Uitgaven

3,37%
€ 3.923
x € 1.000
3,37% Complete

Inkomsten

0,26%
€ 303
x € 1.000
0,26% Complete

Saldo

310,73%
€ -3.620
x € 1.000

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Uitgaven

3,37%
€ 3.923
x € 1.000
3,37% Complete

Inkomsten

0,26%
€ 303
x € 1.000
0,26% Complete

Saldo

310,73%
€ -3.620
x € 1.000

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Terug naar navigatie - 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

ALGEMEEN

Met inwoners, bedrijven en instellingen willen wij een veilige woon- en leefomgeving realiseren. Het beleid op dit terrein bedenken we met hen en voeren we samen uit. De burgemeester, het college en de raad zetten nadrukkelijk in op de regierol en zoeken de samenwerking met inwoners en partners in de uitvoering daarvan. Met het uitvoeren van een veiligheidsmonitor onder inwoners en ondernemers op de onderwerpen veiligheid  en overlast eind 2019, is een beeld verkregen van de mate waarop men zich veilig voelt en de soort van overlast welke men ondervindt. Met deze input wordt rekening gehouden bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma van een nieuwe Integraal veiligheidsplan en ook bij ander nieuw beleid . Ook draagt deze informatie bij aan het geven van richting aan de inzet van bijvoorbeeld de toezichthouder ondermijning. Er is geïnvesteerd in de tijdelijke uitbreiding van de capaciteit. Hierdoor is er meer aandacht voor de problematiek inzake verwarde personen en jeugdoverlast, waardoor we in de afgelopen periode in staat zijn geweest sneller op te treden bij  acute probleem situaties en is de samenwerking met ketenpartners daarbij verbeterd. Ook is er meer grip gekregen op de informatie-uitwisseling met ketenpartners inzake het voorkomen van radicalisering en op de-radicalisering van diegenen die er al extremistische denkbeelden op nahouden. De inzet van de eigen gemeentelijk toezichthouder ondermijning heeft geleid tot de sluiting van meerdere panden waar druggerelateerde activiteiten plaatsvonden.

Organisatoren van evenementen in onze gemeenten zijn betrokken bij het in beeld brengen van de verbeterpunten van het vergunningverleningsproces. Dit heeft er toe geleid dat de informatievoorziening op de website is aangepast en het proces van het aanvragen van een evenementenvergunning voor organisatoren overzichtelijker en duidelijker is geworden. In 2019 is toezicht en handhaving  in de openbare ruimte en op basis van de drank- en horecawet op een aantal punten versterkt.  Er is een eigen gemeentelijk toezichthouder voor parkeren, overlast, geluidsklachten etc. en het aantal horecacontroles bij evenementen/reguliere horeca is uitgebreid. De raad heeft in 2019 € 300.000 extra beschikbaar gesteld voor de versterking van toezicht en handhaving in het fysieke domein. Gelijktijdig met het beschikbaar stellen van deze extra middelen heeft een herijking van het vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid plaatsgevonden, waarbij het bestaande beleid is aangevuld en aangescherpt (RIB 20.003).

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

6.1 Openbare Orde & Veiligheid
6.2 Toezicht en handhaving

6.1 Openbare Orde & Veiligheid

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren neemt af. nog niet bekend
Het aantal ”harde kern jongeren” per 10.000 inwoners neemt af. nog niet bekend
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners neemt af. nog niet bekend
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners neemt af. nog niet bekend
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners neemt af. nog niet bekend
Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners neemt af. nog niet bekend
De opkomsttijden en dekkingsgraad van de brandweer binnen Horst aan de Maas voldoet aan de wettelijke kaders en richtlijnen. nog niet bekend
In een crisissituatie hebben we de beschikking over een kwalitatief goed Team Bevolkingszorg. ja
Crisissen worden naar tevredenheid van onze inwoners en bedrijven afgehandeld. nog niet bekend

Dit zijn wettelijk verplichte KPI's. We hebben hier nog geen informatie over en gaan deze de komende tijd onderzoeken.
Doorverwijzing naar HALT gebeurt door de politie .

G

Zo hebben we dat gedaan!

6.2 Toezicht & handhaving

Dit hebben we bereikt!

Terug naar navigatie - Dit hebben we bereikt!

We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

Terug naar navigatie - We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI) Gerealiseerd
We hebben in 2020 nieuw beleid voor toezicht en handhaving, waarin de capaciteit is afgestemd op de prioritering. Ja
Deze collegeperiode wordt een definitieve lijn gekozen in langslepende handhavingsdossiers. Ja
Iedere nieuwe regel / beleid wordt getoetst op handhaafbaarheid. Ja
Het Uitvoeringsprogramma VTH wordt jaarlijks, vóór 1 februari bij de Provincie ingediend. Nee
Het jaarverslag, waarin de uitgevoerde activiteiten op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving worden geëvalueerd, wordt jaarlijks vóór 1 april bij de Provincie ingediend. Ja
De activiteiten op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving passen binnen een actueel beleidsplan. Ja

 

Om de ambities uit het collegeprogramma binnen dit beleidsveld waar te maken, was aanvullend budget nodig. De raad heeft in maart 2019 besloten hiervoor met ingang van 2020 jaarlijks € 300.000 extra beschikbaar te stellen. We hebben uitgewerkt hoe dit budget wordt ingezet en wat dit betekent voor het vastgestelde VTH-beleid. De raad is hierover in december 2019 geïnformeerd. Daarnaast hebben we een aantal langlopende dossiers geanalyseerd. 
Bij het bezien van onze regelgeving op rechtvaardigheid, helderheid en handhaafbaarheid is het project Omgevingswet heel belangrijk. Dat wil niet zeggen dat we hierop wachten; ook in de lopende trajecten worden deze aspecten meegenomen. Op dit moment wordt onder andere de Structuurvisie herijkt en is de nieuwe APV vastgesteld.

G

Zo hebben we dat gedaan!

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 6

2017

2018

2019

 Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter 

 Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 12-17 jaar 

33

34

N.n.b.

 Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 

0,60

0,60

N.n.b.

 Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners 

3,00

3,10

N.n.b.

 Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 

2,20

3,20

N.n.b.

 Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners 

3,40

3,20

N.n.b.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 raming 2019 raming na wijziging 2019 werkelijk
Lasten -3.750 -4.073 -3.923
Baten 260 296 303

Analyse verschillen

Terug naar navigatie - Analyse verschillen

Verschillen 2019 begroting na wijziging versus 2019 realisatie

 

Begroting
na wijziging 2019

Realisatie
2019

Verschil

 

Onderverdeling taakvelden:

 

 

 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-3.053

-2.978

75

1.2

Openbare orde en veiligheid

-724

-642

82

 

Resultaat

-3.777

-3.620

-157

een positief bedrag is een voordeel 
een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan €50.000 op taakveldniveau worden toegelicht.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer € 75.000 voordeel

Bluswatervoorziening € 46.000 voordeel.
De in de jaarrekening 2018 opgenomen verplichting viel uiteindelijk prijstechnisch mee. Dit heeft geresulteerd in een voordeel voor 2019 van € 46.000.

Rampenbestrijding € 10.000 voordeel.
Onlangs hebben wij ons aangesloten aan een bedrijf die ondersteuning bied in bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Zij gaan meedenken/uitvoeren in het kader van bewustwording ondermijning ( intern en extern). Omdat één en ander in 2020 ten uitvoer wordt gebracht wordt voorgesteld om het restant van 2019 over te hevelen naar 2020.
Resterend € 19.000 voordeel Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.

1.2 Openbare orde en veiligheid € 82.000 voordeel

Explosievenopruiming € 25.000 voordeel
Bij de voorbereidingen van diverse projecten is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. De zogeheten "Bommenregeling' maakt het mogelijk om 70% van de daadwerkelijk gemaakte kosten in de afgelopen jaar vergoed te krijgen. Deze vergoeding vanuit het Rijk is gebaseerd op de gemaakte kosten in het voorgaande jaar die wordt afgezet tegen de gerealiseerde kosten in het lopende jaar. Hierdoor zit er (standaard) een verschil tussen budget en realisatie.


Veiligheidshuis Noord Limburg € 59.000 voordeel
Door de ontwikkelingen binnen de regio voor zorg en het veiligheidshuis zijn er een aantal processen in 2019 niet doorgevoerd. Contracten van procesregisseurs zijn niet verlengd. Dit betekent dat er voor onze gemeente geen procesregisseur is gekoppeld voor een groot deel van het jaar. Hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen.
Resterend € 2.000 nadeel Dit nadeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld.