Uitgaven

3,03%
€ 3.530
x € 1.000
3,03% Complete

Inkomsten

1,73%
€ 2.028
x € 1.000
1,73% Complete

Saldo

128,93%
€ -1.502
x € 1.000

1. Economie en ruimte

Uitgaven

3,03%
€ 3.530
x € 1.000
3,03% Complete

Inkomsten

1,73%
€ 2.028
x € 1.000
1,73% Complete

Saldo

128,93%
€ -1.502
x € 1.000

1. Economie en Ruimte

Terug naar navigatie - 1. Economie en Ruimte

ALGEMEEN

Vrijetijdseconomie
Vrijetijdseconomie is één van onze belangrijke pijlers. De belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie willen we behouden en versterken. Het is daarom belangrijk de bedrijven die hoogwaardig ondernemen, vele bezoekers naar ons toetrekken en onze producten promoten, de nodige support te geven.
Eén van de uitdagingen is de ontwikkeling van het lokale gastheerschap door het Toeristisch platform Horst aan de Maas. Daarnaast is het zaak uitvoering te geven aan de afspraken die gemaakt zijn in het Provinciaal omgevingsplan Limburg (POL) en het regionale actieprogramma 2018-2025. Kwalitatief goede plannen moeten de ruimte krijgen. Bij bedrijven zonder toeristisch profiel of onvoldoende kwaliteit zetten we in op sanering. In de gebiedsontwikkelingen rond Maasgaard en de Maasbeveiliging hebben we aandacht voor het optimaal benutten van de kansen die ons toeristisch aanbod versterken en ons landschap aantrekkelijk houden.

Ruimte
We wonen, werken en recreëren in een prachtig landschap. De uitdaging is de balans tussen de rode, blauwe en groene ontwikkelingen te bewaren. Rood staat hierbij voor bouwen, blauw voor water en groen voor het landschap. Innovatief ondernemerschap en een kaderstellende overheid dragen bij aan een gezonde, duurzame toekomst. We vernieuwen de Structuurvisie, inclusief een herijkt kwaliteitsmenu met oog voor duurzaamheid. In 2019 is een eerste stap gezet , door de bijdrage voor kleinere-, levensloopbestendige en huurwoningen naar beneden bij te stellen en daarmee deze initiatieven de juiste stimulans mee te geven.  We actualiseren bestemmingsplannen, met de mogelijkheid om één of twee keer per jaar via een veegplan onderwerpen die zich daarvoor lenen snel te regelen. In 2019 is het eerste Veegplan vastgesteld. Dit alles in lijn van de Omgevingswet. De implementatie daarvan is geen doel op zich is maar een kans om onze dienstverlening en klantprocessen te optimaliseren en te transformeren.

Intensieve veehouderij (IV)
We zijn trots op onze agrarische ondernemers en de stappen die zij hebben gezet. We zien daarbij wel volop uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Het is belangrijk te komen tot een visie op IV die in dialoog met alle betrokkenen tot stand is gekomen. Om de druk op het milieu en de leefomgeving te verlagen, hebben we duidelijke doelen en kaders nodig. Bijvoorbeeld over het bereiken van de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord en de stappen die daarvoor nodig zijn. Daar is in 2019 de stikstofdiscussie bijgekomen. Dit levert enerzijds vertraging en onduidelijkheid op, maar biedt ons anderzijds kansen, ook gelet op de stoppers en de bedrijven die zich aanmelden voor de warme sanering. De Visie IV kunnen we hier niet los van zien. Ondernemers en projecten die zich richten op innovatie en duurzaamheid faciliteren en ondersteunen we. Bij knelsituaties zetten we actief in op verplaatsing en / of sanering.

Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
Ook agribusiness is één van onze belangrijke pijlers. We willen de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt en glastuinbouw moet behouden en versterken. Veredelaars, onderzoek- en kennisinstellingen moeten worden behouden in onze regio. Samen met de sector geven we vorm aan ketensamenwerking. We geven ruimte aan innovatie en werken mee aan de ontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven op een duurzame locatie. Belangrijk is daarnaast het vaststellen van de visie op de TOV’s en glastuinbouw.

