7. Bestuur, organisatie en samenwerking

7. Bestuur, organisatie en samenwerking

Terug naar navigatie - 7. Bestuur, organisatie en samenwerking

WAT IS ONZE UITDAGING?

Eind 2020 ziet de strategische visie voor Horst aan de Maas het levenslicht. Deze langetermijnvisie visie wordt gevormd door input van onze inwoners, ondernemers en stakeholders. Het is een koers of kader die richting gaat geven aan besluiten. Samen met inwoners, ondernemers, stichtingen, verenigingen en andere samenwerkingspartners realiseren we in 2021 concrete plannen of projecten die bijdragen aan het bereiken van de ‘stip op de horizon’ die we dan samen hebben bepaald.

De strategische visie is van ons allemaal. Samen brengen we die tot wasdom. De strategische visie vormt ook de basis voor de doorontwikkeling van de organisatievisie “Van vakmanschap naar meesterschap”. De strategische visie draagt dus direct bij aan de verdere professionalisering van de organisatie.

De organisatie staat samen met het bestuur aan de lat voor de realisatie van de bestuurlijke ambities en een efficiënte uitvoering van de reguliere (wettelijke) opgaven. Mede in het licht van de druk op het personeelsbudget, bij de jaarrekening 2019 nog actueel, werpt de vraag zich continu op of en hoe werkzaamheden/projecten kunnen worden opgepakt. Dit geldt al voor lopende taken/opgaven en zeker voor nieuwe activiteiten. Concrete verbeter- dan wel ombuigingsvoorstellen moeten leiden tot het in balans houden van budget, capaciteit en ambitie.

Inwoners, ondernemers en partners stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Onze klanten verwachten dat we oplossingsgericht meedenken en transparant handelen. Online, telefonisch, persoonlijk, op social media of schriftelijk. We bieden 24/7 online dienstverlening en onze website is klant- / taakgericht en toegankelijk.

Periodiek meten we behaalde resultaten in de verschillende domeinen o.a. door middel van dashboards. Die zijn gebaseerd op feitelijke informatie. Dit noemen we Business Intelligence en data-gedreven werken.

Onze informatievoorziening (informatiebeheer, BI/AI, Automatisering enzovoort) staat kwalitatief op een hoog niveau. We zijn in 2020 in staat gebleken van de een op de andere dag vanuit huis te werken voor een lange periode. We hebben een veilig systeem met een goede uitwijk c.q. back-up.
Deze moderne manier van werken, gedigitaliseerd en geautomatiseerd, blijft zich snel ontwikkelen. De kostenkant beweegt navenant mee.

Als gemeente Horst aan de Maas maken wij onderdeel uit van een groter geheel. Van Europa, Nederland, Limburg en onze eigen regio Noord-Limburg. Wij zijn weliswaar één radertje, maar wel een onderscheidend radertje. We voeren onze informatievoorziening zelf uit en door samenwerkingspartners te kiezen die bij ons passen. Door specifieke samenwerking op bedrijfsvoering streven we ernaar de uitvoering van taken toekomstbestendiger te maken. We verwachten dat de complexiteit van gemeentelijke taken en de kosten hiervan beter beheersbaar zijn door samen te werken. Verder zijn er gezamenlijk mogelijkheden voor een kwalitatieve verbetering van onze dienstverlening door innovatiekracht te versterken en kwetsbaarheden te verminderen. We nemen deze samenwerkingsbeslissingen dan ook aan de hand van de 3 k’s: Kosten, Kwetsbaarheid en Kwaliteit.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

7.1 Bestuur
7.2 Overhead
7.3 Samenwerking

7.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

Terug naar navigatie - Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.

De website voldoet aan de digitale toegankelijkheidseisen. We beheren de website volgens het toptakenprincipe. Bezoekers kunnen op de website snel, eenvoudig en prettig doen waar ze voor naar de website komen.

Zo gaan we dat doen

De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Terug naar navigatie - De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.

Hiervoor worden de zogenaamde Planning en Control-documenten opgesteld. Deze geven inzicht in hoeverre de gemeente haar doelstellingen bereikt en welke (financiële) middelen daarbij nodig zijn.  De ambtelijke organisatie legt daarbij verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders. Het college doet dat op zijn beurt richting de gemeenteraad.

Zo gaan we dat doen

Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Terug naar navigatie - Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.

