Diversen

Financiële samenvatting & Kerngegevens

Financiële samenvatting

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting

Gerealiseerd resultaat 2019:

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt € 1.167.000 voordelig.

Bij de resultaatbepaling dienen stortingen in, en onttrekkingen aan reserves, in eerste instantie buiten beschouwing te blijven. Uit de gerealiseerde baten en lasten per programma en de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen volgt het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten.
Uit het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves volgt vervolgens het resultaat.

Resultaat 2019: (+/+ = voordeel, -/- = nadeel):

 

Primaire Begroting

Begroting
 na wijziging

Realisatie

 

2019

2019

2019

Totaal saldo van baten en lasten

-1.272

-10.707

-949

Mutaties in de reserves

1.272

9.657

2.116

Geraamd en gerealiseerd resultaat

0

-1.050

1.167

Verloop begroting 2019:

 Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2019 (primaire begroting 2019) naar de begroting na wijziging 2019. De begroting na wijziging is inclusief alle door de raad genomen besluiten tot bijstelling van de budgetten.

De mutaties zijn al eerder toegelicht in de afzonderlijke raadsvoorstellen en besluiten of in de 1e of 2e bijstelling in de loop van 2019.

 

2019

2019

2019

 

Lasten

Baten

Saldo

Primaire begroting

-103.677

103.677

0

Vastgestelde begroting 2019 d.d. 13 november 2018

-103.677

103.677

0

 

Collegeprogramma 2019-2022

188

69

257

 

Nieuw beleid

-692

583

-109

 

Bijdrage opsporing niet gesprongen explosieven binnen gemeente Horst aan de Maas

-222

222

0

 

Incidentele subsidie Omroep Reindonk begrwijz deel 1

-8

0

-8

 

Afdracht GKM en bovenwijkse voorzieningen bestemmingsplan "Het Veldje ong., Horst"

-98

98

0

 

Eerste bijstelling 2019

-3.866

2.580

-1.286

 

Wijzigingen vóór MJB 2020-2023

-10.635

10.635

0

 

Voorstel om bp 'Hofweg 61, America' ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen

-38

38

0

 

Bestemmingsplan venrayseweg ter vaststelling

-45

45

0

 

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

-53

0

-53

 

Tweede bijstelling 2019

-1.928

2.076

149

 

Ramen VPB lasten 2017

-144

144

0

 

OLS diversen

-10

10

0

 

mutatie P-vast DT besl.22.7.2019

-8

8

0

 

Raming ontvangst en uitgaven BING middelen

-100

100

0

 

Bijdrage derden voor inhuur

-7

7

0

 

Actualisatie kostendekkingsplan VGRP 2017-2021

-25

25

0

 

Bestemmingsplan  "van Reiffenburgstraat ong, Sevenum"

-6

6

0

 

Bestemmingsplan "Houthuizerweg 22, Lottum"

-274

274

0

 

Taalakkoord 'Meedoen door Taal'

-36

36

0

Totaal begroting na wijziging 2019

-121.683

120.633

-1.050

Een toelichting op hoofdlijnen op het verschil tussen het saldo begroting na wijziging 2019 en het gerealiseerde saldo i.c. € 2.217.000 voordelig is onderstaand opgenomen.

De verschillen groten dan € 150.000 zijn hieronder per taakveld gespecificeerd. Het verschil bij overige taakvelden is het verschil van alle overige taakvelden kleiner dan € 150.000. Deze verschillen zijn opgenomen in de betreffende programma's.

Bijvoorbeeld in programma 1 staat op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening een verschil van € 106.000 en deze wordt daar ook toegelicht. Op programma 8 staat op taakveld 0.61 OZB woningen een verschil van € 78.000 en op taakveld 0.62 OZB niet-woningen een verschil van € 94.000, deze worden daar ook toegelicht.

Taakvelden

 

 

0.1

Bestuur

-164

0.7

Algemene uitk./overige uitk. Gem. Fonds

469

0.8

Overige baten en lasten

-588

3.4

Economische promotie

381

5.2

Sportaccommodaties

228

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

152

6.3

Inkomensregelingen

338

6.4

Begeleide participatie

170

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

220

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-439

8.3

Wonen en bouwen

247

 

 

Overige taakvelden

1.204

 

Totaal gerealiseerd resultaat

2.217

0.1 Bestuur

Storting APPA  € 292.000 nadeel
Op grond van de BBV zijn gemeenten verplicht om te beschikken over een toereikend saldo om aan toekomstige pensioenverplichtingen voor politieke ambtsdragers (wethouders) te kunnen voldoen. Jaarlijks wordt door een externe bureau geanalyseerd of wij aan deze verplichtingen voldoen. Door de sterke daling van de rekenrente, langere levensverwachting, etc.  hebben we al tussentijds in 2019 extra budget bij moeten ramen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de definitieve berekening over 2019 was er een extra storting noodzakelijk om de pensioenvoorzieningen op het vereiste niveau te krijgen.

Ondermijning € 39.000 voordeel
De volledige invulling van de personele capaciteit heeft pas in de loop van 2019 plaatsgevonden, waardoor er in 2019 minder kosten zijn gemaakt. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal de raad worden verzocht het restant budget over te hevelen naar 2020.

Project strategische visie € 25.000 voordeel
Het project is later gestart dan beoogd. Gewacht is op de nieuwe portefeuillehouder. Uitgaven zijn dus later gestart. De raad wordt verzocht het restant budget over te hevelen naar 2020.

Visie Bedrijventerreinen € 50.000 voordeel
Om zorg te dragen voor voldoende passende bedrijfskavels is in coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022 opgenomen dat er uiterlijk 2020 een visie bedrijventerreinen wordt vastgesteld waarin de speerpunten zijn benoemd voor bedrijfskavels en waarop proactief kan worden gestuurd. In het door de raad vastgestelde invulling begrotingssaldo en investeringskader vanuit het coalitieakkoord en collegeprogramma was deze kwaliteitsverbetering opgenomen in thema 8 economie en ruimte. Het restantbudget wordt via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad voorgelegd. Voor 2019 leidt dit tot een voordeel van € 50.000.