Economische zaken, verpachtingen enz.
We geven onze lokale economie ruimte om zich te ontwikkelen. We willen als gemeente (regio) interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt. Samenwerking met het lokale bedrijfsleven en onderwijs is daarvoor essentieel. De samenwerking binnen en verdere ontwikkeling van Greenport Venlo en de Brightlands Campussen is daarbij heel belangrijk. Daarnaast zetten we in op de regionale en Europese netwerken. Ook zetten we ons in voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor innovatie bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek in Greenport Venlo. Ten slotte moet verder onderzoek gedaan worden naar de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

1.1 Vrijetijdseconomie
1.2 Ruimte
1.3 Intensieve veehouderij
1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

1.1 Vrijetijdseconomie

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Het aantal toeristische overnachtingen stijgt t.o.v. 2017 met 2% per jaar. Ja
Het aantal dagbezoeken stijgt t.o.v. 2017 met 2% per jaar. Nee
De bestedingen in de toeristische sector in HADM zijn in 2022 met 12% gestegen t.o.v. 2017. Nee

 

De raad heeft in maart 2019 ingestemd met extra budget. Er is een nieuwe beleidsmedewerker aangetrokken die een actieve rol heeft in het onderhouden van contacten met onze toeristische ondernemers en die het lokale Uitvoeringsprogramma en regionale actieprogramma verder zal uitwerken. We faciliteren de ontwikkeling van het Lokaal Gastheerschap. In de regio  concretiseren we de regionale visie en de opvolging van Leisure Port. We denken na over een juiste inzet van destinatiemarketing en hoe we onze ondernemers hierin mee kunnen nemen. De raad wordt de komende periode actief bijgepraat over de ontwikkelingen en plannen, waaronder de inzet van de toeristenbelasting.

G

Zo hebben we dat gedaan!

1.2 Ruimte

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
In 2020 hebben we heldere servicenormen en worden klantvragen binnen deze servicenormen afgehandeld. Nee
De Omgevingswet is in 2021 geïmplementeerd. Technisch en juridisch zijn we dan op orde, de focus ligt op houding en gedrag van de organisatie. Nee
We werken vanaf 2019 met jaarlijkse 'veegplannen'. Ja
Onze bestemmingsplannen zijn actueel. Nee
We werken vanaf van 2021 met een interactieve waardenkaart voor cultureel erfgoed. Nee
Er is een actieve commissie op het gebied van monumentenzorg (de “commissie ruimtelijke kwaliteit”) met deskundigen uit verschillende vakdisciplines. Minimaal 3 leden zijn deskundig op het gebied van de monumentenzorg. Ja
In 100% van zaken ten aanzien van wijzigingen, verplaatsing en sloop van Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten brengt de “commissie ruimtelijke kwaliteit” onafhankelijk advies uit aan het college van B&W. Ja

Op dit moment ligt de focus op het behalen van de huidige servicenormen. Aan de hand van de Omgevingswet, het dienstverleningsconcept en het LEAN werken herijken we de servicenormen.

Er ligt een Plan van Aanpak voor de invoering van de Omgevingswet. De focus daarbij ligt op een andere manier van werken. In 2021 voldoen we daarnaast aan de wettelijke vereisten.

De wettelijke actualisatieplicht voor bestemmingsplannen is inmiddels vervallen, mits de plannen digitaal raadpleegbaar zijn. Daar waar nodig maken we daarin een inhaalslag.

In 2019 is het eerste veegplan  vastgesteld. In het veegplan zijn eenvoudige bestemmingsplanwijzingen meegenomen (gericht op aanpassingen van het bestemmingsplan buitengebied).

Voor de Erfgoedkaart Limburg is een overeenkomst tussen de provincie Limburg en de gemeente opgesteld. Daarnaast hebben we in 2019 een pilot uitgevoerd met een app in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas. De ervaringen worden meegenomen bij het opstellen van de interactieve waardenkaart (waarbij erfgoed digitaal ontsloten wordt). De pilot is in zoverre geslaagd dat de erfgoedkaart verder wordt ontwikkeld voor onze eigen omgeving.

O

Zo hebben we dat gedaan!

1.3 Intensieve veehouderij

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

Terug naar navigatie - We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
We hebben uiterlijk in 2020 een Visie Veehouderij die in dialoog met alle betrokkenen tot stand is gekomen. nee
We geven uitvoering aan de Visie Veehouderij nee
In deze collegeperiode zijn de mogelijkheden om de klimaatdoelen op het gebied van IV te behalen bekend en hebben we een planning gemaakt. nee
Uiterlijk in 2021 hebben we een dashboard beschikbaar met de effecten van milieubeleid. Daarin zijn ook de saneringslocaties en de stimuleringsmaatregelen meegenomen. nee

 

Het proces rondom de Visie Veehouderij loopt. In dit traject worden ook de klimaatdoelen meegenomen, in afstemming met ons duurzaamheidsbeleid. De procesnotitie is vastgesteld en de eerste themabijeenkomst met de raad is geweest. Daarop volgen bijeenkomsten met de overige stakeholders (belangenverenigingen namens de agrarische sector, natuur- en landschapsorganisaties). De vaststelling van de Visie Veehouderij staat gepland voor medio 2020.

De voorbereidingen om te komen tot een dashboard lopen.

O

Zo hebben we dat gedaan!

1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
In 2019 is het TOV-beleid (teeltondersteunende voorzieningen) vastgesteld. Ja
In deze collegeperiode is er uitgeefbare ruimte gecreëerd voor glastuinbouw. Nee
In deze collegeperiode is meegewerkt aan de doorontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven. Ja

 

Het TOV-beleid dat in samenspraak met stakeholders (waaronder de LLTB en het Limburgs Landschap) tot stand is gekomen, is door de gemeenteraad vastgesteld en wordt uitgevoerd. Wij monitoren deze uitvoering .

In het najaar van 2019 zijn we gestart met het project ‘revitalisering glastuinbouwgebieden’. Daarbij kijken we samen met de stakeholders naar de juiste, duurzame, locaties binnen de gemeente. Voor dit traject is een extern projectleider aangetrokken.

Met de lopende trajecten bieden we ruimte aan duurzame ontwikkelingen. Daarnaast blijven we in gesprek met onze ondernemers en dragen we bij aan de doorontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven. Dat doen we via onze accountmanagers en de (regionale) overlegstructuren waaraan we actief deelnemen.

G

Zo hebben we dat gedaan!

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Terug naar navigatie - We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Het actieprogramma vanuit O2 en onderwijs is uitgevoerd in 2022. Nee
De verbinder tussen overheid en ondernemers is in 2019 aangesteld. Ja
Vanaf 2019 leveren we jaarlijks een onderzoek op over de arbeidsmarkt in onze gemeente. Nee
Uiterlijk in 2020 is er een visie bedrijventerreinen vastgesteld. Nee

 

Er zijn met O2 afspraken gemaakt over het actieprogramma en de gezamenlijke thema's zijn benoemd. Dit wordt nu verder uitgewerkt. De verbinder tussen overheid en ondernemers is in overleg met O2 aangesteld en is voor iedereen.

Er loopt op dit moment een onderzoek naar de mogelijkheden om de lokale arbeidsmarkt goed in beeld te brengen. Het opstellen van de visie op de bedrijventerreinen loopt op schema; een eerste aanzet is besproken met de gemeenteraad.

Daarnaast stimuleren en faciliteren we ons bedrijfsleven op verschillende manieren o.a. door bijdragen vanuit het economisch fonds.

O

Zo hebben we dat gedaan!

We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.

Terug naar navigatie - We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.
G

Zo hebben we dat gedaan!

Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Terug naar navigatie - Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Toekomstige toepassingsmogelijkheden voor eigen gronden worden onderzocht en open gehouden. ja
We dragen bij aan de grondbehoefte van de landbouwsector. ja
We ontvangen reële pachtvergoedingen. ja

Het pachtproces verloopt naar wens. We zoeken naar mogelijkheden om dit proces te vergemakkelijken door verdere digitalisering. Voorwaarde is dat dit toegevoegde waarde heeft voor de klant. Bij verkoop van niet-strategische pachtgronden laten we de grond onafhankelijk taxeren en vragen op basis daarvan marktconforme prijzen.