Er is interactie tussen de gemeentelijke organisatie en de inwoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente maakt helder waar het voor staat en hoe het gezien wil worden (zenden). En het weet welke informatiebehoefte de inwoners, ondernemers en bezoekers hebben (ontvangen). Doordat er goede communicatie is tussen de gemeente en de gemeenschap, bereiken we
• Dat de gemeenschap vindt dat de gemeente rechtvaardig handelt (legitimatie)
• Dat de gemeenschap het werk van de gemeente (besluiten, beleid, projecten) accepteert
• Dat er draagvlak voor het werk van de gemeente is, en
• Dat de gemeenschap er trots op is.

Het streven is dat 2/3 van de inwoners trots is om in Horst aan de Maas te wonen en familie en vrienden zou aanbevelen om hier ook te komen wonen.

Zo gaan we dat doen

We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

Terug naar navigatie - We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.

We passen de methodiek 'In gesprek met' toe bij bezwaar- en klaagschriften, die door de commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten, behandeld moeten worden.

Wij streven er naar dat de klagers/ bezwaarmakers tevreden zijn over deze aanpak.

Zo gaan we dat doen

We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens.

Terug naar navigatie - We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens.

De gemeente voldoet aan de wet- en regelgeving voor privacy en informatiebeveiliging en beperkt de risico's zo veel mogelijk.
We werken met en aan een zo veilig als nodige omgeving, conform het vastgestelde informatiebeveiligigingsbeleid.

Zo gaan we dat doen

We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

Terug naar navigatie - We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.

In het najaar van 2019 is de Startnotitie voor de strategische visie vastgesteld. De besluitvorming over de visie en het uitvoeringsprogramma is voorzien medio 2020 (2e kwartaal).

Zo gaan we dat doen

7.2 Overhead

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

Terug naar navigatie - De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.

We voeren onze taken zo effectief en efficiënt mogelijk uit en zetten niet meer middelen/capaciteit in dan noodzakelijk. Daarbij houden we onze dienstverlening op een kwalitatief goed niveau en/ of verbeteren we die. 

Zo gaan we dat doen

7.3 Samenwerking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Terug naar navigatie - De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.

Op diverse samenwerkingsthema’s zijn visies en uitgangspunten vastgesteld. Met de gemeente Venray worden de mogelijkheden voor samenwerking op een aantal gebieden onderzocht en geformaliseerd.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 7 2017 2018 2019 2020 2021
Demografische druk (1) 54,8% 55,0% 55,4% 56,2% N.n.b.
Fte per 1.000 inwoners (formatie) 6,43 7,16 7,19 8,00 7,46
Fte per 1.000 inwoners (bezetting) 6,43 6,75 6,74 7,38 6,93
Apparaatskosten per inwoner 545 613 659 711 713
Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen) 10% 14% 8%  12% 9%
Overhead % van totale lasten 11% 13% 12% 13% 14%

1) De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 werkelijk 2020 begroot na wijziging 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot
Lasten -23.193 -20.933 -19.706 -18.529 -18.454 -18.300
Baten 3.573 923 1.604 568 567 565
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -19.620 -20.010 -18.102 -17.961 -17.887 -17.735
Onttrekkingen 2.383 2.315 439 439 439 439
Stortingen -458 -212 -350 -350 -350 -350
Mutaties reserves 1.925 2.103 89 89 89 89

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023

-18.666

-18.533

-18.452

-18.458

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-270

-142

-141

-131

 

 

 

 

 

Lasten - Actuele begroting

-18.937

-18.675

-18.593

-18.589

Onontkoombaar knelpunt

-105

-3

-3

-3

Ombuigingen begroting 2021

74

224

224

364

Overige technische mutaties

-339

320

320

320

Rente, afschrijving en financiering

81

77

73

83

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-14

-6

-9

-9

Loon- en prijscompensatie

-816

-816

-816

-816

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024

-20.056

-18.879

-18.804

-18.649

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023

987

985

984

984

Raadsbesluiten t/m 13 juli

65

65

65

65

 

 

 

 

 

Baten - Actuele begroting

1.052

1.050

1.049

1.049

Gemeentefonds

375

0

0

0

Ombuigingen begroting 2021

1

1

1

1

Overige technische mutaties

614

-45

-45

-45

Rente, afschrijving en financiering

0

0

0

-2

Diverse kleine mutaties < € 50.000

1

1

1

1

Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024

2.042

1.007

1.005

1.004

Bestuur, organisatie en samenwerking

-18.013

-17.872

-17.799

-17.646

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Gemeentefonds

 2021
raming

2022
raming

2023
raming 

2024
raming

Opschalingskorting Algemene Uitkering

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

375

0

0

0

De opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 wordt incidenteel geschrapt. Dit leidt op landelijk niveau tot een verhoging van de algemene uitkering van € 160 miljoen in 2021. Voor onze gemeente betekent dit een incidenteel voordeel in 2021 van € 375.000.

Onontkoombaar knelpunt

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Overbrenging Archief

 

 

 

 

 

Lasten

-105

-3

-3

-3

 

Baten

0

0

0

0

Het openbaar maken van te bewaren archiefinformatie na 20 jaar (overbrenging) is een wettelijke gemeentelijke taak.. Binnenkort is de nieuwe archiefwet van kracht. Daarmee wordt de overbrengingstermijn teruggebracht van 20 naar 10 jaar. Archiefinformatie kan echter niet worden overgebracht voordat er voorbereidende werkzaamheden zijn verricht. De hiermee gemoeide kosten worden structureel in de begroting opgenomen. De gemeente heeft hier tot nu toe geen prioriteit aan gegeven en dus geen budget vrijgemaakt voor het uitvoeren van de overbrenging. Door de achterstand die is ontstaan moeten we nu hogere kosten maken. Vanwege de invoering van de nieuwe Archiefwet is dit een onontkoombaar knelpunt.

Ombuigingen begroting 2021

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Aanpassing budget communicatie

 

 

 

 

 

Lasten

24

24

24

24

 

Baten

1

1

1

1

In de kadernota 2021 is richting gegeven aan de ombuigingen die in de begroting 2021 verder zijn uitgewerkt. De unit Communicatie heeft nog eens kritisch naar de uitgaven gekeken waardoor vanaf 2021 het communicatiebudget met ca. € 25.000 verlaagd kan worden.

Budget toezicht & handhaving verlagen

 

 

 

 

 

Lasten

0

0

0

50

 

Baten

0

0

0

0

Met de huidige capaciteit voldoen we, zij het met moeite aan de wettelijke kwaliteitskaders voor toezicht en handhaving ten aanzien van bedrijven (met zwaardere milieurisico's) die onder toezicht van de RUD vallen. De extra € 300.000 die vanaf 2020 beschikbaar is wordt ingezet voor overige thema's zoals energietoezicht (nieuwe verplichting), arbeidsmigranten, projectmatige inzet (bijvoorbeeld bij landschappelijke inpassingplannen van bedrijven), controles op basis van de Drank en Horecawetgeving. Een beperkte vermindering van de capaciteit is wettelijk mogelijk maar sluit niet aan op politieke/maatschappelijk vraag.

Kritisch doorlichten budgetten

 

 

 

 

 

Lasten

50

50

0

0

 

Baten

0

0

0

0

We nemen een stelpost op van € 50.000 voor 2021 en 2022. De stelpost wordt ingevuld door aframing van kleine financiële budgetten.

Stelpost aanvullende taakstelling ambtelijke organisatie

 

 

 

 

 

Lasten

0

0

50

100

 

Baten

0

0

0

0

In de kadernota 2021 is richting gegeven aan de ombuigingen die in de begroting 2021 verder zijn uitgewerkt. In de begroting 2020 is reeds een taakstelling van € 200.000 op de organisatie opgenomen. De uitvoering van onze taken en ambities binnen dit loonsomplafond staat sterk onder druk. Gelet op de bezuinigingen die door de hele organisatie gerealiseerd moeten worden, hebben we ook naar de ambtelijke organisatie moeten kijken.

Stelpost verlagen budget ondermijning

 

 

 

 

 

Lasten

0

0

0

40

 

Baten

0

0

0

0

We zouden de extra capaciteit voor ondermijning (€ 80.000) geheel of gedeeltelijk terug kunnen draaien. Dit sluit echter niet aan op de politieke en maatschappelijke wens t.a.v. veiligheid. Ook leidt het ertoe dat vormen van ondermijning voortbestaan of zelfs toenemen. Ondermijning is ook een thema dat terugkomt in de Regiodeal. Vanuit dat perspectief zou er op gestuurd kunnen worden om een deel van ons vrijgemaakt budget te dekken met middelen van provincie/Rijk.

Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen

 

 

 

 

 

Lasten

0

150

150

150

 

Baten

0

0

0

0

Verlagen bijdrage in gemeenschappelijke regelingen (o.a. veiligheidsregio)

Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten, die vanaf 2021 starten

  Bruto
investering
Bijdragen
derden
Netto
investering
2021 2022 2023 2024
Tractie strooier NIDO B 2021 35   35 35      
Tractie strooier NIDO A 2022 40   40   40    
Tractie zoutoplosser 2022 25   25   25    
Tractie strooier NIDO B 2023 35   35     35  

Investeringen vanuit het Collegeprogramma 2019-2026, die als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2021-2024.

  Bruto
investering
Bijdragen
derden
Netto
investering
2021 2022 2023 2024
Huisvesting Openbare Werken 1.000   1.000 1.000