Uitgaven

1,98%
€ 2.309
x € 1.000
1,98% Complete

Inkomsten

63,08%
€ 74.118
x € 1.000
63,08% Complete

Saldo

6163,86%
€ 71.809
x € 1.000

8. Financiën

Uitgaven

1,98%
€ 2.309
x € 1.000
1,98% Complete

Inkomsten

63,08%
€ 74.118
x € 1.000
63,08% Complete

Saldo

6163,86%
€ 71.809
x € 1.000

8. Financiën

Terug naar navigatie - 8. Financiën

ALGEMEEN

Wij willen een structureel sluitende meerjarenbegroting. Structurele lasten worden daarbij gedekt door structurele baten. Daarmee schuiven we geen rekening door naar volgende generaties. Hieraan hebben we voldaan. In 2019 hebben we een fors investeringskader vast laten stellen als richtinggevend kader. Voor 2020 e.v. hebben we een structureel sluitende meerjarenbegroting voorbereid.

We willen de financiële weerbaarheid niet verder verlagen. Het eigen vermogen wordt alleen aangesproken als daar echt niet aan valt te ontkomen. Uitgangspunt blijft verder dat de lastendruk voor burgers en bedrijven gemiddeld gelijk blijft. Correctie is alleen mogelijk voor inflatie en om ongewenste scheefgroei/effecten te corrigeren. Voor 2019 zijn we daar in geslaagd. 

De aanhoudend slechte financieel economische situatie heeft ervoor gezorgd dat we eerder een forse ombuigingsoperatie zijn gestart van circa € 18 miljoen (inclusief € 5,5 miljoen van het sociaal domein). De realisatie van alle ombuigingen is de eerste uitdaging. Aan het einde van 2019 moet er nog ruim € 0,3 miljoen worden gerealiseerd. 

Onze eerste prioriteit is het in evenwicht houden van de exploitatie en tegelijkertijd ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een innovatieve benadering. Niet zomaar bezuinigen maar slimmer organiseren, slim investeren voor duurzaamheidsdoelen en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners, ondernemers en organisaties.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

8.1 Financiering en algemene lasten en baten
8.2 Algemene dekkingsmiddelen
8.3 Vennootschapsbelasting (Vpb)
8.4 Onvoorzien

8.1 Financiering en algemene lasten en baten

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Terug naar navigatie - We hebben een gezonde duurzame financiële positie.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Meerjarig repressief toezicht door de provincie Limburg. ja
We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door zodat ze aansluiten bij de behoefte van het college en de raad. ja
De (onderhouds-) budgetten zijn toereikend voor het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau. staan onder druk
De transformatie van het sociaal domein mag op korte termijn een tekort laten zien maar moet op lange termijn in beginsel uitgevoerd kunnen worden binnen de middelen die we daarvoor krijgen. ja

G

Zo hebben we dat gedaan!

8.2 Algemene dekkingsmiddelen

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Terug naar navigatie - We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
We rekenen de circulaires periodiek door voor Horst aan de Maas met actuele en juiste parameters. ja
We halen het maximale uit de algemene uitkering. ja

G

Zo hebben we dat gedaan!

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Terug naar navigatie - We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Belastingverordeningen worden tijdig door de gemeenteraad vastgesteld. ja
De tarieven toeristenbelasting worden in de zomer voorafgaand aan het nieuwe heffingsjaar gepubliceerd. ja
We hebben de kwalificatie 'goed' van de Waarderingskamer. ja
We versturen minimaal 50% van de aanslagen digitaal. ja
We breiden het gebruik van de Berichtenbox  van MijnOverheid uit zodat 50% van de communicatie verloopt via de Berichtenbox. nee
Maximaal 10% van de informele afhandelingstrajecten resulteert in een daadwerkelijk bezwaar en/of beroep. ja

Inwoners hebben nog onvoldoende vertrouwen in de Berichtenbox van MijnOverheid. Dat blijkt uit de reacties die we krijgen naar aanleiding van de aanslagoplegging. We geven voorlichting door in gesprek te gaan.

G

Zo hebben we dat gedaan!

