Uitgaven

7,03%
€ 8.177
x € 1.000
7,03% Complete

Inkomsten

7,5%
€ 8.811
x € 1.000
7,5% Complete

Saldo

54,42%
€ 634
x € 1.000

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Uitgaven

7,03%
€ 8.177
x € 1.000
7,03% Complete

Inkomsten

7,5%
€ 8.811
x € 1.000
7,5% Complete

Saldo

54,42%
€ 634
x € 1.000

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Terug naar navigatie - 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

ALGEMEEN

We moeten toe naar andere vormen van energie: van fossiele energie naar duurzame energie. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 moet beperkt worden. We staan voor de opgave om de bebouwde omgeving los te koppelen van aardgas en op een andere manier te voorzien in de warmtevraag. Als gevolg van de klimaatverandering gaan we aan de slag om Horst aan de Maas klimaatbestendig en water-robuust in te richten. Tegelijkertijd willen we wateroverlast, schade, hittestress en droogte zoveel mogelijk beperken. We kennen een innovatief afval inzamelingssysteem waarbij we intensief hebben ingezet op service, kosten en duurzaamheid. De inwoners van Horst aan de Maas zijn de afvalscheidingskampioenen van Nederland. Die koppositie willen we behouden.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

3.1 Afvalverwijdering
3.2 Riolering, waterkering, afwatering
3.3 Milieu en duurzaamheid

3.1 Afvalverwijdering

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

Terug naar navigatie - We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Het percentage restafval blijft minimaal zo laag als in 2017. ja
Er is minder zwerfafval dan in 2017. ja

 

Horst aan de Maas heeft een innovatief afvalbeleid met een hoog serviceniveau. De financiën staan in heel Nederland onder druk door
- wijzigingen in de landelijke regelgeving voor verbrandingstarieven,
- stijging van de prijzen voor afvalinzameling en
- daling van de vergoedingen voor bepaalde afvalstromen.

Ook is een aantal aanbestedingen duurder uitgevallen door de aantrekkende economie. We hebben daardoor in 2018 en 2019 ingeteerd op de reserve afval. Dit alles heeft geleid tot een voorstel bij de begroting 2020 om de afvalstoffenheffing te verhogen en de voorziening opnieuw te vullen.

Medio 2019 zijn we begonnen met het zwerfafvalprogramma uit de Nedvang-gelden. Meetgegevens tonen niet aan dat er op dit moment meer zwerfafval is dan in 2017.

O

Zo hebben we dat gedaan!

3.2 Riolering, waterkering, afwatering

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

Terug naar navigatie - De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Met uitzondering van de buitendijkse panden is het overstromingsrisico voor de hele gemeente maximaal 1:250. ja
Er vinden geen activiteiten plaats die de kwaliteit van de waterkering aantasten. ja

 

De werkzaamheden van Waterschap Limburg aan de dijken in Grubbenvorst en Lottum zijn afgerond. Daarmee voldoen deze dijken aan het wettelijk vereiste beschermingsniveau. Ook de bijkomende werkzaamheden zoals de aanplant van bomen en groen zijn uitgevoerd. De maatwerkoplossing voor het cluster buitendijkse woningen aan de Veerweg in Broekhuizen is afgerond. De coupures (dit zijn tijdelijke waterkeringen) zijn getest en de hiervoor benodigde materialen (bijvoorbeeld schotten) zijn aan de gemeente HadM overgedragen. De gemeente verzorgt de opslag en het transport voor de coupures van de woningen aan de Veerweg. Ook de werkzaamheden in het gebied Oude Maasarm verlopen volgens planning. In september heeft de gemeente samen met het Waterschap de jaarlijkse test van de hoogwatervoorzieningen uitgevoerd. Hierbij zijn geen gebreken geconstateerd.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas

Terug naar navigatie - We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Er is nauwelijks sprake van schade door wateroverlast. nee
Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud. ja

 

De maatregelen om de wateroverlast in de wijk Stuksbeemden tegen te gaan zijn genomen. De resultaten van de ‘klimaatstresstest light’, die in het samenwerkingsverband Waterpanel Noord is uitgevoerd, zijn bekend. Ook de resultaten van de berekening van het basisrioleringsplan zijn bekend. Dit alles heeft geleid tot een voorstel voor de herziening van het kostendekkingsplan Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan  2017–2021. Met daarin de aanpassing van de rioolheffing om de knelpunten op te lossen en Horst aan de Maas klaar te maken voor het klimaat van de toekomst. We blijven actief het hemelwater afkoppelen van particulier eigendom stimuleren. Dat doen we in nauwe samenwerking met het Waterschap. Ook in de openbare ruimte koppelen we verhard oppervlak af van het riool.

O

Zo hebben we dat gedaan!

3.3 Milieu en duurzaamheid

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Terug naar navigatie - We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
In Horst aan de Maas is in 2030 49% minder uitstoot van CO2 (-equivalenten) ten opzichte van 1990. nee
In Horst aan de Maas is sprake van 100% gebruik van duurzame energie in 2050. nee
De investeringen voor het afkoppelen van woningen van het aardgas zijn betaalbaar voor alle inwoners. nee
In 2025 werkt de gemeentelijke organisatie energieneutraal. nee
In 2050 is Horst aan de Maas klimaat robuust ingericht. nee

 

Momenteel wordt in regionaal verband gewerkt aan het opstarten van de Regionale Energie Strategie (RES). De RES moet antwoord geven op de vraag hoe de regio Noord-Limburg - en dus ook Horst aan de Maas - gaat voldoen aan de verplichtingen van het klimaatakkoord. Los daarvan ondersteunen we initiatieven als energieKronenberg en de energiecoöperatie Reindonk. Het zonnebeleid is vastgesteld. Als uitvloeisel daarvan hebben we bedrijven een scan aangeboden om de haalbaarheid van het plaatsen van zonnepanelen te onderzoeken. Het college heeft het plan van aanpak om de eigen organisatie in 2025 energie neutraal te laten zijn vastgesteld. We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de uitvoering van dit plan. In 2019 is gewerkt aan het overkoepelend duurzaamheidsprogramma dat begin 2020 door de raad is vastgesteld.

We zijn bij diverse evenementen (zoals het Oud Limburgs Schuttersfeest) aangehaakt om bekendheid te geven aan het winnen van de European Green Leaf award.

O

Zo hebben we dat gedaan!

We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.

Terug naar navigatie - We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
De samenwerking met gemeente Venlo is per 2019 gerealiseerd. nee

 

De dienstverleningsovereenkomst is in een vergevorderd stadium en zal begin 2020 afgerond worden.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Begin 2019 hebben we duidelijkheid over onze servicenormen en is onze monitoring op orde. Ja
In 2019 voldoen we voor 80% aan de servicenormen. Nee
In 2020 voldoen we voor 95% aan de servicenormen. Nee

 

Het dashboard Veiligheid Toezicht en Handhaving is gereed en de werkvoorraad is in beeld. Er is voorzien in een personele flexibele schil om pieken op te vangen en er zijn aanvullende werkafspraken gemaakt. Ook zijn we bezig met de invoering van LEAN-werken.

Door de stikstofproblematiek in de tweede helft van 2019 stagneerde een aantal vergunningprocedures milieu. Hierdoor is een vertekend beeld ontstaan van de aantallen aanvragen om milieuvergunningen en het (niet) behalen van de servicenormen. Er werden minder aanvragen ingediend. De aanvragen die wel werden ingediend zijn vaker aangehouden vanwege onzekerheid naar aanleiding van de stikstofproblematiek.

O

Zo hebben we dat gedaan!

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 raming 2019 raming na wijziging 2019 werkelijk
Lasten -7.486 -8.940 -8.173
Baten 8.076 9.206 8.595
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 590 266 422
Onttrekkingen 66 293 216
Stortingen -4 -4 -4
Mutaties reserves 62 289 212

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2019 begroting na wijziging versus 2019 realisatie

 

Begroting
na wijziging 2019

Realisatie
2019

Verschil

 

Onderverdeling taakvelden:

 

 

 

7.2

Riolering

632

661

29

7.3

Afval

702

671

-31

7.4

Milieubeheer

-734

-655

79

7.5

Begraafplaatsen

-45

-43

2

 

Resultaat

555

634

79

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op taakveldniveau worden toegelicht.

 

7.4 Milieubeheer € 79.000 voordeel

Gevelisolatie / Sanering verkeerslawaai € 129.000 voordeel.
Er is in totaliteit een bedrag ontvangen voor gevelisolatie van € 129.300. Het beleid hiervoor zal in 2020 gestalte krijgen. Het bedrag wordt via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad voorgelegd.

Vergunningverlening wet milieubeheer € 61.000 nadeel
Vanwege de hoge werkdruk en onderbezetting binnen Milieu wordt het werk gedeeltelijk uitbesteed aan een extern bureau.

Resterend € 11.000  voordeel 
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.