1. Economie en ruimte

1. Economie en Ruimte

Terug naar navigatie - 1. Economie en Ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Vrijetijdseconomie
Lokaal versterken we de structuur van de vrijetijdseconomie. Dit doen we samen met ondernemers, belangengroepen en het Toeristisch Platform Horst aan de Maas. In 2021 starten we met het nieuwe plan. Daarbij maken we gebruik maken van de leerervaringen uit de ontwikkeling van het Lokaal Gastheerschap en behouden we de waardevolle onderdelen.

Regionaal voeren we het “Actieprogramma Vrijetijdseconomie 2018-2025” uit. Dat is inmiddels gekoppeld aan de Investeringsagenda Noord-Limburg. We benutten daarbij ons landschap en de kansen die dit biedt optimaal. Voor wat betreft de destinatiemarketing (het op de kaart zetten van onze gemeente ) sluiten we aan bij de provinciale campagnes van Eén Limburg.

De vrijetijdssector heeft in 2020 flink te lijden onder de coronapandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen. We moeten afwachten hoe zich dat in 2020 / 2021 verder ontwikkelt. Samen met de sector zijn en blijven we in overleg over hoe we als gemeente kunnen faciliteren om de nadelige gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Ruimte
De Structuurvisie wordt doorvertaald naar een Omgevingsvisie, inclusief een herijkt kwaliteitsmenu met oog voor duurzaamheid. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022, maar we gaan door met de implementatie hiervan om onze dienstverlening en klantprocessen te optimaliseren en te transformeren . In 2020 bepalen we het gewenste ambitieniveau en de daarvoor noodzakelijke acties.

Intensieve veehouderij (IV)
De grote hoeveelheid regelingen, programma’s en projecten op het gebied bieden kansen voor het behoud en de ontwikkeling van de vitaliteit van ons landelijk gebied. We werken aan het toekomstbestendig maken van de sector:
- een forse daling van emissies in zijn totaliteit en in specifieke knelsituaties,
- de afname van het aantal veehouderijen en
- de extensivering van een deel daarvan.
De versnelde toename van vrijkomende agrarische bebouwing en het verder innoveren van de toekomstbestendige bedrijven biedt kansen die we niet moeten laten liggen. Die zijn bepalend voor de ontwikkeling van onze veehouderijsector in samenhang met haar omgeving. Dit wordt meegenomen in de Visie op de veehouderij.

Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
Onze regio heeft de complete agrifoodsector in huis en is de grootste veredelingsregio van Nederland. Een broedplaats van kennis en kunde op het gebied van zachtfruit en gezondheid. We zetten in op het verder vergroten van de innovatiekracht en de technologische vernieuwing die nodig is om antwoorden te vinden op de maatschappelijke vraagstukken in de agrifoodsector, Dit doen we samen met onze ondernemers en de Brightlands Campus Greenport Venlo. Hiermee faciliteren we verbinding tussen de veredelings- en primaire sector enerzijds en de gezondheidsexpertise anderzijds. Deze inzet is gekoppeld aan de ontwikkelagenda van de regio.
We werken daarnaast aan de actualisatie van onze visie Glastuinbouw. We geven daarbij ruimte aan innovatie en werken mee aan de ontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven op een duurzame locatie.

Economische zaken, verpachtingen enz.
We geven onze lokale economie ruimte om zich te ontwikkelen. Samenwerking met het lokale bedrijfsleven en het onderwijs is daarvoor essentieel. De gevolgen van de coronapandemie zijn nog niet te overzien maar die gaan wat betekenen voor de rol van de gemeente.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

1.1 Vrijetijdseconomie
1.2 Ruimte
1.3 Intensieve veehouderij
1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

1.1 Vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie

Stimulering van toerisme en recreatie, onder meer in het gebied De Peelbergen, is een belangrijke economische factor in Horst aan de Maas. In samenwerking met toeristische ondernemers wordt dit economische profiel verder versterkt. De doelstelling is gericht op een forse impuls en te komen tot een verhoging van de bestedingen in onze gemeente van 12% in 2022 ten opzichte van het peiljaar 2017.

Zo gaan we dat doen

1.2 Ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Een belangrijke graadmeter voor een evenwichtige afweging met betrekking tot wonen, bedrijvigheid en natuur en landschap is het op orde hebben van het planologisch kader.

De doelstelling ziet op de actualiteit van dat planologisch kader. Het streven is erop gericht om in 2025 voor het volledige grondgebied van Horst aan de Maas een regime te hebben dan niet ouder is dan 10 jaar.

De nieuwe instrumenten in het kader van de Omgevingswet (waaronder het omgevingsplan) worden hierbij betrokken.

Zo gaan we dat doen

1.3 Intensieve veehouderij

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

Terug naar navigatie - We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.

In 2019 is gestart met de opstelling van een Visie Veehouderij. Deze Visie voorziet in een toekomstbestendig kader voor de landbouw, waaronder de intensieve veehouderij.  Naar verwachting wordt deze visie begin 2021 vastgesteld. Totstandkoming geschiedt in nauw overleg met stakeholders (LLTB, belangengroepen).  De uitwerking van deze visie zal verder worden gemonitord.

 

Zo gaan we dat doen

1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

Terug naar navigatie - We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

De gemeenteraad heeft in 2019 het beleid met betrekking tot teeltondersteunende voorzieningen (TOV) vastgesteld. Dit beleid is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal stakeholders zoals de LLTB en het Limburgs Landschap. Eveneens is in 2019 gestart met de revitalisering van glasconcentratiegebieden. Beide initiatieven moeten leiden tot duurzame, toekomstgerichte mogelijkheden voor de landbouw. Beide initiatieven worden gemonitord.

Zo gaan we dat doen

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Terug naar navigatie - We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Voor het stimuleren van lokale bedrijvigheid kan niet c.q. lastiger zonder de beschikbaarheid van lokale uitgeefbare bedrijventerrein. Inmiddels is door de gemeenteraad de visie bedrijventerrein vastgesteld.

Deze doelstelling ziet op de beschikbaarheid van tenminste 2 ha aan lokaal bedrijventerrein om daarmee initiatieven te kunnen faciliteren. De doelstelling heeft een continu karakter.

Zo gaan we dat doen

Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Terug naar navigatie - Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het pachtproces te vergemakkelijken door het verder te digitaliseren.

Bij verkoop van niet-strategische pachtgronden laten we de grond taxeren en vragen op basis daarvan marktconforme prijzen.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 1 2017 2018 2019 2020 2021
Functiemenging  
51,3%
51,4% 52,3% N.n.b N.n.b
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 
138,8 143,4 148,5 N.n.b N.n.b
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen  8,1 3,9 N.n.b N.n.b N.n.b

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 werkelijk 2020 begroot na wijziging 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot
Lasten -2.320 -4.170 -3.288 -3.466 -3.384 -2.675
Baten 1.020 2.089 1.098 1.500 926 926
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.300 -2.081 -2.190 -1.966 -2.458 -1.749
Onttrekkingen 1.009 693 72 2 2 2
Stortingen -1.210 -602 6 -130 -56 -56
Mutaties reserves -201 91 78 -128 -54 -54

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023

-2.349

-2.270

-2.540

-2.540

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-167

-284

-339

-339

 

 

 

 

 

Lasten - Actuele begroting

-2.516

-2.554

-2.879

-2.879

Nieuw beleid

-863

-1.155

-700

0

Ombuigingen begroting 2021

77

23

50

50

Overige technische mutaties

28

28

28

28

Rente, afschrijving en financiering

-29

42

42

50

Diverse kleine mutaties < € 50.000

20

20

20

20

Loon- en prijscompensatie

0

0

0

0

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024

-3.283

-3.596

-3.439

-2.731

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023

937

1.300

1.226

1.226

Raadsbesluiten t/m 13 juli

0

-285

0

0

 

 

 

 

 

Baten - Actuele begroting

937

1.015

1.226

1.226

Autonome ontwikkelingen

164

0

0

0

Ombuigingen

0

0

-285

-285

Rente, afschrijving en financiering

70

0

0

0

Aanvullende ombuigingen begroting 2021

0

488

-12

-12

Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024

1.170

1.503

929

929

Economie en ruimte

-2.113

-2.093

-2.511

-1.802

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen

2021
raming

2022
raming

2023
raming

 2024
raming

Opbrengst grondverkoop

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

164

0

0

0

Deze opbrengst wordt op basis van eerder gemaakte afspraken ten gunste van het begrotingssaldo gebracht.

Nieuw beleid

2021
raming

2022 
raming

2023 
raming

2024 
raming

Regiodeal en investeringsagenda van de regio

Lasten

-863

-1.155

-700

0

Baten

0

0

0

0

Afgelopen maanden is er in nauw overleg met de in de Regio Noord-Limburg samenwerkende acht gemeenten, de provincie Limburg, vele maatschappelijke partners in de regio, het coördinerende ministerie van LNV en de diverse vakinhoudelijk betrokken ministeries, gewerkt aan een Regiodeal-overeenkomst. Naast deze overeenkomst is er ook een pakket bestaande uit een eerste tranche van 18 Regio Deal-projecten opgesteld binnen de vijf prioritaire thema’s in de Regio Deal. Hiermee staan we, ondanks de onzekerheden die gepaard gaan met de actuele gezondheidssituatie, in Noord-Limburg aan de vooravond van een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls. De totale investering voor de Regiodeal bedraagt € 35 miljoen (bijdrage Rijk 50%, Provincie 25%, regiogemeenten 25%). Naast de regiodeal heeft de regio Noord-Limburg een regionale investeringsagenda opgesteld. De totale investering voor de Investeringsagenda bedraagt € 40 miljoen (provincie 50% en regiogemeenten 50%). We proberen om eigen projecten in de investeringsagenda en de regiodeal 2e tranche in te brengen. Voor de regiodeal en de investeringsagenda samen, hebben we een bijdrage vanuit onze gemeente van in totaal € 2,7 miljoen in de begroting opgenomen.

 

Ombuigingen begroting 2021

 2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Budget stimuleren toerisme verlagen

 

Lasten

50

50

50

50

 

Baten

0

0

0

0

In het investeringskader voor Horst aan de Maas (2019) is afgesproken de opbrengsten uit de toeristische sector aanzienlijk te verhogen. Hiervan zou circa 60% beschikbaar zijn als algemeen dekkingsmiddel en 40% (€ 337.000) worden ‘teruggeploegd’ in de toeristische sector. In combinatie met bestaand budget (o.a. dekking project Gastheerschap) is het totale budget voor toerisme bevorderende maatregelen circa € 500.000. Het voornemen is hiermee diepte-investeringen te plegen in het versterken van ondernemerschap, juist product- marktcombinaties en investeringen in het toeristische landschap. Ter vergelijking: de opbrengst uit toeristenbelasting wordt voor 2019 geprognosticeerd op circa € 2,4 miljoen en loopt op tot € 3,3 miljoen in 2024. Gezien de financiële positie van de gemeente is er op diverse budgetten bezuinigd waaronder ook op het budget stimuleren economie. Dit bemoeilijkt het gesprek met de toeristische branche over de wijze waarop de aanvullende structurele inkomsten voor de gemeente worden gegenereerd en kan leiden tot verminderde investeringen in de structuurversterking van de sector.
Verkoop pachtgronden

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

0

488

-12

-12

Er worden pachtgronden verkocht ten bedragen van € 500.000. Deze verkoop gaat ten koste van de stille reserves. Door de verkoop van de pachtgronden missen we jaarlijks pachtinkomsten.

Verschuiven budget HILTHO

 

Lasten

27

-27

0

0

 

Baten

0

0

0

0

De HILTHO stond gepland voor 2021. Dit is een vierjaarlijkse lifestylebeurs op het evenemententerrein in Horst, waar ook de gemeente zich als ‘gastheer’ laat zien met een stand. Vanwege de coronapandemie heeft de organisator besloten het evenement te verschuiven naar 2022.

 

Niet te realiseren ombuigingen

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

CVI / Zandmaas opbrengsten vertraagt

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

0

0

-285

-285

In tegenstelling tot hetgeen opgenomen in de projectenrapportage waar nog wordt uitgegaan van jaarlijkse inkomsten uit de exploitatiefase vanaf 2022, heeft de start van de CVI verdere vertraging opgelopen. Hierdoor dienen de reeds begrote jaarlijkse inkomsten van € 285.000 te worden gecorrigeerd. Deze inkomsten worden nu vanaf 2028 verwacht.