Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 online Blz. 1  
Digitale begroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Highlights begroting Blz. 4  
Toelichting Blz. 5  
1. Infographic baten en lasten 2021 Blz. 6  
2. Investeringen Blz. 7  
3. Highlights Blz. 8  
Blijven investeren in de samenleving ondanks financiële tegenwind Blz. 9  
Blik op de toekomst van Horst aan de Maas Blz. 10  
Corona Blz. 11  
Cultuurimpuls: Opening van 't Gasthoês Blz. 12  
De afvalkosten stijgen Blz. 13  
Door corona meer mensen zonder werk Blz. 14  
Duurzaam en levensloop bestendig wonen Blz. 15  
Een veilige plek om te wonen Blz. 16  
Gebouwen, water en landschap in balans Blz. 17  
Hulp beschikbaar en betaalbaar Blz. 18  
In gesprek over de toekomst van de intensieve veehouderij Blz. 19  
Inwoners bouwen mee aan vitale gemeenschappen Blz. 20  
Ons landschap als visitekaartje Blz. 21  
Regiodeal Blz. 22  
Samen bouwen aan een krachtige gemeenschap Blz. 23  
Samenwerking bedrijfsvoering Blz. 24  
Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw. Blz. 25  
We bereiden ons voor op klimaatverandering Blz. 26  
We blijven in beweging Blz. 27  
We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas. Blz. 28  
We steken energie in duurzaamheid Blz. 29  
Afslag 10 en zwembad Blz. 30  
Een financieel stabiel beleid Blz. 31  
4. Raadsvoorstel Blz. 32  
5. Financiële samenvatting Blz. 33  
Leeswijzer begroting Blz. 34  
Hier ziet u de digitale begroting van 2021! Blz. 35  
1. Economie en ruimte Blz. 36  
1. Economie en Ruimte Blz. 37  
1.1 Vrijetijdseconomie Blz. 38  
Kaders Blz. 39  
Wat willen we bereiken? Blz. 40  
We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie Blz. 41  
In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal. Blz. 42  
In deze collegeperiode maken we de ontwikkeling mogelijk van het lokale gastheerschap door het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en betrokken ondernemers. Blz. 43  
In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum. Blz. 44  
Vrijetijdsinformatie op lokaal niveau wordt verstrekt op plaatsen waar veel mensen komen en via digitale media. Blz. 45  
We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit. Blz. 46  
We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025. Blz. 47  
We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfs-recreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is. Blz. 48  
We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk. Blz. 49  
We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing. Blz. 50  
We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit. Blz. 51  
We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen. Blz. 52  
We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten. Blz. 53  
We voeren de visie De Peelbergen uit. Blz. 54  
1.2 Ruimte Blz. 55  
Kaders Blz. 56  
Wat willen we bereiken? Blz. 57  
We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen Blz. 58  
We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet. Blz. 59  
We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels. Blz. 60  
We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie. Blz. 61  
We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan. Blz. 62  
We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet. Blz. 63  
We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit. Blz. 64  
We werken aan een Omgevingsvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven en het behoud van onze waarden Blz. 65  
1.3 Intensieve veehouderij Blz. 66  
Kaders Blz. 67  
Wat willen we bereiken? Blz. 68  
We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden. Blz. 69  
Samen met de landbouwsector onderzoeken we de mogelijkheden om de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken en maken we de fasering helder Blz. 70  
We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen. Blz. 71  
We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden Blz. 72  
We maken in brede dialoog met de samenleving een aparte visie op veehouderij waarin de uitgangspunten uit het coalitieakkoord (hoofdstuk 1 punt 26 a t/m m) zijn opgenomen. Blz. 73  
We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering Blz. 74  
We zetten een dashboard op voor Horst aan de Maas waarin de effecten van het milieubeleid worden gemonitord Blz. 75  
1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij Blz. 76  
Kaders Blz. 77  
Wat willen we bereiken? Blz. 78  
We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw Blz. 79  
Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af. Blz. 80  
De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat. Blz. 81  
We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren. Blz. 82  
Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio. Blz. 83  
1.5 Economische zaken, verpachtingen enz. Blz. 84  
Kaders Blz. 85  
Wat willen we bereiken? Blz. 86  
We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen Blz. 87  
De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Euregio Rijn-Maas-Noord' ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio. Blz. 88  
We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak. Blz. 89  
We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek. Blz. 90  
We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen. Blz. 91  
We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen. Blz. 92  
We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen. Blz. 93  
We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau. Blz. 94  
We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties Blz. 95  
We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau Blz. 96  
We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio. Blz. 97  
We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen. Blz. 98  
We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop. Blz. 99  
We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie Blz. 100  
We zorgen dat we als (regio) Horst aan de Maas interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt. Blz. 101  
Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector. Blz. 102  
We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond. Blz. 103  
Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan. Blz. 104  
Beleidsindicatoren Blz. 105  
Wat gaat dat kosten? Blz. 106  
Aanvullende financiële informatie Blz. 107  
2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte Blz. 108  
2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte Blz. 109  
2.1 Wonen en Bouwen Blz. 110  
Kaders Blz. 111  
Wat willen we bereiken? Blz. 112  
We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt. Blz. 113  
We geven integraal uitvoering aan het Masterplan Wonen (duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop en sociale samenhang in wijken). Blz. 114  
We ontwikkelen een tool waarin we onze integrale stappen op het gebied van duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop, sociale thema's enz. inzichtelijk maken, om inwoners te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt. Blz. 115  
We richten onze regelgeving zo in dat onze inwoners gestimuleerd worden hun woning duurzaam in te richten en zorgbestendig te maken Blz. 116  
We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg Blz. 117  
Bewoners krijgen bij bouwplannen voor nieuwe wijken inspraak over de inrichting van de openbare ruimte. Blz. 118  
We concretiseren het Masterplan Wonen en werken in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 uit wat we concreet gaan doen. Daarin benoemen we in ieder geval de onderwerpen uit het coalitieakkoord hoofdstuk 2 punt 1 a t/m i. Blz. 119  
We hebben van elk dorp in beeld wat de kansen, behoeften en ontwikkelingen zijn op het gebied van woningbouw. Blz. 120  
We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures Blz. 121  
We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures. Blz. 122  
2.2 Bouwgrondexploitaties Blz. 123  
Kaders Blz. 124  
Wat willen we bereiken? Blz. 125  
We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf Blz. 126  
We voeren een actief grondbeleid in samenspraak met de gemeenschap. Blz. 127  
We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie. Blz. 128  
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting Blz. 129  
Kaders Blz. 130  
Wat willen we bereiken? Blz. 131  
We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken Blz. 132  
We voeren de jaarschijf van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit. Blz. 133  
We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners Blz. 134  
We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LED-verlichting. Blz. 135  
We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen. Blz. 136  
We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 voor het oplossen van de knelpunten van de A73 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT. Blz. 137  
We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen. Blz. 138  
We onderzoeken de mogelijkheid om de Greenport Bike Way te verlengen richting Brabant. Blz. 139  
We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen. Blz. 140  
We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum) Blz. 141  
We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen. Blz. 142  
We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan. Blz. 143  
We voeren de jaarschijf uit van het actuele wegbeheerplan. Blz. 144  
We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Blz. 145  
We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan. Blz. 146  
We voeren werkzaamheden uit volgend uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) de overeenkomst Gemeenten-Nutsbedrijven (OGN) telecommunicatiewet en de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren WIBON Blz. 147  
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap Blz. 148  
Kaders Blz. 149  
Wat willen we bereiken? Blz. 150  
Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen. Blz. 151  
We actualiseren de Groene Agenda van Horst aan de Maas samen met onze stakeholders. Blz. 152  
We betrekken inwoners actief bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven. Blz. 153  
We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in. Blz. 154  
We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan landschappelijke elementen. Blz. 155  
We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan openbaar groen. Blz. 156  
We voeren de jaarschijf uit van het vigerende boombeheerplan. Blz. 157  
We voeren de jaarschijf uit van het vigerende bosbeheerplan. Blz. 158  
We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden. Blz. 159  
We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte Blz. 160  
We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten. Blz. 161  
We voeren de jaarschijf uit van het actuele beheerplan spelen. Blz. 162  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 163  
Kaders Blz. 164  
Wat willen we bereiken? Blz. 165  
We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit. Blz. 166  
We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deel-auto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven. Blz. 167  
We blijven ons met realisme inzetten voor de komst van Station Grubbenvorst-Greenport door het actief onder de aandacht te brengen en te houden binnen ons netwerk (RMO/Provincie/DCGV etc.). Blz. 168  
We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord. Blz. 169  
We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's. Blz. 170  
We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen. Blz. 171  
Beleidsindicatoren Blz. 172  
Wat gaat dat kosten? Blz. 173  
Aanvullende financiële informatie Blz. 174  
3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit Blz. 175  
3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit Blz. 176  
3.1 Afvalverwijdering Blz. 177  
Kaders Blz. 178  
Wat willen we bereiken? Blz. 179  
We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving. Blz. 180  
We voeren de jaarschijf uit van het ophalen van de verschillende afvalstromen en dit doen we volgens het gemeentelijk afvalbeleid. Blz. 181  
We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalsysteem en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil. Blz. 182  
3.2 Riolering, waterkering, afwatering Blz. 183  
Kaders Blz. 184  
Wat willen we bereiken? Blz. 185  
De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig Blz. 186  
Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI). Blz. 187  
Deltaprogramma's Rivieren Limburgse Maasvallei. Blz. 188  
In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum. Blz. 189  
Maascorridor. Blz. 190  
Meerjaren programma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT). Blz. 191  
We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas Blz. 192  
Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering. Blz. 193  
Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven. Blz. 194  
We analyseren de klimaatstresstest en stellen op basis van urgentie en ambitie een korte- en lange termijn uitvoeringsprogramma op. Blz. 195  
We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af Blz. 196  
We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering. Blz. 197  
We voeren de jaarschijf uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 Blz. 198  
3.3 Milieu en duurzaamheid Blz. 199  
Kaders Blz. 200  
Wat willen we bereiken? Blz. 201  
We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan Blz. 202  
We brengen in beeld waar in de gemeente windenergie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen. Blz. 203  
We monitoren de voortgang naar het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie in 2050. Waar mogelijk maken we daarvoor gebruik van regionale of provinciale monitoringsinstrumenten. Blz. 204  
We ondersteunen lokale Flagship-projecten op het gebied van de energietransitie. Blz. 205  
We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid. Blz. 206  
We onderzoeken samen met regio gemeenten wat de rol van de gemeente is in de energietransitie. Blz. 207  
We stellen een lokale energievisie op als input voor de regionale energiestrategie (RES). Blz. 208  
We stellen voor 2021 een warmteplan op, waarin we aangeven hoe de woningen in Horst ad Maas in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien als de levering van aardgas stopt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de betaalbaarheid voor inwoners. Blz. 209  
We werken aan het winnen van de Green leaf Award en de spin-off die dit genereert en blijven aangehaakt bij het green leaf netwerk Blz. 210  
We werken de regionale energiestrategie (RES) Noord en Midden Limburg uit. Blz. 211  
We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging. Blz. 212  
We organiseren een samenwerking met de gemeente Venlo, waarbij de gemeente Venlo het administratieve beheer overneemt. Blz. 213  
We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst. Blz. 214  
We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu. Blz. 215  
Milieueffecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen worden gemonitord en maatregelen getroffen indien noodzakelijk Blz. 216  
We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM. Blz. 217  
Beleidsindicatoren Blz. 218  
Wat gaat dat kosten? Blz. 219  
Aanvullende financiële informatie Blz. 220  
4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen Blz. 221  
4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen Blz. 222  
4.1 Zorg Blz. 223  
Kaders Blz. 224  
Wat willen we bereiken? Blz. 225  
Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning) Blz. 226  
We geven ruimte aan inwonersinitiatieven en stimuleren en ondersteunen informele en/of vrijwillige zorg Blz. 227  
We stimuleren de vorming en inzet van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor alle inwoners Blz. 228  
We verstrekken subsidie aan, of werken samen met, partners van toegankelijke voorzieningen die gericht zijn op ondersteuning en zorg. Blz. 229  
We werken mee aan vernieuwingen in de zorg die stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Blz. 230  
Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt. Blz. 231  
Om het vangnet te verbeteren, bevragen we inwoners en de diverse partnerorganisaties. Blz. 232  
Wat we lokaal niet kunnen organiseren, borgen we in de regionale voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg en de samenwerking met onze teams. Blz. 233  
We blijven onze monitor Sociaal Domein als een instrument zien op basis waarvan we beleidsmatige keuzes kunnen maken. Dit doen we om zicht te houden op de effecten van de zorgkosten en daar grip op te houden. Blz. 234  
We borgen continuïteit van zorg en een soepele overgang naar een ander wettelijk kader als inwoners 18 jaar worden (en niet meer onder de jeugdwet vallen). Blz. 235  
We ondersteunen inwoners bij hun hulpvraag en passen integrale toegang voor ondersteuning en zorg toe. Blz. 236  
We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk. Blz. 237  
We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag en dak- en thuislozen Blz. 238  
We stimuleren preventieve activiteiten voor inwoners. Blz. 239  
We verbeteren de samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en andere verwijzers op het gebied van jeugdhulp. Blz. 240  
We verstevigen de relatie met zorgaanbieders, de samenwerkende Noord Limburgse gemeentes en maatschappelijke partners om de bestaande voorzieningen te verbeteren en samen tot nieuwe vormen van ondersteuning en zorg te komen. Blz. 241  
We voeren het geactualiseerde Actieplan Sociaal Domein uit. Blz. 242  
We voorkomen dat gebruikers van zorg veel last hebben van ongewenste stapeling van eigen bijdragen in de zorg. Blz. 243  
We besteden de financiële middelen voor zorg doelmatig en rechtmatig zodat we zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kunnen blijven vormgeven. Blz. 244  
4.2 Werk en inkomen Blz. 245  
Kaders Blz. 246  
Wat willen we bereiken? Blz. 247  
Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte Blz. 248  
We creëren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven snelle omscholingsmogelijkheden naar sectoren waar veel vraag naar arbeid is. Blz. 249  
We ondersteunen inwoners bij hun financiële hulpvraag. Blz. 250  
We ondersteunen inwoners en inwoners in een uitkering naar maximale participatie en maximale financiële onafhankelijkheid. Blz. 251  
4.3 Arbeidsmigranten Blz. 252  
Kaders Blz. 253  
Wat willen we bereiken? Blz. 254  
De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn Blz. 255  
Er vindt geen grootschalige huisvesting (short stay) plaats in of nabij de dorpen. Blz. 256  
We brengen randzones rond werkgelegenheidsgebieden in beeld en wegen deze locaties specifiek af. Blz. 257  
We onderzoeken of we het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor onze ondernemers/huisvesters kunnen stellen. Blz. 258  
We stellen ons beleid voor tijdelijke huisvesting bij. We zetten ons ervoor in dat gemeenten in de regio hetzelfde beleid voeren. We zetten ons in voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich voor langere periode hier willen vestigen. Blz. 259  
We stimuleren inwonerinitiatieven voor de integratie en sociale participatie van internationale werknemers die lang blijven en vragen werkgevers en huisvesters hier een bijdrage aan te leveren. Blz. 260  
We werken volgens een integrale aanpak voor arbeidsmigranten. Blz. 261  
We zetten in op het verbeteren van de communicatie rond arbeidsmigranten Blz. 262  
4.4 Nieuwkomers Blz. 263  
Kaders Blz. 264  
Wat willen we bereiken? Blz. 265  
Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas Blz. 266  
Anderstaligen kunnen op een goede manier gebruik kunnen maken van het collectief aanbod dat er voor inwoners in de wijk is. Hierbij is ook aandacht voor de draagkracht en ondersteuning van vrijwilligers en initiatieven. Blz. 267  
We investeren in de sociale samenhang in de wijken en dorpen waar nieuwkomers zich vestigen. Blz. 268  
We ondersteunen nieuwkomers in het zo snel mogelijk eigen maken van onze taal en cultuur Blz. 269  
We stimuleren de participatie van statushouders en streven naar 85% uitkeringsonafhankelijkheid. Blz. 270  
We zorgen voor adequate huisvesting van statushouders en streven naar spreiding in de gemeente. Blz. 271  
4.5 Gezondste regio 2025 Blz. 272  
Kaders Blz. 273  
Wat willen we bereiken? Blz. 274  
In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland. Blz. 275  
We geven uitvoering aan de Programmalijn Jong en lekker in je vel. Blz. 276  
We nemen deel aan de regionale beweging De Gezondste Regio 2025. Blz. 277  
We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners initiatieven op te pakken die gezondheid van inwoners verbeteren en passen binnen de 4 speerpunten van gezondheidsbeleid. Blz. 278  
We streven er naar de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen door een wijkgerichte aanpak. Blz. 279  
4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven Blz. 280  
Kaders Blz. 281  
Wat willen we bereiken? Blz. 282  
Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap (overheidsparticipatie). Blz. 283  
Onze gebouwen en openbare ruimte zijn toegankelijk voor iedereen op basis van het VN verdrag. Blz. 284  
We faciliteren verenigingen, instellingen en inwonersinitiatieven die de verbinding tussen inwoners versterken. Blz. 285  
We richten onze werkwijze en gemeentelijke organisatie zo in dat we inwoners met een initiatief adequaat kunnen antwoorden en ondersteunen. Blz. 286  
We starten een pilot met een inwonersbegroting. Blz. 287  
We willen onze financiën laten aansluiten bij dorpen en kernen die verantwoordelijkheden nemen. Blz. 288  
4.7 Burgerzaken Blz. 289  
Kaders Blz. 290  
Wat willen we bereiken? Blz. 291  
We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener Blz. 292  
Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening, de vastgestelde servicenormen en de wettelijke eisen. Blz. 293  
We komen tot een dashboard dienstverlening in 2021. Blz. 294  
We organiseren verkiezingen. Blz. 295  
We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit. Blz. 296  
Beleidsindicatoren Blz. 297  
Wat gaat dat kosten? Blz. 298  
Aanvullende financiële informatie Blz. 299  
5. Cultuur, Sport en Onderwijs Blz. 300  
5. Cultuur, Sport en Onderwijs Blz. 301  
5.1 Kunst en cultuur Blz. 302  
Kaders Blz. 303  
Wat willen we bereiken? Blz. 304  
Horst aan de Maas heeft een laagdrempelig cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners. Blz. 305  
We stimuleren de zichtbaarheid van onze cultuur en stimuleren de ontwikkeling van cultureel talent. Blz. 306  
We versterken de samenwerking tussen het lokale en culturele veld en het onderwijs. De combinatiefunctionaris legt verbindingen tussen verenigingen het onderwijs. Blz. 307  
We willen dat iedereen maar vooral kinderen de kans krijgen kennis te maken met cultuur zodat ze de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Blz. 308  
We zetten cultuur in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen. Blz. 309  
5.2 Sport Blz. 310  
Kaders Blz. 311  
Wat willen we bereiken? Blz. 312  
Horst aan de Maas heeft een toegankelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners. Blz. 313  
Samen met onze partners uit het Sport akkoord (het onderwijs, de zorg, kinderopvang, het verenigingsleven en Gezondste regio 2025) organiseren we sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op een gezonde en actieve leefstijl. Blz. 314  
We maken sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk (fysiek, sociaal en financieel). Blz. 315  
We ondersteunen samenwerkingen tussen verenigingen. Blz. 316  
We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur, zoals Expeditie Sevenum en Grubbenvorst. Blz. 317  
We zetten de combinatiefunctionarissen sport in om sportverenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners. Blz. 318  
We zetten sport in als middel om ontmoeting en sociale integratie van mensen met lage inkomens te bevorderen. Blz. 319  
5.3 Afslag 10 & zwembad Blz. 320  
Kaders Blz. 321  
Wat willen we bereiken? Blz. 322  
We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen. Blz. 323  
Samen met partners van afslag 10 creëren we werk- en werkervaringsplekken voor inwoners met een uitkering of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 324  
5.4 Onderwijs Blz. 325  
Kaders Blz. 326  
Wat willen we bereiken? Blz. 327  
Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar. Blz. 328  
We borgen samen met de onderwijspartners het recht op en de plicht tot het volgen van voldoende onderwijs voor alle jongeren (Leerplichtadministratie, RMC/VSV, toezicht leerplicht). Blz. 329  
We brengen in samenwerking met partners het aantal laaggeletterden terug. Dat doen we door de leesvaardigheid inwoners te verhogen met taalaanbod op verschillende niveaus. Blz. 330  
We versterken de voorschoolse educatie voor de kinderen (met een risico op) een ontwikkelachterstand zowel kwalitatief als kwantitatief. Blz. 331  
We werken samen met de onderwijspartners aan een dekkend en passend onderwijsaanbod met extra ondersteuning (passend onderwijs) en een goede aansluiting op de jeugdhulp voor jongeren die dat nodig hebben. Blz. 332  
Wij zorgen voor passende, juridische kaders voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en onderwijsvernieuwing. Blz. 333  
5.5 Accommodaties Blz. 334  
Kaders Blz. 335  
Wat willen we bereiken? Blz. 336  
We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen. Blz. 337  
’t Gasthoês wordt een adequate en eigentijdse voorziening voor culturele en maatschappelijke organisaties, met een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen. Blz. 338  
Bij de realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering van bestaande accommodaties, gaan we uit van een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen. Blz. 339  
Bij onderhoud en vooral renovatie van onze eigen gebouwen en accommodaties streven we naar energie-neutrale oplossingen. Blz. 340  
In lijn met de centrumvisie volgen we de lijn van multifunctioneel medegebruik van onze dienstgebouwen, mits dit betaalbaar is en ten goede komt aan de integrale dienstverlening. Blz. 341  
We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid. Blz. 342  
We stellen een Perspectievennota op die leidend is bij de invulling van het accommodatiebeleid. Blz. 343  
We stimuleren en faciliteren initiatieven die leiden tot samenwerking. Blz. 344  
We stimuleren maatschappelijke organisaties te investeren in duurzame maatregelen voor hun accommodaties. Blz. 345  
We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks). Blz. 346  
5.6 Subsidies Blz. 347  
Kaders Blz. 348  
Wat willen we bereiken? Blz. 349  
Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap. Blz. 350  
Op basis van de kwalitatieve output van de discussie over de strategische visie optimaliseren we na 2020 het toetsingskader subsidies. Blz. 351  
We hanteren een subsidiesysteem dat zorgt voor een versterking van de centrale ambitie "vitale gemeenschappen". Blz. 352  
Beleidsindicatoren Blz. 353  
Wat gaat dat kosten? Blz. 354  
Aanvullende financiële informatie Blz. 355  
6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving Blz. 356  
6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving Blz. 357  
6.1 Openbare Orde & Veiligheid Blz. 358  
Kaders Blz. 359  
Wat willen we bereiken? Blz. 360  
Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente. Blz. 361  
Project nieuwe brandweerkazerne Blz. 362  
We borgen een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Blz. 363  
We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid. Blz. 364  
We optimaliseren de samenwerking met interne en externe partners in het veiligheidsdomein. Blz. 365  
We zetten de bestuurlijke integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en ernstige overlast door en evalueren die. Blz. 366  
6.2 Toezicht & handhaving Blz. 367  
Kaders Blz. 368  
Wat willen we bereiken? Blz. 369  
We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen Blz. 370  
Bij grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over de resultaten die hij moet halen de prestaties die hij daarvoor levert. Blz. 371  
Landschappelijke inpassingsplannen die onderdeel zijn van een ruimtelijk initiatief worden gerealiseerd. Hierop wordt toegezien en gehandhaafd (privaatrechtelijk). Dit wordt programmatisch of projectmatig aangepakt. Blz. 372  
Nadat bedrijven gestart zijn, controleren we of zij handelen conform de vergunning inclusief ruimtelijke inpassing. Blz. 373  
We bezien onze huidige regelgeving op de aspecten rechtvaardigheid, helderheid, duidelijkheid, wenselijkheid en handhaafbaarheid. Daar waar dat wenselijk en haalbaar is, schrappen we regels. Blz. 374  
We gaan de grote lopende handhavingszaken onderzoeken om te beoordelen of we beleid of regels aan moeten passen. Blz. 375  
We herzien het huidige handhavingsbeleid inclusief handhavingsstrategie en prioritering. Blz. 376  
We richten ons, met betrekking tot toezicht en handhaving, prioritair op de zaken met een substantiële impact. We hanteren een Zero-tolerance-beleid bij overtredingen met grote impact voor inwoners en/of milieu. Blz. 377  
Beleidsindicatoren Blz. 378  
Wat gaat dat kosten? Blz. 379  
Aanvullende financiële informatie Blz. 380  
7. Bestuur, organisatie en samenwerking Blz. 381  
7. Bestuur, organisatie en samenwerking Blz. 382  
7.1 Bestuur Blz. 383  
Kaders Blz. 384  
Wat willen we bereiken? Blz. 385  
Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen. Blz. 386  
Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening en onze servicenormen Blz. 387  
We laten het klantcontact doorlopend waarderen door onze klanten Blz. 388  
We monitoren het halen van klanteisen, sturen daarop en rapporteren dit aan de gemeenteraad Blz. 389  
We onderhouden een kwalitatief betere website. Blz. 390  
We sturen op onze dienstverlening op basis van feitelijke gegevens. Blz. 391  
De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen. Blz. 392  
Het Team planning & control adviseert en ondersteunt de organisatie en het bestuur bij het inrichten van haar strategie en beleid. Blz. 393  
We maken de beleidsdoelstellingen inzichtelijk en monitoren de voortgang. Blz. 394  
Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding. Blz. 395  
Beleids- en projectcommunicatie: We informeren de samenleving over ons beleid en onze projecten. Waar mogelijk betrekken we de samenleving bij de voorbereiding en evaluatie hiervan. Blz. 396  
Corporate communicatie: We zorgen voor een consistente en herkenbare presentatie van de gemeente en geven relevante algemene informatie. Blz. 397  
Interne communicatie: we faciliteren en stimuleren het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie van de medewerkers van de organisatie. Blz. 398  
Organisatie van de communicatie: de gemeentelijke communicatie draagt bij aan de organisatiedoelen. Blz. 399  
We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren. Blz. 400  
Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie (WIZ en heffings/invorderings bezwaren uitgezonderd) Blz. 401  
De bezwarencommissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit. Blz. 402  
We gaan door met de regionale mediatorpool. Blz. 403  
We gaan door met het implementeren en borgen van de methode 'In gesprek met Horst aan de Maas'. Blz. 404  
We maken gebruik van klantenservice aan de voorkant van het klachtenproces. Blz. 405  
We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens. Blz. 406  
We verantwoorden privacy en informatiebeveiliging via ENSIA. Blz. 407  
We zorgen ervoor dat er steeds aandacht wordt besteed aan bewustwording van privacy en informatiebeveiliging. Blz. 408  
We zorgen ervoor dat privacy en informatiebeveiliging onderdeel uitmaken van onze processen en manier van werken. Blz. 409  
We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt. Blz. 410  
We maken in open dialoog met de gemeenschap een strategische visie vanuit het perspectief van 'Inwoners', 'Ondernemers' en 'Bezoekers'. Blz. 411  
7.2 Overhead Blz. 412  
Kaders Blz. 413  
Wat willen we bereiken? Blz. 414  
De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren. Blz. 415  
Het team planning & control definieert wat er onder overhead valt en berekent de verhouding tot het totale P-budget. Blz. 416  
Het team planning & control ondersteunt de organisatie. Blz. 417  
Jaarlijks wordt een capaciteitsraming opgesteld. Blz. 418  
7.3 Samenwerking Blz. 419  
Kaders Blz. 420  
Wat willen we bereiken? Blz. 421  
De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus. Blz. 422  
We herijken het Regio Venlo-overleg Blz. 423  
We nemen deel aan het Euregio overleg Blz. 424  
We onderzoeken en waar nodig formaliseren de samenwerking met de gemeente Venray Blz. 425  
Beleidsindicatoren Blz. 426  
Wat gaat dat kosten? Blz. 427  
Aanvullende financiële informatie Blz. 428  
8. Financiën Blz. 429  
8. Financiën Blz. 430  
8.1 Financiering en algemene lasten en baten Blz. 431  
Kaders Blz. 432  
Wat willen we bereiken? Blz. 433  
We hebben een gezonde duurzame financiële positie. Blz. 434  
Iedere portefeuillehouder lost in beginsel financiële uitdagingen binnen zijn eigen portefeuille op. Blz. 435  
In overeenstemming met het coalitieakkoord vermijden we dekking uit de reserves zoveel mogelijk. Blz. 436  
We behouden de huidige vermogenspositie of versterken die waar mogelijk. Blz. 437  
We geven actueel inzicht in de ontwikkeling van budgetten in meerjarig perspectief. Blz. 438  
We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen. Blz. 439  
8.2 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 440  
Kaders Blz. 441  
Wat willen we bereiken? Blz. 442  
We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Blz. 443  
We rekenen de circulaires Algemene Uitkering door en vertalen deze naar onze eigen begroting. Blz. 444  
We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit. Blz. 445  
Bij de kadernota bepalen we de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar. Blz. 446  
Jaarlijks actualiseren we de legesverordening en de belastingverordeningen inclusief de tarieven. Blz. 447  
We gaan in gesprek met belanghebbenden en voorkomen zo formele trajecten van bezwaar en beroep. Blz. 448  
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen Blz. 449  
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen Blz. 450  
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de Wet WOZ. Blz. 451  
We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat. Blz. 452  
We zetten de mogelijkheden die de berichtenbox van MijnOverheid biedt optimaal in. Blz. 453  
8.3 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 454  
Kaders Blz. 455  
Wat willen we bereiken? Blz. 456  
We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Blz. 457  
De aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) wordt jaarlijks bij de Belastingdienst ingediend. Blz. 458  
We vertalen de gevolgen van de invoering vennootschapsbelasting in onze meerjarenbegroting. Blz. 459  
8.4 Onvoorzien Blz. 460  
Kaders Blz. 461  
Wat willen we bereiken? Blz. 462  
De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn. Blz. 463  
We nemen jaarlijks bij de begroting een adequate post onvoorzien op. Blz. 464  
Beleidsindicatoren Blz. 465  
Wat gaat dat kosten? Blz. 466  
Aanvullende financiële informatie Blz. 467  
Paragrafen Blz. 468  
A. Lokale heffingen Blz. 469  
Kaders Blz. 470  
Wat willen we bereiken? Blz. 471  
Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie. Blz. 472  
De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie. Blz. 473  
Jaarlijks brengen we de kostendekkendheid van onze tarieven in beeld. Blz. 474  
We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling van huishoudens en bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio. Blz. 475  
We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid. Blz. 476  
Toelichting en tabellen paragraaf A. Lokale heffingen Blz. 477  
B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 478  
Kaders Blz. 479  
Wat willen we bereiken? Blz. 480  
De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar. Blz. 481  
We bepalen 2 keer per jaar het weerstandsvermogen. Blz. 482  
We doorlopen jaarlijks de juridische control cyclus. Blz. 483  
We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht. Blz. 484  
We voeren de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid uit volgens het interne controleplan. Blz. 485  
Toelichting en tabellen paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 486  
C. Onderhoud en kapitaalgoederen Blz. 487  
Kaders Blz. 488  
Wat willen we bereiken? Blz. 489  
Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op niveau. Blz. 490  
In 2020 is er een objectieve inspectie (RgdBOEI) en actualiseren we het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP), dit wordt vertaald naar de begroting van 2021. Blz. 491  
Ons vastgoed en onderhoud zijn opgenomen in de VGMIS (Axxerion). We houden dit bij en bewaken de kwaliteit van onze accommodaties. Blz. 492  
We hebben grip op de MJOP, we weten wat de actuele onderhoudskosten per gebouw zijn en zorgen dat die passen binnen de begroting. Blz. 493  
We organiseren en regisseren de facilitaire dienstverlening in gemeentelijke accommodaties waar dat van toepassing is en zorgen voor de bijbehorende uitvoering. Blz. 494  
We voeren het MJOP uit en houden daarbij rekening met de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Blz. 495  
We voorzien met het Meerjarig Investeringsplan (MIP) in het verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk Vastgoed volgens een vastgoedplanning. Blz. 496  
We komen in 2021 met een herziening van het MIP. Blz. 497  
We stemmen de planning van het MIP en het MJOP zoveel mogelijk op elkaar af Blz. 498  
We voeren het MIP uit binnen de kredieten die door de Raad ter beschikking zijn gesteld Blz. 499  
We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en maatschappelijke organisaties. Blz. 500  
We beperken leegstand van gemeentelijk vastgoed door het uitvoeren van effectief leegstandsmanagement. Blz. 501  
We exploiteren zwembad de Berkel op een duurzame en financieel zo gunstig mogelijke manier. Blz. 502  
We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid. Blz. 503  
We laten het gemeentelijk vastgoed onafhankelijk toetsen op kwaliteit (onderhoud en schoonmaak). Blz. 504  
We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid. Blz. 505  
Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 506  
D. Financiering Blz. 507  
Kaders Blz. 508  
Wat willen we bereiken? Blz. 509  
We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen. Blz. 510  
Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen bij waar nodig Blz. 511  
We actualiseren maandelijks onze liquiditeitsprognose. Blz. 512  
We beheren de renterisico’s bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm conform Wet Fido. Blz. 513  
We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (o.a. treasury-statuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex art 212, 213 & 213a). Blz. 514  
We leveren de kwartaalrapportages aan het CBS (oa. IV3), inclusief de berekening van het gemeentelijke EMU-saldo. Blz. 515  
Toelichting en tabellen paragraaf D. Financiering Blz. 516  
E. Bedrijfsvoering Blz. 517  
Kaders Blz. 518  
Wat willen we bereiken? Blz. 519  
BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt. Blz. 520  
Het Bestuurssecretariaat ondersteunt het college. Blz. 521  
Het Managementsecretariaat ondersteunt management en directie. Blz. 522  
BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen. Blz. 523  
Jaarlijks beoordelen we voorgenomen projecten in de voorjaarsnota en programmabegroting op hun potentie voor externe financiering. Blz. 524  
We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en -coördinatie. Blz. 525  
Wij borgen dat gemeentelijke investeringen in projecten met subsidiabele thema's worden getoetst op subsidiekansen en wegen de slaagkans af tegen de gevraagde inspanning. Blz. 526  
Wij onderhouden contacten in de regio Venlo om subsidiekansen voor regionale thema's en projecten tijdig te signaleren en indien mogelijk te benutten. Daarvoor zijn wij bereid in voorkomende gevallen een trekkersrol te vervullen. Blz. 527  
Wij zijn gesprekspartner voor lokale initiatieven van maatschappelijke organisaties/bedrijven en bieden ondersteuning bij het werven van fondsen en subsidies. Blz. 528  
BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer. Blz. 529  
We stimuleren het gebruik van het contractbeheersysteem onder de contractbeheerders met het oog op rechtmatigheid en als controle-instrument. Blz. 530  
Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid Blz. 531  
We inventariseren de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van burgerzaken en het KCC. Blz. 532  
We werken op het gebied van bedrijfsvoering samen met de gemeente Venray en regio Noord-Limburg. Blz. 533  
We werken samen met de gemeente Venray op het gebied van Informatievoorziening (IV) Blz. 534  
FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden. Blz. 535  
We beschikken over een efficiënte en effectieve financiële administratie. Blz. 536  
We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat. Blz. 537  
We hebben een gedegen systeem van financiële advisering. Blz. 538  
We hebben kwalitatief goed functionerende budgetverantwoordelijken. Blz. 539  
We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door. Blz. 540  
HRM. De gemeente is een goed werkgever. Blz. 541  
In 2023 hebben we voldaan aan de maatschappelijke doelstelling om ca. 14 garantiebanen te hebben gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De berekening is gebaseerd op basis van de huidige bekende gegevens. Blz. 542  
Maatwerktrajecten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom worden effectief en planmatig begeleid. Blz. 543  
Via een opleidingsplan stimuleren we talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op zowel collectief als individueel niveau. Blz. 544  
We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op het gebied van mobiliteit / arbeidsmarkt en garantiebanen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en E-HRM wordt verdere samenwerking verkend. Blz. 545  
We leveren via gerichte initiatieven / projecten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas. Blz. 546  
We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel de juiste persoon op de juiste plek. Blz. 547  
HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen. Blz. 548  
HRM-processen worden zo efficiënt mogelijk ingericht en daar waar mogelijk gedigitaliseerd. Blz. 549  
We richten een proces in om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen. Blz. 550  
IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen. Blz. 551  
Er wordt een plan opgesteld en vastgesteld voor overbrenging. Blz. 552  
Er wordt een visie “archiefdienstverlening” opgesteld. Blz. 553  
We leveren de producten en diensten informatievoorziening Blz. 554  
We ondersteunen de clusters in de groei naar data-gedreven werken Blz. 555  
IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen. Blz. 556  
We verwerken de in-en externe ontwikkelingen in het informatiebeleid en informatieplan. Blz. 557  
We voeren portfolioprojecten uit Blz. 558  
Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering Blz. 559  
F. Verbonden partijen Blz. 560  
Inleiding Blz. 561  
Verbonden Partijen Blz. 562  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 563  
1. Veiligheidsregio Limburg-Noord Blz. 564  
2. Euregio Rijn-Maas-Noord Blz. 565  
3. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW) Blz. 566  
4. Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit Blz. 567  
5. Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Blz. 568  
6. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Blz. 569  
7. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Blz. 570  
8. RUD Limburg Blz. 571  
9. Omnibuzz Blz. 572  
Coöperaties/ vennootschappen Blz. 573  
10. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Blz. 574  
11. Stichting BuitenGewoonBereikbaar Blz. 575  
Overigen Blz. 576  
12. Regio Venlo Blz. 577  
13. Banenplein Limburg Blz. 578  
Aandelen Blz. 579  
1. Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent Blz. 580  
2. Waterleidingmaatschappij Limburg Blz. 581  
3. Bank voor Nederlandse Gemeenten Blz. 582  
4. Bodemzorg Limburg Blz. 583  
G. Grondbeleid Blz. 584  
Kaders Blz. 585  
Wat willen we bereiken? Blz. 586  
We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid. Blz. 587  
Jaarlijks stelt de raad de grondprijzen vast op basis van de Nota grondprijzen. Blz. 588  
Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid Blz. 589  
H. Ombuigingen Blz. 590  
Kaders Blz. 591  
Wat willen we bereiken? Blz. 592  
We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting. Blz. 593  
We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen. Blz. 594  
Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen Blz. 595  
I. Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties Blz. 596  
Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties Blz. 597  
J. Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 598  
J. Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 599  
Diversen Blz. 600  
Kerngegevens Blz. 601  
Kerngegevens Blz. 602  
Financiële samenvatting Blz. 603  
Financiële samenvatting Blz. 604  
Raadsvoorstel & raadsbesluit Blz. 605  
Raadsvoorstel en raadbesluit Blz. 606  
Financiële begroting Blz. 607  
Financiële begroting Blz. 608  
Griffiebegroting Blz. 609  
Griffiebegroting Blz. 610  
Publicatiedatum: 17-11-2020

Inhoud