Diverse budgetten € 14.000 voordeel
Dit is een optelsom van kleinere voor- en nadelen op diverse budgetten

0.7 Algemene uitkering/overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering gemeentefonds € 469.000 voordeel
Als gevolg van de aanpassing van de maatstaf medicijngebruik door het ministerie hebben we eind januari 2020 nog een aanzienlijke meevaller van € 450.000 gehad. Deze meevaller is gemeld aan de raad via de raadsinformatiebrief. Aanpassing van de begroting 2019 was op dit tijdstip echter niet meer mogelijk.

Diverse budgetten € 9.000 voordeel
Dit is een optelsom van kleinere voor- en nadelen op diverse budgetten

0.8 Overige baten en lasten

Algemene baten en lasten € 1.068.000 nadeel
In de begroting en bij vaststelling van het investeringskader hebben we rekening gehouden met een onttrekking aan de algemene reserve vrij aanwendbaar van € 2.047.000. Hiervan is € 979.000 gerealiseerd in 2019. Dit resulteert in een nadeel van € 1.068.000. Hier staat overigens een verzoek tot budgetoverheveling tegenover van € 1.069.000, ter dekking van de nog te realiseren acties collegeprogramma 2019 - 2022, jaarschijf 2019 welke doorschuiven naar 2020.

Stelposten lasten algemene uitkering  € 432.000 voordeel
Een aantal stelposten waaronder onder andere het restant van de stelpost voor verwachte lasten voor de VNG, KING en waarderingskamer hebben we niet volledig hoeven inzetten. 

Stimuleringsfonds voor ondernemers agribusiness, vrijetijdseconomie of MKB € 52.000 voordeel
De gemeente wil ondernemers met innovatieve projecten ondersteunen. Dit doet de gemeente met het stimuleringsfonds. Er zijn diverse projecten toegekend, maar deze zijn nog in uitvoering. Hierdoor heeft de betaling in 2019 nog niet (geheel) kunnen plaatsvinden. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal de raad worden verzocht het restant budget over te hevelen naar 2020.

Onvoorziene uitgaven € 50.000 voordeel
De post onvoorzien is in 2019 niet ingezet.

Resterend nadeel € 4.000
Dit nadeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld

3.4 Economische promotie

Bevordering toerisme € 343.000 voordeel
Door het door de Raad vastgestelde coalitieakkoord en collegeprogramma is een bedrag van bijna € 300.000 ter beschikking gekomen voor het stimuleren van de economie. Concrete invulling van de maatregelen moet nog plaatsvinden. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal dit aan de raad worden voorgelegd.  

Coalitieakkoord en collegeprogramma stelpost stimuleren economie en ruimte € 25.000 voordeel
Door het door de raad vastgestelde coalitieakkoord en collegeprogramma is een budget van € 25.000 ter beschikking gekomen voor de inhuur van een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau. Concrete invulling moet nog plaatsvinden. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal bedrag aan de raad worden voorgelegd

Resterend € 12.000 voordeel
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.

5.2 Sportaccommodaties (Afslag 10 + zwembad)

Onderhoud groene sportvelden en terreinen € 80.000 voordeel

De aanneemsom in 2019 is lager uitgevallen dan is begroot. Er is vanwege de droge weersomstandigheden m.n. minder gemaaid (geen grasgroei) en ook minder bemest. Dit leidt tot een voordeel van € 80.000

Onderhoud tennisvelden € 16.000 voordeel
De onderhoudswerkzaamheden van 4 tennisparken per 1 januari 2019 zijn ondergebracht zijn bij 1 aannemer i.p.v. 3 aannemers. Dit werkt kostenbesparend. Ook is er minder infill geleverd dan was begroot. Dit leidt tot een voordeel van € 16.000

Directe kosten taakveld 5.2 Sportaccommodaties € 20.000 nadeel
In 2017 is besloten om structureel middelen vrij te maken voor een nieuw vastgoedsysteem. Het oude verhuurprogramma zou uitgefaseerd worden. Echter is dit programma nog nodig  voor het zwembad.  Indexatie van het huidige systeem en het niet kunnen uitfaseren van het oude verhuurprogramma leiden tot een nadeel van omstreeks 20.000.

Exploitatie Sporthallen € 21.000 voordeel
De nutslasten van de sporthallen zijn lager dan voorzien. Daarnaast zijn de huuropbrengsten hoger dan voorzien.

Zwembad de Berkel € 16.000 nadeel
Hogere energielasten in combinatie met meer opbrengsten zorgen per saldo voor een negatieve afwijking van € 16.000 ten opzichte van de begroting.

Financieel kader zwembad € 113.000 voordeel
Het betreft de realisatie van de ombuiging op de organisatie ten behoeve van het zwembad. De middelen moeten beschikbaar blijven als financieel kader voor een eventuele herbouw van het huidige zwembad of de bouw van een nieuw zwembad. Bovenstaande is reeds opgenomen in de begroting 2019.

Resterend € 34.000 voordeel
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Bomenbeheer € 31.000 nadeel 
In 2019 werden we geconfronteerd met aanvullende kosten voor de bestrijding van de Eikenprocessierups (EPR). In het voorjaar is er preventief bestreden en in eerste instantie bleek dit weer succesvol. Gedurende het jaar kwamen er steeds meer haarden tot ontwikkeling waardoor we veel extra mechanisch hebben moeten verwijderen. De aanvullende handeling heeft circa € 40.000 extra gekost. Deze aanvullende kosten hebben we deels op kunnen vangen in het reguliere budget waardoor er uiteindelijk een nadelig resultaat overblijft van € 31.000.                                                                                                

Bossen € 76.000 voordeel
De gemeente heeft een rekening-courant verhouding met de Bosgroep. De kosten die de Bosgroep maakt voor de gemeente worden hierop verrekend. Om een goede monitoring van het uitstaande saldo te behouden in onze administratie is deze rekening-courant verhouding in 2019 opgenomen in onze administratie. Dit in overeenstemming met de verslagleggingsvoorschriften. Dit leidt eenmalig tot een voordeel van € 76.000.

Coalitieakkoord en collegeprogramma stelpost beheer openbare ruimte en landschapsversterking € 126.000 voordeel
Door het door de raad vastgestelde coalitieakkoord en collegeprogramma is een bedrag van ruim € 500.000 ter beschikking gekomen voor beheer openbare ruimte en landschapsversterking. Het restantbedrag van 2019 waarvoor nog diverse maatregelen moeten worden opgestart  leidt tot een voordeel van € 126.000. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal dit aan de raad worden voorgelegd.

Strandbad € 29.000 nadeel  
Het strandbad is een openbaar strand waar mensen in de zomer gebruik van maken. Om de veiligheid te garanderen zijn er een aantal basisvoorzieningen nodig zoals een pomp die blauwalg voorkomt, drijflijnen om het gebied af te bakenen en enige vorm van toe zicht. De gemaakte kosten hebben hier betrekking op. De gemeente is zich aan het herbezinnen over het gebruik/inrichting van het strandbad.

Resterend € 10.000 voordeel
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.

6.3 / 6.4 / 6.71 en 6.72 Sociaal domein

Het merendeel van de posten binnen de taakvelden 6.1 t/m 6.82 dient in samenhang met elkaar gezien te worden. Ze maken namelijk onderdeel uit van de decentralisatie van overheidstaken sociaal domein naar gemeenten: in het kort ‘sociaal domein’. Het totale saldo van de decentralisatie taken is toegelicht in het programma 4. Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen.

8.3 Wonen en bouwen

Bouw- en woningtoezicht € 72.000 nadeel 
Het aantal aanvragen is toegenomen, daarnaast wordt het werkproces verder geoptimaliseerd. Er is meer inhuur noodzakelijk geweest met betrekking tot de stikstofdiscussie en de inhuur van juridische bijstand in complexe procedures. Dit leidt tot een nadeel van € 72.000.

Exploitatie privaatrechtelijke gebouwen € 46.000 nadeel
In 2019 is er bliksem ingeslagen op de geluidsinstallatie van de fontein. Een en ander heeft ertoe geleid dat de gehele aansturing vervangen moest worden inclusief de bekabeling in de grond. De kosten hiervoor waren ongeveer € 30.000. Als onderdeel van de openbare ruimte is de fontein niet verzekerd. De overige kosten zijn reguliere beheerkosten die moeten garanderen dat het fonteinwater veilig blijft. Bij de geplande onderhoudsinspectie in 2020 zullen we de fontein als los object mee gaan nemen in het onderhoudsplan.

Leges omgevingsvergunningen € 53.000 voordeel
De legesopbrengsten omgevingsvergunningen zijn voor € 53.000 meer toegenomen dan verwacht door een hoger bouwvolume. 

Masterplan Wonen € 300.000 voordeel 
Door het door de raad vastgestelde coalitieakkoord en collegeprogramma is een bedrag van € 300.000 ter beschikking gekomen om de ambities in het Masterplan Wonen waar te kunnen maken.  Hiervoor zijn aanvullende onderzoeken en inhuur van externe deskundigheid en capaciteit noodzakelijk. Met de inzet van dit budget kan het Uitvoeringsprogramma worden uitgewerkt op basis van het collegeprogramma. Denk hierbij aan het continue bijstellen van de stimuleringsmaatregelen, het vergroten van het aantal huurwoningen en ruimte geven aan nieuwe initiatieven. Het in beeld brengen van de kansen en behoeften per dorp, samen met het dorp, heeft daarbij een hoge prioriteit. Daarnaast zijn er met de raad afspraken gemaakt over de prestatieafspraken waarop extra inzet noodzakelijk is. De ambities zijn hoog, er is maar beperkt capaciteit beschikbaar. Concrete maatregelen zullen in 2020 worden uitgevoerd. Via een verzoek tot budgetoverheveling wordt de raad gevraagd het in 2019 beschikbaar gekomen van bedrag van € 300.000 over te hevelen naar 2020.

Resterend € 12.000 voordeel 
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.

Resultaat kapitaallasten (rente en afschrijving)

In de afzonderlijke analyse per programma zijn de kapitaallasten meegenomen. In het hieronder opgenomen overzicht worden de kapitaallasten in totaliteit afzonderlijk geanalyseerd en verschillen  > € 50.000 per taakveld worden toegelicht.

Taakvelden

 

Begroot na wijziging 2019

Realisatie 2019

Saldo

 

 

Ondersteuning organisatie

791

719

72

 

Onderwijshuisvesting

1.125

1.017

108

 

Riolering

1.053

953

100

 

Samenkracht en burgerparticipatie

547

497

50

 

Verkeer en vervoer

1.127

1.048

79

 

Overige taakvelden

1.691

1.510

181

Totaal

 

6.333

5.743

590

De kapitaallasten zijn lager dan voorzien omdat bij nacalculatie van de renteomslag het rentepercentage is aangepast van 1,5% naar 1%.

 Voorstellen voor resultaatbestemming

In totaliteit wordt € 8.049.000 aan budgetoverhevelingen voorgelegd aan de Raad. Voor een bedrag van € 7.535.000 worden deze gedekt uit overgehevelde claims uit de reserves die hiertoe in het verleden, op grond van een raadsbesluit, zijn geraamd. Dit resulteert in een netto-overheveling ten laste van het jaarrekeningresultaat 2019 van € 514.000.

Onderstaand een overzicht van de voorstellen voor budgetoverheveling ten laste van 2019, groter dan € 25.000.

 

Lasten

Baten

Saldo

Bruto budgetoverheveling

-9.104

1.055

-8.049

Af:     Beschikbare dekkings- en bestemmingsreserves

-112

7.646

7.535

Netto over te hevelen budgetten ten laste van 2019

-514

 

 

 

 

Specificatie

Lasten

Baten

Saldo

 

BOHV 2019 Aanpak verward gedrag eigen budgetdeel

-33

 

-33

 

BOHV 2019 Armoede en schuldenbeleid

-67

 

-67

 

BOHV 2019 Bevordering toerisme

-42

 

-42

 

BOHV 2019 Gevelisolatie

-68

 

-68

 

BOHV 2019 Opstarten 1 buurtcirkel in Horst aan de Maas

-30

 

-30

 

BOHV 2019 Overige organisatie kosten t.b.v. p-budget

-150

 

-150

 

BOHV 2019 Voortzetten uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten

-32

 

-32

 

BOHV 2019 Wet inburgering

-49

 

-49

 

Diverse overhevelingen ≤ € 25.000

-43

 

-43

 

 

 

 

-514

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Kerngegevens Rekening 2018 Begroting 2019 Rekening 2019
Grondgebied      
Oppervlakte gemeente (hectare) 19.208 19.208 19.208
Aantal hectare verharding 3.600 3.600 3.600
Aantal hectare openbaar groen (incl. buitengebied)* 776 777 1.072
Aantal hectare binnenwater 338 338 338
Aantal woonruimten 19.170 19.110 19.168
Aantal kilometers riolering 494 495 494
Inwoners      
Totaal aantal inwoners  42.271 42.271 42.291
Aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld  380 370 319
Aantal leerlingen 6.039 5.589 5.877
Basis onderwijs 3.417 3.140 3.379
Voortgezet onderwijs 2.622 2.449 2.498
Financiële structuur       
Totaal jaarrekening  € 116.962.000  € 103.342.000  € 117.492.000
Per inwoner  € 2.767  € 2.445  € 2.778
Reserves (per 31-12)  € 53.788.000  € 45.161.000  € 52.841.000
Per inwoner  € 1.272  € 1.068  € 1.249
Voorzieningen (per 31-12)  € 13.258.000  € 11.584.000  € 14.020.000
Per inwoner  € 314  € 274  € 332
Vaste geldleningen (per 31-12)  € 58.728.000  € 54.460.000  €  74.460.000
Per inwoner  € 1.389  € 1.288  € 1.761
Opbrengst belastingen en retributies  € 12.954.000  € 13.336.000  € 13.725.000
Per inwoner  € 306  € 315  € 325
Algemene uitkering gemeentefonds **  € 33.194.000  € 46.006.000  € 56.273.000
Per inwoner  € 785  € 1.088  € 1.331

* Oppervlakte openbaar groen is opnieuw in kaart gebracht, oude cijfers betroffen aannames uit 2010 (fusie).
** De toename AU 2018-2019 is verklaarbaar door het overhevelen van de integratie-uitkering Sociaal Domein naar de Algemene uitkering
Dit zijn werkelijke bedragen en geen afrondingen op duizendtallen.

Financiële jaarrekening

Overzicht restantkredieten

Overzicht restantkredieten met toelichting

Terug naar navigatie - Overzicht restantkredieten met toelichting
OVERZICHT RESTANTKREDIETEN   Begroting t/m 2019 Werkelijk t/m 2019 Restant ultimo 2019 Afsluiten    
Vast Actief Ten laste van Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Ja/Nee Vrijval Toelichting
VA.1075        Structuurvisie exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
70.000 0 65.344 0 4.656 0 Nee   Uit de evaluatie van de Structuurvisie vloeit een
aantal vervolgacties voort, waarvoor het resterend budget wordt ingezet.
VA.1095        Woningen garantie regeling exploitatie kapitaallasten t.l.v. Afhang II 2.250.000 -2.250.000 208.198 -172.500 2.041.802 -2.077.500 Nee   Dit krediet is onderdeel van een doorlopende maatregel: de garantieregeling. Deze is vastgesteld in 2012 door de gemeenteraad. Er is daar geen einddatum in aangegeven.
VA.1110        Bermen/sloten buitengebied 2019 exploitatie kapitaallasten 129.000 0 129.000 0 0 0 Ja   Is in 2019 afgerond.
VA.1111        Uitgestelde betaling GGD Investments exploitatie kapitaallasten 1.540.727 0 1.519.739 -479.012 20.988 479.012 Nee   Dit vast actief loopt door tot 2020.
Kan ook tussentijds terugbetaald worden.
In 2019 heeft er een vervroegde aflossing plaatsgevonden.
VA.1124        Verbetering binnenmilieu BS De Samensprong exploitatie kapitaallasten 122.000 0 120.067 0 1.933 0 Ja 1.933 Is in 2019 afgerond.
VA.1127        Herhuisvesting BS Meuleveld/SBS Peelhorst exploitatie kapitaallasten 5.065.500 -500.000 5.069.483 -500.000 -3.983 0 Ja -3.983 Overschrijding omdat er asbest bleek te
zitten in de fundering van de oude school.
VA.1132        Aanpassingen accommodaties exploitatie kapitaallasten 362.280 -112.280 365.511 -114.280 -3.231 2.000 Ja -1.231 Diverse projecten inmiddels afgerond.
VA.1148        Project aanpassingen gemeentehuis exploitatie kapitaallasten
afschrijving gedeelte tlv reserve kapitaallasten
2.855.000 -195.000 2.750.539 -191.930 104.462 -3.070 Nee   Een aantal onderdelen binnen dit project lopen nog door in 2020
VA.1149        Het Nieuwe Werken exploitatie kapitaallasten 250.000 0 242.635 0 7.365 0 Nee   Loopt nog door in 2020.
VA.1152        Station Grubbenvorst - Greenport exploitatie kapitaallasten 500.000 -500.000 21.983 -21.983 478.017 -478.017 Nee   Loopt nog door in 2020, wordt ingezet
voor herinrichting stationsomgeving
Horst-Sevenum.
Wordt in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1163        Tractie tractor New Holland 2019 exploitatie kapitaallasten 120.000 0 112.845 0 7.155 0 Ja 7.155 Is in 2019 afgerond.
VA.1165        Tractie strooier Nido B 2019 exploitatie kapitaallasten 35.000 0 33.250 0 1.750 0 Ja 1.750 Is in 2019 afgerond.
VA.1166        Tractie strooier Nido A 2019 exploitatie kapitaallasten 40.000 0 0 0 40.000 0 Nee   Wordt in 2020 aangeschaft.
VA.1181        WMO individuele voorzieningen 2019 exploitatie kapitaallasten 450.000 0 322.802 0 127.198 0 Ja 127.198 Is in 2019 afgerond.
VA.1188        Investering openbare verlichting 2019 exploitatie kapitaallasten 158.822 0 174.274 -18.147 -15.452 18.147 Ja 2.695 Is in 2019 afgerond.
VA.1196        Hypothecaire geldlening PETC+ exploitatie kapitaallasten 1.250.000 0 1.250.000 0 0 0 Nee   Wordt in 2020 afgewerkt.
VA.1201        Fietsverbinding America-station Horst-Sevenum exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
1.550.000 -775.000 11.368 0 1.538.632 -775.000 Nee   Wordt in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1207        Rioleringsmaatregelen 2018 A5 vrijverval exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 300.000 0 293.997 0 6.003 0 Ja 6.003 Is in 2019 afgerond.
VA.1208        Rioleringsmaatregelen 2018 A5 bovengronds afkoppelen exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 50.000 0 49.859 0 141 0 Ja 141 Is in 2019 afgerond.
VA.1209        Rioleringsmaatregelen 2018 B1 verbeteringsmaatregelen exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 735.000 0 734.278 0 722 0 Ja 722 Is in 2019 afgerond.
VA.1211        Rioleringsmaatregelen 2019 A5 vrijverval exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 520.000 0 461.891 -10.000 58.109 10.000 Nee   De vervanging van de persleiding Schatberg/Toverland loopt nog.
VA.1212        Rioleringsmaatregelen 2019 bovengonds afkoppelen exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 50.000 0 51.611 0 -1.611 0 Ja -1.611 Is in 2019 afgerond.
VA.1213        Rioleringsmaatregelen 2019 B1 verbeteringsmaatregelen exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 120.000 0 37.578 0 82.422 0 Nee   Loopt nog door tot ongeveer medio 2020.
VA.1237        Gronden Niet In Exploitatie exploitatie kapitaallasten 507.481 -586.767 2.928.012 -1.074.235 -2.420.531 487.468 Nee   Betreft gronden die vanwege wijziging in het BBV niet langer als "Gronden Niet in Exploitatie" onder de Voorraden mogen vallen, maar onder de Materiële Vaste Activa.
Enkele strategische aankopen zijn geactiveerd en enkele reeds eerder aangekochte percelen zijn ingebracht in diverse grondexploitaties.
Wordt ook in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1240        Afval: inzamelmiddelen 2019 dekking uit voorziening vervangingsinvesteringen afval 122.500 -122.500 71.296 -71.296 51.205 -51.205 Ja   Kosten aanschaf inzamelmiddelen worden jaarlijks gedekt door V.1.04.02 Voorziening vervangingsinvesteringen afval.
VA.1246        Aankoop woningen huisvesting statushouders exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
1.044.300   0 0 1.044.300   Nee   Loopt nog door in 2020. In 2020 zal bekeken worden of verlenging van dit krediet noodzakelijk is.
VA.1320        Woningen statushouders: Gebr. van Doornelaan 74 Horst exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
280.000 -280.000 280.000 -280.000 0 0 Ja   Maakt onderdeel uit van krediet huisvesting statushouders
VA.1321        Woningen statushouders: Kerkveld 27 Swolgen exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
194.500 0 194.423 0 77 0 Ja 77 Maakt onderdeel uit van krediet huisvesting statushouders
VA.1322        Woningen statushouders: Beatrixstraat 50 Meerlo exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
182.400 0 182.363 0 37 0 Ja 37 Maakt onderdeel uit van krediet huisvesting statushouders
VA.1323        Woningen statushouders: Gasthuisstraat 9 Horst exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
148.800 0 148.834 0 -34 0 Ja -34 Maakt onderdeel uit van krediet huisvesting statushouders
VA.1247        Verbouwing klooster Meterik naar basisschool exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
2.355.189 -884.750 2.347.689 -889.450 7.500 4.700 Ja 12.200 Project is afgerond in 2019.
VA.1249        Revitalisering 't Gasthoes exploitatie kapitaallasten
deel kapitaallasten tlv reserve kapitaallasten
12.768.524 -2.250.000 4.774.114 -1.600.000 7.994.410 -650.000 Nee   Betreft alleen stand van het krediet, nadere toelichting over het volledige projectbudget staat in de projectenrapportage.
VA.1250        Optimalisering tennishal de Kruisweide exploitatie kapitaallasten 60.000 0 61.583   -1.583   Ja -1.583 Project is afgerond in 2019.
VA.1255        Vervanging hockeyveld 1 Horst Lavalaag exploitatie kapitaallasten 370.000 0 442.930 -75.375 -72.930 75.375 Ja 2.445 Is in 2019 afgerond
VA.1258        Rioleringsmaatregelen B1 Groote Molenbeek exploitatie kapitaallasten via voorziening riolering 1.335.000 -60.000 99.280 -7.503 1.235.721 -52.497 Nee   Loopt nog door in 2020.
Wordt in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1259        Sportpark Hegelsom: kunstgraskorfbalveld exploitatie kapitaallasten 140.000 0 153.696 -17.100 -13.696 17.100 Ja 3.404 Project is afgerond in 2019.
VA.1260        Sportpark Hegelsom: 4 kleedlokalen/berging exploitatie kapitaallasten 285.000 0 301.014 -9.000 -16.014 9.000 Ja -7.014 Project is afgerond in 2019.
VA.1264        Nieuwbouw basisschool Tienray-Swolgen exploitatie kapitaallasten 3.450.000   250.771 0 3.199.229 0 Nee   Wordt in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1265        Herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum exploitatie kapitaallasten 1.700.000 0 680.063 0 1.019.937 0 Nee   Besluitvorming vindt nog in 2020 plaats.
Start project medio 2021.
Wordt in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1266        Herinrichting pakeerterrein Kerkeveld exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
325.000 -190.000 44.743 -40.000 280.257 -150.000 Nee   Loopt nog door in 2020.
VA.1267        Renovatie dak Smetenhof exploitatie kapitaallasten 250.000 0 162.493 0 87.507 0 Nee   Loopt nog door in 2020.
VA.1269        Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum exploitatie kapitaallasten 3.000.000 -2.207.492 2.950.000 -2.159.466 50.000 -48.026 Nee   Wordt in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1270        Fietsverbinding Broekhuizenvorst-Swolgen exploitatie kapitaallasten 150.000 -40.000 167.455 -50.000 -17.455 10.000 Ja -7.455 Project is afgerond in 2019.
VA.1271        Leefbaarheidsprojecten wijk Norbertus exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
235.000 0 123.903 -12.785 111.097 12.785 Nee   Loopt nog door in 2020.
VA.1272        Herinrichting begane grond Oude Raadhuis exploitatie kapitaallasten 125.000   125.857   -857   Ja -857 Is in 2019 afgerond
VA.1273        Verkeersregelinstallatie Noordsingel exploitatie kapitaallasten 65.000 0 15.806 0 49.194 0 Nee   Project start in 2020 wegens levertijd
materialen.
VA.1274        Aanleg parkeerplaatsen Broekhuizen exploitatie kapitaallasten
afschrijving tlv reserve kapitaallasten
383.000 -65.000 298.344 0 84.656 -65.000 Nee   Loopt nog door in 2020.
VA.1277        Voorbereidingskrediet zwembad exploitatie kapitaallasten 122.551 0 81.764 0 40.787 0 Nee   Wordt in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1278        Voorbereidingskrediet SAAM exploitatie kapitaallasten 160.448 0 14.829 0 145.619 0 Nee   Wordt in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1279        Grond Horst aan de Maas O1259 exploitatie kapitaallasten 96.500 0 95.716 0 784 0 Ja 784 Betreft een stategische aankoop zonder dat er een concreet plan ligt om deze grond in exploitatie te nemen. Conform BBV dient deze grond geactiveerd te worden onder de Materiële Vaste Activa.
VA.1280        Centrum Hegelsom uitv. openbare ruimte exploitatie kapitaallasten 78.235 -78.235 70.382 0 7.853 -78.235 Nee   Ontvangsten moeten nog binnenkomen.
Heeft relatie met subsidie Provincie.
VA.1281        Frisse scholen fase 2 exploitatie kapitaallasten 680.750 0 114.950 0 565.800 0 Nee   Loopt nog door in 2020
VA.1282        Afslag 10 werkkrediet exploitatie kapitaallasten 100.000 0 24.327 0 75.673 0 Nee   Wordt in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1284        Verlichting fietspad America-Center Parcs Peel exploitatie kapitaallasten 123.500 -117.500 124.613 -30.000 -1.113 -87.500 Nee   Loopt nog door in 2020.
VA.1286        Centrumvisie Greune Droad exploitatie kapitaallasten 285.000 -35.000 0 -35.000 285.000 0 Nee   Wordt in de projectenrapportage toegelicht.
VA.1287        Hypothecaire geldlening Reindonk exploitatie kapitaallasten 25.000 -2.500 25.000 -2.500 0   Nee   Aflossing wordt jaarlijks geboekt ten gunste van krediet.
VA.1288        Tractor New Holland exploitatie kapitaallasten 31.000 0 34.725 0 -3.725 0 Ja -3.725 Project is afgerond in 2019.
VA.1289        Voorbereidingskrediet binnensport exploitatie kapitaallasten 50.000 0 2.804 -395 47.196 395 Nee   Loopt nog door in 2020.
VA.1290        Kunstgrasveld SV Melderslo korfbal exploitatie kapitaallasten 260.210 -36.896 171.492 -24.316 88.718 -12.580 Nee   Loopt nog door in 2020.
VA.1291        Ondergrond parkeerplaats Cuppenpedje (7112) exploitatie kapitaallasten 0 0 213.750 0 -213.750 0 Ja -213.750 Betreft een stategische aankoop zonder dat er een concreet plan ligt om deze grond in exploitatie te nemen. Conform BBV dient deze grond geactiveerd te worden onder de Materiële Vaste Activa.
VA.1292        Huisvesting Budoclub Horst Junior College exploitatie kapitaallasten 95.000 -13.470 67.609 -3.915 27.391 -9.555 Nee   Komen nog facturen in 2020.
VA.1293/1324   Perceel grond nabij Noordsingel 75 Horst Emmastraat perceel HOR01 N 2741 exploitatie kapitaallasten 20.000   20.896   -896   Ja   Betreft een stategische aankoop zonder dat er een concreet plan ligt om deze grond in exploitatie te nemen. Conform BBV dient deze grond geactiveerd te worden onder de Materiële Vaste Activa.
VA.1294        Vervanging werkplek- en vergadermeubilair exploitatie kapitaallasten 454.500       454.500   Nee   Loopt nog door in 2020.
VA.1296-1307/1309/1313-1315   Meerjarig InvesteringsPlan (MIP) exploitatie kapitaallasten 2.445.656 0 258.477 0 2.187.179 0 Nee   Loopt nog door in 2020.
VA.1310        Perceel grond nabij Heere Peel 1162+1163 exploitatie kapitaallasten 0 0 135.771 0 -135.771 0 Ja -135.771 Betreft een stategische aankoop zonder dat er een concreet plan ligt om deze grond in exploitatie te nemen. Conform BBV dient deze grond geactiveerd te worden onder de Materiële Vaste Activa.
VA.1319        Achtergestelde geldlening omroep Horst aan de Maas exploitatie kapitaallasten 75.000       75.000   Nee   Lening wordt in 2020 verstrekt.
VA.9166        Maatschappelijk kapitaal NV Klavertje 4 exploitatie kapitaallasten 50.000 0 25.000 0 25.000 0 Nee   Volstortverplichting aandelenkapitaal blijft bestaan.
VA.9573        VROM starterslening exploitatie kapitaallasten
rente tlv algemene reserve bouwgrondexploitatie
2.203.000 0 2.235.822 0 -32.822 0 Nee   Dit is een doorlopend krediet.
  TOTAALBEDRAG 53.551.309 -11.302.390 35.023.763 -7.890.189 18.527.546 -3.412.201      
getallen in hele euro's                     

Griffierekening

Griffierekening

Terug naar navigatie - Griffierekening

De jaarrekening en begroting van de griffie zijn  de afgelopen jaren onderdeel geweest van het Programma Algemeen Bestuur van de Programmabegroting en Programmarekening en was om die reden niet gemakkelijk terug te vinden. Dit was en is ongewenst daar de jaarrekening en begroting van de griffie een status aparte binnen de Programmabegroting hebben, namelijk dat het voorstel tot het vaststellen van deze jaarrekening en begroting door het Presidium wordt gedaan, in plaats van Burgemeester en wethouders. Om die reden heeft de auditcommissie geadviseerd om de jaarrekening en begroting van de griffie als een aparte bijlage bij de Programmarekening c.q. Programmabegroting te voegen in plaats het een onderdeel te laten zijn van het Programma Algemeen Bestuur..

Doelstelling (begroting) griffie

Zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de gemeenteraad optimaal zijn taken kan doen in samenwerking met andere bestuursorganen en met burgers  en het maatschappelijk middenveld. Het verder ondersteunen van de gemeenteraad en zijn individuele leden afzonderlijk, bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taken. De ondersteuning bevordert vooral dat, conform de door de raad vastgestelde kaders, de raad zich kan positioneren als ‘hoogste’ bestuursorgaan van de gemeente en de burgers optimaal bij zijn besluitvorming betrokken worden.

De bij de Programmabegroting 2019 hiervoor voorgestelde maatregelen en de daarbij gehaalde resultaten:

De nieuwe vergaderstructuur (kaderstellende rol)

Medio 2019 wordt de nieuwe vergaderstructuur van de raad geëvalueerd. Bij deze evaluatie zullen ook het college en de inwoners betrokken worden. Op grond van deze evaluatie besluit de raad of deze nieuwe vergaderstructuur voor deze raadsperiode gehandhaafd blijft.

In mei is er onder de (burger)raadsleden, college en directieteam een grote evaluatie van de nieuwe vergaderstructuur gehouden. Daar de resultaten van deze evaluatie een verdeeld beeld gaven is besloten om dezen met de gehele raad te bespreken in september. Het gevolg was dat de raad in november een nieuw besluit over de vergaderstructuur heeft genomen.

Het resultaat is een besluitvormingsproces waarbij de gemeenteraad om de 4 weken enkel een besluitvormende vergadering heeft en 2 weken daarvoor een voorbereidende vergadering. Daarnaast is er in de cyclus nog een bijeenkomst gereserveerd voor 1 of 2  thema’s of voor de Planning & Control cyclus.

Veranderende rollen Raad en maatschappij (volk vertegenwoordigende rol)

De veranderende rol van de raad in een veranderende omgeving wordt verder uitgewerkt. Nadat de nieuwe raad in zijn eerste jaar vooral aandacht heeft aan de kwaliteit van besluitvorming in de nieuwe vergaderstructuur, zal in 2019 de grootste aandacht komen te liggen bij dit onderwerp.

We willen vanuit een open houding meer bijdragen aan de gemeenschap en de beweging die de gemeenschap aan het maken is. Dit doen we door burgerinitiatieven veel aandacht te geven en (indien goed) zo veel mogelijk te initiëren. De raad inspireert en wordt door de gemeenschap geïnspireerd. Om die reden worden de beeldvormende thema-avonden in principe altijd op locatie gehouden.

Gelet op het belang van de burgerinitiatieven is in het communicatieplan c.q. introductieprogramma in 2018 vastgelegd dat binnen één jaar een bezoek aan alle 16 kernen van Horst aan de Maas wordt gebracht , waarbij de raadsleden kennis nemen van de lopende burgerinitiatieven in deze kernen. In de 1e helft van 2019 heeft de gemeenteraad een bezoek aan de kernen America, Evertsoord, Kronenberg, Lottum, Tienray, Hegelsom en Horst gebracht. Daarmee is de doelstelling van de raad gehaald om binnen het jaar alle kernen te bezoeken. Het begin van dit jaar werden de thema-avonden nog op locatie gehouden. De avond over huisvesting arbeidsmigranten werd gehouden in de Norbertusparochie. De avond over het huisvestingsplan was op het Dendroncollege en de avond over Binnensportaccomodaties in ’t Haeren in Grubbenvorst. Omdat het op locatie toch wat lastiger is om over goede geluidsapparatuur te beschikken en de inrichting toch vaak niet geheel optimaal is, is besloten om de bijeenkomsten in principe toch weer in de raadzaal te houden.

Extra aandacht hebben hierbij de jongeren, die middels  “Zinnige Zaken” onderwerpen voor de raadagenda kunnen agenderen. Tevens hebben zij een podium erbij gekregen door een jaarlijks debat tussen jongeren en raadsleden te houden

Normaliter is het enkel het winnende onderwerp van Zinnige Zaken dat wordt geagendeerd voor de gemeenteraad. In 2019 zijn n.a.v de bijeenkomst op 8 oktober maar liefst 3 onderwerpen door de raad opgepakt, n.l. Fietsveiligheid, Fysieke/Sociale Veiligheid en het Drugsbeleid (op scholen).

(controlerende rol)

In 2019 wordt door de raad een nieuwe (regionale) Rekenkamercommissie ingesteld om onafhankelijk onderzoek te doen naar de resultaten van gemeentelijke projecten en uitvoeringen

De nieuwe Rekenkamercommissie is niet ingesteld. De raad geeft voortaan zelf opdracht tot het doen van (onafhankelijke) onderzoeken. Een voorbeeld is het aansluiten bij een regionaal onderzoek van een aantal rekenkamers naar de gemeenschappelijke regelingen.

 In 2019 wordt door de raad een (nieuwe) accountant benoemd om de komende 4 jaar de gemeentelijke jaarrekeningen te controleren.

Op 18 juni is op advies van de auditcommissie (die de aanbestedingsprocedure begeleid heeft) KSG Accountants benoemd als accountant voor controle van de jaarrekeningen voor de boekjaren 2019 tot en met 2022.

  Primaire begroting 2019 Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019
Raad -495 -548 -537
Presentiegeld niete-raadsleden -10 -10 -8
Fractievergoeding -3 -3 -3
Griffie -249 -249 -230
Digitale raad -25 -25 -36
Facilitering raad -5 -5 -1
Jongerengemeenteraad -5 -5 -7
Rekenkamercommissie -30 -30 0
Communicatie raad -30 -30 -32
Accountantskosten -48 -48 -47
Totaal lasten -900 -953 -900
Totaal baten 0 0 0
Saldo lasten en baten -900 -953 -900

Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Terug naar navigatie - Lijst met afkortingen

a.g.v.                     Als gevolg van

AVG                     Algemene verordening gegevensbescherming

AP                         Autoriteit Persoonsgegevens

APPA                  Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

APV                     Algemene Plaatselijke Verordening

ARGE                 Algemene reserve bouwgrondexploitatie

AVOI                  Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

BADO                Besluit accountantscontrole decentrale overheden

BAG                    Basisregistratie adressen en gebouwen

BBP                     Bruto binnenlands product

BBV                     Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ                     Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

BENG                 Bijna Energie Neutraal Gebouw

BGT                     Basisregistratie Grootschalige Topografie

BI                          Business intelligence

BIG                       Baseline Informatieveiligheid Gemeenten

Bijv.                      Bijvoorbeeld

BIO                      Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BRO                     Basisregistratie Ondergrond

BRP                      Basisregistratie Personen

BTW                    Belasting toegevoegde waarde

Bv.                         Bijvoorbeeld

BV                        Besloten Vennootschap

BUIG                   Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

B&W                   College van burgemeester en wethouders

CAO                     Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS                      Centraal Bureau voor de Statistiek

CISO                    Chief Information Security Officer

CO2                     Koolstofdioxide

c.q.                        casu quo (in voorkomend geval)

d.d.                        De dato

DCGV                 Development Company Greenport Venlo

DigiD                   Digitale Identiteit

EGLA                   European Green Leaf Association

E.e.a.                    Een en ander

EMU                    Economische en monetaire unie

ENG                     Energie neutraal gebouw

ENSIA                Eenduidige normatiek single information audit

Enz.                     Enzovoort

E/o                       En/of

EPR                     Eikenprocessierups

Etc.                      Et cetera

EU                        Europese Unie

E.v.                       En verder

FG                        Functionaris gegevensbescherming

FIDO                  Financiering decentrale overheden

GBI                     Gegevensbeheer Informatie Systeem

GGD                   Gemeentelijke gezondheidsdienst

GGZ                    Geestelijke gezondheidszorg

GKM                   Gemeentelijk kwaliteitsmenu

GOA                    Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

GOW                  Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

GR                         Gemeenschappelijke regeling

GR2025             Gezondste regio 2025

GTK                      Gemiddelde totale kosten

GVVP                  Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

HADM                Horst aan de Maas

HALT                    Het Alternatief

HHT                      Huishoudelijke Hulp Toelage

Hof                         Houdbare overheidsfinanciën

HRM                      Human resource management

IBP                          Informatiebeleidsplan

IC                             Interne controle

ICT                          Informatie- en communicatietechnologie

IHP                         Integraal huisvestingsplan onderwijs

I.p.v.                        In plaats van

IV                             Informatievoorziening

IV                             Intensieve veehouderij

IV3                           Informatie voor derden

KCC                         Klanten Contact Centrum

KING                       Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

KPI                           Kritische prestatie indicator

KRW                       Kaderrichtlijn Water

LED                          Light-emitting diode

LKM                        Limburgs kwaliteit menu

LLTB                        Limburgse Land- en Tuinbouw Bond-Ontwikkeling

LOP                         Landschapsontwikkelingsplan

Max.                       Maximaal

M.b.t.                      Met betrekking tot

MFC                        Multi functioneel centrum

MGR                        Modulaire gemeenschappelijke regeling

MIP                          Meerjarig investeringsplan

MIRT                       Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport

MJB                         Meerjarenbegroting

MJOP                    Meerjarig onderhoudsplan

MKB                      Midden en kleinbedrijf

M.n.                        Met name

M&O                     Misbruik en Oneigenlijk gebruik

MT                          Managementteam

M.u.v.                    Met uitzondering van

MVA                      Materiële vaste activa

NCW                     Netto contante waarde

NEN                       Nederlandse Norm

NIEGG                  Niet in exploitatie genomen grond

NLW                      Noord- Limburg West (werkbedrijf voor sociaal-maatschappelijke werkgelegenheid in de        regio Noord-Limburg West)

NOP                      Net promotor score

NPS                       Net Promoter Score

NV                         Naamloze vennootschap

N.v.t.                     Niet van toepassing

O2                        Organisatie voor ondernemingen Horst aan de Maas

O3                        Overheid(gemeente), onderwijs en ondernemers

O.a.                      Onder andere

OGN                   Overeenkomst Gemeenten - Nutsbedrijven

OL                        Openbaar lichaam

OLS                     Oud Limburgs schuttersfeest

OMA                  Oude maas-arm

OV                      Openbare verlichting

OZB                   Onroerendezaakbelasting

PAS                    Programma Aanpak Stikstof

P-budget        Personeelsbudget

P&C                  Planning & Control

P&IB                Privacy en informatiebeveiliging

PDCA             Plan – Do – Check – Act

PNIK               Paspoorten Nederlandse Identiteitskaart

POC                Percentage of completion

POL                 Provinciaal omgevingsplan Limburg

PUN                Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

RES                 Regionale energiestrategie

RgdBOEI     Rijksgebouwendienst Brand, Onderhoud, Energie en duurzaamheid, Informatie wet- en regelgeving

RIVM             Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

RMC               Regionaal meld- en coördinatiepunt

RMO              Regionale mobiliteit

RSAV              Reserve strategische aan- en verkopen

RUD               Regionale uitvoeringsdienst

RvC                Raad van commissarissen

RVVP            Regionaal verkeers- en vervoersplan

SAAM           Sportaccommodatie America Meterik

SD                  Sociaal domein

SDLN           Sociaal domein Limburg

SGN             Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus

SISA             Single information, Single audit

SMART      Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden

SPUK          Specifieke uitkering stimulering sport

SPV             Special purpose vehicle

STAP           Steun- en Adviespunt

Stg.              Stichting

SV                Sportvereniging

SW               Sociale werkplaats

T.b.v.            Ten behoeve van

TH                Toezicht en handhaving

t.l.v.              Ten laste van

TOV            Teelt ondersteunende voorzieningen

T.o.v.           Ten opzichte van

T/m             Tot en met

UP               Uitvoeringsprogramma

VGRP        Verbreed gemeentelijk rioleringsplan

VNG          Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO             Voortgezet Onderwijs

Vpb            Vennootschapsbelasting

VRLN        Veiligheidsregio Limburg-Noord

VROM     Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VSV           Voortijdig schoolverlaten

VTH          Vergunningen toezicht en handhaving

VVE           Voor en vroegschoolse educatie

VVH          Venlo – Venray – Horst aan de Maas

w.b.            wat betreft

WIBON  Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse infrastructuren

WIZ           Werk inkomen en zorg

WMO       Wet maatschappelijke ondersteuning

WNT         Wet normering topinkomens

w.o.             waar onder

WOZ         Waardering Onroerende Zaken

WSW        Waarborgfonds sociale woningbouw

WSW        Wet sociale werkvoorziening

Zgn.           Zogenaamd

Raadsvoorstel en -besluit