Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarrekening 2019
  1. Blz. 2 Jaarrekening online 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Highlights jaarrekening 2019
    1. Blz. 5 Highlights
     1. Blz. 6 Hieronder ziet u highlights uit de jaarrekening van 2019
      1. Blz. 7 In gesprek over de toekomst van de intensieve veehouderij
      2. Blz. 8 Op weg naar de beste woongemeente
      3. Blz. 9 We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas
      4. Blz. 10 Doe maar duurzaam!
      5. Blz. 11 Duurzame en betrouwbare verlichting
      6. Blz. 12 Ons landschap als visitekaartje
      7. Blz. 13 Stationsomgeving Horst-Sevenum
      8. Blz. 14 Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
      9. Blz. 15 Aandacht voor afval
      10. Blz. 16 Een dikke voldoende voor hulp Wmo en Jeugd
      11. Blz. 17 Gezondste regio 2025!
      12. Blz. 18 Inwoners bouwen mee aan een vitale gemeenschap
      13. Blz. 19 We bereiden ons voor op klimaatverandering
      14. Blz. 20 Ambities uit collegeprogramma
      15. Blz. 21 Blijf in beweging
      16. Blz. 22 Blik op de toekomst van Horst aan de Maas
      17. Blz. 23 Culturele evenementen
      18. Blz. 24 Een veilige plek om te wonen
      19. Blz. 25 Gemeentelijke heffingen
      20. Blz. 26 Iedereen een goede start
      21. Blz. 27 Renovatie van ’t Gasthoês op koers
      22. Blz. 28 Samenwerking bedrijfsvoering
      23. Blz. 29 Toezicht en handhaving
      24. Blz. 30 We stellen eisen aan onze dienstverlening
      25. Blz. 31 Zwembad en Afslag 10
      26. Blz. 32 Nieuwkomers horen erbij
      27. Blz. 33 Daling kosten sociaal domein
   2. Blz. 34 Leeswijzer jaarrekening 2019
    1. Blz. 35 Leeswijzer
   3. Blz. 36 1. Economie en ruimte
    1. Blz. 37 1. Economie en Ruimte
    2. Blz. 38 1.1 Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 39 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 40 We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie
       1. Blz. 41 In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal.
       2. Blz. 42 In deze collegeperiode maken we de ontwikkeling mogelijk van het lokale gastheerschap door het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en betrokken ondernemers.
       3. Blz. 43 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       4. Blz. 44 Totdat een nieuwe manier van informatieverstrekking uitgerold is, houden we een fysiek punt voor het verstrekken van informatie over Horst aan de Maas/Regio.
       5. Blz. 45 Vrijetijdsinformatie op lokaal niveau wordt verstrekt op plaatsen waar veel mensen komen en via digitale media.
       6. Blz. 46 We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit.
       7. Blz. 47 We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025.
       8. Blz. 48 We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfs-recreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is.
       9. Blz. 49 We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk.
       10. Blz. 50 We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing.
       11. Blz. 51 We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit.
       12. Blz. 52 We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen.
       13. Blz. 53 We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten.
       14. Blz. 54 We voeren de visie De Peelbergen uit.
    3. Blz. 55 1.2 Ruimte
     1. Blz. 56 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 57 We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen
       1. Blz. 58 We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.
       2. Blz. 59 We hebben een structuurvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven, met ruimte voor economische ontwikkeling, die tijdwinst oplevert voor de klantprocessen en aangeeft welke gebieden bedoeld zijn voor groen, recreatie, wonen.
       3. Blz. 60 We herijken het kwaliteitsmenu in de structuurvisie en verbreden dat op onder andere duurzaamheid.
       4. Blz. 61 We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.
       5. Blz. 62 We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.
       6. Blz. 63 We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.
       7. Blz. 64 We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.
       8. Blz. 65 We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.
       9. Blz. 66 We voeren KRW-maatregelen en beekherstel programma’s uit.
    4. Blz. 67 1.3 Intensieve veehouderij
     1. Blz. 68 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 69 We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.
       1. Blz. 70 Samen met de landbouwsector onderzoeken we de mogelijkheden om de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken en maken we de fasering helder
       2. Blz. 71 We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen.
       3. Blz. 72 We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden
       4. Blz. 73 We maken in brede dialoog met de samenleving een aparte visie op veehouderij waarin de uitgangspunten uit het coalitieakkoord (hoofdstuk 1 punt 26 a t/m m) zijn opgenomen.
       5. Blz. 74 We stimuleren en faciliteren ondernemers om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen in relatie tot het benutten van (nieuwe) eiwitbronnen.
       6. Blz. 75 We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering
       7. Blz. 76 We zetten een dashboard op voor Horst aan de Maas waarin de effecten van het milieubeleid worden gemonitord
       8. Blz. 77 We zorgen ervoor dat mensen laagdrempelig terecht kunnen bij de gemeente met vragen over intensieve veehouderij.
    5. Blz. 78 1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
     1. Blz. 79 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 80 We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
       1. Blz. 81 Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af.
       2. Blz. 82 De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat.
       3. Blz. 83 Er komt een visie op teelt ondersteunende voorzieningen (TOV) en glastuinbouw.
       4. Blz. 84 We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren.
       5. Blz. 85 Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.
    6. Blz. 86 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.
     1. Blz. 87 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 88 We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen
       1. Blz. 89 De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Euregio Rijn-Maas-Noord' ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio.
       2. Blz. 90 We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.
       3. Blz. 91 We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.
       4. Blz. 92 We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau.
       5. Blz. 93 We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties
       6. Blz. 94 We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau
       7. Blz. 95 We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio.
       8. Blz. 96 We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen.
       9. Blz. 97 We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.
       10. Blz. 98 We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie
       11. Blz. 99 We zorgen dat we als (regio) Horst aan de Maas interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt.
      2. Blz. 100 We zijn en blijven koploper met innovatieve ontwikkelingen voor een duurzame samenleving.
       1. Blz. 101 We faciliteren de stichting BuitenGewoonBereikbaar met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied
       2. Blz. 102 We faciliteren innovatieve projecten in samenwerking met de provincie, de regio, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek.
       3. Blz. 103 We stimuleren ontmoetingen tussen ondernemers, kennisinstellingen (onderwijs) en overheid, (de 'triple Helix')
      3. Blz. 104 Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.
       1. Blz. 105 We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond.
       2. Blz. 106 Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.
    7. Blz. 107 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 108 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 109 Analyse verschillen
   4. Blz. 110 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    1. Blz. 111 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    2. Blz. 112 2.1 Wonen en Bouwen
     1. Blz. 113 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 114 We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       1. Blz. 115 We geven integraal uitvoering aan het Masterplan Wonen (duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop en sociale samenhang in wijken).
       2. Blz. 116 We ontwikkelen een tool waarin we onze integrale stappen op het gebied van duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop, sociale thema's enz. inzichtelijk maken, om inwoners te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       3. Blz. 117 We richten onze regelgeving zo in dat onze inwoners gestimuleerd worden hun woning duurzaam in te richten en zorgbestendig te maken
      2. Blz. 118 We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg
       1. Blz. 119 Bewoners krijgen bij bouwplannen voor nieuwe wijken inspraak over de inrichting van de openbare ruimte.
       2. Blz. 120 We concretiseren het Masterplan Wonen en werken in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 uit wat we concreet gaan doen. Daarin benoemen we in ieder geval de onderwerpen uit het coalitieakkoord hoofdstuk 2 punt 1 a t/m i.
       3. Blz. 121 We hebben van elk dorp in beeld wat de kansen, behoeften en ontwikkelingen zijn op het gebied van woningbouw.
      3. Blz. 122 We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures
       1. Blz. 123 We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures.
       2. Blz. 124 We maken onze processen LEAN
    3. Blz. 125 2.2 Bouwgrondexploitaties
     1. Blz. 126 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 127 We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf
       1. Blz. 128 We voeren een actief grondbeleid in samenspraak met de gemeenschap.
       2. Blz. 129 We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.
    4. Blz. 130 2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
     1. Blz. 131 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 132 We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken
       1. Blz. 133 We voeren de jaarschijf van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.
      2. Blz. 134 We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners
       1. Blz. 135 We bekijken hoe we duurzame verlichting op de meest gebruikte routes voor woon-school/werk-verkeer kunnen realiseren.
       2. Blz. 136 We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LED-verlichting.
      3. Blz. 137 We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.
       1. Blz. 138 De Greenport Bike Way wordt richting Brabant verlengd.
       2. Blz. 139 We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       3. Blz. 140 We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       4. Blz. 141 We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       5. Blz. 142 We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 voor het oplossen van de knelpunten van de A73 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT.
       6. Blz. 143 We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen.
       7. Blz. 144 We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen.
       8. Blz. 145 We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum)
       9. Blz. 146 We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen.
       10. Blz. 147 We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan.
       11. Blz. 148 We voeren de jaarschijf uit van het actuele wegbeheerplan.
       12. Blz. 149 We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en komen in 2019/2020 met een nieuw Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP).
       13. Blz. 150 We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan.
       14. Blz. 151 We voeren de jaarschijf van het beheerplan wegen, bermen, sloten buitengebied 2011-2018 uit. We komen in 2019 met een nieuw beheerplan wegen, sloten en bermen buitengebied met nieuwe speerpunten.
       15. Blz. 152 We voeren werkzaamheden uit volgend uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), de overeenkomst Gemeenten-Nutsbedrijven (OGN) telecommunicatiewet en de Wet Informatieuitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren WIBON
    5. Blz. 153 2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
     1. Blz. 154 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 155 Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.
       1. Blz. 156 Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door mensen met een sociale werkplaats-indicatie (opgave social return). Wij spreken dit actief af met onze opdrachtnemers.
       2. Blz. 157 Samen met partners realiseren we de robuuste groene buffer rond Grubbenvorst.
       3. Blz. 158 We actualiseren de Groene Agenda van Horst aan de Maas samen met onze stakeholders.
       4. Blz. 159 We beschermen de Maasoevers door samen te werken met het bevoegd gezag en onze stakeholders. We onderzoeken daarbij kansen om nieuwe natuurverbindingen te maken, waarbij wij het terrassenlandschap respecteren.
       5. Blz. 160 We betrekken inwoners actief bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven.
       6. Blz. 161 We doen een onderzoek naar en komen met voorstellen voor de verdere (groene) verduurzaming van de openbare ruimte (Project Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte).
       7. Blz. 162 We hebben in 2019 onze landschapselementen gecontroleerd en aangepast in ons beheerprogramma openbare ruimte (GBI).
       8. Blz. 163 We leggen een integrale visie aan de raad voor over het gebied rondom de A73. We kijken naar een groene inpassing van bedrijven langs de A73 met geluid reducerend effect voor de dorpen. De inpassing van de Grote Molenbeek maakt hier ook deel van uit.
       9. Blz. 164 We onderzoeken de noodzaak voor de herbeplanting van karakteristieke laanbomen, maken daar beleid voor en evalueren de effecten van de aanpak van de vervangingen van laanstructuren. Bij vervanging en herplant is het aanzicht een afwegingsgrond
       10. Blz. 165 We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in.
       11. Blz. 166 We vervangen zieke bomen in het buitengebied van Sevenum in de plantperiode 2018- 2019.
       12. Blz. 167 We voeren de jaarschijf uit van het beheerplan landschappelijke elementen 2011-2020 en komen in 2020 met een nieuw of herijkt beheerplan landschappelijk elementen.
       13. Blz. 168 We voeren de jaarschijf uit van het beheerplan openbaar groen 2016-2019 en komen in 2019 met een nieuw of herijkt Beheerplan openbaar groen. We nemen hierin de areaaluitbreidingen mee.
       14. Blz. 169 We voeren de jaarschijf uit van het boombeheerplan en komen in 2020 met een nieuw of herijkt boombeheerplan. We nemen hierin de areaaluitbreidingen mee.
       15. Blz. 170 We voeren de jaarschijf uit van het bosbeheerplan 2015-2020 en komen in 2020 met een nieuw of herijkt bosbeheerplan.
