Highlights begroting

Terug naar navigatie - Toelichting

2. Investeringen

Terug naar navigatie - 2. Investeringen
    Totaal investeringen Totaal
bedragen x € 1.000 Totaal bruto investering 2021 2022 2023 2024 2021-2024
Frisse scholen fase 3 601 601 0 0 0 601
Tractie 135 35 65 35 0 135
Investering openbare verlichting  584 146 146 146 146 584
Rioleringsmaatregelen 8.030 2.040 2.135 2.251 1.604 8.030
Klimaatmaatregelen  1.750 500 500 750 0 1.750
Bermen en sloten buitengebied  200 50 50 50 50 200
WMO individuele voorzieningen  1.800 450 450 450 450 1.800
Rehabilitatie en reconstructie wegen 5.000 1.000 2.000 2.000 0 5.000
Herinrichting stationsomgeving station Horst-Sevenum 872 872 0 0 0 872
Nieuwe investeringen            
Opknappen zwembad de Berkel 1.662 1.662 0 0 0 1.662
Opknappen sporthal de Berkel  817 817 0 0 0 817
Investeringen Afslag 10 6.250 6.250 0 0 0 6.250
Sporthal HAM 7.390 7.390 0 0 0 7.390
IHP Basisschool Weisterbeek Horst naar Junior College 9.500 0 0 9.500 0 9.500
IHP Basischool Doolgaard Horst 1.000 0 0 1.000 0 1.000
IHP Basisscholen Sevenum (incl. voorbereidingskrediet) 5.100 100 0 0 5.000 5.100
Investeringen MIP 5.854 1.736 1.728 994 1.396 5.854
Upgraden centrum Horst: herontwikkeling zuid, Klosterhof, lint noordzijde 3.639 1.789 710 0 1.140 3.639
Huisvesting Openbare Werken 1.000 1.000 0 0 0 1.000
Investering Smetenhof Lottum 750 750 0 0 0 750
Investeringen Horst West 1.000 1.000 0 0 0 1.000
Aankoop deel Synthese pand Bemmelstraat 215 215 0 0 0 215
Voormalige basisschool en gymzaal Meterik (bijdrage grex) 100 100 0 0 0 100
Totaal 62.029 21.033 7.784 17.176 16.036 62.029

Lopende investeringen in 2020, die nog doorlopen in de periode 2021-2024

bedragen x € 1.000 Bruto investering
Fietsverbinding America - station Horst-Sevenum 1.550
Herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum 7.400
Volledige herinrichting P2 Kerkeveld 975
Nieuwbouw basisschool Tienray-Swolgen 3.450
Frisse scholen fase 2 681
Afslag 10 werkkrediet 100
Voorbereidingskrediet SAAM 185
Voorbereidingskrediet zwembad 134
Voorbereidingskrediet binnensport 50
Revitalisering 't Gasthoes 12.924
Rioleringsmaatregelen B1 Groote Molenbeek 1.760
Centrumvisie Greune Droad 285
MIP Merthal Horst: vervangen regeltechniek 360
Totaal lopende investeringen 29.854

3. Highlights

Terug naar navigatie - 3. Highlights

4. Raadsvoorstel

Terug naar navigatie - 4. Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Onderwerp RV - Begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024
       
datum raad 10 november 2020 portefeuillehouder T. Kuipers
bladnummer   clustermanager P. van Hoof
agenda punt   behandeld door T. Nijssen

Voorstel

  1. De begroting 2021 vast te stellen, inclusief de meerjarenraming 2022-2024 en de bijbehorende mutaties in de budgetten, reserves, voorzieningen, vaste activa en te realiseren ombuigingen zoals verwerkt in het boekwerk.
  2. Voor ‘IHP verbouwing basisschool Weisterbeek’ het ‘IHP Sevenum’ en de ‘herontwikkeling voormalige locatie basisschool Meterik’ een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van elk € 100.000 groot.
  3. De benodigde weerstandscapaciteit te verhogen met € 1,2 miljoen middels een overheveling van de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar naar de Algemene Reserve Basis.
  4. Instemmen met de voorgestelde herschikking van de Algemene Reserves in een Algemene Reserve Basis, een Algemene Reserve Onderhanden en een Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar.
  5. Het college van B&W wordt gemandateerd om de Algemene Reserve Onderhanden in te zetten overeenkomstig een eerder genomen raadsbesluit.

Algemeen
Het financiële effect van Corona op de begroting wordt voor Horst aan de Maas verder versterkt door andere invloeden van buitenaf. De verdeling van rijksgelden over de gemeenten verandert vanaf 2022 en dat pakt nadelig uit voor Horst aan de Maas. Plattelandsgemeenten krijgen dan minder geld en steden krijgen meer geld. Ook worden gemeenten gekort op de rijksbijdragen voor de uitvoering van haar taken voor participatie, jeugdzorg, WMO en sociale basisvoorzieningen.
In de komende periode hebben we daardoor te maken met een periode van zware financiële tegenwind.

Ondanks deze tegenwind willen we vasthouden aan de koers, onze ambitie, om te investeren in de leefbaarheid van dorpen en wijken en projecten die de economie en gezondheid versterken. Er lopen nog investeringen van in totaal € 30 miljoen (o.a. Gasthoes en herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum). In de meerjarenbegroting is verder nog voorzien in nieuwe investeringen tot € 62 miljoen. Onder andere voor de sporthal Hegelsom-America-Meterik, basisschool De Weisterbeek in Horst en gemeenschapshuis De Smetenhof in Lottum. Ook wordt geïnvesteerd in de verbetering van de leefbaarheid in de wijken In de Riet, Mussenbuurt, Norbertuswijk en Horst-Centrum. Bovendien draagt Horst aan de Maas samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg bij aan projecten die de economie, veiligheid en gezondheid in onze regio versterken. Het geld dat gemeenten daarvoor inzetten, is een hefboom voor grote financiële bijdragen van de provincie Limburg, het Rijk en andere samenwerkingspartners.

Om de begroting ook de komende jaren sluitend te houden en geen rekeningen door te schuiven naar volgende generaties, zijn moeilijke keuzes onvermijdelijk.
In de (meerjaren)begroting 2021 - 2024 zijn verschillende ombuigingen opgenomen die een omvang kennen van € 2,6 miljoen in 2024. Deze komen boven op de nog lopende ombuigingen tot een bedrag van € 2,3 miljoen uit de vorige begroting. Bij de nieuwe ombuigingen gaat het onder andere om: het verlagen van de budgetten voor het openbaar gebied, gezondste regio, sport, peuterspeelzalen, economische stimulering en toerisme. Ook op de ambtelijke organisatie wordt bezuinigd en worden eerder geplande investeringen uitgesteld of geschrapt. Denk hierbij aan buitensportaccommodatie America/Meterik, de herontwikkeling van Kloosterhof en de verplaatsing van het zwembad en sporthal de Berkel naar Afslag 10.

Verdere ombuigingen vinden wij niet verantwoord omdat wij niet (verder) willen bezuinigen op zaken die essentieel zijn voor een gezonde leefomgeving en de zorg voor de mensen die dat nodig hebben.
Daarmee hebben we “onder aan de streep” nog niet helemaal een sluitende begroting. Door de onroerendezaakbelasting vanaf 2021 tenslotte te verhogen met 3,0% structureel zorgen we voor een financieel solide basis voor de toekomst.

Aanleiding
Op 7 juli heeft uw raad de kadernota 2021 vastgesteld. De kadernota vormt de basis voor de begroting 2021, inclusief de meerjarenraming 2022-2024. De kadernota 2021 sloot met tekorten die (afgerond) opliepen van
€ 1,1 miljoen in 2021 naar € 1,8 miljoen in 2024. Om tot een sluitend geheel te komen zijn hier nog te realiseren ombuigingen tegenover gesteld die in de kadernota nog niet zijn geconcretiseerd.
Daarna is de meicirculaire gepubliceerd en met een RIB gedeeld met uw raad. De algemene boodschap daarbij was dat de verwachte tekorten op zouden lopen.

Tussen de kadernota 2021 en het voorbereiden van de begroting 2021 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden waarmee rekening moet worden gehouden. Denk aan de besluiten van uw gemeenteraad in de tussenliggende periode, diverse autonome ontwikkelingen, financiële ontwikkelingen en onzekerheden en het opnieuw doorrekenen van de kapitaallasten in meerjarig perspectief. Een doorrekening die overigens altijd wordt gemaakt als onderdeel van het opstellen van de begroting. Hiermee rekening houdend levert dit het onderstaande financiële beeld:

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Meerjarenbegroting 2020-2023

327

1.110

798

605

Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2020

-1.123

-1.098

-1.035

-966

Subtotaal meerjarenbegroting 2021 - 2024

-796

12

-238

-361

Raadsbesluiten > 1e bijstelling 2020 < begroting

-498

-59

-70

-133

Actuele begroting 2021 - 2024

-1.293

-47

-308

-493

Autonome ontwikkelingen

-199

-325

13

143

Gemeentefonds

1.255

-72

-972

-1.596

Nieuw beleid

-739

-1.271

-814

-327

Onontkoombaar knelpunt

-105

-3

-3

-3

Rente, afschrijving en financiering

828

-88

-409

-53

Diverse kleine mutaties < € 50.000

18

-8

-22

-32

Loon- en prijscompensatie

-71

-94

-93

-12

Corona effecten

-1.003

-966

-324

-124

Niet te realiseren ombuigingen

0

0

-285

-285

Meerjarenbegroting 2021- 2024 excl. ombuigingen

-1.309

-2.873

-3.218

-2.783

Beoogd resultaat

Het beoogd resultaat is het realiseren van ambities in combinatie met een gezond financieel perspectief en een robuust sluitende meerjarenbegroting. De u aangeboden begroting 2021-2024 is meerjarig sluitend. De robuustheid zal in de komende jaren moeten groeien door het realiseren van de in deze begroting benoemde uitdagingen en ombuigingen.

Oplossingsrichtingen

De zomerperiode is gebruikt om samen met de directie en de ambtelijke organisatie te onderzoeken waar reële kansen en mogelijkheden liggen om dingen anders te gaan doen en anders te prioriteren. Dit resulteert in het onderstaande overzicht van voorgestelde ombuigingen:

Ombuigingen begroting 2021

1

Budget stimuleren toerisme verlagen

50

50

50

50

1

Verkoop pachtgronden

0

488

-12

-12

1

Verschuiven budget HILTHO

27

-27

0

0

2

Budget beheer openbaar gebied verlagen

200

200

0

100

2

Investering herontwikkeling Kloosterhof uitstellen van 2022 naar 2024

0

0

39

39

2

Ophogen leges voor omgevingsvergunning

100

100

100

100

2

Verschuiven investering infrastructuur Afslag 10 naar 2024

0

73

72

71

4

Gemeenschapsaccommodaties

0

0

0

100

4

Herinrichten WMO-taken

50

50

50

50

4

Ophoging stelpost ombuiging actieplan Sociaal Domein in verband met de forse daling van het BUIG-budget

200

400

400

400

4

Prioriteitsgelden dorpsraden verlagen

0

0

0

45

4

Verlagen budget Gezondste Regio (GR2025)

14

14

14

14

4

Verlagen subsidies voor professionele organisaties

0

0

0

25

5

Investering in buitensportaccommodatie America en Meterik uitstellen tot min. 2024

-2

230

227

213

5

Investering juniorcollege schrappen

0

20

20

19

5

Kostendekkendheid sportaccommodaties verhogen

0

0

0

130

5

Opknappen sporthal de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10

0

-55

146

145

5

Opknappen zwembad de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10

200

17

397

293

5

Verlagen budget sport

0

0

50

50

5

Verlagen subsidie peuterspeelzalen

50

50

50

50

7

Aanpassing budget communicatie

25

25

25

25

7

Budget toezicht & handhaving verlagen

0

0

0

50

7

Kritisch doorlichten budgetten

50

50

0

0

7

Stelpost aanvullende taakstelling ambtelijke organisatie

0

0

50

100

7

Stelpost verlagen budget ondermijning

0

0

0

40

7

Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen

0

150

150

150

8

Extra verhoging OZB tarieven 3%

341

341

341

341

8

Verlagen budget voor economische stimulering

50

50

50

50

Totaal Ombuigingen begroting 2021

1.355

2.226

2.219

2.638

De ontwikkeling van het begrotingssaldo samen met de voorgestelde ombuigingen en de verwachte compensatie van het  Rijk voor de gevolgen van corona, resulteren in het onderstaande meerjarig perspectief:

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Meerjarenbegroting 2021- 2024 excl. ombuigingen

-1.309

-2.873

-3.218

-2.783

Ombuigingen begroting 2021

1.355

2.226

2.219

2.638

Compensatie rijk gevolgen corona

0

500

250

250

Meerjarenbegroting 2021-2024 incl. ombuigingen

46

-146

-749

105

 

Argumenten
1.1 Met het vaststellen van de begroting 2021 worden de in de begroting en meerjarenraming opgenomen budgetbijstellingen vastgesteld.
De kadernota 2021 is de basis voor deze cijfers. Deze cijfers zijn vervolgens aangevuld met onder andere actuele en autonome ontwikkelingen, financiële ontwikkelingen en onzekerheden, corona effecten en raadsbesluiten in de tussenliggende periode. Het cijfermatige verloop en een specificatie van de verschillende categorieën van mutaties is kort samengevat in de “Financiële samenvatting” op pagina 9 t/m 12 van de begroting 2021. In de verschillende programma’s wordt een toelichting op de mutaties gegeven.
1.2 Met het vaststellen van de begroting 2021 worden ook de in de begroting en meerjarenraming opgenomen bijstelling van reservemutaties en voorzieningen vastgesteld en wordt er financiële ruimte gereserveerd voor investeringen
Met het vaststellen van de begroting 2021 stelt uw gemeenteraad deze mutaties in de reserves en voorzieningen vast. Ook wordt er financiële ruimte gereserveerd voor investeringen, zoals die genoemd worden op bladzijde192 van de begroting. Zodra de gewenste invulling van een investeringsplan bekend is, zal aan de raad middels een afzonderlijk raadsvoorstel een kredietaanvraag worden voorgelegd. Voor een overzicht van de mutaties in de reserves verwijzen wij u naar bladzijde 188/189 van de begroting.
1.3 Met het vaststellen van de begroting 2021 stemt u in met het vrijmaken van middelen voor regionale initiatieven.
Zowel voor de regiodeal als het regionaal investeringsprogramma worden in deze begroting middelen beschikbaar gesteld. Voor de periode 2021 – 2023 gaat dit om een bedrag van 2,7 mln..
Ook deze ontwikkeling zal de komende jaren nauwlettend gevolgd worden om te kijken waar het mogelijk is middelen vrij te spelen.
2.1 Voor het ‘IHP verbouwing basisschool de Weisterbeek’ en het ‘IHP Sevenum’ en de ‘herontwikkeling van de voormalige locatie basisschool Meterik’ wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van elk € 100.000.
Per saldo dus drie voorbereidingskredieten van elk € 100.000, die al vanaf 2020 ingezet kunnen worden. Deze voorbereidingskredieten worden op een later tijdstip ingebracht in de boekwaarde van de investering.
3.1 Om de weerstandscapaciteit op niveau te houden wordt er € 1,2 miljoen uit de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar overgeheveld naar de Algemene Reserve Basis.
Op basis van geactualiseerde risicoschattingen is de huidige Algemene Reserve Basis van € 8,1 miljoen onvoldoende. Oorzaken van de toegenomen risico’s zijn onder meer de Programma Aanpak Stikstof (PAS), de gevolgen van de Coronacrisis en een toename van de ombuigingen die we moeten realiseren in de komende jaren om tot een sluitende begroting te komen. Door de Algemene Reserve Basis te verhogen met € 1,2 miljoen tot € 9,3 miljoen komt ons weerstandsvermogen op een adequaat niveau om de bestaande risico’s af te dekken. We voldoen dan zowel aan onze eigen norm als aan de norm van de provincie. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing’ op bladzijde 99 - 105 van de begroting.
4.1

Voorgesteld wordt om enkele bestemmingsreserves (gedeeltelijk) te laten vrijvallen ten gunste van onze Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar en de Algemene Reserves te herschikken zoals hieronder uiteengezet
Al onze bestemmingsreserves hebben we kritisch beoordeeld en komen tot het voorstel dat de volgende reserves (deels) kunnen vervallen en toegevoegd worden aan de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar. Dit betreft de volgende reserves:

reserve leefbaarheid kleine kernen € 35.000
reserve kapitaallasten (gedeeltelijk)  € 3.538.000 
reserve LKM (tbv IV-cases)  € 3.000 
  € 3.576.000 

 Daarnaast wordt de Algemene Reserve verkoop Aandelen Essent samengevoegd met de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar. Om vervolgens meer zicht te krijgen op de middelen die echt nog vrij aanwendbaar zijn wordt uit de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar het deel waarop een claim ligt en waar al een besluit over genomen is, ondergebracht in de Algemene Reserve Onderhanden.
We hebben dan de volgende drie Algemene Reserves en de middelen die echt vrij ingezet kunnen worden veel beter in beeld.

Algemene Reserve Basis het weerstandsvermogen
Algemene Reserve Onderhanden claims die uitgevoerd worden cf. eerder besluit gemeenteraad
Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar middelen waar geen claim op ligt en vrij ingezet kunnen worden
5.1 Het College van B&W wordt gemandateerd om de claims op de Algemene Reserve Onderhanden overeenkomstig het onderliggende raadsbesluit uit te voeren.
Als de gemeenteraad een besluit neemt om de algemene reserve in te zetten voor een specifiek doel worden deze middelen uit de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar overgeheveld naar de Algemene Reserve Onderhanden. Om te voorkomen dat tijdens de uitvoering voor elke aanwending gedurende het jaar een raadsbesluit moet worden gehaald wordt het college gemandateerd middelen uit deze reserve in te zetten overeenkomstig het onderliggende raadsbesluit.
Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de inzet van de hier genoemde middelen in het betreffende jaar. Bij een positief besluit zal onze verordening ex artikel 212 GW hierop aangepast worden.

Kantekeningen
1.1 De begroting is gebaseerd op vele financiële onzekerheden
In de begroting hebben we op basis van de huidige inzichten een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de financiële effecten van een aantal ontwikkelingen en risico’s. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de coronacrisis, herijking algemene uitkering en de regionale initiatieven. De ontwikkeling van het begrotingssaldo dat hier sterk van afhankelijk is, zullen we nauwlettend blijven volgen. Mocht in het begrotingssaldo toch nog ruimte ontstaan, dan heeft het achterwege laten van de verkoop van pachtgronden in onze ogen de hoogste prioriteit.
Van de andere kant, mocht volgend jaar blijken dat de Rijksoverheid de financiële effecten van corona niet of onvoldoende compenseert, dan zijn aanvullende maatregelen onontkoombaar. Dat zal dan leiden tot een verhoging van de ozb met zeker 5% en/of het uitstellen of schrappen van (regionale) investeringsprojecten.
1.2 Met het vaststellen van de begroting 2021 stemt u in met een lastenverzwaring voor burgers en bedrijven.
Met ingang van 2021 zal de OZB, naast de reguliere indexering van 2,4%, eenmalig structureel met 3,0% worden verhoogd. Voor een huishouden met een gemiddelde WOZ-waarde van € 240.000 levert dit een lastenverzwaring op van circa € 1,60 per maand. De tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen in 2021 gemiddeld met € 15 per huishouden. Omgerekend is dit een extra last van € 1,25 per maand. Het tarief voor de rioolheffing is in 2021 gelijk aan 2020.
Horst aan de Maas is overigens niet de enige gemeente die te maken krijgt met een lastenverzwaring.
Er is hier sprake van een landelijke trend waaraan weinig gemeenten zullen ontkomen.
1.3 De nog te realiseren ombuigingen lopen op tot een structurele opgave van € 4,9 miljoen in 2024.
In de onderstaande tabel wordt de opbouw van de nog te realiseren ombuigingen in de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Het is een grote opgave om deze overeenkomstig te realiseren en zal veel vragen van de organisatie in relatie tot de reguliere werkzaamheden en ambities die er nog liggen.
Ombuigingen (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Opgenomen in begroting 2020 en eerder 1.688 2.839 2.334 2.301
Begroting 2021 1.355 2.226 2.219 2.638
Totaal 3.043 5.065 4.553 4.939
1.4 De algemene uitkering uit het gemeentefonds in de begroting 2021 is gebaseerd op de meicirculaire 2020.
De septembercirculaire 2020 is dusdanig laat gepubliceerd dat het niet haalbaar is deze door te rekenen en mee te nemen in de begroting 2021. De begroting 2021 is daardoor gestoeld op de meicirculaire 2020. De hoofdlijnen zijn inmiddels wel in beeld en laten zien dat de septembercirculaire zeker geen oplossing gaat bieden voor de uitdaging die we hebben. De uitdaging wordt eerder groter dan kleiner. Zodra de cijfers uit de septembercirculaire zijn doorgerekend worden deze gedeeld middels een RIB.
1.5 De voorziening afval sluit middels een stelpost die nog geëffectueerd moet worden.
Met het vaststellen van de tarieven in december wordt tevens een besluit genomen over de initiatieven die wel en die niet doorgevoerd worden om tot een sluitende afvalbegroting te komen. De nu ingeboekte stelpost zal daarmee verrekend worden en komen te vervallen

Financiële consequenties

De financiële consequenties zijn opgenomen in de begroting 2021 en zijn op hoofdlijnen toegelicht in dit raadsvoorstel.

Vervolgtraject / communicatie

Besluitvormingsproces  
- Persbijeenkomst 6-okt
- Aanlevering technische vragen (vóór 09.00 uur) 12-okt
- Beantwoording technische vragen in B&W 19-okt
- Verzending beantwoording technische vragen aan gemeenteraad 21-okt
- Verduidelijking beantwoording technische vragen 3-nov
- Behandeling begroting 2021 in de gemeenteraad 10-nov

Na vaststelling van de begroting 2021 wordt deze, vóór 15 november, aan de provincie Limburg en aan het Centraal Bureau voor de Statistiek aangeboden. De provincie, zal in haar rol als toezichthouder, de begroting beoordelen en nader onderzoeken op het voldoen aan de wet- en regelgeving. De uitkomsten van deze beoordeling en dit onderzoek bepalen welke vorm van toezicht de provincie in 2021 zal toepassen. Dit onderzoek van de provincie en het bepalen van de vorm van toezicht wordt voor 01-januari-2021 afgerond en gecommuniceerd met de gemeenten.

5. Financiële samenvatting

Terug naar navigatie - 5. Financiële samenvatting

bedragen x € 1.000

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Meerjarenbegroting 2020-2023

327

1.110

798

605

Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2020

-1.123

-1.098

-1.035

-966

Subtotaal meerjarenbegroting 2021 - 2024

-796

12

-238

-361

Raadsbesluiten > 1e bijstelling 2020 < begroting

-498

-59

-70

-133

Actuele begroting 2021 - 2024

-1.293

-47

-308

-493

Autonome ontwikkelingen

-199

-325

13

143

Gemeentefonds

1.255

-72

-972

-1.596

Nieuw beleid

-739

-1.271

-814

-327

Onontkoombaar knelpunt

-105

-3

-3

-3

Rente, afschrijving en financiering

828

-88

-409

-53

Diverse kleine mutaties < € 50.000

18

-8

-22

-32

Loon- en prijscompensatie

-71

-94

-93

-12

Corona effecten

-1.003

-966

-324

-124

Niet te realiseren ombuigingen

0

0

-285

-285

Meerjarenbegroting 2021- 2024 excl. ombuigingen

-1.309

-2.873

-3.218

-2.783

Ombuigingen begroting 2021

1.355

2.226

2.219

2.638

Compensatie rijksoverheid door gevolgen Corona

0

500

250

250

Meerjarenbegroting 2021-2024 incl. ombuigingen

46

-146

-749

105

Voor nadere specificaties van de afzonderlijke regels in dit overzicht verwijzen we u naar de tegel "Diversen" en dan "Financiële samenvatting".