Uitgaven

7,37%
€ 8.577
x € 1.000
7,37% Complete

Inkomsten

1,63%
€ 1.917
x € 1.000
1,63% Complete

Saldo

571,67%
€ -6.660
x € 1.000

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

Uitgaven

7,37%
€ 8.577
x € 1.000
7,37% Complete

Inkomsten

1,63%
€ 1.917
x € 1.000
1,63% Complete

Saldo

571,67%
€ -6.660
x € 1.000

5. Cultuur, Sport en Onderwijs

Terug naar navigatie - 5. Cultuur, Sport en Onderwijs

ALGEMEEN

We willen een sport en cultuuraanbod dat past bij inwoners van Horst aan de Maas. Op cultureel vlak is 2019 een dynamisch en succesvol jaar geweest, met grote en langlopende evenementen zoals 800 Jaar Horst aan de Maas en het OLS in Sevenum. De eindresultaten mochten er wezen, maar wellicht mogen we nog trotser zijn op de manier hoe deze evenementen tot stand zijn gekomen. Er is gebruik gemaakt van de organisatiekracht, het enthousiasme en vitaliteit van onze verenigingen en vrijwilligers. We beschouwen deze inzet echter niet als vanzelfsprekend. Het vraagt om blijvende aandacht en het investeren in de Horster samenleving. Niet alleen met financiële middelen, maar ook in het faciliteren door vertrouwen te geven, mee te denken, mogelijk te maken en speelruimte te geven. Dit nemen we dan ook mee in het proces van herijking toetsingskader subsidies, dat we samen met onze inwoners, vrijwilligersinstellingen, professionele instellingen in 2020 gaan oppakken.

In de tweede helft van 2019 is het nieuwe kunst en cultuurbeleid verder uitgewerkt, om zo een bijdrage te leveren aan een vitale gemeenschap. Een gemeenschap waar iedereen mag meedoen en gebruik kan maken van een toegankelijk en laagdrempelig cultuuraanbod. Hier zijn we trots op en dat laten we zien. Door de introductie van de cultuurconsulent is ook een andere vorm van ondersteuning geboden. We hebben daarmee extra ingezet op samenwerking en het stimuleren van structurele verbindingen tussen verenigingen en (inwoners)initiatieven.

Medio 2019 is de bibliotheekvisie vastgesteld waarmee de kaders en uitgangspunten zijn geformuleerd voor de invulling van het bibliotheekwerk in het culturele en educatieve netwerk van Horst aan de Maas. Vanuit deze kaders heeft de bibliotheek toegewerkt naar een plan om van een klassieke bibliotheek te transformeren naar een toekomstgerichte en bestendige bibliotheekfunctie in het nieuwe Gasthoês.

Om het media aanbod in Horst aan de Maas te verbeteren en te professionaliseren is Stichting Omroep Reindonk de samenwerking aangegaan met Omroep Venlo. In september 2019 zijn de uitzendingen begonnen van de nieuwe Omroep Horst aan de Maas. Ook Omroep Horst aan de Maas zal een toevoeging gaan zijn als toekomstig gebruiker van ’t Gasthoes. Onder meer door de samenwerking te versterken met de overige verenigingen en gebruikers van ’t Gasthoes.

We hebben aangegeven dat we kunst en cultuur en sport inzetten als middel. In 2019 zagen we dat vanuit Sport aan de Maas. In samenwerking met verschillende partners uit onder meer het onderwijs, de zorgsector en de sportverenigingen, weer een bijdrage geleverd aan een actieve en gezonde leefstijl van onze inwoners en verenigingsleven. Door onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen te stimuleren en te ondersteunen, heeft bijgedragen aan de vitaliteit van het verenigingsleven in Horst aan de Maas. Op scholen zijn leerkrachten gecoacht in het verzorgen van kwalitatief goed bewegingsonderwijs, maar ook in het combineren van reguliere lessen met bewegingsactiviteiten, het zgn. bewegend leren. In de zorgsector zijn medewerkers ondersteund in de manier waarop ze het ‘bewegen’ onderdeel kunnen maken van de reguliere zorg aan hun cliënten.

In 2019 hebben we afspraken gemaakt met met kinderopvanginstellingen en het onderwijs over Voor en Vroegtijdige Educatie (VVE), om ontwikkelachterstanden (zoals taal) of risico's bij kinderen snel te signaleren en aan te pakken. We hebben samen geïnvesteerd in een goede basis voor onze jeugd. Op die manier zorgen we er voor dat onze jongste inwoners gelijke kansen hebben op een goede start in de samenleving.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

5.1 Kunst en cultuur
5.2 Sport
5.3 Afslag 10 & zwembad
5.4 Onderwijs
5.5 Accommodaties
5.6 Subsidies

5.1 Kunst en cultuur

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Het culturele aanbod is in beeld ja

 

Wij zijn ook in 2019 veel in gesprek geweest met (inwoners in) het culturele veld. De cultuurconsulent heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. De input hebben we o.a. gebruikt voor het nieuwe kunst- en cultuurbeleid. Daarnaast ging in 2019 veel aandacht naar Horst aan de Maas 800, het Oud Limburgs Schuttersfeest, de transitie bibliotheekwerk en het proces voor de inrichting en samenwerking van 't Gasthoês. Voor Omroep Horst aan de Maas was 2019 een overgangsjaar waarin zij zich met de gemeente hebben voorbereid op een samenwerking met omroep Venlo.

G

Zo hebben we dat gedaan!

5.2 Sport

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
25% van de jongeren tot 18 jaar beweegt minimaal 1 uur per dag (norm gezond bewegen) in 2022 nee
70 % van de volwassenen beweegt minimaal 1 uur per dag (norm gezond bewegen) in 2022 nee

 

Voor de evaluatie van het programma Sport aan de Maas (die nog uitgevoerd moet worden) gebruiken we de resultaten uit de gezondheidsmonitor van de GGD voor jongeren, volwassenen en ouderen uit 2016. Die beschouwen we als nulmeting en staan in de opsomming hieronder tussen haakjes. We streven ernaar dat in 2022 meer inwoners van Horst aan de Maas voldoen aan de beweegnorm:
- 25% (20%) van de jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar,
- 65% (60%) van de volwassenen van 19-64 jaar en
- 76% (75%) van de ouderen vanaf 65 jaar.

Voor volwassen en ouderen geldt een norm van 2,5 uur per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen, aangevuld met 2 keer per week spierversterkende oefeningen. Voor jongeren geldt 1 uur per dag matig intensief per week bewegen en 3 keer per week spierversterkende activiteiten.

G

Zo hebben we dat gedaan!

5.3 Afslag 10 & zwembad

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

Terug naar navigatie - We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
In het nieuwe zwembad is plaats voor alle zwemmers: verenigingen, doelgroepen en recreatieve zwemmers (baantjeszwemmers, gezinnen, etc.). Nee
Sporthal De Berkel is in 2023 verplaatst naar Afslag 10. Nee
Voor gebruikers van de sporthal, zoals het onderwijs, is waar nodig een passende oplossing gerealiseerd. Nee
Het zwembad is in 2023 gerealiseerd en biedt een kwantitatieve en kwalitatieve meerwaarde ten opzichte van het huidige bad. Nee

De voorbereiding van de besluitvorming over het zwembad vindt komende tijd plaats. De nieuwbouw van het zwembad en de ernaast gelegen sporthal zijn opgenomen in de investeringslijst 2019-2026.

Met de partners van Afslag10 wordt gewerkt aan werkervaringsplekken om de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen te verminderen. Via de Leertuin doen nieuwe aanvragers van een uitkering werkervaring op. Ook door samenwerking met Joutou, locatie Aardbeienland, doen deelnemers werkervaring op. Hierdoor kunnen deze mensen zich verder ontwikkelen richting werk.

G

Zo hebben we dat gedaan!

5.4 Onderwijs

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Terug naar navigatie - Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
In januari 2020 is het Voor- en Vroegschoolse Educatieaanbod (VVE) conform het beleidskader Peuter Plus Programma & VVE in de hele gemeente gerealiseerd. ja. 90%
In 2020 hebben basisonderwijs en peuteropvangorganisaties werkafspraken gemaakt gericht op een integraal VVE-aanbod voor kinderen van 2-6 jaar. ja
De werkafspraken voor een integraal VVE-aanbod voor kinderen van 2-6 jaar worden uitgevoerd. ja

Passende basisvoorzieningen voor alle inwoners zijn voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken en waardoor inwoners zich kunnen ontwikkelen. Onderwijs is een belangrijke basisvoorziening. Uitgangspunt is dat in de regio thuisnabij passend onderwijs aanwezig is. Het onderwijs is in Horst aan de Maas goed op orde. Bijna alle kinderen kunnen passend onderwijs volgen in of rond Horst aan de Maas. Voor enkele groepen leerlingen met een specifieke problematiek wordt het thuisnabij passend onderwijs nog verder ingevuld. Dat heeft tijd nodig. De zorgstructuur in en rond het onderwijs is verbeterd door vroegtijdige signaleringen en inzet van preventieve jeugdhulp. En dit wordt verder ontwikkeld. Voor kwetsbare jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt zijn specifieke netwerken en vangnetten ingericht. Daarbij stemmen overheid (gemeente), onderwijs en ondernemers (O3) vanuit de gezamenlijke belangen met elkaar af.

Samen met kinderopvanginstellingen en onderwijs heeft de gemeente in 2019 Voor- en Vroegtijdige Educatie (VVE) georganiseerd. Doel is ontwikkelachterstanden (bijvoorbeeld op het gebied van taal) of risico's bij kinderen snel te signaleren en aan te pakken. Op die manier krijgen alle jonge inwoners gelijke kansen op een goede start van hun leven als participerend inwoner. Ook voor volwassen laaggeletterden en jongvolwassenen is lokaal een extra taalaanbod georganiseerd. Dit wordt verder versterkt en verbreed.

De bovenstaande KPI’s dekken slecht een klein deel van de doelstelling en maatregelen (alleen VVE).

G

Zo hebben we dat gedaan!

5.5 Accommodaties

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

Terug naar navigatie - We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Elk dorp heeft een eigen toekomstplan. ja
Gemeente en dorp voeren in (een vorm van) samenwerking het toekomstplan uit. ja
In 2035 is het merendeel van de gemeentelijke gebouwen energieneutraal. nee
Alle huisvestingsprojecten 1e fase IHP (IHP-scenario's Horst en Sevenum en Kronenberg) worden tijdig en kwalitatief conform afspraken opgeleverd. nee
Het gezamenlijke sportpark SAAM voor de verenigingen van America en Meterik is gerealiseerd. nee
Maatschappelijke accommodaties zijn/ blijven voor iedereen toegankelijk. ja

 

Onze dorpen hebben in de afgelopen jaren hun eigen ‘blauwdruk’ opgesteld. Die zijn gericht op verdere samenwerking tussen verenigingen en een kwaliteitsverbetering van het voorzieningenpakket in de dorpen. In elk dorp zien we positieve ontwikkelingen die hieraan bijdragen, waarbij het tempo per dorp verschilt. Daar waar nodig bieden we als gemeente ondersteuning. De subsidieregelingen ‘groot onderhoud’ en ‘verduurzaming maatschappelijke accommodaties’ dragen bij aan het gezamenlijke doel en worden steeds meer benut.

De raad heeft aangegeven dat de betrokken verenigingen samen op zoek moeten naar een nieuwe locatie voor sportpark SAAM. De overleggen hiervoor worden nu opgestart.

De renovatie van het ‘t Gasthoês loopt goed. Uitgangspunt is dat het dit jaar (2020) zijn deuren opent met een passende invulling van de omgeving. De raad heeft extra middelen beschikbaar gesteld, onder andere voor duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast zijn we bezig met het organisatiemodel en de exploitatieopzet van het nieuwe Gasthoês. En maken we in samenspraak met betrokkenen een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte, passend binnen de financiële kaders.

We stimuleren verenigingen met eigen vastgoed om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Zo zijn er al meerdere aanvragen binnengekomen . Bij realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering streven we naar ten minste de norm Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) en als het economische verantwoord is naar de norm Energie Neutraal Gebouw (ENG).
In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat medio 2020 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden, nemen we het multifunctionele gebruik van accommodaties en buitenruimte mee.

G

Zo hebben we dat gedaan!

5.6 Subsidies

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.(Overheidsparticipatie)

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.(Overheidsparticipatie)

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
De ondersteuning of stimulering van initiatieven of verenigingen die een bijdrage leveren aan de bovenstaande doelstelling wordt binnen het herzien subsidiekader uitgevoerd. nee

In 2019 is de subsidiesystematiek niet gewijzigd. Afgesproken was dat deze herijking na het vaststellen van de strategische visie zou plaatsvinden. De oplevering van die visie is voorzien in de loop van 2020.

O

Zo hebben we dat gedaan!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 5

2017

2018

2019

 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 

5,99

1,79

N.n.b.

 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 

8,67

12,96

N.n.b.

 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 

1,20%

N.n.b.

N.n.b.

 Niet-sporters (wordt eens per 4 jaar gemeten)

N.n.b.

N.n.b.

N.n.b.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 raming 2019 raming na wijziging 2019 werkelijk
Lasten -8.341 -8.514 -8.027
Baten 1.100 1.824 1.722
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.241 -6.690 -6.305
Onttrekkingen 162 209 195
Stortingen -193 -557 -550
Mutaties reserves -31 -348 -355

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2019 begroting na wijziging versus 2019 realisatie

 

Begroting
na wijziging 2019

Realisatie
2019

Verschil

 

Onderverdeling taakvelden:

 

 

 

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-46

-31

15

4.1

Openbaar basisonderwijs

-31

-31

0

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.574

-1.535

39

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.200

-1.114

86

5.1

Sportbeleid en activering

-642

-625

17

5.2

Sportaccommodaties (Afslag 10 + zwembad)

-1.941

-1.713

228

5.3

Cultuurpresentatie/-productie/-particip.

-370

-364

6

5.4

Musea

-30

-33

-3

5.5

Cultureel erfgoed

-312

-322

-10

5.6

Media

-893

-893

0

 

Resultaat

-7.039

-6.661

378

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op taakveldniveau worden toegelicht.

 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 86.000 voordeel

Bovenschoolse Zorgvoorziening € 30.000 voordeel
Er was een bedrag gereserveerd voor de invulling van een bovenschoolse zorgvoorziening in het VO. De kosten van deze time-out voorziening zijn in 2019 (evenals de jaren daarvoor) betaald uit een regionaal budget ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten vanuit het Regionaal Meld en Coördinatiepunt. Daardoor is ons eigen budget niet ingezet in 2019.

Kinderopvang € 29.000 voordeel
Het budget voor de peuterspeelzalen bestaat uit de budgetsubsidie van ’t Nest en budget voor een vergoeding in de kosten van meer gebruik (3de en 4de dagdeel) door kinderen die extra stimulering in hun ontwikkeling nodig hebben. In 2019 bleek het budget hoger dan het daadwerkelijke gebruik. Vanaf 2020 zijn de nieuwe afspraken van kracht.

Schades schoolgebouwen € 12.000 voordeel
De gemeente heeft de wettelijke plicht om schades aan de schoolgebouwen/terreinen (door bijzondere omstandigheden) te vergoeden aan de schoolbesturen.

In 2019 vond voor het voorgaande kalenderjaar gemeentelijke vergoeding plaats voor de kosten van het herstellen van schades aan de schoolgebouwen/terreinen voor primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Horst aan de Maas. In 2018 zijn er ten opzichte van voorgaande jaren verhoudingsgewijs weinig schadegevallen gemeld.

Resterend € 15.000 voordeel
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.

 

5.2 Sportaccommodaties (Afslag 10 + zwembad) € 228.000 voordeel

Onderhoud groene sportvelden en terreinen € 80.000 voordeel 
De aanneemsom in 2019 is lager uitgevallen dan is begroot. Er is vanwege de droge weersomstandigheden m.n. minder gemaaid (geen grasgroei) en ook minder bemest. Dit leidt tot een voordeel van € 80.000

Onderhoud tennisvelden € 16.000 voordeel 
De onderhoudswerkzaamheden van 4 tennisparken per 1 januari 2019 zijn ondergebracht zijn bij 1 aannemer i.p.v. 3 aannemers. Dit werkt kostenbesparend. Ook is er minder infill geleverd dan was begroot. Dit leidt tot een voordeel van € 16.000

Directe kosten taakveld 5.2 Sportaccommodaties € 20.000 nadeel
In 2017 is besloten om structureel middelen vrij te maken voor een nieuw vastgoedsysteem. Het oude verhuurprogramma zou uitgefaseerd worden. Echter is dit programma nog nodig  voor het zwembad.  Indexatie van het huidige systeem en het niet kunnen uitfaseren van het oude verhuurprogramma leiden tot een nadeel van omstreeks 20.000

Exploitatie Sporthallen € 21.000 voordeel
De nutslasten van de sporthallen zijn lager dan voorzien. Daarnaast zijn de huuropbrengsten hoger dan voorzien.

Zwembad de Berkel € 16.000 nadeel
Hogere energielasten in combinatie met meer opbrengsten zorgen per saldo voor een negatieve afwijking van € 16.000 ten opzichte van de begroting.

Financieel kader zwembad € 113.000 voordeel
Het betreft de realisatie van de ombuiging op de organisatie ten behoeve van het zwembad. De middelen moeten beschikbaar blijven als financieel kader voor een eventuele herbouw van het huidige zwembad of de bouw van een nieuw zwembad. Bovenstaande is reeds opgenomen in de begroting 2019.

Resterend € 34.000 voordeel 
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.