       16. Blz. 171 We voeren de jaarschijf uit voor de recreatieve voorzieningen en komen voor 2021 met een nieuw beheerplan recreatieve voorzieningen.
       17. Blz. 172 We voeren o.a. in het kader van de groene agenda projecten uit die biodiversiteit versterken en komen met een actieplan om biodiversiteit en klimaatadaptatie te integreren in de reguliere werkzaamheden.
       18. Blz. 173 We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden.
       19. Blz. 174 We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte
      2. Blz. 175 We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.
       1. Blz. 176 We voeren de jaarschijf uit van het beheerplan openbare speelruimte 2015-2019 en komen in 2019 met een nieuw beheerplan openbare speelruimte. We nemen hierin de areaaluitbreidingen mee.
    6. Blz. 177 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 178 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 179 We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.
       1. Blz. 180 We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deel-auto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven.
       2. Blz. 181 We blijven ons met realisme inzetten voor de komst van Station Grubbenvorst-Greenport door het actief onder de aandacht te brengen en te houden binnen ons netwerk (RMO/Provincie/DCGV etc.).
       3. Blz. 182 We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord.
       4. Blz. 183 We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's.
       5. Blz. 184 We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen.
    7. Blz. 185 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 186 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 187 Analyse verschillen
   5. Blz. 188 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    1. Blz. 189 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    2. Blz. 190 3.1 Afvalverwijdering
     1. Blz. 191 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 192 We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.
       1. Blz. 193 We voeren de jaarschijf uit van het ophalen van de verschillende afvalstromen en dit doen we volgens het gemeentelijk afvalbeleid.
       2. Blz. 194 We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalsysteem en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil.
    3. Blz. 195 3.2 Riolering, waterkering, afwatering
     1. Blz. 196 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 197 De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig
       1. Blz. 198 In het kader van de gebiedsontwikkeling OMA wordt het beschermingsniveau van het cluster woningen aan de Veerweg in Broekhuizen aangepast naar 1:250.
       2. Blz. 199 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       3. Blz. 200 Overige Maasprojecten.
       4. Blz. 201 We beoordelen objectief de realisatie van de hoogwaterbeschermingsmaatregelen voor Lottum en Grubbenvorst.
      2. Blz. 202 We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas
       1. Blz. 203 Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering.
       2. Blz. 204 De klimaatstresstest wordt geanalyseerd en geeft een inventarisatie van kwetsbaarheden en knelpunten voor de thema's: wateroverlast, droogte, hittestress en waterkwaliteit.
       3. Blz. 205 Naar aanleiding van de wateroverlast in 2016 treffen we definitieve maatregelen om de kans op wateroverlast in de wijk Stuksbeemden verder te verkleinen
       4. Blz. 206 Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven.
       5. Blz. 207 We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af
       6. Blz. 208 We stellen de urgentie en het ambitieniveau voor de thema's uit de klimaatstresstest vast.
       7. Blz. 209 We stellen een uitvoeringsagenda op voor de korte en de lange termijn voor de thema's uit de klimaatstresstest.
       8. Blz. 210 We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering.
       9. Blz. 211 We voeren de jaarschijf uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021
    4. Blz. 212 3.3 Milieu en duurzaamheid
     1. Blz. 213 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 214 We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan
       1. Blz. 215 We brengen voor eind 2020 in beeld waar in de gemeente windenergie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen.
       2. Blz. 216 We geven bekendheid aan het winnen van De Green Leaf Award 2019 en stellen voor 2019 een European Green Leaf-programma vast. We zoeken samenwerking met andere evenementen zoals het 800-jarig bestaan Horst aan de Maas en het OLS.
       3. Blz. 217 We maken een uitvoeringsprogramma om een gemeentelijke organisatie van 100% energieneutraal in 2025 te realiseren.
       4. Blz. 218 We monitoren de voortgang naar het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie in 2050. Waar mogelijk maken we daarvoor gebruik van regionale of provinciale monitoringsinstrumenten.
       5. Blz. 219 We ondersteunen lokale Flagship-projecten op het gebied van de energietransitie.
       6. Blz. 220 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
       7. Blz. 221 We onderzoeken samen met regio gemeenten wat de rol van de gemeente is in de energietransitie.
       8. Blz. 222 We realiseren en monitoren het uitvoeringsprogramma rond de gemeentelijke organisatie 100% energieneutraal in 2025.
       9. Blz. 223 We stellen een lokale energievisie op als input voor de regionale energiestrategie (RES).
       10. Blz. 224 We stellen een overkoepelend Milieu- & Duurzaamheidsbeleid 2018-2030 vast met een uitvoeringsprogramma voor 2018-2022.
       11. Blz. 225 We stellen in 2018 of 2019 een beleid vast voor zonne-energie. Met daaraan gekoppeld een aantal maatregelen die we gaan uitvoeren.
       12. Blz. 226 We stellen in 2019 een lokale uitwerking van de RES en het uitvoeringsprogramma vast, waarin we de nul situatie van het energieverbruik in beeld brengen en waarin scenario's worden geschetst voor de route naar 100% duurzaam in 2050.
       13. Blz. 227 We stellen voor 2021 een warmteplan op, waarin we aangeven hoe de woningen in Horst ad Maas in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien als de levering van aardgas stopt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de betaalbaarheid voor inwoners.
       14. Blz. 228 We voeren het duurzaamheidsprogramma uit.
       15. Blz. 229 We werken de regionale energiestrategie (RES) Noord en Midden Limburg uit.
       16. Blz. 230 Wij stimuleren, enthousiasmeren en jagen inwoners en andere betrokken partijen aan, op het gebied van duurzaamheid.
      2. Blz. 231 We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.
       1. Blz. 232 We organiseren een samenwerking met de gemeente Venlo, waarbij de gemeente Venlo het administratieve beheer overneemt.
       2. Blz. 233 We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.
      3. Blz. 234 We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.
       1. Blz. 235 Milieueffecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen worden gemonitord en maatregelen getroffen indien noodzakelijk
       2. Blz. 236 We monitoren actief de vastgestelde randwaarden voor het geluid, stof en andere milieuaspecten voor de centrale verwerkingsinstallatie voor zand en grind.
       3. Blz. 237 We verlenen omgevingsvergunningen milieu binnen de gestelde servicenormen.
       4. Blz. 238 We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM.
    5. Blz. 239 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 240 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 241 Analyse verschillen
   6. Blz. 242 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    1. Blz. 243 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    2. Blz. 244 4.1 Zorg
     1. Blz. 245 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 246 Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.
       1. Blz. 247 Om het vangnet te verbeteren, bevragen we inwoners en de diverse partnerorganisaties.
       2. Blz. 248 We besteden de financiële middelen voor zorg doelmatig en rechtmatig zodat we zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kunnen blijven vormgeven.
       3. Blz. 249 We borgen continuïteit van zorg en een soepele overgang naar een ander wettelijk kader als inwoners 18 jaar worden (en niet meer onder de jeugdwet vallen).
       4. Blz. 250 We borgen de regionale voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg en de samenwerking met onze teams.
       5. Blz. 251 We ondersteunen inwoners bij hun hulpvraag via de integrale toegang voor ondersteuning en zorg (de gebiedsteams) en bieden vraaggerichte ondersteuning.
       6. Blz. 252 We ontwikkelen een integraal preventief jeugdbeleid in samenwerking met onderwijs en andere partners en stellen dit vast.
       7. Blz. 253 We ontwikkelen onze monitor Sociaal Domein tot een instrument op basis waarvan we beleidsmatige keuzes kunnen maken. Dit doen we om zicht te houden op de effecten van de zorgkosten en daar grip op te houden.
       8. Blz. 254 We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk.
       9. Blz. 255 We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag en dak- en thuislozen
       10. Blz. 256 We stimuleren preventieve activiteiten voor inwoners.
       11. Blz. 257 We verbeteren de samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en andere verwijzers op het gebied van jeugdhulp.
       12. Blz. 258 We verstevigen de relatie met zorgaanbieders, de samenwerkende Noord Limburgse gemeentes en maatschappelijke partners om de bestaande voorzieningen te verbeteren en samen tot nieuwe vormen van ondersteuning en zorg te komen.
       13. Blz. 259 We voorkomen dat gebruikers van zorg veel last hebben van ongewenste stapeling van eigen bijdragen in de zorg.
      2. Blz. 260 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap.
       1. Blz. 261 We geven ruimte aan inwonersinitiatieven en stimuleren en ondersteunen informele en/of vrijwillige zorg
       2. Blz. 262 We stimuleren de vorming en inzet van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor alle inwoners
       3. Blz. 263 We verstrekken subsidie aan, of werken samen met, partners van toegankelijke voorzieningen die gericht zijn op ondersteuning en zorg.
       4. Blz. 264 We werken mee aan vernieuwingen in de zorg die stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
    3. Blz. 265 4.2 Werk en inkomen
     1. Blz. 266 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 267 Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte
       1. Blz. 268 We ondersteunen inwoners bij hun financiële hulpvraag.
       2. Blz. 269 We ondersteunen inwoners en inwoners in een uitkering naar maximale participatie en maximale financiële onafhankelijkheid.
       3. Blz. 270 We zorgen samen met het onderwijs en het bedrijfsleven dat de opleidingen en het arbeidsaanbod zo goed mogelijk wordt afgestemd op de vraag naar arbeid.
    4. Blz. 271 4.3 Arbeidsmigranten
     1. Blz. 272 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 273 De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn
       1. Blz. 274 Er vindt geen grootschalige huisvesting (short stay) plaats in of nabij de dorpen.
       2. Blz. 275 We brengen randzones rond werkgelegenheidsgebieden in beeld en wegen deze locaties specifiek af.
       3. Blz. 276 We onderzoeken of we het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor onze ondernemers/huisvesters kunnen stellen.
       4. Blz. 277 We stellen ons beleid voor tijdelijke huisvesting bij. We zetten ons er voor in dat gemeenten in de regio hetzelfde beleid voeren. We zetten ons in voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich voor langere periode hier willen vestigen.
       5. Blz. 278 We stimuleren inwonerinitiatieven voor de integratie en participatie van arbeidsmigranten.
       6. Blz. 279 We verruimen het huidige beleid door tijdelijke huisvesting nabij/in de randzone van industrieterreinen en agrarische ondernemers, onder nader te formuleren randvoorwaarden, toe te staan.
       7. Blz. 280 We voorzien in één aanspreekpunt binnen de gemeente voor vragen over huisvesting arbeidsmigranten.
       8. Blz. 281 We zetten in op het verbeteren van de communicatie rond arbeidsmigranten
    5. Blz. 282 4.4 Nieuwkomers
     1. Blz. 283 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 284 Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas
       1. Blz. 285 We investeren in de sociale samenhang in de wijken en dorpen waar nieuwkomers zich vestigen.
       2. Blz. 286 We ondersteunen initiatieven die ervoor zorgen dat nieuwkomers erbij horen (in de buurt, op school en op het werk).
       3. Blz. 287 We ondersteunen nieuwkomers in het zo snel mogelijk eigen maken van onze taal en cultuur
       4. Blz. 288 We stimuleren de participatie van nieuwkomers en kijken daarbij naar de capaciteiten en opleidingen die ze in hun thuisland hebben opgedaan.
       5. Blz. 289 We zorgen voor adequate huisvesting van statushouders.
    6. Blz. 290 4.5 Gezondste regio 2025
     1. Blz. 291 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 292 In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.
       1. Blz. 293 We nemen deel aan de beweging De Gezondste Regio 2025 en zorgen met de andere partners dat de beweging uitgroeit naar een brede regionale samenwerking.
       2. Blz. 294 We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners initiatieven op te pakken die gezondheid van inwoners verbeteren en passen binnen de 4 speerpunten van gezondheidsbeleid.
    7. Blz. 295 4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
     1. Blz. 296 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 297 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.
       1. Blz. 298 Onze gebouwen en openbare ruimte zijn toegankelijk voor iedereen op basis van Agenda 22.
       2. Blz. 299 We organiseren een vervolg op de 24-uursessie over de omgang en het samenspel tussen samenleving, raad, college en organisatie.
       3. Blz. 300 We richten onze werkwijze en gemeentelijke organisatie zo in dat we inwoners met een initiatief adequaat kunnen antwoorden en ondersteunen.
       4. Blz. 301 We starten een pilot met een inwonersbegroting.
       5. Blz. 302 We stimuleren verenigingen, instellingen en inwonersinitiatieven die de verbinding tussen inwoners versterken.
    8. Blz. 303 4.7 Burgerzaken
     1. Blz. 304 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 305 We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener
       1. Blz. 306 We harmoniseren waar mogelijk en slim onze processen in het kader van de regionale samenwerking VVH
       2. Blz. 307 We organiseren verkiezingen.
       3. Blz. 308 We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit.
    9. Blz. 309 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 310 Wat heeft het gekost?
    11. Blz. 311 Analyse verschillen
   7. Blz. 312 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    1. Blz. 313 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    2. Blz. 314 5.1 Kunst en cultuur
     1. Blz. 315 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 316 Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 317 We maken culturele activiteiten en culturele voorzieningen voor alle inwoners toegankelijk.
       2. Blz. 318 We scheppen duidelijke kaders voor onze inwoners, culturele instellingen en verenigingen op welke wijze we de culturele sector stimuleren en ondersteunen.
       3. Blz. 319 We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur.
       4. Blz. 320 We versterken het opdrachtgeverschap richting bibliotheekwerk en stimuleren de organisatie van een gezonde exploitatie en efficiënte uitvoering.
       5. Blz. 321 We zetten cultuur in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen.
       6. Blz. 322 We zetten de combinatiefunctionarissen cultuur in om verenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners.
    3. Blz. 323 5.2 Sport
     1. Blz. 324 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 325 Horst aan de Maas heeft een aantrekkelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 326 Met het actieplan "zwemvaardigheid" zoeken we samen met het onderwijs en kinderopvang naar mogelijkheden voor gebruik zoals het collectief aanbieden van zwemlessen buiten de reguliere schooltijden gericht op specifieke doelgroepen.
       2. Blz. 327 Samen met onze partners in het onderwijs, de zorg, kinderopvang, het verenigingsleven en Gezondste regio 2025 organiseren we sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op een gezonde en actieve leefstijl.
       3. Blz. 328 We maken sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk.
       4. Blz. 329 We ondersteunen samenwerkingen of fusies tussen verenigingen.
       5. Blz. 330 We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur.
       6. Blz. 331 We zetten de combinatiefunctionarissen sport in om sportverenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners.
       7. Blz. 332 We zetten sport in als middel om ontmoeting en integratie te bevorderen.
    4. Blz. 333 5.3 Afslag 10 & zwembad
     1. Blz. 334 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 335 We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.
       1. Blz. 336 Het zwembad wordt verplaatst naar Afslag 10 en biedt een kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde tov de huidige locatie, mits voldaan wordt aan de kaders die in het raadsbesluit gesteld zijn.
       2. Blz. 337 Met het actieplan "zwemvaardigheid" zoeken we samen met het onderwijs en kinderopvang naar mogelijkheden voor gebruik zoals het collectief aanbieden van zwemlessen buiten de reguliere schooltijden gericht op specifieke doelgroepen.
       3. Blz. 338 Sporthal de Berkel wordt verplaatst naar Afslag 10.
       4. Blz. 339 We ontwikkelen een visie inclusief financieel kader voor de gebiedsontwikkeling Afslag 10
    5. Blz. 340 5.4 Onderwijs
     1. Blz. 341 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 342 Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.
       1. Blz. 343 We borgen samen met de onderwijspartners het recht op en de plicht tot het volgen van voldoende onderwijs voor alle jongeren (Leerplichtadministratie, RMC/VSV, toezicht leerplicht).
       2. Blz. 344 We brengen in samenwerking met partners het aantal laaggeletterden terug. Dat doen we door de leesvaardigheid inwoners te verhogen met taalaanbod op verschillende niveaus.
       3. Blz. 345 We versterken de voorschoolse educatie voor de kinderen (met een risico op) een ontwikkelachterstand zowel kwalitatief als kwantitatief.
       4. Blz. 346 We werken samen met de onderwijspartners aan een dekkend en passend onderwijsaanbod met extra ondersteuning (passend onderwijs) en een goede aansluiting op de jeugdhulp voor jongeren die dat nodig hebben.
       5. Blz. 347 Wij zorgen voor passende, juridische kaders voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en onderwijsvernieuwing.
    6. Blz. 348 5.5 Accommodaties
     1. Blz. 349 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 350 We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.
       1. Blz. 351 ’t Gasthoês wordt een adequate en eigentijdse voorziening voor culturele en maatschappelijke organisaties, met een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       2. Blz. 352 Bij de realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering van bestaande accommodaties, gaan we uit van een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       3. Blz. 353 Bij onderhoud en vooral renovatie van onze eigen gebouwen en accommodaties streven we naar energie-neutrale oplossingen.
       4. Blz. 354 De onderwijsaccommodaties met hun buitenruimte worden zoveel mogelijk multifunctioneel ingezet en daarvoor ingericht.
       5. Blz. 355 In lijn met de centrumvisie volgen we de lijn van multifunctioneel medegebruik van onze dienstgebouwen, mits dit betaalbaar is en ten goede komt aan de integrale dienstverlening.
       6. Blz. 356 We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
       7. Blz. 357 We stellen een Perspectievennota op die leidend is bij de invulling van het accommodatiebeleid.
       8. Blz. 358 We stimuleren en faciliteren initiatieven die leiden tot samenwerking.
       9. Blz. 359 We stimuleren maatschappelijke organisaties te investeren in duurzame maatregelen voor hun accommodaties.
       10. Blz. 360 We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).
    7. Blz. 361 5.6 Subsidies
     1. Blz. 362 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 363 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.(Overheidsparticipatie)
       1. Blz. 364 Op basis van de kwalitatieve output van de discussie over de strategische visie optimaliseren we na 2020 het toetsingskader subsidies.
       2. Blz. 365 We hanteren een subsidiesysteem dat zorgt voor een versterking van de centrale ambitie "vitale gemeenschappen".
       3. Blz. 366 We onderzoeken welke ondersteuning op het gebied van het sociaal domein door de gemeente aan inwoners past bij de behoefte van de gemeenschap.
       4. Blz. 367 We zetten het vouchersysteem voort en verruimen dit waarbij we inzetten op vereenvoudiging, ontwikkelruimte en verbinding met doelgroepen
    8. Blz. 368 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 369 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 370 Analyse verschillen
   8. Blz. 371 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
    1. Blz. 372 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
    2. Blz. 373 6.1 Openbare Orde & Veiligheid
     1. Blz. 374 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 375 Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.
       1. Blz. 376 Project nieuwe brandweerkazerne
       2. Blz. 377 We borgen een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid.
       3. Blz. 378 We evalueren het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 en zorgen voor een actueel Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023.
       4. Blz. 379 We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid.
       5. Blz. 380 We optimaliseren de samenwerking met interne en externe partners in het veiligheidsdomein.
       6. Blz. 381 We zetten de bestuurlijke integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en ernstige overlast door en evalueren die.
    3. Blz. 382 6.2 Toezicht & handhaving
     1. Blz. 383 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 384 We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen
       1. Blz. 385 Bij grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over de resultaten die hij moet halen de prestaties die hij daarvoor levert.
       2. Blz. 386 Landschappelijke inpassingsplannen die onderdeel zijn van een ruimtelijk initiatief worden gerealiseerd. Hierop wordt toegezien en gehandhaafd (privaatrechtelijk). Dit wordt programmatisch of projectmatig aangepakt.
       3. Blz. 387 Nadat bedrijven gestart zijn, controleren we of zij handelen conform de vergunning inclusief ruimtelijke inpassing.
       4. Blz. 388 We bezien onze huidige regelgeving op de aspecten rechtvaardigheid, helderheid, duidelijkheid, wenselijkheid en handhaafbaarheid. Daar waar dat wenselijk en haalbaar is, schrappen we regels.
       5. Blz. 389 We gaan de grote lopende handhavingszaken onderzoeken om te beoordelen of we beleid of regels aan moeten passen.
       6. Blz. 390 We herzien het huidige handhavingsbeleid inclusief handhavingsstrategie en prioritering.
       7. Blz. 391 We richten ons, met betrekking tot toezicht en handhaving, prioritair op de zaken met een substantiële impact. We hanteren een Zero-tolerance-beleid bij overtredingen met grote impact voor inwoners en/of milieu.
    4. Blz. 392 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 393 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 394 Analyse verschillen
   9. Blz. 395 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    1. Blz. 396 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    2. Blz. 397 7.1 Bestuur
     1. Blz. 398 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 399 Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.
       1. Blz. 400 We laten het klantcontact doorlopend waarderen door onze kanten
       2. Blz. 401 We maken de dienstverleningsprocessen LEAN.
       3. Blz. 402 We monitoren het halen van klanteisen, sturen daarop en rapporteren dit aan de gemeenteraad
       4. Blz. 403 We ontwikkelen een kwalitatief betere website.
       5. Blz. 404 We stellen nieuwe servicenormen vast en voeren de dienstverlening binnen die normen uit
       6. Blz. 405 We sturen op onze dienstverlening op basis van feitelijke gegevens.
      2. Blz. 406 De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.
       1. Blz. 407 Het Team Concern control adviseert de organisatie en het bestuur bij het inrichten van haar strategie en beleid.
       2. Blz. 408 Het team Concerncontrol ondersteunt de organisatie bij het beheersen en verbeteren van haar processen (o.a. Lean).
       3. Blz. 409 We bepalen de benodigde loonsom voor begroting 2020.
       4. Blz. 410 We maken de beleidsdoelstellingen inzichtelijk en monitoren de voortgang.
      3. Blz. 411 Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.
       1. Blz. 412 We faciliteren en stimuleren de interne communicatie. (Interne communicatie)
       2. Blz. 413 We geven voorlichting aan het algemene publiek over de leefomgeving en leefstijl. (Publiekscommunicatie)
       3. Blz. 414 We informeren de samenleving over ons beleid en onze projecten. Waar mogelijk betrekken we de samenleving bij de voorbereiding en evaluatie hiervan (beleids- en projectcommunicatie)
       4. Blz. 415 We presenteren de gemeente herkenbaar met een aantal kernwaarden en speerpunten (Positionering)
       5. Blz. 416 We zorgen voor een consistente en herkenbare presentatie van de gemeente en geven relevante algemene informatie. (Concerncommunicatie)
      4. Blz. 417 We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.
       1. Blz. 418 Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie (WIZ en heffings/invorderings bezwaren uitgezonderd)
       2. Blz. 419 De bezwarencommissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit.
       3. Blz. 420 We gaan door met de regionale mediatorpool.
       4. Blz. 421 We gaan door met het implementeren en borgen van de methode 'In gesprek met Horst aan de Maas'.
       5. Blz. 422 We maken gebruik van klantenservice aan de voorkant van het klachtenproces.
       6. Blz. 423 We onderzoeken de klachtregeling op actualiteit en passen deze aan in verband met wijzigingen in de wet en regelgeving (Jeugdwet).
      5. Blz. 424 We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens
       1. Blz. 425 We verantwoorden privacy en informatiebeveiliging via ENSIA (voor de BRP, PUN, BAG, BGT, BRO, DIGID, AVG en Suwinet).
       2. Blz. 426 We zorgen ervoor dat privacy en informatiebeveiliging onderdeel uitmaken van onze processen en onze manier van werken.
      6. Blz. 427 We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.
       1. Blz. 428 We maken in open dialoog met de gemeenschap een strategische visie vanuit het perspectief van 'Inwoners', 'Ondernemers' en 'Bezoekers'.
    3. Blz. 429 7.2 Overhead
     1. Blz. 430 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 431 De totale organisatiekosten (w.o. de bedrijfsvoeringskosten, exclusief uitvoeringskosten) zijn passend bij de omvang van de organisatie en de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.
       1. Blz. 432 We voorzien de bedrijfsvoeringskosten van een onderbouwing op basis van de reële loonsom en overige bedrijfsvoeringskosten, inclusief benchmark.
    4. Blz. 433 7.3 Samenwerking
     1. Blz. 434 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 435 De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.
       1. Blz. 436 Er wordt een samenwerkingswijzer voor Horst aan de Maas opgesteld
       2. Blz. 437 We herijken het Regio Venlo-overleg
       3. Blz. 438 We nemen deel aan het Euregio overleg
    5. Blz. 439 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 440 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 441 Analyse verschillen
   10. Blz. 442 8. Financiën
    1. Blz. 443 8. Financiën
    2. Blz. 444 8.1 Financiering en algemene lasten en baten
     1. Blz. 445 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 446 We hebben een gezonde duurzame financiële positie.
       1. Blz. 447 Iedere portefeuillehouder lost in beginsel financiële uitdagingen binnen zijn eigen portefeuille op.
       2. Blz. 448 In overeenstemming met het coalitieakkoord vermijden we dekking uit de reserves zoveel mogelijk.
       3. Blz. 449 We behouden de huidige vermogenspositie of versterken die waar mogelijk.
       4. Blz. 450 We geven actueel inzicht in de ontwikkeling van budgetten in meerjarig perspectief.
       5. Blz. 451 We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door.
       6. Blz. 452 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
    3. Blz. 453 8.2 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 454 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 455 We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
       1. Blz. 456 We rekenen de circulaires Algemene Uitkering door en vertalen deze naar onze eigen begroting.
      2. Blz. 457 We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.
       1. Blz. 458 Bij de kadernota bepalen we de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar.
       2. Blz. 459 Jaarlijks actualiseren we de legesverordening en de belastingverordeningen inclusief de tarieven.
       3. Blz. 460 We gaan in gesprek met belanghebbenden en voorkomen zo formele trajecten van bezwaar en beroep.
       4. Blz. 461 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen
       5. Blz. 462 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de Wet WOZ.
       6. Blz. 463 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
       7. Blz. 464 We zetten de mogelijkheden die de berichtenbox van MijnOverheid biedt optimaal in.
    4. Blz. 465 8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 466 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 467 We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).
       1. Blz. 468 We vertalen de gevolgen van de invoering vennootschapsbelasting in onze meerjarenbegroting.
    5. Blz. 469 8.4 Onvoorzien
     1. Blz. 470 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 471 De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.
       1. Blz. 472 We nemen jaarlijks bij de begroting een adequate post onvoorzien op.
    6. Blz. 473 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 474 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 475 Analyse verschillen
   11. Blz. 476 Paragrafen
    1. Blz. 477 A. Lokale heffingen
     1. Blz. 478 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 479 Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.
       1. Blz. 480 De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie.
       2. Blz. 481 Jaarlijks brengen we de kostendekkendheid van onze tarieven in beeld.
       3. Blz. 482 We houden de gemiddelde lastendruk van de heffingen (OZB, Rioolheffing en reinigingsheffingen) voor inwoners en bedrijven gelijk, uitgezonderd de loon- en prijsontwikkeling uit de mei-circulaire algemene uitkering uit het gemeentefonds.
       4. Blz. 483 We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling van huishoudens en bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.
       5. Blz. 484 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
     2. Blz. 485 Toelichting en tabellen paragraaf A. Lokale heffingen
    2. Blz. 486 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 487 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 488 De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.
       1. Blz. 489 We bepalen 2 keer per jaar het weerstandsvermogen.
       2. Blz. 490 We doorlopen jaarlijks de juridische control cyclus.
       3. Blz. 491 We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht.
       4. Blz. 492 We voeren de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid uit volgens het interne controleplan.
     2. Blz. 493 Toelichting en tabellen paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    3. Blz. 494 C. Onderhoud en kapitaalgoederen
     1. Blz. 495 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 496 Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op het in beleidskaders afgesproken niveau.
       1. Blz. 497 We beheren vastgoedobjecten met cultureel of maatschappelijk nut en stimuleren organisaties om dat beheer over te nemen.
       2. Blz. 498 We houden vastgoedobjecten met cultureel of maatschappelijk nut in stand.
       3. Blz. 499 We stellen een meerjarig investeringsplan (prognose) op voor vastgoed tot 2050 waarin duurzaamheid, toegankelijkheid en functionele aspecten integraal worden afgewogen.
       4. Blz. 500 We voeren het MJOP uit en houden daarbij rekening met de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.
      2. Blz. 501 We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en de maatschappelijke organisaties.
       1. Blz. 502 We beperken leegstand van gemeentelijk vastgoed door het uitvoeren van effectief leegstandsmanagement.
       2. Blz. 503 We exploiteren zwembad de Berkel op een duurzame en financieel zo gunstig mogelijke manier.
       3. Blz. 504 We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
       4. Blz. 505 We hebben de advisering rond vastgoed efficiënt en adequaat ingericht.
       5. Blz. 506 We laten het gemeentelijk vastgoed onafhankelijk toetsen op kwaliteit (onderhoud en schoonmaak).
       6. Blz. 507 We organiseren en regisseren de facilitaire dienstverlening in gemeentelijke accommodaties waar dat van toepassing is en zorgen voor de bijbehorende uitvoering.
       7. Blz. 508 We stellen een duurzaamheidsplan en roadmap op voor ons eigen vastgoed om tot in 2035 te verduurzamen en energieneutraal te maken.
       8. Blz. 509 We stellen een vastgoedbeleid op voor onze gemeentelijke accommodaties. In Q2 2020 is dit beleid gepresenteerd, dan wel vastgesteld in het DT.
       9. Blz. 510 We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid.
     2. Blz. 511 Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen
    4. Blz. 512 D. Financiering
     1. Blz. 513 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 514 We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
       1. Blz. 515 Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen bij waar nodig
       2. Blz. 516 We actualiseren maandelijks onze liquiditeitsprognose.
       3. Blz. 517 We beheren de renterisico’s bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm conform Wet Fido
       4. Blz. 518 We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (o.a. treasury-statuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex art 212, 213 & 213a) .
       5. Blz. 519 We leveren de kwartaalrapportages aan het CBS (oa. IV3), inclusief de berekening van het gemeentelijke EMU-saldo
     2. Blz. 520 Toelichting en tabellen paragraaf D. Financiering
    5. Blz. 521 E. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 522 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 523 BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt.
