Uitgaven

16,16%
€ 18.795
x € 1.000
16,16% Complete

Inkomsten

8,24%
€ 9.682
x € 1.000
8,24% Complete

Saldo

782,23%
€ -9.113
x € 1.000

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Uitgaven

16,16%
€ 18.795
x € 1.000
16,16% Complete

Inkomsten

8,24%
€ 9.682
x € 1.000
8,24% Complete

Saldo

782,23%
€ -9.113
x € 1.000

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Terug naar navigatie - 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

ALGEMEEN

Wonen en Bouwen

In Horst aan de Maas is het prettig en betaalbaar wonen voor iedereen. Onze ambitie is de beste woongemeente van Limburg te worden. Het Masterplan Wonen wordt geconcretiseerd en uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 met concrete acties. Omdat het regionale proces vertraging oploopt, is helaas ook de vaststelling van ons eigen Masterplan uitgesteld. Dit betekent echter niet dat we niet verder gaan met de uitvoering.

Centrale uitgangspunten zijn duurzaamheid en levensloopbestendigheid. De nieuwe stimuleringsregeling woningverduurzaming zijn in 2019 vastgesteld. Daarnaast loopt er een pilot in 2019 en 2020 om erfpacht als optie aan te bieden bij ontwikkeling van huurwoningen binnen de gemeentelijke grondexploitaties en herstructureringslocaties en erfpachtmogelijkheden bij particulieren. We willen elk dorp een beeld van kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. Om het beeld van het dorp zelf op te halen heeft de tour langs de dorpen inmiddels plaatsgevonden. We creëren een tool waarin de integrale stappen inzichtelijk gemaakt worden voor onze inwoners. Om hen te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Bouwgrondexploitaties

Om onze doelen op het gebied van wonen te bereiken, is een actieve grondpolitiek nodig. Daarbij is een beeld nodig van de kansen per dorp. We onderzoeken de mogelijkheid om grond in erfpacht uit te geven aan starters. Het bestaand vastgoed vormt een uitdaging. Het voor transformatie geschikte vastgoed moet actief in beeld worden gebracht en beoordeeld worden op kansen. Een gezond en goed functionerend Grondbedrijf is daarbij van belang.

Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

We zetten in op een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen. Belangrijk zijn goede fietsverbindingen en het verlengen van de Greenport Bikeway. We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67. We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer uit de dorpskernen te weren. We zetten in op een nieuw tractiebeheerplan en een nieuw wegbeheerplan. Uiterlijk 2022 is er een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum gerealiseerd.

Een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk draagt bij aan de veiligheid van onze inwoners. Belangrijk zijn de meest gebruikte routes voor huis-school/werkverkeer.

Openbaar groen, bossen en landschap

Ons landschap en openbaar groen blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen. Belangrijk is de versterking van biodiversiteit, het behoud van laanstructuren en het verduurzamen van de openbare ruimte. We betrekken inwoners actief bij de planvorming en stimuleren bewonersinitiatieven. De Groene Agenda blijft actueel. We maken nieuwe beheerplannen op het gebied van groen.

Openbaar vervoer

We streven naar efficiënt openbaar vervoer met een zoveel mogelijk dekkend netwerk van flexibele mobiliteit. We willen ruimte bieden voor flexibele mobiliteit die georganiseerd wordt door overheid of onze inwoners en bedrijven. We vinden het belangrijk dat de veerverbindingen over de Maas in stand blijven.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

2.1 Wonen en Bouwen

2.2 Bouwgrondexploitaties

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap

2.5 Openbaar vervoer

2.1 Wonen en Bouwen

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Terug naar navigatie - We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
We hebben in 2020 een tool beschikbaar die onze inwoners inspireert om zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt. Nee

 

In het Masterplan Wonen 2.0 en het Uitvoeringsprogramma wordt duurzaamheid expliciet meegenomen. De tool daarvoor is nog in ontwikkeling. De voorbereidingen zijn gestart.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Terug naar navigatie - We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
In 2019 is het Uitvoeringsprogramma Masterplan Wonen opgeleverd. Nee
In 2019 is het beeld / de visie op het gebied van woningbouw per kern duidelijk. Nee
Vanaf 2019 staat Horst aan de Maas op de eerste plaats in de Elsevier ranglijst voor beste woongemeente in Limburg. Nee

 

Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot het Masterplan 2.0, inclusief Uitvoeringsprogramma. De procesnotitie is vastgesteld en in maart 2019 is de eerste themabijeenkomst met de raad geweest. De input nemen we mee in het verdere proces. In maart 2019 heeft de raad aanvullend budget beschikbaar gesteld, waarmee de nodige onderzoeken kunnen worden uitgevoerd. We hebben een rondgang langs de dorpen gemaakt om input op te halen van inwoners, is gemaakt. De vaststelling van het Masterplan Wonen 2.0 is door de vertraging in de regio uitgesteld naar 2020.

O

Zo hebben we dat gedaan!

We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Begin 2019 hebben we duidelijkheid over onze servicenormen en is onze monitoring op orde. Ja
In 2019 voldoen we voor 80% aan de servicenormen. Nee
In 2020 voldoen we voor 95% aan de servicenormen. Nee
Onze processen zijn in 2020 LEAN ingericht. Nee

 

Het dashboard Veiligheid Toezicht en Handhaving is klaar en er zijn aanvullende werkafspraken gemaakt. De gemeente stuurt actief op het behalen van de servicenormen. Ook is voorzien in een flexibele schil van personeel om pieken op te vangen. De afgelopen periode is het proces van het principeverzoek geanalyseerd aan de hand van het LEAN-werken. De knelpunten zijn in beeld gebracht en het implementatieplan met oplossingen is (nagenoeg) afgerond. Deze oplossingen voeren we ook al uit.

Begin 2019 constateerden we de gewenste verbetering in het behalen van de servicenormen. De servicenorm stond in de tweede helft van 2019 met name onder druk vanwege onzekerheid naar aanleiding van de stikstofproblematiek.

O

Zo hebben we dat gedaan!

2.2 Bouwgrondexploitaties

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

Terug naar navigatie - We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
De projecten worden verantwoord in de jaarlijkse Projectenrapportage. ja

 

De lopende grondexploitaties zijn opgenomen en verantwoord in de jaarlijkse projectenrapportage. Nieuwe grondexploitaties worden telkens apart ter besluitvorming voorgelegd. De stikstofproblematiek binnen de woningbouwprojecten betekent voor Horst aan de Maas een financieel risico. Dit is meegenomen in de individuele grondexploitaties. 

G

Zo hebben we dat gedaan!

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Er doen zich in de periode 2016-2025 geen voorvallen voor die toe te schrijven zijn aan de onderhoudstoestand van de kunstwerken. ja
Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud. ja

 

Het beheer van onze kunstwerken voldoet aan het niveau ‘veilig en heel’. Het geplande onderhoud heeft plaatsgevonden. De aanbesteding voor de inspectie van alle kunstwerken is afgerond. De inspectie wordt in het voorjaar van 2020 uitgevoerd.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

Terug naar navigatie - We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
In 2025 bestaat onze Openbare Verlichtingsinstallatie voor 64% uit LED-verlichting. nee
Bewoners geven aan dat zij ervaren dat het openbare verlichtingsnetwerk bijdraagt aan de veiligheid. ja

De uitbreiding van de openbare verlichting tussen Swolgen en Broekhuizenvorst is gerealiseerd door het plaatsen van dynamische verlichting op zonnepanelen. Ook de dynamische verlichting op de routes tussen de vakantieparken is klaar. De planmatige vervanging van armaturen door LED- verlichting is in uitvoering.  Daarmee liggen we op schema om ervoor te zorgen dat in 2025 64% van de verlichting uit LED bestaat.

In augustus 2019 hebben we het inwonerpanel gevraagd in hoeverre zij ervaren dat de openbare verlichting bijdraagt aan de veiligheid. Het inwonerpanel waardeert de mate waarin openbare verlichting bijdraagt aan de veiligheid met een 7,0.

G

Zo hebben we dat gedaan!

We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

Terug naar navigatie - We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Er is geen sprake van onaanvaardbare verstoppingen/files op onze wegen. Reistijden duren niet langer dan gepland. ja
We zien op gemeentewegen ten opzichte van 2017 een afname van het aantal verkeersongevallen. ja
Hulpdiensten ervaren geen knelpunten op onze wegen als gevolg van klimatologische omstandigheden (bijv. wegen onder water).
ja
De kwaliteit van de wegen voldoet aan het niveau "basis" volgens de wegbeheersystematiek. ja

 

We zijn volop in gesprek met de provincie en andere belanghebbenden partijen over de oplossing van de stationsomgeving Horst-Sevenum. Onze wens is het realiseren van een langzaam verkeerstunnel. Besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden in januari 2020.

De wegen in Horst aan de Maas zijn conform jaarschijf 2019 van het beheerplan wegen onderhouden. In de cyclus van het beheer van de wegen vindt jaarlijks een inspectie plaats van het hele wegennet binnen de gemeente. Aan de hand van deze inspectie wordt het beheerplan voor het volgende jaar opgesteld. Het nieuwe ‘Beheerplan wegen’ is vastgesteld. Uit de ongevallenanalyse blijkt dat er sprake is van een afname van het aantal verkeersongevallen in 2018 en 2019 ten opzichte van 2017. We monitoren dit jaarlijks. We participeren actief in de regionale overleggen over de problematiek van de A67 en hebben op basis van de voorliggende voorstellen een reactie gegeven op het Meerjaren Infrastructuur Ruimte en Transport van het Rijk.

G

Zo hebben we dat gedaan!

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

Terug naar navigatie - Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Bewoners, ondernemers en toeristen waarderen ons landschap en geven daar gevraagd en ongevraagd signalen over af. ja
Er is aantoonbaar sprake van meer biodiversiteit door een grotere soortenrijkdom. nee
De locaties uit de klimaatstresstest waar sprake is van een ernstige situatie m.b.t. hittestress zijn door aanleg van meer groen opgelost. nee
De werkzaamheden aan de Grote Molenbeek en het Beekdal zijn in 2021 afgerond. nee

 

De projecten van Maasgaard zijn volop in uitvoering.  Diverse projecten worden uitgevoerd in de slipstream van het Maasgaard-project of als zelfstandig project. Deze projecten dragen bij aan verdere kwaliteitsverhoging van ons buitengebied. De grootschalige gebiedsontwikkeling Oude Maasarm zorgt voor een grootschalige natuurontwikkeling in combinatie met voldoende recreatieve mogelijkheden. Kasteelpark ter Horst wordt onderhouden door inzet van de Leertuin waarin mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werken. Ook het reguliere beheer aan de landschapselementen heeft plaatsgevonden. In Griendtsveen zijn de eerste bomen aangeplant en verplant op basis van het renovatieplan Lanenstructuren. De werkzaamheden voor de kwaliteitsverhoging van ons openbaar groen zijn deels in voorbereiding en deels  in uitvoering. Zo zijn er in het najaar 370.000 bloembollen aangeplant.

O

Zo hebben we dat gedaan!

We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

Terug naar navigatie - We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Speel- en beweegplekken worden goed gebruikt en bezocht. ja
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. ja
Bewoners en gebruikers van voorzieningen geven (desgevraagd) aan het aanbod in recreatieve voorzieningen als divers te ervaren. ja

 

Het beheer van de speelvoorzieningen is op orde. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Het beheerplan is in voorbereiding. In augustus 2019 is  het inwonerpanel naar de waardering van de speelvoorzieningen gevraagd. De speelvoorzieningen worden gemiddeld met een 6,9 gewaardeerd.

G

Zo hebben we dat gedaan!

2.5 Openbaar vervoer

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Terug naar navigatie - We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Horst aan de Maas is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. ja
Er zijn meerdere vormen van deelmobiliteit beschikbaar. ja

 

We participeren in het project Mobie dat vanuit Trendsportal door alle acht Noord-Limburgse gemeenten wordt uitgevoerd. Doel van dit project is het opzetten van een deelmobiliteitssysteem voor de alle inwoners, met deze acht opdrachtgevende gemeenten als kartrekker.
We zitten momenteel in de pilotfase om ervaringen op te doen voor wat het grootste deelmobiliteitssysteem van Nederland wordt in een landelijke omgeving, als dat op deze schaal doorgaat.
Voor de bereikbaarheid van Greenport Venlo heeft de gemeente Horst aan de Maas samen met andere gemeenten en stakeholders een pilot voor de "last-mile"-oplossing uitgevoerd en is overleg gevoerd over het opzetten van een mobiliteitsportal . De betrokken overheden , waaronder ook de gemeente Horst aan de Maas, hebben zich inmiddels uit het project teruggetrokken voor wat betreft de pilot “last-mile”-oplossing.
We doen mee aan het project ‘Deel de zon’.
Ook hebben we ons aangesloten bij een voorstel aan de EU om deel te nemen aan het GALAMINA project waarbij distributie vanuit het centrum naar klanten wordt gebundeld . Dit voorstel is niet door de EU gehonoreerd. Inmiddels is een nieuwe aanvraag ingediend.

G

Zo hebben we dat gedaan!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 2

2017

2018

2019

 Omvang fijn huishoudelijk restafval, kg per inwoner  

22,00

N.n.b.

N.n.b.

 % Hernieuwbare energie  

10,70%

N.n.b.

N.n.b.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 raming 2019 raming na wijziging 2019 werkelijk
Lasten -16.140 -15.837 -16.298
Baten 7.537 2.473 7.518
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.603 -13.364 -8.780
Onttrekkingen 2.046 4.332 2.164
Stortingen -1.964 -569 -2.497
Mutaties reserves 82 3.763 -333

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2019 begroting na wijziging versus 2019 realisatie

 

Begroting
na wijziging 2019

Realisatie
2019

Verschil

 

Onderverdeling taakvelden:

 

 

 

2.1

Verkeer en vervoer

-5.676

-5.710

-34

2.2

Parkeren

-76

-70

6

2.5

Openbaar vervoer

-863

-831

32

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-1.972

-1.820

152

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

-347

-262

85

8.3

Wonen en bouwen

-666

-419

247

 

Resultaat

-9.600

-9.112

488

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op taakveldniveau worden toegelicht.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie € 152.000 voordeel

Bomenbeheer € 31.000 nadeel
In 2019 werden we geconfronteerd met aanvullende kosten voor de bestrijding van de Eikenprocessierups (EPR). In het voorjaar is er preventief bestreden en in eerste instantie bleek dit weer succesvol. Gedurende het jaar kwamen er steeds meer haarden tot ontwikkeling waardoor we veel extra mechanisch hebben moeten verwijderen. De aanvullende handeling heeft circa € 40.000 extra gekost. Deze aanvullende kosten hebben we deels op kunnen vangen in het reguliere budget waardoor er uiteindelijk een nadelig resultaat overblijft van € 31.000.                                                                                               

Bossen € 76.000 voordeel
De gemeente heeft een rekening-courant verhouding met de Bosgroep. De kosten die de Bosgroep maakt voor de gemeente worden hierop verrekend. Om een goede monitoring van het uitstaande saldo te behouden in onze administratie is deze rekening-courant verhouding in 2019 opgenomen in onze administratie. Dit in overeenstemming met de verslagleggingsvoorschriften. Dit leidt eenmalig tot een voordeel van € 76.000.

Coalitieakkoord en collegeprogramma stelpost beheer openbare ruimte en landschapsversterking € 126.000 voordeel 
Door het door de raad vastgestelde coalitieakkoord en collegeprogramma is een bedrag van ruim € 500.000 ter beschikking gekomen voor beheer openbare ruimte en landschapsversterking. Het restantbedrag van 2019 waarvoor nog diverse maatregelen moeten worden opgestart  leidt tot een voordeel van € 126.000. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal dit aan de raad worden voorgelegd.

Strandbad € 29.000 nadeel
Het strandbad is een openbaar strand waar mensen in de zomer gebruik van maken. Om de veiligheid te garanderen zijn er een aantal basisvoorzieningen nodig zoals een pomp die blauwalg voorkomt, drijflijnen om het gebied af te bakenen en enige vorm van toe zicht. De gemaakte kosten hebben hier betrekking op. De gemeente is zich aan het herbezinnen over het gebruik/inrichting van het strandbad.

Resterend € 10.000 voordeel
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.

 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) € 85.000 voordeel

In de loop van 2019 lag het aantal aanvragen voor duurzaamheidssubsidies woningbouw nog hoog terwijl de regeling op zijn eind liep. De nog binnengekomen aanvragen in 2019 begroot op € 205.000 zijn niet ten laste van de begroting maar ten laste van de algemene reserve grondexploitaties gekomen.

Daarnaast is een negatieve last als stelpost van € 125.000 in de begroting opgenomen als bijdrage vanuit de grondexploitaties aan het begrotingssaldo mocht dit niet toereikend zijn. Dit is niet noodzakelijk gebleken.

 

8.3 Wonen en bouwen € 247.000 voordeel

Bouw- en woningtoezicht € 72.000 nadeel
Het aantal aanvragen is toegenomen, daarnaast wordt het werkproces verder geoptimaliseerd. Er is meer inhuur noodzakelijk geweest met betrekking tot de stikstofdiscussie en de inhuur van juridische bijstand in complexe procedures. Dit leidt tot een nadeel van € 72.000.

Exploitatie privaatrechtelijke gebouwen € 46.000 nadeel
In 2019 is er bliksem ingeslagen op de geluidsinstallatie van de fontein. Een en ander heeft ertoe geleid dat de gehele aansturing vervangen moest worden inclusief de bekabeling in de grond. De kosten hiervoor waren ongeveer € 30.000. Als onderdeel van de openbare ruimte is de fontein niet verzekerd. De overige kosten zijn reguliere beheerkosten die moeten garanderen dat het fonteinwater veilig blijft. Bij de geplande onderhoudsinspectie in 2020 zullen we de fontein als los object mee gaan nemen in het onderhoudsplan.

Leges omgevingsvergunningen € 53.000 voordeel
De legesopbrengsten omgevingsvergunningen zijn voor € 53.000 meer toegenomen dan verwacht door een hoger bouwvolume. 

Masterplan Wonen € 300.000 voordeel
Door het door de raad vastgestelde coalitieakkord en collegeprogramma is een bedrag van € 300.000 ter beschikking gekomen om de ambities in het Masterplan Wonen waar te kunnen maken.  Hiervoor zijn aanvullende onderzoeken en inhuur van externe deskundigheid en capaciteit noodzakelijk. Met de inzet van dit budget kan het Uitvoeringsprogramma worden uitgewerkt op basis van het collegeprogramma. Denk hierbij aan het continue bijstellen van de stimuleringsmaatregelen, het vergroten van het aantal huurwoningen en ruimte geven aan nieuwe initiatieven. Het in beeld brengen van de kansen en behoeften per dorp, samen met het dorp, heeft daarbij een hoge prioriteit. Daarnaast zijn er met de raad afspraken gemaakt over de prestatieafspraken waarop extra inzet noodzakelijk is. De ambities zijn hoog, er is maar beperkt capaciteit beschikbaar. Concrete maatregelen zullen in 2020 worden uitgevoerd. Via een verzoek tot budgetoverheveling wordt de raad gevraagd het in 2019 beschikbaar gekomen van bedrag van € 300.000 over te hevelen naar 2020.

Resterend € 12.000 voordeel
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.