Diversen

Kerngegevens

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Kerngegevens Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Grondgebied       
Oppervlakte gemeente (hectare) 19.208 19.208 19.208
Aantal hectare verharding 3.600 3.600 3.600
Aantal hectare openbaar groen (incl. buitengebied) 1.072 776 1.072
Aantal hectare binnenwater 338 338 338
Aantal woonruimten 19.168 19.170 19.500
Aantal kilometers riolering 494 494 494
Inwoners      
Totaal aantal inwoners 42.291 42.488 42.620
Aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld 319 350 359
Aantal leerlingen 5.877 5.708 5.534
Basis onderwijs 3.379 3.191 3.145
Voortgezet onderwijs 2.498 2.517 2.389
Financiële structuur      
Totaal begroting € 117.492.000 € 110.583.000 € 109.587.000
Per inwoner € 2.779 € 2.651 € 2.571
Reserves (per 31-12) € 52.841.000 € 44.030.000 € 43.329.000
Per inwoner € 1.250 € 1.041 € 1.017
Voorzieningen (per 31-12) € 14.050.000 € 10.074.000 € 12.013.000
Per inwoner € 332 € 238 € 282
Vaste geldleningen (per 31-12) € 74.460.000 € 69.133.000 € 63.979.000
Per inwoner € 1.761 € 1.635 € 1.501
Opbrengst belastingen en retributies € 13.725.000 € 13.911.000 € 15.283.000
Per inwoner € 325 € 329 € 359
Algemene uitkering gemeentefonds € 56.273.000 € 57.781.000 € 60.941.000
Per inwoner € 1.331 € 1.366 € 1.430

Afgerond op hele euro's.

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting
  2021
raming
2022
raming
2023
raming
2024
raming

Meerjarenbegroting 2020-2023

327

1.110

798

605

Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2020

-1.123

-1.098

-1.035

-966

Subtotaal meerjarenbegroting 2021 - 2024

-796

12

-238

-361

Raadsbesluiten > 1e bijstelling 2020 < begroting

-498

-59

-70

-133

Actuele begroting 2021 - 2024

-1.293

-47

-308

-493

Autonome ontwikkelingen

-199

-325

13

143

Gemeentefonds

1.255

-72

-972

-1.596

Nieuw beleid

-739

-1.271

-814

-327

Onontkoombaar knelpunt

-105

-3

-3

-3

Rente, afschrijving en financiering

828

-88

-409

-53

Diverse kleine mutaties < € 50.000

18

-8

-22

-32

Loon- en prijscompensatie

-71

-94

-93

-12

Corona effecten

-1.003

-966

-324

-124

Niet te realiseren ombuigingen

0

0

-285

-285

Meerjarenbegroting 2021- 2024 excl. ombuigingen

-1.309

-2.873

-3.218

-2.783

Ombuigingen begroting 2021

1.355

2.226

2.219

2.638

Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona

0

500

250

250

Meerjarenbegroting 2021-2024 incl. ombuigingen

46

-146

-749

105

+/+ = voordeel
-/- = nadeel

Voor rente, afschrijving en financiering, loon- en prijscompensatie, overige technische mutaties en diverse kleine mutaties volgt hieronder een korte toelichting op hoofdlijnen. Deze komen niet meer terug in de programma's.

Rente, afschrijving en financiering

Voor de begroting en meerjarenraming zijn de vaste activa meerjarig doorgerekend voor de rente en afschrijving. Daarnaast hebben we de financieringsbehoefte meerjarig doorgerekend. Daarvoor hebben we de definitieve saldi vanuit de jaarrekening 2019 als basis genomen, aan de hand van de notitie rente van de commissie BBV en met de percentages zoals afgesproken bij de kadernota. Dit leidt op totaalniveau tot een voordeel voor 2021 en nadelen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 van respectievelijk € 88.000, € 409.000 en € 53.000. Voor rente investeringen is meerjarig gerekend met een percentage van 1%.

Loon- en prijscompensatie

Dit betreft de indexering van loonkosten met 3,1% en de indexering van diverse budgetten op grond van onderliggende contracten en afspraken. Het betreft ook de stijging van de verzekeringspremies naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding. Bij de berekening van de algemene uitkering van de meicirculaire was rekening gehouden met loonindexatie (€ 700.000) en overige prijsindexeringen (€ 300.000).

De indexering bij de begroting 2021 bedraagt € 1.071.000.

 Overige technische mutaties

Zoals de naam al zegt gaat het om technische wijzigingen. Deze zijn administratief van aard en hebben geen invloed op het saldo van onze begroting en meerjarenraming. Wel kunnen het wijzigingen zijn die op meerdere programma's betrekking hebben.

 Diverse kleine mutaties (< € 50.000)

Deze hebben betrekking op bestaand beleid, zijn kleiner dan € 50.000 en worden niet verder toegelicht.

Hieronder volgt een specificatie van de onderdelen per daarin opgenomen onderwerpen voorafgegaan door het programmanummer. De toelichting voor de onderdelen 'autonome ontwikkelingen', 'gemeentefonds', 'nieuw beleid', 'Onontkoombaar knelpunt', 'Corona effecten', 'Niet te realiseren ombuigingen', 'ombuigingen begroting 2021' ‘compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona’ zijn opgenomen in het betreffende programma onder het kopje 'Wat gaat dat kosten'. Het kan voorkomen dat onderwerpen in meerdere programma's terugkomen, omdat de financiële vertaling meerdere programma's raakt.

  2021
raming
2022
raming
2023
raming
2024
raming
Autonome ontwikkelingen

1

Opbrengst grondverkoop

164

0

0

0

2

Burgerzaken

0

0

0

0

2

Onderhoud openbaar groen Cultuurplein Gasthoes

-27

-27

-27

-27

4

Burgerzaken

-13

-11

57

200

4

Participatie integratie uitkering WSW - doorbetaling aan de NLW

-259

-173

-221

26

5

Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2035

22

59

224

6

5

Kostenstijging leerlingenvervoer en gymvervoer

-67

-67

-67

-67

8

Daling dividend Bank Nederlandse Gemeenten

-179

-179

-179

-179

8

Daling dividend Enexis Holding NV

-104

-104

0

0

8

Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2035

-2

-3

-3

-3

8

Participatie integratie uitkering WSW - doorbetaling aan de NLW

265

180

229

188

Totaal Autonome ontwikkelingen

-199

-325

13

143

 
Gemeentefonds

4

Stelpost lasten inburgering (IU) - opgenomen taakstelling

-10

-10

-10

-10

5

Verlenging regeling Sportakkoord

0

-30

0

0

7

Opschalingskorting Algemene Uitkering

375

0

0

0

8

(Compensatie-) regeling Voogdij/18+

59

9

9

-141

8

Herijking algemene uitkering sociaal domein

0

0

-1.000

-1.386

8

Herijking van het gemeentefonds

0

-1.000

-1.000

-1.000

8

Integratie-uitkering Sociaal Domein

0

0

0

-188

8

Stelpost lasten inburgering (IU) - opgenomen taakstelling

10

10

10

10

8

Verlenging regeling Sportakkoord

0

30

0

0

8

Vrijval stelpost indexatie sociaal domein

226

226

226

226

8

Vrijval stelpost toename hoeveelheid maatstaven

600

700

800

900

8

Vrijval stelposten lasten

-5

-7

-8

-8

Totaal Gemeentefonds

1.255

-72

-972

-1.596

 
Nieuw beleid

1

Regiodeal en investeringsagenda van de regio

-863

-1.155

-700

0

2

Ambitie kadernota 2021 - investering Horst west

0

-40

-40

-40

2

Vrijval reserve kapitaallasten

-3

-3

-3

-3

2

Werkbudget station Grubbenvorst-Greenport

-25

0

0

0

4

Ambitie kadernota 2021 - investering in de Smetenhof

0

-40

-40

-40

4

Vrijval reserve kapitaallasten

-22

-22

-21

-20

5

Ambitie kadernota 2021 - OBS Weisterbeek

0

0

0

-215

5

Sporthal HAM

0

-185

-185

-185

5

Vrijval reserve kapitaallasten

174

175

175

176

Totaal Nieuw beleid

-739

-1.271

-814

-327

 
Onontkoombaar knelpunt

7

Overbrenging Archief

-105

-3

-3

-3

Totaal Onontkoombaar knelpunt

-105

-3

-3

-3

 
Corona effecten

4

Extra kosten Tweede kamer verkiezingen - corona maatregelen

-40

0

0

0

4

Participatiewet - WWB - IOAW - IOAZ stijging uitkeringslasten +25%

-963

-1.637

-1.595

-1.595

4

Stelpost toename BUIG-budget

0

671

1.271

1.471

Totaal Corona effecten

-1.003

-966

-324

-124

 
Niet te realiseren ombuigingen

1

CVI / Zandmaas opbrengsten vertraagt

0

0

-285

-285

Totaal Niet te realiseren ombuigingen

0

0

-285

-285

 
Ombuigingen begroting 2021

1

Budget stimuleren toerisme verlagen

50

50

50

50

1

Verkoop pachtgronden

0

488

-12

-12

1

Verschuiven budget HILTHO

27

-27

0

0

2

Budget beheer openbaar gebied verlagen

200

200

0

100

2

Investering herontwikkeling Kloosterhof uitstellen van 2022 naar 2024

0

0

39

39

2

Ophogen leges voor omgevingsvergunning

100

100

100

100

2

Verschuiven investering infrastructuur Afslag 10 naar 2024

0

73

72

71

4

Gemeenschapsaccommodaties

0

0

0

100

4

Herinrichten WMO-taken

50

50

50

50

4

Ophoging stelpost ombuiging actieplan Sociaal Domein in verband met de forse daling van het BUIG-budget

200

400

400

400

4

Prioriteitsgelden dorpsraden verlagen

0

0

0

45

4

Verlagen budget Gezondste Regio (GR2025)

14

14

14

14

4

Verlagen subsidies voor professionele organisaties

0

0

0

25

5

Investering in buitensportaccommodatie America en Meterik uitstellen tot min. 2024

-2

230

227

213

5

Investering juniorcollege schrappen

0

20

20

19

5

Kostendekkendheid sportaccommodaties verhogen

0

0

0

130

5

Opknappen sporthal de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10

0

-55

146

145

5

Opknappen zwembad de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10

200

17

397

293

5

Verlagen budget sport

0

0

50

50

5

Verlagen subsidie peuterspeelzalen

50

50

50

50

7

Aanpassing budget communicatie

25

25

25

25

7

Budget toezicht & handhaving verlagen

0

0

0

50

7

Kritisch doorlichten budgetten

50

50

0

0

7

Stelpost aanvullende taakstelling ambtelijke organisatie

0

0

50

100

7

Stelpost verlagen budget ondermijning

0

0

0

40

7

Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen

0

150

150

150

8

Extra verhoging OZB tarieven 3%

341

341

341

341

8

Verlagen budget voor economische stimulering

50

50

50

50

Totaal Ombuigingen begroting 2021

1.355

2.226

2.219

2.638

 
Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona

8

Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona

0

500

250

250

Totaal Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona

0

500

250

250

Raadsvoorstel & raadsbesluit

Griffiebegroting

Griffiebegroting

Terug naar navigatie - Griffiebegroting

De begroting van de griffie heeft een aparte status binnen de Programmabegroting en is daarom afzonderlijk bijgevoegd. Het voorstel tot het vaststellen van de griffiebegroting wordt namelijk door het Presidium gedaan in plaats van door het college van burgemeester en wethouders. Om die reden heeft de auditcommissie geadviseerd de begroting van de griffie ook als een aparte bijlage bij de Programmabegroting te voegen.

Doelstelling (begroting) griffie

We zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de gemeenteraad zijn taken optimaal kan uitoefenen in samenwerking met andere bestuursorganen, het maatschappelijk middenveld en de inwoners. De inwoners staan daarbij centraal.

Het verder ondersteunen van de gemeenteraad en zijn individuele leden afzonderlijk bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volks vertegenwoordigende en controlerende taken.

In het Jaarplan van de griffie is hierover het volgende opgenomen:

Missie griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de raad, de individuele raadsleden en de burgerraadsleden bij het invullen van hun kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak. Daarbij schept en bevordert de griffie de voorwaarden voor het duaal functioneren en het waarmaken van de ambities van de raad. Dit komt tot uiting in de volgende opdracht aan de griffie:
A)De verbetering van de kwaliteit van de democratische besluitvorming van de gemeenteraad;
B)De optimalisering van de verhouding tussen Raad, college en ambtelijke organisatie;
C)De bevordering van de participatie van burgers binnen de besluitvorming van de gemeenteraad;
D)De positionering van de gemeenteraad binnen en buiten de gemeente;

In 2021 worden door de griffie voor de raad de volgende acties c.q. maatregelen ondernomen:

De “nieuwe” participatie

Op dit moment is niet te voorzien, in hoeverre de coronacrisis in 2021 in welke mate aanwezig is en wat dat betekent voor de maatschappij. Het is wel duidelijk dat de gevolgen van de huidige corona crisis dan nog volop zullen doorwerken voor de inwoners van Horst aan de Maas en het bestuur. In ons streven om burgers dicht bij het bestuur betrekken was er ook sprake van om daadwerkelijk e dorpen en wijken in te gaan en aldaar te spreken met de inwoners. Ook op de raadsthema-avonden lieten wij de inwoners en belanghebbenden zoveel mogelijk aan het woord en gingen de (burger)raadsleden aan zoveel mogelijk spreektafels zitten om optimaal informatie op te doen. Deze “fysieke” vorm van participatie zal naar alle waarschijnlijkheid ook in 2021 beperkingen ondervinden.
In 2021 zullen dan ook nieuwe , digitale, vormen van burgerparticipatie hun intrede doen om deze nog steeds optimaal te laten verlopen. Er zijn al goede ervaringen met Webinars.

De digitale raad

In 2021 wordt het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de raad heroverwogen. In gezamenlijkheid met de organisatie wordt een voorstel gedaan, nadat meerdere systemen aan de hand van een programma van eisen zijn gewogen en vergeleken. Dit betreft niet alleen het RIS dat via onze website raadpleegbaar is, maar ook de daaraan gebonden vergaderapplicatie. Uitgangspunt is dat zowel door de raad, college en ambtelijke organisatie één en dezelfde applicatie wordt gebruikt. Deze applicatie kan dan bij aanvang van de nieuwe raadsperiode in 2022 in gebruik worden genomen.

Ook in de communicatie tussen raad en griffie is er het voornemen om hier uitsluitend 1 kanaal c.q. applicatie te gebruiken, om zodoende ruis tegen te gaan. Dit betekent dat bijv. e-mail zo veel mogelijk beperkt wordt.

Door de goede ervaringen van de video vergaderingen in het afgelopen jaar, zal dit instrument verder ontwikkeld worden.
Door deze verdere ontwikkelingen van de digitale raad is het noodzakelijk om hiervoor structureel meer budget op te nemen.

Regionale samenwerking

De raden nemen hierin gezamenlijk hun verantwoordelijkheid. In 2021 komt er een integrale aansturing van alle verbonden partijen. Door een (gelijk)tijdige, juiste en volledige (actieve) informatieverstrekking wordt het mogelijk gemaakt dat er aan de raden verantwoording wordt afgelegd en de raden in positie worden gebracht om de nieuwe kaders te stellen. Het streven is om in één raadsvergadering in het voorjaar alle gemeenschappelijke regelingen in één keer gelijktijdig en integraal te behandelen.

Voorbereiding verkiezingen 2022

In het vroege najaar van 2021 wordt een plan van aanpak verkiezingen 2022 aangeboden. Gelet op de ervaringen in 2018 is het o.a. van belang om eerder en dieper in te gaan op o.a. de wens om wel of niet een digitale stemhulp voorafgaande de verkiezingen in te zetten. Tevens zal de vraag aan de orde komen of de griffie verder een rol heeft bij het enthousiasmeren c.q. voorlichten voor en over een eventueel raadslidmaatschap.

 

Bedragen x € 1.000 2019
werkelijk
2020
raming
na
wijziging
20201
raming
2022
raming
2023
raming
2024
raming

Lasten

 

Raad

-537

-559

-578

-578

-578

-578

 

Presentiegeld niet-raadsleden

-8

-10

-10

-10

-10

-10

 

Fractievergoeding

-3

-3

-3

-3

-3

-3

 

Griffie

-230

-249

-249

-249

-249

-249

 

Digitale raad

-35

-30

-40

-40

-40

-40

 

Facilitering raad

-1

-5

-5

-5

-5

-5

 

Jongerengemeenteraad

-7

-5

-5

-5

-5

-5

 

Rekenkamercommissie

 

-19

-10

-10

-10

-10

 

Communicatie raad

-32

-30

-30

-30

-30

-30

 

Accountantskosten

-47

-48

-48

-48

-48

-48

Totaal Lasten

-900

-958

-977

-977

-977

-977

Saldo van baten en lasten

-900

-958

-977

-977

-977

-977