       1. Blz. 524 Het Bestuurssecretariaat ondersteunt het college.
       2. Blz. 525 Het Managementsecretariaat ondersteunt management en directie.
      2. Blz. 526 BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.
       1. Blz. 527 Jaarlijks beoordelen we voorgenomen projecten in de voorjaarsnota en programmabegroting op hun potentie voor externe financiering.
       2. Blz. 528 We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en -coördinatie.
       3. Blz. 529 Wij borgen dat gemeentelijke investeringen in projecten met subsidiabele thema's worden getoetst op subsidiekansen en wegen de slaagkans af tegen de gevraagde inspanning.
       4. Blz. 530 Wij onderhouden contacten in de regio Venlo om subsidiekansen voor regionale thema's en projecten tijdig te signaleren en indien mogelijk te benutten. Daarvoor zijn wij bereid in voorkomende gevallen een trekkersrol te vervullen.
       5. Blz. 531 Wij zijn gesprekspartner voor lokale initiatieven van maatschappelijke organisaties/bedrijven en bieden ondersteuning bij het werven van fondsen en subsidies.
      3. Blz. 532 BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.
       1. Blz. 533 Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt geactualiseerd aan de hand de vorming van een shared service center om toekomstige aanbestedingen samen met de gemeenten Venlo en Venray op te kunnen pakken.
       2. Blz. 534 In samenwerking met de gemeenten Venray en Venlo introduceren we een gemeentelijke inkoopkalender.
       3. Blz. 535 We doen nader onderzoek naar de mogelijkheden om de toegang tot het lokale MKB verder te verbeteren en passen die maatregelen toe.
       4. Blz. 536 We komen tot een platform voor inkoopadvies en contractbeheer en werken daarbij samen met de gemeenten Venray en Venlo.
       5. Blz. 537 We stimuleren het gebruik van het contractbeheersysteem onder de contractbeheerders met het oog op rechtmatigheid en als controle-instrument.
      4. Blz. 538 FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.
       1. Blz. 539 We beschikken over een efficiënte en effectieve financiële administratie.
       2. Blz. 540 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
       3. Blz. 541 We hebben een gedegen systeem van financiële advisering.
       4. Blz. 542 We hebben kwalitatief goed functionerende budgetverantwoordelijken.
       5. Blz. 543 We leveren periodiek een dashboard met de actuele stand van zaken (realisatie taakstelling - LEAN - samenwerking - financiële kengetallen etc.).
      5. Blz. 544 HRM. De gemeente is een goed werkgever.
       1. Blz. 545 Eind 2019 hebben we binnen onze organisatie 10 garantiebanen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We voldoen hiermee aan de maatschappelijke doelstelling.
       2. Blz. 546 Maatwerktrajecten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom worden effectief en planmatig begeleid.
       3. Blz. 547 Via een opleidingsplan stimuleren we talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op zowel collectief als individueel niveau.
       4. Blz. 548 We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op het gebied van mobiliteit / arbeidsmarkt en garantiebanen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en E-HRM wordt verdere samenwerking verkend.
       5. Blz. 549 We leveren via gerichte initiatieven / projecten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.
       6. Blz. 550 We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel de juiste persoon op de juiste plek.
      6. Blz. 551 HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.
       1. Blz. 552 HRM-processen worden zo efficiënt mogelijk ingericht en daar waar mogelijk gedigitaliseerd.
       2. Blz. 553 We richten een proces in om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen.
      7. Blz. 554 IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.
       1. Blz. 555 We leveren de producten en diensten informatievoorziening
       2. Blz. 556 We ondersteunen de clusters in de groei naar data-gedreven werken
      8. Blz. 557 IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.
       1. Blz. 558 We verwerken de in-en externe ontwikkelingen in het informatiebeleid en informatieplan.
       2. Blz. 559 We voeren portfolioprojecten uit
      9. Blz. 560 IV. Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid
       1. Blz. 561 We inventariseren de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van burgerzaken en het KCC.
       2. Blz. 562 We werken op het gebied van bedrijfsvoering samen met de gemeenten Venlo en Venray en regio Noord-Limburg.
       3. Blz. 563 We werken op het gebied van informatiebeveiliging samen met gemeente de Venray.
     2. Blz. 564 Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering
    6. Blz. 565 F. Verbonden partijen
     1. Blz. 566 F. Verbonden Partijen
     2. Blz. 567 Tabellen paragraaf F. Verbonden Partijen
    7. Blz. 568 G. Grondbeleid
     1. Blz. 569 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 570 We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.
       1. Blz. 571 Jaarlijks stelt de raad de grondprijzen vast op basis van de Nota grondprijzen.
     2. Blz. 572 Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid
    8. Blz. 573 H. Ombuigingen
     1. Blz. 574 Dit hebben we bereikt!
      1. Blz. 575 We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.
       1. Blz. 576 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
     2. Blz. 577 Toelichting paragraaf H. Ombuigingen
    9. Blz. 578 I. Informatiebeveiliging en Privacy
     1. Blz. 579 I. Informatiebeveiliging en Privacy
    10. Blz. 580 J. Samenvatting actualisatie perspectievennota Maatschappelijke accommodaties
     1. Blz. 581 Toelichting paragraaf J. Samenvatting actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties
    11. Blz. 582 K. Gebeurtenissen na balans datum
     1. Blz. 583 Gebeurtenissen na balansdatum
   12. Blz. 584 Diversen
    1. Blz. 585 Financiële samenvatting & Kerngegevens
     1. Blz. 586 Financiële samenvatting
     2. Blz. 587 Kerngegevens
    2. Blz. 588 Financiële jaarrekening
     1. Blz. 589 Financiële jaarrekening
    3. Blz. 590 Overzicht restantkredieten
     1. Blz. 591 Overzicht restantkredieten met toelichting
    4. Blz. 592 Griffierekening
     1. Blz. 593 Griffierekening
    5. Blz. 594 Lijst met afkortingen
     1. Blz. 595 Lijst met afkortingen
    6. Blz. 596 Raadsvoorstel en -besluit
     1. Blz. 597 Raadsvoorstel en raadsbesluit
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap