Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2021 online
  1. Blz. 2 Digitale begroting 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Highlights begroting
    1. Blz. 5 Toelichting
     1. Blz. 6 1. Infographic baten en lasten 2021
     2. Blz. 7 2. Investeringen
     3. Blz. 8 3. Highlights
      1. Blz. 9 Blijven investeren in de samenleving ondanks financiële tegenwind
      2. Blz. 10 Blik op de toekomst van Horst aan de Maas
      3. Blz. 11 Corona
      4. Blz. 12 Cultuurimpuls: Opening van 't Gasthoês
      5. Blz. 13 De afvalkosten stijgen
      6. Blz. 14 Door corona meer mensen zonder werk
      7. Blz. 15 Duurzaam en levensloop bestendig wonen
      8. Blz. 16 Een veilige plek om te wonen
      9. Blz. 17 Gebouwen, water en landschap in balans
      10. Blz. 18 Hulp beschikbaar en betaalbaar
      11. Blz. 19 In gesprek over de toekomst van de intensieve veehouderij
      12. Blz. 20 Inwoners bouwen mee aan vitale gemeenschappen
      13. Blz. 21 Ons landschap als visitekaartje
      14. Blz. 22 Regiodeal
      15. Blz. 23 Samen bouwen aan een krachtige gemeenschap
      16. Blz. 24 Samenwerking bedrijfsvoering
      17. Blz. 25 Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw.
      18. Blz. 26 We bereiden ons voor op klimaatverandering
      19. Blz. 27 We blijven in beweging
      20. Blz. 28 We heten bezoekers welkom in Horst aan de Maas.
      21. Blz. 29 We steken energie in duurzaamheid
      22. Blz. 30 Afslag 10 en zwembad
      23. Blz. 31 Een financieel stabiel beleid
     4. Blz. 32 4. Raadsvoorstel
     5. Blz. 33 5. Financiële samenvatting
   2. Blz. 34 Leeswijzer begroting
    1. Blz. 35 Hier ziet u de digitale begroting van 2021!
   3. Blz. 36 1. Economie en ruimte
    1. Blz. 37 1. Economie en Ruimte
    2. Blz. 38 1.1 Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 39 Kaders
     2. Blz. 40 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 41 We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie
       1. Blz. 42 In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal.
       2. Blz. 43 In deze collegeperiode maken we de ontwikkeling mogelijk van het lokale gastheerschap door het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en betrokken ondernemers.
       3. Blz. 44 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       4. Blz. 45 Vrijetijdsinformatie op lokaal niveau wordt verstrekt op plaatsen waar veel mensen komen en via digitale media.
       5. Blz. 46 We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit.
       6. Blz. 47 We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025.
       7. Blz. 48 We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfs-recreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is.
       8. Blz. 49 We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk.
       9. Blz. 50 We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing.
       10. Blz. 51 We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit.
       11. Blz. 52 We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen.
       12. Blz. 53 We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten.
       13. Blz. 54 We voeren de visie De Peelbergen uit.
    3. Blz. 55 1.2 Ruimte
     1. Blz. 56 Kaders
     2. Blz. 57 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 58 We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen
       1. Blz. 59 We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.
       2. Blz. 60 We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.
       3. Blz. 61 We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.
       4. Blz. 62 We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.
       5. Blz. 63 We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.
       6. Blz. 64 We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.
       7. Blz. 65 We werken aan een Omgevingsvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven en het behoud van onze waarden
    4. Blz. 66 1.3 Intensieve veehouderij
     1. Blz. 67 Kaders
     2. Blz. 68 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 69 We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden.
       1. Blz. 70 Samen met de landbouwsector onderzoeken we de mogelijkheden om de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken en maken we de fasering helder
       2. Blz. 71 We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen.
       3. Blz. 72 We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IV-sector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden
       4. Blz. 73 We maken in brede dialoog met de samenleving een aparte visie op veehouderij waarin de uitgangspunten uit het coalitieakkoord (hoofdstuk 1 punt 26 a t/m m) zijn opgenomen.
       5. Blz. 74 We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering
       6. Blz. 75 We zetten een dashboard op voor Horst aan de Maas waarin de effecten van het milieubeleid worden gemonitord
    5. Blz. 76 1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
     1. Blz. 77 Kaders
     2. Blz. 78 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 79 We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw
       1. Blz. 80 Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af.
       2. Blz. 81 De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat.
       3. Blz. 82 We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren.
       4. Blz. 83 Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.
    6. Blz. 84 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz.
     1. Blz. 85 Kaders
     2. Blz. 86 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 87 We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen
       1. Blz. 88 De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Euregio Rijn-Maas-Noord' ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio.
       2. Blz. 89 We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.
       3. Blz. 90 We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.
       4. Blz. 91 We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       5. Blz. 92 We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       6. Blz. 93 We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.
       7. Blz. 94 We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau.
       8. Blz. 95 We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties
       9. Blz. 96 We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau
       10. Blz. 97 We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio.
       11. Blz. 98 We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen.
       12. Blz. 99 We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.
       13. Blz. 100 We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie
       14. Blz. 101 We zorgen dat we als (regio) Horst aan de Maas interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt.
      2. Blz. 102 Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector.
       1. Blz. 103 We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond.
       2. Blz. 104 Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.
    7. Blz. 105 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 106 Wat gaat dat kosten?
    9. Blz. 107 Aanvullende financiële informatie
   4. Blz. 108 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    1. Blz. 109 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte
    2. Blz. 110 2.1 Wonen en Bouwen
     1. Blz. 111 Kaders
     2. Blz. 112 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 113 We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       1. Blz. 114 We geven integraal uitvoering aan het Masterplan Wonen (duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop en sociale samenhang in wijken).
       2. Blz. 115 We ontwikkelen een tool waarin we onze integrale stappen op het gebied van duurzaamheid, bestaand vastgoed, grondverkoop, sociale thema's enz. inzichtelijk maken, om inwoners te inspireren zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.
       3. Blz. 116 We richten onze regelgeving zo in dat onze inwoners gestimuleerd worden hun woning duurzaam in te richten en zorgbestendig te maken
      2. Blz. 117 We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg
       1. Blz. 118 Bewoners krijgen bij bouwplannen voor nieuwe wijken inspraak over de inrichting van de openbare ruimte.
       2. Blz. 119 We concretiseren het Masterplan Wonen en werken in een Uitvoeringsprogramma 2019-2022 uit wat we concreet gaan doen. Daarin benoemen we in ieder geval de onderwerpen uit het coalitieakkoord hoofdstuk 2 punt 1 a t/m i.
       3. Blz. 120 We hebben van elk dorp in beeld wat de kansen, behoeften en ontwikkelingen zijn op het gebied van woningbouw.
      3. Blz. 121 We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures
       1. Blz. 122 We houden ons aan de servicenormen bij het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en het doorlopen van ruimtelijke procedures.
    3. Blz. 123 2.2 Bouwgrondexploitaties
     1. Blz. 124 Kaders
     2. Blz. 125 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 126 We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf
       1. Blz. 127 We voeren een actief grondbeleid in samenspraak met de gemeenschap.
       2. Blz. 128 We zorgen voor voldoende (her) ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw en industrie.
    4. Blz. 129 2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
     1. Blz. 130 Kaders
     2. Blz. 131 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 132 We hebben duurzame, veilige, goed onderhouden en begaanbare civiele kunstwerken
       1. Blz. 133 We voeren de jaarschijf van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.
      2. Blz. 134 We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners
       1. Blz. 135 We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit inclusief de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot LED-verlichting.
      3. Blz. 136 We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.
       1. Blz. 137 We ondersteunen de regionale lobby voor de verbreding van de A67 voor het oplossen van de knelpunten van de A73 o.a. via het RMO, Regio-overleg en MIRT.
       2. Blz. 138 We onderzoeken de mogelijkheden om vrachtverkeer te weren uit de dorpskernen.
       3. Blz. 139 We onderzoeken de mogelijkheid om de Greenport Bike Way te verlengen richting Brabant.
       4. Blz. 140 We onderzoeken plekken in het verkeer die potentieel gevaarlijk zijn en waar zich veel kinderen begeven (o.a. afritten A73). Op basis daarvan nemen we preventieve maatregelen.
       5. Blz. 141 We realiseren een duurzame Stationsomgeving Horst-Sevenum (lopend project Stationsomgeving Horst-Sevenum)
       6. Blz. 142 We realiseren goede fietsverbindingen om een veilig en sluitend netwerk te krijgen.
       7. Blz. 143 We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het gladheidsbestrijdingsplan.
       8. Blz. 144 We voeren de jaarschijf uit van het actuele wegbeheerplan.
       9. Blz. 145 We voeren de jaarschijf uit van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
       10. Blz. 146 We voeren de jaarschijf uit van het tractiebeheerplan.
       11. Blz. 147 We voeren werkzaamheden uit volgend uit de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) de overeenkomst Gemeenten-Nutsbedrijven (OGN) telecommunicatiewet en de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuren WIBON
    5. Blz. 148 2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
     1. Blz. 149 Kaders
     2. Blz. 150 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 151 Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.
       1. Blz. 152 We actualiseren de Groene Agenda van Horst aan de Maas samen met onze stakeholders.
       2. Blz. 153 We betrekken inwoners actief bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen en faciliteren bewonersinitiatieven.
       3. Blz. 154 We stimuleren werkgroepen die zich bezig houden met het landschap en participeren hier actief in.
       4. Blz. 155 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan landschappelijke elementen.
       5. Blz. 156 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende beheerplan openbaar groen.
       6. Blz. 157 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende boombeheerplan.
       7. Blz. 158 We voeren de jaarschijf uit van het vigerende bosbeheerplan.
       8. Blz. 159 We voeren onze wettelijke taak uit om exoten op het gebied van flora en fauna te bestrijden.
       9. Blz. 160 We voeren taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte
      2. Blz. 161 We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.
       1. Blz. 162 We voeren de jaarschijf uit van het actuele beheerplan spelen.
    6. Blz. 163 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 164 Kaders
     2. Blz. 165 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 166 We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.
       1. Blz. 167 We bieden ruimte en stimuleren vormen van flexibele mobiliteit (zoals deel-auto's, wensbus en andere vervoermiddelen) georganiseerd door inwoners, bedrijven, overheid of dorpsinitiatieven.
       2. Blz. 168 We blijven ons met realisme inzetten voor de komst van Station Grubbenvorst-Greenport door het actief onder de aandacht te brengen en te houden binnen ons netwerk (RMO/Provincie/DCGV etc.).
       3. Blz. 169 We houden de veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord.
       4. Blz. 170 We stimuleren de realisatie van een laadnetwerk voor e-bikes en elektrische auto's.
       5. Blz. 171 We stimuleren en voeden de provincie en het Rijk om het openbaar vervoer voor alle inwoners in stand te houden en zijn alert op kansen die zich voordoen.
    7. Blz. 172 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 173 Wat gaat dat kosten?
    9. Blz. 174 Aanvullende financiële informatie
   5. Blz. 175 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    1. Blz. 176 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit
    2. Blz. 177 3.1 Afvalverwijdering
     1. Blz. 178 Kaders
     2. Blz. 179 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 180 We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.
       1. Blz. 181 We voeren de jaarschijf uit van het ophalen van de verschillende afvalstromen en dit doen we volgens het gemeentelijk afvalbeleid.
       2. Blz. 182 We werken aan de verdere optimalisatie van het afvalsysteem en stellen nieuwe doelen voor circulariteit en zwerfvuil.
    3. Blz. 183 3.2 Riolering, waterkering, afwatering
     1. Blz. 184 Kaders
     2. Blz. 185 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 186 De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig
       1. Blz. 187 Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI).
       2. Blz. 188 Deltaprogramma's Rivieren Limburgse Maasvallei.
       3. Blz. 189 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) en de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.
       4. Blz. 190 Maascorridor.
       5. Blz. 191 Meerjaren programma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT).
      2. Blz. 192 We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas
       1. Blz. 193 Als deelnemer van het regionale Waterpanel zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing voor de riolering.
       2. Blz. 194 Via subsidies stimuleren we actief het afkoppelen van hemelwater op verhardingen van particulieren en bedrijven.
       3. Blz. 195 We analyseren de klimaatstresstest en stellen op basis van urgentie en ambitie een korte- en lange termijn uitvoeringsprogramma op.
       4. Blz. 196 We koppelen actief jaarlijks het hemelwater van een deel van de openbare ruimte af
       5. Blz. 197 We stimuleren in samenwerking met het Waterpanel Noord de bewustwording van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de klimaatverandering.
       6. Blz. 198 We voeren de jaarschijf uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021
    4. Blz. 199 3.3 Milieu en duurzaamheid
     1. Blz. 200 Kaders
     2. Blz. 201 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 202 We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan
       1. Blz. 203 We brengen in beeld waar in de gemeente windenergie opgewekt zou kunnen worden. Met daaraan gekoppeld een voorstel voor vervolgstappen.
       2. Blz. 204 We monitoren de voortgang naar het doel van 49% minder uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en 100% duurzame energie in 2050. Waar mogelijk maken we daarvoor gebruik van regionale of provinciale monitoringsinstrumenten.
       3. Blz. 205 We ondersteunen lokale Flagship-projecten op het gebied van de energietransitie.
       4. Blz. 206 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
       5. Blz. 207 We onderzoeken samen met regio gemeenten wat de rol van de gemeente is in de energietransitie.
       6. Blz. 208 We stellen een lokale energievisie op als input voor de regionale energiestrategie (RES).
       7. Blz. 209 We stellen voor 2021 een warmteplan op, waarin we aangeven hoe de woningen in Horst ad Maas in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien als de levering van aardgas stopt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de betaalbaarheid voor inwoners.
       8. Blz. 210 We werken aan het winnen van de Green leaf Award en de spin-off die dit genereert en blijven aangehaakt bij het green leaf netwerk
       9. Blz. 211 We werken de regionale energiestrategie (RES) Noord en Midden Limburg uit.
      2. Blz. 212 We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.
       1. Blz. 213 We organiseren een samenwerking met de gemeente Venlo, waarbij de gemeente Venlo het administratieve beheer overneemt.
       2. Blz. 214 We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.
      3. Blz. 215 We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.
       1. Blz. 216 Milieueffecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen worden gemonitord en maatregelen getroffen indien noodzakelijk
       2. Blz. 217 We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM.
    5. Blz. 218 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 219 Wat gaat dat kosten?
    7. Blz. 220 Aanvullende financiële informatie
   6. Blz. 221 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    1. Blz. 222 4. Sociaal Maatschappelijk, Participatie en voorzieningen
    2. Blz. 223 4.1 Zorg
     1. Blz. 224 Kaders
     2. Blz. 225 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 226 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige en de toekomstige vitale gemeenschap. (Inwonersinitiatieven voor ondersteuning)
       1. Blz. 227 We geven ruimte aan inwonersinitiatieven en stimuleren en ondersteunen informele en/of vrijwillige zorg
       2. Blz. 228 We stimuleren de vorming en inzet van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor alle inwoners
       3. Blz. 229 We verstrekken subsidie aan, of werken samen met, partners van toegankelijke voorzieningen die gericht zijn op ondersteuning en zorg.
       4. Blz. 230 We werken mee aan vernieuwingen in de zorg die stimuleren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
      2. Blz. 231 Er is een toegankelijk vangnet voor al onze inwoners als de ondersteuningsbehoefte de eigen kracht en die van het netwerk en de gemeenschap overstijgt.
       1. Blz. 232 Om het vangnet te verbeteren, bevragen we inwoners en de diverse partnerorganisaties.
       2. Blz. 233 Wat we lokaal niet kunnen organiseren, borgen we in de regionale voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg en de samenwerking met onze teams.
       3. Blz. 234 We blijven onze monitor Sociaal Domein als een instrument zien op basis waarvan we beleidsmatige keuzes kunnen maken. Dit doen we om zicht te houden op de effecten van de zorgkosten en daar grip op te houden.
       4. Blz. 235 We borgen continuïteit van zorg en een soepele overgang naar een ander wettelijk kader als inwoners 18 jaar worden (en niet meer onder de jeugdwet vallen).
       5. Blz. 236 We ondersteunen inwoners bij hun hulpvraag en passen integrale toegang voor ondersteuning en zorg toe.
       6. Blz. 237 We organiseren adequaat doelgroepenvervoer dat de eigen mobiliteit van inwoners verhoogt en zoveel mogelijk aansluit uit op het integrale vervoersnetwerk.
       7. Blz. 238 We organiseren een sluitende keten voor de opvang en ondersteuning van personen met verward gedrag en dak- en thuislozen
       8. Blz. 239 We stimuleren preventieve activiteiten voor inwoners.
       9. Blz. 240 We verbeteren de samenwerking met huisartsen, jeugdartsen en andere verwijzers op het gebied van jeugdhulp.
       10. Blz. 241 We verstevigen de relatie met zorgaanbieders, de samenwerkende Noord Limburgse gemeentes en maatschappelijke partners om de bestaande voorzieningen te verbeteren en samen tot nieuwe vormen van ondersteuning en zorg te komen.
       11. Blz. 242 We voeren het geactualiseerde Actieplan Sociaal Domein uit.
       12. Blz. 243 We voorkomen dat gebruikers van zorg veel last hebben van ongewenste stapeling van eigen bijdragen in de zorg.
       13. Blz. 244 We besteden de financiële middelen voor zorg doelmatig en rechtmatig zodat we zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kunnen blijven vormgeven.
    3. Blz. 245 4.2 Werk en inkomen
     1. Blz. 246 Kaders
     2. Blz. 247 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 248 Onze inwoners participeren in de samenleving naar vermogen en behoefte
       1. Blz. 249 We creëren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven snelle omscholingsmogelijkheden naar sectoren waar veel vraag naar arbeid is.
       2. Blz. 250 We ondersteunen inwoners bij hun financiële hulpvraag.
       3. Blz. 251 We ondersteunen inwoners en inwoners in een uitkering naar maximale participatie en maximale financiële onafhankelijkheid.
    4. Blz. 252 4.3 Arbeidsmigranten
     1. Blz. 253 Kaders
     2. Blz. 254 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 255 De huisvesting van arbeidsmigranten is adequaat en lokaal gedragen waarbij de economische en sociale belangen in balans zijn
       1. Blz. 256 Er vindt geen grootschalige huisvesting (short stay) plaats in of nabij de dorpen.
       2. Blz. 257 We brengen randzones rond werkgelegenheidsgebieden in beeld en wegen deze locaties specifiek af.
       3. Blz. 258 We onderzoeken of we het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor onze ondernemers/huisvesters kunnen stellen.
       4. Blz. 259 We stellen ons beleid voor tijdelijke huisvesting bij. We zetten ons ervoor in dat gemeenten in de regio hetzelfde beleid voeren. We zetten ons in voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich voor langere periode hier willen vestigen.
       5. Blz. 260 We stimuleren inwonerinitiatieven voor de integratie en sociale participatie van internationale werknemers die lang blijven en vragen werkgevers en huisvesters hier een bijdrage aan te leveren.
       6. Blz. 261 We werken volgens een integrale aanpak voor arbeidsmigranten.
       7. Blz. 262 We zetten in op het verbeteren van de communicatie rond arbeidsmigranten
    5. Blz. 263 4.4 Nieuwkomers
     1. Blz. 264 Kaders
     2. Blz. 265 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 266 Nieuwkomers hebben gelijkwaardige kansen voor maximale participatie in Horst aan de Maas
       1. Blz. 267 Anderstaligen kunnen op een goede manier gebruik kunnen maken van het collectief aanbod dat er voor inwoners in de wijk is. Hierbij is ook aandacht voor de draagkracht en ondersteuning van vrijwilligers en initiatieven.
       2. Blz. 268 We investeren in de sociale samenhang in de wijken en dorpen waar nieuwkomers zich vestigen.
       3. Blz. 269 We ondersteunen nieuwkomers in het zo snel mogelijk eigen maken van onze taal en cultuur
       4. Blz. 270 We stimuleren de participatie van statushouders en streven naar 85% uitkeringsonafhankelijkheid.
       5. Blz. 271 We zorgen voor adequate huisvesting van statushouders en streven naar spreiding in de gemeente.
    6. Blz. 272 4.5 Gezondste regio 2025
     1. Blz. 273 Kaders
     2. Blz. 274 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 275 In 2025 behoort de gemeente Horst aan de Maas tot Gezondste Regio van Nederland.
       1. Blz. 276 We geven uitvoering aan de Programmalijn Jong en lekker in je vel.
       2. Blz. 277 We nemen deel aan de regionale beweging De Gezondste Regio 2025.
       3. Blz. 278 We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners initiatieven op te pakken die gezondheid van inwoners verbeteren en passen binnen de 4 speerpunten van gezondheidsbeleid.
       4. Blz. 279 We streven er naar de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen door een wijkgerichte aanpak.
    7. Blz. 280 4.6 Inwonerparticipatie en Inwonerinitiatieven
     1. Blz. 281 Kaders
     2. Blz. 282 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 283 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap (overheidsparticipatie).
       1. Blz. 284 Onze gebouwen en openbare ruimte zijn toegankelijk voor iedereen op basis van het VN verdrag.
       2. Blz. 285 We faciliteren verenigingen, instellingen en inwonersinitiatieven die de verbinding tussen inwoners versterken.
       3. Blz. 286 We richten onze werkwijze en gemeentelijke organisatie zo in dat we inwoners met een initiatief adequaat kunnen antwoorden en ondersteunen.
       4. Blz. 287 We starten een pilot met een inwonersbegroting.
       5. Blz. 288 We willen onze financiën laten aansluiten bij dorpen en kernen die verantwoordelijkheden nemen.
    8. Blz. 289 4.7 Burgerzaken
     1. Blz. 290 Kaders
     2. Blz. 291 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 292 We zijn een deskundige en betrouwbare publieke dienstverlener
       1. Blz. 293 Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening, de vastgestelde servicenormen en de wettelijke eisen.
       2. Blz. 294 We komen tot een dashboard dienstverlening in 2021.
       3. Blz. 295 We organiseren verkiezingen.
       4. Blz. 296 We voeren de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken uit.
    9. Blz. 297 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 298 Wat gaat dat kosten?
    11. Blz. 299 Aanvullende financiële informatie
   7. Blz. 300 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    1. Blz. 301 5. Cultuur, Sport en Onderwijs
    2. Blz. 302 5.1 Kunst en cultuur
     1. Blz. 303 Kaders
     2. Blz. 304 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 305 Horst aan de Maas heeft een laagdrempelig cultuuraanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 306 We stimuleren de zichtbaarheid van onze cultuur en stimuleren de ontwikkeling van cultureel talent.
       2. Blz. 307 We versterken de samenwerking tussen het lokale en culturele veld en het onderwijs. De combinatiefunctionaris legt verbindingen tussen verenigingen het onderwijs.
       3. Blz. 308 We willen dat iedereen maar vooral kinderen de kans krijgen kennis te maken met cultuur zodat ze de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.
       4. Blz. 309 We zetten cultuur in als middel om inwoners samen te brengen, aan elkaar te verbinden en zich te ontwikkelen.
    3. Blz. 310 5.2 Sport
     1. Blz. 311 Kaders
     2. Blz. 312 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 313 Horst aan de Maas heeft een toegankelijk sportaanbod dat bijdraagt aan de sociale samenhang van inwoners en past binnen een gezonde leefstijl van inwoners.
       1. Blz. 314 Samen met onze partners uit het Sport akkoord (het onderwijs, de zorg, kinderopvang, het verenigingsleven en Gezondste regio 2025) organiseren we sport- en beweegactiviteiten die gericht zijn op een gezonde en actieve leefstijl.
       2. Blz. 315 We maken sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk (fysiek, sociaal en financieel).
       3. Blz. 316 We ondersteunen samenwerkingen tussen verenigingen.
       4. Blz. 317 We stimuleren cross-overs tussen sport en cultuur, zoals Expeditie Sevenum en Grubbenvorst.
       5. Blz. 318 We zetten de combinatiefunctionarissen sport in om sportverenigingen en initiatieven te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen verenigingen, onderwijs en groepen inwoners.
       6. Blz. 319 We zetten sport in als middel om ontmoeting en sociale integratie van mensen met lage inkomens te bevorderen.
    4. Blz. 320 5.3 Afslag 10 & zwembad
     1. Blz. 321 Kaders
     2. Blz. 322 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 323 We realiseren een omgeving waarin sport gecombineerd wordt met brede maatschappelijke, recreatieve en economische functies en die toegankelijk is voor iedereen.
       1. Blz. 324 Samen met partners van afslag 10 creëren we werk- en werkervaringsplekken voor inwoners met een uitkering of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
    5. Blz. 325 5.4 Onderwijs
     1. Blz. 326 Kaders
     2. Blz. 327 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 328 Er zijn adequate basisvoorzieningen waar inwoners hun talent kunnen ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn ook op lange termijn beschikbaar.
       1. Blz. 329 We borgen samen met de onderwijspartners het recht op en de plicht tot het volgen van voldoende onderwijs voor alle jongeren (Leerplichtadministratie, RMC/VSV, toezicht leerplicht).
       2. Blz. 330 We brengen in samenwerking met partners het aantal laaggeletterden terug. Dat doen we door de leesvaardigheid inwoners te verhogen met taalaanbod op verschillende niveaus.
       3. Blz. 331 We versterken de voorschoolse educatie voor de kinderen (met een risico op) een ontwikkelachterstand zowel kwalitatief als kwantitatief.
       4. Blz. 332 We werken samen met de onderwijspartners aan een dekkend en passend onderwijsaanbod met extra ondersteuning (passend onderwijs) en een goede aansluiting op de jeugdhulp voor jongeren die dat nodig hebben.
       5. Blz. 333 Wij zorgen voor passende, juridische kaders voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en onderwijsvernieuwing.
    6. Blz. 334 5.5 Accommodaties
     1. Blz. 335 Kaders
     2. Blz. 336 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 337 We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.
       1. Blz. 338 ’t Gasthoês wordt een adequate en eigentijdse voorziening voor culturele en maatschappelijke organisaties, met een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       2. Blz. 339 Bij de realisatie van nieuwe accommodaties of revitalisering van bestaande accommodaties, gaan we uit van een maximale inzet van duurzaamheidsmaatregelen.
       3. Blz. 340 Bij onderhoud en vooral renovatie van onze eigen gebouwen en accommodaties streven we naar energie-neutrale oplossingen.
       4. Blz. 341 In lijn met de centrumvisie volgen we de lijn van multifunctioneel medegebruik van onze dienstgebouwen, mits dit betaalbaar is en ten goede komt aan de integrale dienstverlening.
       5. Blz. 342 We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
       6. Blz. 343 We stellen een Perspectievennota op die leidend is bij de invulling van het accommodatiebeleid.
       7. Blz. 344 We stimuleren en faciliteren initiatieven die leiden tot samenwerking.
       8. Blz. 345 We stimuleren maatschappelijke organisaties te investeren in duurzame maatregelen voor hun accommodaties.
       9. Blz. 346 We verbeteren de leefbaarheid in gemeenschappen door het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties (jaarlijks).
    7. Blz. 347 5.6 Subsidies
     1. Blz. 348 Kaders
     2. Blz. 349 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 350 Horst aan de Maas is een krachtige gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en meebouwen aan de huidige én de toekomstige vitale gemeenschap.
       1. Blz. 351 Op basis van de kwalitatieve output van de discussie over de strategische visie optimaliseren we na 2020 het toetsingskader subsidies.
       2. Blz. 352 We hanteren een subsidiesysteem dat zorgt voor een versterking van de centrale ambitie "vitale gemeenschappen".
    8. Blz. 353 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 354 Wat gaat dat kosten?
    10. Blz. 355 Aanvullende financiële informatie
   8. Blz. 356 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
    1. Blz. 357 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
    2. Blz. 358 6.1 Openbare Orde & Veiligheid
     1. Blz. 359 Kaders
     2. Blz. 360 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 361 Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.
       1. Blz. 362 Project nieuwe brandweerkazerne
       2. Blz. 363 We borgen een efficiënte en effectieve rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid.
       3. Blz. 364 We intensiveren de verbinding tussen zorg en veiligheid.
       4. Blz. 365 We optimaliseren de samenwerking met interne en externe partners in het veiligheidsdomein.
       5. Blz. 366 We zetten de bestuurlijke integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en ernstige overlast door en evalueren die.
    3. Blz. 367 6.2 Toezicht & handhaving
     1. Blz. 368 Kaders
     2. Blz. 369 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 370 We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen
       1. Blz. 371 Bij grotere ontwikkelingen maken we met de initiatiefnemer afspraken over de resultaten die hij moet halen de prestaties die hij daarvoor levert.
       2. Blz. 372 Landschappelijke inpassingsplannen die onderdeel zijn van een ruimtelijk initiatief worden gerealiseerd. Hierop wordt toegezien en gehandhaafd (privaatrechtelijk). Dit wordt programmatisch of projectmatig aangepakt.
       3. Blz. 373 Nadat bedrijven gestart zijn, controleren we of zij handelen conform de vergunning inclusief ruimtelijke inpassing.
       4. Blz. 374 We bezien onze huidige regelgeving op de aspecten rechtvaardigheid, helderheid, duidelijkheid, wenselijkheid en handhaafbaarheid. Daar waar dat wenselijk en haalbaar is, schrappen we regels.
       5. Blz. 375 We gaan de grote lopende handhavingszaken onderzoeken om te beoordelen of we beleid of regels aan moeten passen.
       6. Blz. 376 We herzien het huidige handhavingsbeleid inclusief handhavingsstrategie en prioritering.
       7. Blz. 377 We richten ons, met betrekking tot toezicht en handhaving, prioritair op de zaken met een substantiële impact. We hanteren een Zero-tolerance-beleid bij overtredingen met grote impact voor inwoners en/of milieu.
    4. Blz. 378 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 379 Wat gaat dat kosten?
    6. Blz. 380 Aanvullende financiële informatie
   9. Blz. 381 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    1. Blz. 382 7. Bestuur, organisatie en samenwerking
    2. Blz. 383 7.1 Bestuur
     1. Blz. 384 Kaders
     2. Blz. 385 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 386 Al onze dienstverleningskanalen worden klantgericht aangeboden volgens de geldende/kwaliteitseisen.
       1. Blz. 387 Dienstverlening wordt uitgevoerd binnen de uitgangspunten van de visie op dienstverlening en onze servicenormen
       2. Blz. 388 We laten het klantcontact doorlopend waarderen door onze klanten
       3. Blz. 389 We monitoren het halen van klanteisen, sturen daarop en rapporteren dit aan de gemeenteraad
       4. Blz. 390 We onderhouden een kwalitatief betere website.
       5. Blz. 391 We sturen op onze dienstverlening op basis van feitelijke gegevens.
      2. Blz. 392 De organisatie stuurt op het bereiken van haar beleidsdoelstellingen.
       1. Blz. 393 Het Team planning & control adviseert en ondersteunt de organisatie en het bestuur bij het inrichten van haar strategie en beleid.
       2. Blz. 394 We maken de beleidsdoelstellingen inzichtelijk en monitoren de voortgang.
      3. Blz. 395 Gemeente en samenleving staan met elkaar in verbinding.
       1. Blz. 396 Beleids- en projectcommunicatie: We informeren de samenleving over ons beleid en onze projecten. Waar mogelijk betrekken we de samenleving bij de voorbereiding en evaluatie hiervan.
       2. Blz. 397 Corporate communicatie: We zorgen voor een consistente en herkenbare presentatie van de gemeente en geven relevante algemene informatie.
       3. Blz. 398 Interne communicatie: we faciliteren en stimuleren het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie van de medewerkers van de organisatie.
       4. Blz. 399 Organisatie van de communicatie: de gemeentelijke communicatie draagt bij aan de organisatiedoelen.
      4. Blz. 400 We beschikken over een adequaat en efficiënt systeem voor de afhandeling van klachten en bezwaren.
       1. Blz. 401 Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie (WIZ en heffings/invorderings bezwaren uitgezonderd)
       2. Blz. 402 De bezwarencommissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit.
       3. Blz. 403 We gaan door met de regionale mediatorpool.
       4. Blz. 404 We gaan door met het implementeren en borgen van de methode 'In gesprek met Horst aan de Maas'.
       5. Blz. 405 We maken gebruik van klantenservice aan de voorkant van het klachtenproces.
      5. Blz. 406 We gaan zorgvuldig en veilig om met (persoons)gegevens.
       1. Blz. 407 We verantwoorden privacy en informatiebeveiliging via ENSIA.
       2. Blz. 408 We zorgen ervoor dat er steeds aandacht wordt besteed aan bewustwording van privacy en informatiebeveiliging.
       3. Blz. 409 We zorgen ervoor dat privacy en informatiebeveiliging onderdeel uitmaken van onze processen en manier van werken.
      6. Blz. 410 We hebben een strategische visie die in een open en interactieve dialoog samen met de gemeenschap is gemaakt.
       1. Blz. 411 We maken in open dialoog met de gemeenschap een strategische visie vanuit het perspectief van 'Inwoners', 'Ondernemers' en 'Bezoekers'.
    3. Blz. 412 7.2 Overhead
     1. Blz. 413 Kaders
     2. Blz. 414 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 415 De totale organisatiekosten zijn passend bij de taken die we als gemeente op professionele basis uitvoeren.
       1. Blz. 416 Het team planning & control definieert wat er onder overhead valt en berekent de verhouding tot het totale P-budget.
       2. Blz. 417 Het team planning & control ondersteunt de organisatie.
       3. Blz. 418 Jaarlijks wordt een capaciteitsraming opgesteld.
    4. Blz. 419 7.3 Samenwerking
     1. Blz. 420 Kaders
     2. Blz. 421 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 422 De (bestuurlijke) samenwerking in de regio verloopt volgens een heldere koers en met focus.
       1. Blz. 423 We herijken het Regio Venlo-overleg
       2. Blz. 424 We nemen deel aan het Euregio overleg
       3. Blz. 425 We onderzoeken en waar nodig formaliseren de samenwerking met de gemeente Venray
    5. Blz. 426 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 427 Wat gaat dat kosten?
    7. Blz. 428 Aanvullende financiële informatie
   10. Blz. 429 8. Financiën
    1. Blz. 430 8. Financiën
    2. Blz. 431 8.1 Financiering en algemene lasten en baten
     1. Blz. 432 Kaders
     2. Blz. 433 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 434 We hebben een gezonde duurzame financiële positie.
       1. Blz. 435 Iedere portefeuillehouder lost in beginsel financiële uitdagingen binnen zijn eigen portefeuille op.
       2. Blz. 436 In overeenstemming met het coalitieakkoord vermijden we dekking uit de reserves zoveel mogelijk.
       3. Blz. 437 We behouden de huidige vermogenspositie of versterken die waar mogelijk.
       4. Blz. 438 We geven actueel inzicht in de ontwikkeling van budgetten in meerjarig perspectief.
       5. Blz. 439 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
    3. Blz. 440 8.2 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 441 Kaders
     2. Blz. 442 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 443 We hebben grip op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
       1. Blz. 444 We rekenen de circulaires Algemene Uitkering door en vertalen deze naar onze eigen begroting.
      2. Blz. 445 We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit.
       1. Blz. 446 Bij de kadernota bepalen we de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar.
       2. Blz. 447 Jaarlijks actualiseren we de legesverordening en de belastingverordeningen inclusief de tarieven.
       3. Blz. 448 We gaan in gesprek met belanghebbenden en voorkomen zo formele trajecten van bezwaar en beroep.
       4. Blz. 449 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen
       5. Blz. 450 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen
       6. Blz. 451 We geven op een adequate wijze uitvoering aan de Wet WOZ.
       7. Blz. 452 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
       8. Blz. 453 We zetten de mogelijkheden die de berichtenbox van MijnOverheid biedt optimaal in.
    4. Blz. 454 8.3 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 455 Kaders
     2. Blz. 456 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 457 We beschikken over een efficiënte en effectieve registratie voor de vennootschapsbelasting (Vpb).
       1. Blz. 458 De aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) wordt jaarlijks bij de Belastingdienst ingediend.
       2. Blz. 459 We vertalen de gevolgen van de invoering vennootschapsbelasting in onze meerjarenbegroting.
    5. Blz. 460 8.4 Onvoorzien
     1. Blz. 461 Kaders
     2. Blz. 462 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 463 De post onvoorzien is toereikend voor dringende uitgaven die onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn.
       1. Blz. 464 We nemen jaarlijks bij de begroting een adequate post onvoorzien op.
    6. Blz. 465 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 466 Wat gaat dat kosten?
    8. Blz. 467 Aanvullende financiële informatie
   11. Blz. 468 Paragrafen
    1. Blz. 469 A. Lokale heffingen
     1. Blz. 470 Kaders
     2. Blz. 471 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 472 Een gelijkblijvende lastendruk voor inwoners en bedrijven, uitgezonderd de inflatiecorrectie.
       1. Blz. 473 De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie.
       2. Blz. 474 Jaarlijks brengen we de kostendekkendheid van onze tarieven in beeld.
       3. Blz. 475 We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling van huishoudens en bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.
       4. Blz. 476 We onderzoeken de mogelijkheden van differentiatie van heffingen vanuit duurzaamheid.
     3. Blz. 477 Toelichting en tabellen paragraaf A. Lokale heffingen
    2. Blz. 478 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 479 Kaders
     2. Blz. 480 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 481 De risico's die onze organisatie loopt zijn beheersbaar.
       1. Blz. 482 We bepalen 2 keer per jaar het weerstandsvermogen.
       2. Blz. 483 We doorlopen jaarlijks de juridische control cyclus.
       3. Blz. 484 We geven uitvoering aan de wet Revitalisering generiek toezicht.
       4. Blz. 485 We voeren de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid uit volgens het interne controleplan.
     3. Blz. 486 Toelichting en tabellen paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    3. Blz. 487 C. Onderhoud en kapitaalgoederen
     1. Blz. 488 Kaders
     2. Blz. 489 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 490 Met het uitvoeren van onderhoud houden we de kwaliteit van dienstgebouwen, accommodaties en objecten op niveau.
       1. Blz. 491 In 2020 is er een objectieve inspectie (RgdBOEI) en actualiseren we het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP), dit wordt vertaald naar de begroting van 2021.
       2. Blz. 492 Ons vastgoed en onderhoud zijn opgenomen in de VGMIS (Axxerion). We houden dit bij en bewaken de kwaliteit van onze accommodaties.
       3. Blz. 493 We hebben grip op de MJOP, we weten wat de actuele onderhoudskosten per gebouw zijn en zorgen dat die passen binnen de begroting.
       4. Blz. 494 We organiseren en regisseren de facilitaire dienstverlening in gemeentelijke accommodaties waar dat van toepassing is en zorgen voor de bijbehorende uitvoering.
       5. Blz. 495 We voeren het MJOP uit en houden daarbij rekening met de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.
      2. Blz. 496 We voorzien met het Meerjarig Investeringsplan (MIP) in het verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk Vastgoed volgens een vastgoedplanning.
       1. Blz. 497 We komen in 2021 met een herziening van het MIP.
       2. Blz. 498 We stemmen de planning van het MIP en het MJOP zoveel mogelijk op elkaar af
       3. Blz. 499 We voeren het MIP uit binnen de kredieten die door de Raad ter beschikking zijn gesteld
      3. Blz. 500 We voorzien op een efficiënte en duurzame manier in de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke dienstverlening en maatschappelijke organisaties.
       1. Blz. 501 We beperken leegstand van gemeentelijk vastgoed door het uitvoeren van effectief leegstandsmanagement.
       2. Blz. 502 We exploiteren zwembad de Berkel op een duurzame en financieel zo gunstig mogelijke manier.
       3. Blz. 503 We geven projectmatig invulling aan (heroverwegingen bij) de huisvestingsbehoefte als gevolg van vastgoed- en / of accommodatiebeleid.
       4. Blz. 504 We laten het gemeentelijk vastgoed onafhankelijk toetsen op kwaliteit (onderhoud en schoonmaak).
       5. Blz. 505 We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid.
     3. Blz. 506 Toelichting en tabellen paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen
    4. Blz. 507 D. Financiering
     1. Blz. 508 Kaders
     2. Blz. 509 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 510 We voldoen aan de wettelijke financiële kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
       1. Blz. 511 Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en sturen bij waar nodig
       2. Blz. 512 We actualiseren maandelijks onze liquiditeitsprognose.
       3. Blz. 513 We beheren de renterisico’s bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm conform Wet Fido.
       4. Blz. 514 We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (o.a. treasury-statuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex art 212, 213 & 213a).
       5. Blz. 515 We leveren de kwartaalrapportages aan het CBS (oa. IV3), inclusief de berekening van het gemeentelijke EMU-saldo.
     3. Blz. 516 Toelichting en tabellen paragraaf D. Financiering
    5. Blz. 517 E. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 518 Kaders
     2. Blz. 519 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 520 BJZ. Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt.
       1. Blz. 521 Het Bestuurssecretariaat ondersteunt het college.
       2. Blz. 522 Het Managementsecretariaat ondersteunt management en directie.
      2. Blz. 523 BJZ. We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen.
       1. Blz. 524 Jaarlijks beoordelen we voorgenomen projecten in de voorjaarsnota en programmabegroting op hun potentie voor externe financiering.
       2. Blz. 525 We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en -coördinatie.
       3. Blz. 526 Wij borgen dat gemeentelijke investeringen in projecten met subsidiabele thema's worden getoetst op subsidiekansen en wegen de slaagkans af tegen de gevraagde inspanning.
       4. Blz. 527 Wij onderhouden contacten in de regio Venlo om subsidiekansen voor regionale thema's en projecten tijdig te signaleren en indien mogelijk te benutten. Daarvoor zijn wij bereid in voorkomende gevallen een trekkersrol te vervullen.
       5. Blz. 528 Wij zijn gesprekspartner voor lokale initiatieven van maatschappelijke organisaties/bedrijven en bieden ondersteuning bij het werven van fondsen en subsidies.
      3. Blz. 529 BJZ. We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer.
       1. Blz. 530 We stimuleren het gebruik van het contractbeheersysteem onder de contractbeheerders met het oog op rechtmatigheid en als controle-instrument.
      4. Blz. 531 Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit, efficiency, innovatiekracht, kwaliteit van dienstverlening en verminderen we onze kwetsbaarheid
       1. Blz. 532 We inventariseren de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van burgerzaken en het KCC.
       2. Blz. 533 We werken op het gebied van bedrijfsvoering samen met de gemeente Venray en regio Noord-Limburg.
       3. Blz. 534 We werken samen met de gemeente Venray op het gebied van Informatievoorziening (IV)
      5. Blz. 535 FIN. Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden.
       1. Blz. 536 We beschikken over een efficiënte en effectieve financiële administratie.
       2. Blz. 537 We hanteren een streng, rechtvaardig, efficiënt en effectief invorderingsbeleid met een sociaal karakter. En onderzoeken de mogelijkheden van invordering op maat.
       3. Blz. 538 We hebben een gedegen systeem van financiële advisering.
       4. Blz. 539 We hebben kwalitatief goed functionerende budgetverantwoordelijken.
       5. Blz. 540 We leveren de P&C-documenten tijdig en volledig op en ontwikkelen die door.
      6. Blz. 541 HRM. De gemeente is een goed werkgever.
       1. Blz. 542 In 2023 hebben we voldaan aan de maatschappelijke doelstelling om ca. 14 garantiebanen te hebben gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De berekening is gebaseerd op basis van de huidige bekende gegevens.
       2. Blz. 543 Maatwerktrajecten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom worden effectief en planmatig begeleid.
       3. Blz. 544 Via een opleidingsplan stimuleren we talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op zowel collectief als individueel niveau.
       4. Blz. 545 We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op het gebied van mobiliteit / arbeidsmarkt en garantiebanen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en E-HRM wordt verdere samenwerking verkend.
       5. Blz. 546 We leveren via gerichte initiatieven / projecten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.
       6. Blz. 547 We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel de juiste persoon op de juiste plek.
      7. Blz. 548 HRM. De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen.
       1. Blz. 549 HRM-processen worden zo efficiënt mogelijk ingericht en daar waar mogelijk gedigitaliseerd.
       2. Blz. 550 We richten een proces in om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen.
      8. Blz. 551 IV. De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen.
       1. Blz. 552 Er wordt een plan opgesteld en vastgesteld voor overbrenging.
       2. Blz. 553 Er wordt een visie “archiefdienstverlening” opgesteld.
       3. Blz. 554 We leveren de producten en diensten informatievoorziening
       4. Blz. 555 We ondersteunen de clusters in de groei naar data-gedreven werken
      9. Blz. 556 IV. De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen.
       1. Blz. 557 We verwerken de in-en externe ontwikkelingen in het informatiebeleid en informatieplan.
       2. Blz. 558 We voeren portfolioprojecten uit
     3. Blz. 559 Toelichting en tabellen paragraaf E. Bedrijfsvoering
    6. Blz. 560 F. Verbonden partijen
     1. Blz. 561 Inleiding
     2. Blz. 562 Verbonden Partijen
      1. Blz. 563 Gemeenschappelijke regelingen
       1. Blz. 564 1. Veiligheidsregio Limburg-Noord
       2. Blz. 565 2. Euregio Rijn-Maas-Noord
       3. Blz. 566 3. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
       4. Blz. 567 4. Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit
       5. Blz. 568 5. Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
       6. Blz. 569 6. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
       7. Blz. 570 7. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
       8. Blz. 571 8. RUD Limburg
       9. Blz. 572 9. Omnibuzz
      2. Blz. 573 Coöperaties/ vennootschappen
       1. Blz. 574 10. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
       2. Blz. 575 11. Stichting BuitenGewoonBereikbaar
      3. Blz. 576 Overigen
       1. Blz. 577 12. Regio Venlo
       2. Blz. 578 13. Banenplein Limburg
      4. Blz. 579 Aandelen
       1. Blz. 580 1. Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent
       2. Blz. 581 2. Waterleidingmaatschappij Limburg
       3. Blz. 582 3. Bank voor Nederlandse Gemeenten
       4. Blz. 583 4. Bodemzorg Limburg
    7. Blz. 584 G. Grondbeleid
     1. Blz. 585 Kaders
     2. Blz. 586 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 587 We scheppen voorwaarden voor en faciliteren de bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.
       1. Blz. 588 Jaarlijks stelt de raad de grondprijzen vast op basis van de Nota grondprijzen.
     3. Blz. 589 Toelichting en tabellen paragraaf G. Grondbeleid
    8. Blz. 590 H. Ombuigingen
     1. Blz. 591 Kaders
     2. Blz. 592 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 593 We geven inzicht in de omvang en voortgang / realisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.
       1. Blz. 594 We monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen.
     3. Blz. 595 Toelichting en tabellen paragraaf H. Ombuigingen
    9. Blz. 596 I. Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties
     1. Blz. 597 Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties
    10. Blz. 598 J. Informatiebeveiliging en Privacy
     1. Blz. 599 J. Informatiebeveiliging en Privacy
   12. Blz. 600 Diversen
    1. Blz. 601 Kerngegevens
     1. Blz. 602 Kerngegevens
    2. Blz. 603 Financiële samenvatting
     1. Blz. 604 Financiële samenvatting
    3. Blz. 605 Raadsvoorstel & raadsbesluit
     1. Blz. 606 Raadsvoorstel en raadbesluit
    4. Blz. 607 Financiële begroting
     1. Blz. 608 Financiële begroting
    5. Blz. 609 Griffiebegroting
     1. Blz. 610 Griffiebegroting
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap