Uitgaven

20,33%
€ 23.650
x € 1.000
20,33% Complete

Inkomsten

5,07%
€ 5.956
x € 1.000
5,07% Complete

Saldo

1518,8%
€ -17.694
x € 1.000

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

Uitgaven

20,33%
€ 23.650
x € 1.000
20,33% Complete

Inkomsten

5,07%
€ 5.956
x € 1.000
5,07% Complete

Saldo

1518,8%
€ -17.694
x € 1.000

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

Terug naar navigatie - 7. Bestuur, organisatie en samenwerking

ALGEMEEN

De gemeente Horst aan de Maas verdient een daadkrachtig bestuur. Een bestuur dat bruggen slaat voor en met de gemeenschap, regio en over de grenzen heen. Een bestuur dat idealen en realisme aan elkaar verbindt. Een bestuur dat doelen voor zowel de korte als de lange termijn nastreeft. We besturen in samenwerking met onze inwoners en in een constructief debat met de gemeenteraad. We hebben daarbij respect voor elkaars ideeën en meningen. We staan voor een open, transparant, betrouwbaar en daadkrachtig bestuur.

We zijn trots op onze gemeente en gemeenschap, we stralen dit uit, we willen midden in de gemeenschap staan en volop onderdeel uitmaken van belangrijke netwerken.

Onze inwoners zijn veelal zelfsturend en wij hebben een faciliterende rol. Dat kan ook met een gemeenschap waar veel kennis en ervaring zit, waarin inwoners en ondernemers samen problemen oplossen, zonder dat de gemeente daar aan te pas komt.

We realiseren ons dat de opgaven naar de toekomst toe uitdagend, maar ook complex zijn. Dit vraagt continu om aanpassingsvermogen van onze organisatie en onze medewerkers. De gemeente komt haar afspraken transparant na en ons handelen is oplossingsgericht, begrijpelijk en meedenkend. Wij maken waar wat we zeggen door te denken in mogelijkheden en ondernemerschap te tonen.

Als gemeente Horst aan de Maas maken wij onderdeel uit van een groter geheel, van Europa, van Nederland, van Limburg en van onze regio Noord-Limburg. Wij zijn weliswaar een klein radartje, maar we willen wel het verschil maken. We doen dit zelf, maar ook door samenwerkingspartners te kiezen die bij ons passen.

Inwoners, ondernemers en partners stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Onze klanten verwachten dat we oplossingsgericht meedenken en transparant handelen. Wij willen voldoen aan deze verwachtingen. We stellen ons op als vraageigenaar en informeren de klant proactief. Bijvoorbeeld over de status van een aanvraag- of klachtbehandeling. Hiermee voorkomen we dat de klant van het kastje naar de muur wordt gestuurd of hinder ondervindt van interne processen. De klant kan rekenen op een kwalitatief hoogstaande, snelle en eenvoudige dienstverlening via alle kanalen. Online, telefonisch, persoonlijk, social media of schriftelijk. We bieden 24/7 online dienstverlening omdat onze website klant-/taakgericht en toegankelijk is. Dit geldt voor het overgrote deel van onze diensten en producten. Daar waar maatwerk nodig is, bieden we die. We doen wat we zeggen; we kennen de klanteisen en zorgen dat we eraan voldoen. Periodiek meten en presenteren we de behaalde resultaten; waar nodig stellen we doelen bij of nemen verbeteringsmaatregelen. We staan dicht bij de mensen, weten wat er speelt, spelen hierop in en zorgen voor wederzijds vertrouwen.
In de paragraaf bedrijfsvoering gaan wij hier verder op in vanuit het perspectief ‘organisatie en samenwerking’.


Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

7.1 Bestuur
7.2 Overhead
7.3 Samenwerking

7.1 Bestuur

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

Terug naar navigatie - Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening en onze servicenormen. nee
Het aantal pagina’s op onze website is maximaal 200. nee
Onze website is geschikt voor alle apparaten (telefoon, desktop, laptop enz). ja
We richten de website zo in dat het maximaal 3 klikken kost om een e-formulier te openen. ja
We hebben een website conform het toptakenprincipe. ja
We schrijven onze webteksten op B1-niveau. nee
We voldoen aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid. ja
We zorgen ervoor dat onze website een customer centric index-score heeft van 73 of hoger. ja
We zorgen ervoor dat onze website een customer effect score (CES) heeft van 5,8/7 of hoger. ja
We zorgen ervoor dat onze website een net promotor score (NPS) heeft van 7,3/10 of hoger. ja

 

Onze  dienstverlening wordt grotendeels binnen de regionale servicenormen en uitgangspunten voor dienstverlening uitgevoerd. Omdat gemeente Venlo de samenwerking niet samen met Horst aan de Maas en Venray voortzet, zijn we opnieuw aan tafel gegaan met Venray. 2020 staat in het teken van het concretiseren van realistische servicenormen en de monitoring die daarbij hoort. 
De website telt meer pagina's dan het aantal dat we als doel hebben gesteld. Dit heeft o.a. te maken met het feit we van ruim 2500 pagina's afkomen. Verdere daling van het aantal pagina’s vraagt een andere kijk op het gebruik van de website waar de organisatie in meegenomen wordt. De site is goed toegankelijk en voldoet aan de wettelijke eisen van ’digitale toegankelijkheid overheid’. 

B1-niveau betekent dat teksten in eenvoudig Nederlands geschreven zijn. Dat doel hebben we nog niet bereikt maar blijft ons streven. Dit is een doorontwikkeling voor de komende jaren. We kunnen wel stellen dat B2-niveau gehaald wordt. Het verschil in beide niveaus ligt in de mate van het gebruik van zeer laagdrempelige, veelgebruikte woorden. Het besluit ‘Digitale toegankelijkheid overheid’ houdt in dat alle stukken (beleidsnota’s, visies, enzovoort) en webpagina's volgens een toegankelijkheidskader moeten worden weergegeven/gepubliceerd. Deze operatie is uiterlijk 1-1-2021 klaar. Daarnaast zijn we nog in afwachting van het definitieve besluit over de samenwerking Venray – Horst aan de Maas. Dat besluit geeft richting aan hoe we ons in onze dienstverlening verder ontwikkelen en welk ambitieniveau we nastreven.  

O

Zo hebben we dat gedaan!

De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Terug naar navigatie - De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
De PDCA-cyclus (plan, do check, act) voor de planning en control cyclus wordt uitgevoerd. ja
De gemeenteraad is tevreden over de P&C-documenten (Planning & Control). ja
De voortgang van het beleid (doelstellingen, KPI's en maatregelen) wordt gemonitord. ja
Teamhoofden sturen op basis van geplande en beschikbare personele capaciteit. ja

 

In 2020 vragen we de gemeenteraad expliciet naar de mate van tevredenheid over de opzet en inhoud van de P&C-documenten.
In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar het ‘sturen’ op basis van geplande en beschikbare capaciteit en hoe dat gedurende het jaar verbeterd kan worden. We hanteren in 2020 een differentiatie die beter aansluit bij de behoefte van teamhoofden. In 2019 hebben we dit voorbereid.

G

Zo hebben we dat gedaan!

Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Terug naar navigatie - Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Minimaal 2/3 van de inwoners is (zeer) trots om in Horst aan de Maas te wonen. ja
Minimaal 2/3 van de inwoners zou familie en vrienden aanbevelen om in Horst aan de Maas te komen wonen. ja
Minimaal 1/5 van de ondernemers is van mening dat alles prima loopt en geeft aan dat ze niets zouden veranderen. ja

G

Zo hebben we dat gedaan!

We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

Terug naar navigatie - We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
We passen onze methodiek 'In gesprek met' toe op alle ontvangen bezwaar- en klaagschriften. ja
In 2019 is minimaal 2/3 van de klagers / bezwaarmakers in hun zaak tevreden over de toepassing van de methode “In gesprek met”. ja
Ieder jaar voor 1 juli wordt het jaarverslag van de commissie Bezwaar en Beroep vastgesteld. ja
Op 1-1-2021 hebben we een geactualiseerde klachtenverordening. nee

We passen de methodiek 'In gesprek met' toe. Het jaarverslag 2018 is op tijd vastgesteld. De klachtenverordening staat in de planning voor 2020.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens

Terug naar navigatie - We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Ieder jaar scoren we gelijk of beter op ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit = audit van de informatieveiligheid bij gemeenten). ja
Alle informatiebeveiligingsincidenten worden gemeld bij de Functionaris gegevensbescherming of CISO (chief information security officer). ja
Verzoeken met betrekking tot privacy rechten worden binnen de wettelijke normen afgehandeld. ja
Alle privacy en informatiebeveiligingsadviezen worden opgevolgd. ja

 

Uit (een deel van) ENSIA blijkt dat we voor DigiD, Suwinet en BGT 100% scoren. Voor de BAG is dit 98%; daarop waren nog enkele minimale verbeteringen mogelijk. 

We hebben in 2019 geen verzoeken van inwoners gekregen met betrekking tot privacyrechten.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

Terug naar navigatie - We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
In het eerste kwartaal van 2019 wordt de Startnotitie ‘Strategische Visie' voorgelegd aan de raad. nee
In het eerste kwartaal van 2020 wordt de Strategische Visie ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. nee

 

In overleg met het presidium is afgesproken het proces voor een strategische visie voor Horst aan de Maas te starten ná installatie van de nieuwe burgemeester, als portefeuillehouder van dit onderwerp. Dit betekent dat de raad in het 3e kwartaal 2019 de startnotitie heeft ontvangen. De oplevering van de visie voor besluitvorming is medio 2020 voorzien. In het 4e kwartaal van 2019 hebben we in een eerste themasessie met de raad over de strategische visie gesproken.

G

Zo hebben we dat gedaan!

7.2 Overhead

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

De totale organisatiekosten (w.o. de bedrijfsvoeringskosten, exclusief uitvoeringskosten) zijn passend bij de omvang van de organisatie en de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

Terug naar navigatie - De totale organisatiekosten (w.o. de bedrijfsvoeringskosten, exclusief uitvoeringskosten) zijn passend bij de omvang van de organisatie en de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Onze overhead is lager dan die van vergelijkbare organisaties. nee

 

Onze overhead is niet per definitie lager dan die van vergelijkbare organisaties. We scoren daar (iets) hoger op dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Daarbij aangetekend dat het mogelijk is dat we op het gemiddelde zouden zitten als ook de ambities c.q. het investeringsniveau bij de berekening wordt betrokken. Die is van andere organisaties niet bekend. Daardoor is onze overhead ten opzichte van sommige gemeenten lager maar ten opzichte van meer gemeenten hoger. Het gaat hierbij om een getalsmatige benadering. Het kwalitatieve element is daarin niet meegenomen. Dat is ook moeilijk(er) in beeld te brengen.

O

Zo hebben we dat gedaan!

7.3 Samenwerking

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Terug naar navigatie - De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Er is een visie die door de samenwerkende gemeenten worden gedragen. ja
De activiteiten op het gebied van (bestuurlijke) samenwerkingen worden conform de visie uitgevoerd. ja

 

Op diverse samenwerkingsthema's zijn visies en uitgangspunten vastgesteld. Door het terugtreden van de gemeente Venlo (begin 2019) uit de samenwerking met Venray en Horst aan de Maas wordt nu bekeken in hoeverre de basis voor de regionale samenwerking nog dezelfde is en waar deze, eventueel opnieuw geformaliseerd moet worden.

O

Zo hebben we dat gedaan!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 7

2017

2018

2019

 Demografische druk (1) 

71,80%

72,50%

72,80%

 Fte per 1.000 inwoners (formatie) 

6,43

7,16

7,19

 Fte per 1.000 inwoners (bezetting) 

6,43

6,75

6,74

 Apparaatskosten per inwoner 

545

613

659

 Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen) 

10%

14%

8%

 % Overhead van totale lasten 

11%

13%

12%

 

2016

2017

2018

2019

 

41.650

41.850

42.271

42.271

Formatie op 1 januari

269,00

269,00

302,46

304,00

Bezetting op 1 januari

268,76

269,00

285,25

285,00

 

2017

2018

2019

2020

overhead

11.566.431

12.999.850

13.143.722

15.647.527

directe kosten *990

11.260.936

12.931.920

14.716.955

13.611.057

Totaal apparaatkosten

22.827.367

25.931.770

27.860.677

29.258.584

 

 

 

 

 

Apparaatkosten per inwoner

545

613

659

689

Bij de jaarrekening 2018 stond dit in het overzicht

561

606

633

 

 

 

 

 

 

Totale lasten (excl toevoegingen en ontrekkingen reserves

103.820.000

100.254.000

108.525.000

105.840.000

% Overhead van totale lasten

11,1%

13,0%

12,1%

14,8%

Bij de jaarrekening 2018 stond dit in het overzicht

14%

15%

15%

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 raming 2019 raming na wijziging 2019 werkelijk
Lasten -18.705 -22.615 -23.192
Baten 55 1.321 3.573
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -18.650 -21.294 -19.619
Onttrekkingen 707 4.281 2.383
Stortingen -350 -458 -458
Mutaties reserves 357 3.823 1.925

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2019 begroting na wijziging versus 2019 realisatie

 

Begroting
na wijziging 2019

Realisatie
2019

Verschil

 

Onderverdeling taakvelden:

 

 

 

0.1

Bestuur

-4.386

-4.550

-164

0.4

Ondersteuning organisatie

-13.085

-13.144

-59

 

Resultaat

-17.471

-17.694

-223

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op taakveldniveau worden toegelicht.

0.1 Bestuur € 164.000 nadeel
Storting APPA € 292.000 nadeel
Op grond van de BBV zijn gemeenten verplicht om te beschikken over een toereikend saldo om aan toekomstige pensioenverplichtingen voor politieke ambtsdragers (wethouders) te kunnen voldoen. Jaarlijks wordt door een externe bureau geanalyseerd of wij aan deze verplichtingen voldoen. Door de sterke daling van de rekenrente, langere levensverwachting, etc. hebben we al tussentijds in 2019 extra budget bij moeten ramen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de definitieve berekening over 2019 was er een extra storting noodzakelijk om de pensioenvoorzieningen op het vereiste niveau te krijgen.

Ondermijning € 39.000 voordeel
De volledige invulling van de personele capaciteit heeft pas in de loop van 2019 plaatsgevonden, waardoor er in 2019 minder kosten zijn gemaakt. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal de raad worden verzocht het restant budget over te hevelen naar 2020.

Project strategische visie € 25.000 voordeel
Het project is later gestart dan beoogd. Gewacht is op de nieuwe portefeuillehouder. Uitgaven zijn dus later gestart. De raad wordt verzocht het restant budget over te hevelen naar 2020.

Visie Bedrijventerreinen € 50.000 voordeel
Om zorg te dragen voor voldoende passende bedrijfskavels is in coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022 opgenomen dat er uiterlijk 2020 een visie bedrijventerreinen wordt vastgesteld waarin de speerpunten zijn benoemd voor bedrijfskavels en waarop proactief kan worden gestuurd. In het door de raad vastgestelde invulling begrotingssaldo en investeringskader vanuit het coalitieakkoord en collegeprogramma was deze kwaliteitsverbetering opgenomen in thema 8 economie en ruimte. Het restantbudget wordt via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad voorgelegd. Voor 2019 leidt dit tot een voordeel van € 50.000.

Diverse budgetten € 14.000 voordeel
Dit is een optelsom van kleinere voor- en nadelen op diverse budgetten

0.4 Ondersteuning organisatie (Samenwerking) € 59.000 nadeel
Personeelsbudget € 568.000 nadeel
In 2019 is een tekort gerealiseerd op overhead voor wat betreft de personeelslasten. Dit tekort betreft € 568.000. In de totale managementrapportage van het Personeelsbudget wordt tevens het resultaat van de personeelslasten die ten laste komen van overige beleidsbudgetten meegenomen. Op de beleidsbudgetten is een voordeel gerealiseerd van € 538.007. Per saldo is dus geredeneerd dat het tekort op het totale personeelsbudget € 29.993 bedraagt.

Overige organisatiekosten € 150.000 voordeel
Met name op de posten gesubsidieerd personeel, werving en selectie en flexibel belonen is minder uitgegeven dan begroot. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal de raad worden verzocht het restant budget over te hevelen naar 2020.

Repro, kantoormaterialen, tele/ datacommunicatie en ontwikkeling gegevenshuis € 59.000 voordeel
Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de verdere digitalisering en flexibilisering binnen onze organisatie.

Dienstgebouwen 255.000 voordeel
Het voordeel bestaat voor € 100.000 uit het werkbudget voor de aanpassingen aan het gemeentehuis. Dit is het bedrag wat vanuit het investeringskader beschikbaar is gesteld. Dit bedrag is niet besteed in 2019. In de budgetoverheveling wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2020. Daarnaast zijn de nutslasten van de dienstgebouwen lager dan voorzien en de huuropbrengsten hoger dan voorzien. Tezamen zorgt dit voor een voordeel van € 96.000. Tot slot zijn de kapitaallasten voor de dienstgebouwen € 59.000 lager dan voorzien. Dit komt omdat bij de nacalculatie van de renteomslag het rentepercentage is aangepast van 1,5% naar 1%.

Diverse budgetten € 45.000 voordeel
Dit is een optelsom van kleinere voor- en nadelen op diverse budgetten.