G

Zo hebben we dat gedaan!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren per programma 2017 2018 2019
Functiemenging  
51,30%
51,40% N.n.b
 Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar 
116,50 119,70 N.n.b
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen  N.n.b N.n.b N.n.b

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 raming 2019 raming na wijziging 2019 werkelijk
Lasten -3.825 -2.970 -2.320
Baten 2.556 1.639 1.019
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.269 -1.331 -1.301
Onttrekkingen 127 276 1.009
Stortingen -184 -1.023 -1.210
Mutaties reserves -57 -747 -201

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2019 begroting na wijziging versus 2019 realisatie

 

Begroting
na wijziging 2019

Realisatie
2019

Verschil

 

Onderverdeling taakvelden:

 

 

 

3.1

Economische ontwikkeling

-425

-409

16

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-264

-264

0

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

205

280

75

3.4

Economische promotie

-866

-486

380

8.1

Ruimtelijke ordening

-729

-623

106

 

Resultaat

-2.079

-1.502

577

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op taakveldniveau worden toegelicht.

3.3 Bedrijfsloket en - regelingen € 75.000 voordeel

Strategische aan- en verkopen grond € 51.000 nadeel
Voor het doen van een aantal strategische aan- en verkopen zijn meer onderzoeksbureaus ingeschakeld daarnaast zijn in een aantal gevallen de notariskosten hoger uitgevallen.

 Ketensamenwerking € 49.000 voordeel
In 2019 is de investeringsagenda Noord-Limburg vastgesteld. In het komende jaar zal met de uitvoering worden gestart. Ketensamenwerking is een belangrijk onderdeel bij het thema Ondernemen en Innoveren. Het resterende bedrag van € 49.000 zal via een verzoek tot budgetoverheveling aan de Raad worden voorgelegd. 

Bijdrage regio Venlo € 42.000 voordeel 
Het voordeel betreft de lagere uitbetaling aan bijdragen innovatie binnen het budget van de bijdrage Regio Venlo. Deze uitbetalingen zullen in 2020 plaatsvinden na beëindiging van het project. Het geraamde bedrag hiervoor in 2019 zal via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad worden voorgelegd.        

Pacht landbouwgronden, opstalrechten en recognities € 29.000 voordeel
Het voordeel betreft meer pachtopbrengsten en nieuwe verhuringen of opstalrechten die zijn uitgegeven.

Baten Standplaats buiten weekmarkt € 15.000 nadeel
Eind januari 2019 is het beleid met betrekking tot de standplaatsen buiten de weekmarkt aangepast van privaatrechtelijk naar publiekrechtelijk. In deze periode zijn alle standplaatshouders aangeschreven en van informatie voorzien. Juist ook in deze periode gaan de rekeningen voor de stroom 2018 de deur uit. De facturering van stroomkosten over 2018 en de standplaatsvergoeding over 2019 heeft vertraagd plaatsgevonden. Voor 2019 heeft dit een nadelig effect van € 15.000.

Resterend € 21.000 voordeel
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.

 

3.4 Economische promotie € 380.000 voordeel

Bevordering toerisme € 343.000 voordeel
Door het door de Raad vastgestelde coalitieakkoord en collegeprogramma is een bedrag van bijna € 300.000 ter beschikking gekomen voor het stimuleren van de economie. Concrete invulling van de maatregelen moet nog plaatsvinden. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal dit aan de raad worden voorgelegd.  

Coalitieakkoord en collegeprogramma stelpost stimuleren economie en ruimte € 25.000 voordeel
Door het door de raad vastgestelde coalitieakkoord en collegeprogramma is een budget van € 25.000 ter beschikking gekomen voor de inhuur van een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau. Concrete invulling moet nog plaatsvinden. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal bedrag aan de raad worden voorgelegd

Resterend € 12.000 voordeel
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.

 

8.1 Ruimtelijke ordening € 106.000 voordeel

Bestemmings- en structuurplannen € 89.000 voordeel
Door het door de raad vastgestelde coalitieakkoord en collegeprogramma is een bedrag van € 75.000 ter beschikking gekomen voor het veegplan waarin onder andere bedrijfswoningen kunnen worden omgezet in burgerwoningen. Hiervoor moeten heldere spelregels worden geformuleerd. Concrete invulling van de maatregelen moet nog plaatsvinden in 2020. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal dit bedrag van € 75.000 aan de raad worden voorgelegd. Het restant voordeel binnen bestemmings- en structuurplannen betreffen voornamelijk lagere externe advieskosten.

Resterend € 17.000 voordeel
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.