

 Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen) 

12%

9%

12%

10%

14%

8%

8%

 % Overhead van totale lasten 

 

 

 

11%

13%

14%

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Financiën

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Gemiddelde WOZ-waarde in duizend euro  

237,00

231,00

231,00

235,00

242,00

250,00

N.n.b.

 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro’s  

727,00

734,00

738,00

742,00

701,00

696,00

N.n.b.

 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro’s  

797,00

802,00

805,00

807,00

745,00

741,00

N.n.b.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Griffiebegroting

Terug naar navigatie - Griffiebegroting

De begroting van de griffie heeft een aparte status binnen de Programmabegroting en is daarom afzonderlijk bijgevoegd. Het voorstel tot het vaststellen van de griffiebegroting wordt namelijk door het Presidium gedaan in plaats van door het college van burgemeester en wethouders. Om die reden heeft de auditcommissie geadviseerd de begroting van de griffie ook als een aparte bijlage bij de Programmabegroting te voegen.

Doelstelling (begroting) griffie

We zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de gemeenteraad zijn taken optimaal kan uitoefenen in samenwerking met andere bestuursorganen, het maatschappelijk middenveld en de inwoners. De inwoners staan daarbij centraal.

Het verder ondersteunen van de gemeenteraad en zijn individuele leden afzonderlijk bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volks vertegenwoordigende en controlerende taken.

 In het Jaarplan van de griffie is hierover het volgende opgenomen:

 Missie griffie

 De griffie adviseert en ondersteunt de raad, de individuele raadsleden en de burgerraadsleden bij het invullen van hun kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak. Daarbij schept en bevordert de griffie de voorwaarden voor het duaal functioneren en het waarmaken van de ambities van de raad. Dit komt tot uiting in de volgende opdracht aan de griffie:

  1. De verbetering van de kwaliteit van de democratische besluitvorming van de gemeenteraad;
  2. De optimalisering van de verhouding tussen Raad, college en ambtelijke organisatie;
  3. De bevordering van de participatie van burgers binnen de besluitvorming van de gemeenteraad;
  4. De positionering van de gemeenteraad binnen en buiten de gemeente;

In 2020  worden door de griffie voor de raad de volgende acties c.q. maatregelen ondernomen:

  • Vertegenwoordigende en kaderstellende  rol

Veranderende rollen raad en maatschappij

De veranderende rol van de raad in een veranderende omgeving wordt verder uitgewerkt. Nadat de nieuwe raad in zijn eerste 2 jaar vooral aandacht heeft aan de kwaliteit van besluitvorming in de nieuwe vergaderstructuur en cultuur, zal in 2020  de grootste aandacht komen te liggen bij dit onderwerp.

We willen vanuit een open houding meer bijdragen aan de gemeenschap en de beweging die de gemeenschap aan het maken is. Dit doen we door burgerinitiatieven veel aandacht te geven en (indien goed) zo veel mogelijk te initiëren. De raad inspireert en wordt door de gemeenschap geïnspireerd. Hiervoor wordt in 2020 een communicatieplan aangeboden.

Dit is o.a. mogelijk omdat met ingang van 2020 gelden ter beschikking worden gesteld voor het opnieuw invullen van de functie van raadscommunicatieadviseur.

Extra aandacht hebben hierbij de jongeren, die middels  “Zinnige Zaken” onderwerpen voor de raadagenda kunnen agenderen. Tevens hebben zij een podium erbij gekregen door het jaarlijks debat in april tussen jongeren en raadsleden.

P&C cyclus

De raad wil een helder en overzichtelijk P&C cyclus, zowel voor de raadsleden als voor de burgers. In 2020 kan de aangepaste cyclus voor het eerst worden beproefd. Het streven blijft om dit proces, met name, de totstandkoming van de Kadernota voor de inwoners begrijpelijk en daardoor aantrekkelijke te maken.

Besluitvormingscyclus

Dit is ook van toepassing op het proces van de besluitvorming van de raad. Het moet helder zijn wanneer de raad een beeldvormende, oordeelsvormende of besluitvormende bijeenkomst heeft. Voor de raadsleden en inwoners is duidelijk wat hun rol is en wat daarbij van hen verwacht wordt, bijv. welke vorm van (burger)participatie aan de orde is. Een overzichtelijke en gespreide raadsagenda/ jaaragenda en concernplanning is daarbij van wezenlijk belang.

 Digitale raad (voorheen verslaglegging raad)

De digitale ondersteuning van de raad wordt verder geoptimaliseerd. Dit door o.a. de verdere uitbouw van de vergaderapplicatie en het raadsinformatiesysteem.

  •  Controlerende rol

Onafhankelijk onderzoek

De vacatures van de Rekenkamercommissie worden vooralsnog niet ingevuld. De raad wil dat de onafhankelijke onderzoeken in deze meer vanuit de gehele raad worden geïnitieerd. Op initiatief van raadsleden kan de raad (of het presidium) besluiten om een extern bureau te verzoeken een onafhankelijk onderzoek te doen. Daar dit een experiment is, zijn vooralsnog alleen in 2020 de presentiegelden van de commissieleden niet gereserveerd.

De raad blijft wel open staan voor een regionale onafhankelijke Rekenkamer(commissie).

Bedragen x € 1.000

2018
werkelijk

2019
raming
na
wijziging

2020
raming

2021
raming

2022
raming

2023
raming

Lasten

 

Raad

-497

-495

-559

-559

-559

-559

 

Presentiegeld niet-raadsleden

-13

-10

-10

-10

-10

-10

 

Fractievergoeding

-3

-3

-3

-3

-3

-3

 

Griffie

-216

-249

-249

-249

-249

-249

 

Digitale raad

-28

-25

-30

-30

-30

-30

 

Facilitering raad

-3

-5

-5

-5

-5

-5

 

Jongerengemeenteraad

-8

-5

-5

-5

-5

-5

 

Rekenkamercommissie

-40

-30

-19

-30

-30

-30

 

Communicatie raad

-47

-30

-30

-30

-30

-30

 

Accountantskosten

-42

-48

-48

-48

-48

-48

Totaal Lasten

-896

-900

-958

-969

-969

-969

Saldo van baten en lasten

-896

-900

-958

-969

-969

-969

Raadsvoorstel & raadsbesluit