8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Terug naar navigatie - We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
De aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) wordt jaarlijks tijdig ingediend bij de Belastingdienst. ja

G

Zo hebben we dat gedaan!

8.4 Onvoorzien

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 8

2017

2018

2019

 Gemiddelde WOZ-waarde in duizend euro  

235,00

242,00

250,00

 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro’s  

742,00

701,00

696,00

 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro’s  

807,00

745,00

741,00

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 raming 2019 raming na wijziging 2019 werkelijk
Lasten -1.360 -1.890 -2.157
Baten 69.888 71.106 72.112
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 68.528 69.216 69.955
Onttrekkingen 1.361 5.579 2.006
Stortingen -561 -3.066 -152
Mutaties reserves 800 2.513 1.854

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2019 begroting na wijziging versus 2019 realisatie

 

Begroting
na wijziging 2019

Realisatie
2019

Verschil

 

Onderverdeling taakvelden:

 

 

 

0.5

Treaury

1.232

1.194

-38

0.61

OZB woningen

6.187

63265

78

0.62

OZB niet-woningen

3.930

4.024

94

0.64

Belastingen overig

-75

-70

5

0.7

Algemene uitk./overige uitk. Gem. Fonds

55.789

56.267

478

0.8

Overige baten en lasten

2.070

1.532

-538

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-4

-4

0

3.4

Economische promotie

2.599

2.599

0

 

Resultaat

71.728

71.807

79

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op taakveldniveau worden toegelicht.

0.61 OZB woningen € 78.000 voordeel
Baten OZB eigenaar woning € 63.000 voordeel
De hogere baten OZB zijn het gevolg van een positieve areaaluitbreiding en te laag gebleken aannames in de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Dit is inherent aan de systematiek zoals die wordt gehanteerd.

Resterend voordeel € 15.000
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld

0.62 OZB niet-woningen € 94.000 voordeel
Baten OZB eigenaren niet-woning € 91.000 voordeel
De hogere baten OZB zijn het gevolg van een positieve areaaluitbreiding.

Resterend voordeel € 3.000
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld

0.7 Algemene uitkering/overige uitkeringen gemeentefonds € 478.000 voordeel
Algemene uitkering gemeentefonds € 469.000 voordeel
Als gevolg van de aanpassing van de maatstaf medicijngebruik door het ministerie hebben we eind januari 2020 nog een aanzienlijke meevaller van € 450.000 gehad. Deze meevaller is gemeld aan de raad via de raadsinformatiebrief. Aanpassing van de begroting 2019 was op dit tijdstip echter niet meer mogelijk.

Resterend voordeel € 9.000
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld

0.8 Overige baten en lasten € 538.000 nadeel
Algemene baten en lasten € 1.068.000 nadeel
In de begroting en bij vaststelling van het investeringskader hebben we rekening gehouden met een onttrekking aan de algemene reserve vrij aanwendbaar van € 2.047.000. Hiervan is € 979.000 gerealiseerd in 2019. Dit resulteert in een nadeel van € 1.068.000. Hier staat overigens een verzoek tot budgetoverheveling tegenover van € 1.069.000, ter dekking van de nog te realiseren acties collegeprogramma 2019 - 2022, jaarschijf 2019 welke doorschuiven naar 2020.

Stelposten lasten algemene uitkering € 432.000 voordeel
Een aantal stelposten waaronder onder andere het restant van de stelpost voor verwachte lasten voor de VNG, KING en waarderingskamer hebben we niet volledig hoeven inzetten.

Stimuleringsfonds voor ondernemers agribusiness, vrijetijdseconomie of MKB € 52.000 voordeel
De gemeente wil ondernemers met innovatieve projecten ondersteunen. Dit doet de gemeente met het stimuleringsfonds. Er zijn diverse projecten toegekend, maar deze zijn nog in uitvoering. Hierdoor heeft de betaling in 2019 nog niet (geheel) kunnen plaatsvinden. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal de raad worden verzocht het restant budget over te hevelen naar 2020.

Onvoorziene uitgaven € 50.000 voordeel
De post onvoorzien is in 2019 niet ingezet.

Resterend nadeel € 4.000
Dit nadeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld