Leeswijzer begroting

Hier ziet u de digitale begroting van 2021!

Terug naar navigatie - Hier ziet u de digitale begroting van 2021!

De informatie die u hier ziet geeft u een indruk van wat we in 2021 allemaal van plan zijn te gaan doen.
Wanneer u helemaal rechts in het midden op het tabje “Meer” klikt, kunt u de begroting in een PDF downloaden en eventueel uitprinten.

U ziet op de home pagina verschillende tegels:

• Highlights begroting
• Diverse programma’s (1 t/m 8)
• Paragrafen
• Diversen

Highlights begroting
Onder het kopje “Highlights begroting” staat het volgende opgenomen:

• Infographic van alle baten en lasten in 2021.
• Overzicht van alle geplande investeringen in de periode 2021 - 2024
• Highlights: de meest belangrijke of bijzondere onderwerpen uit het jaar 2021, met daarbij een korte toelichting.
• Raadsvoorstel
• Financiële samenvatting

Programma’s en paragrafen
Bij de programma’s vindt u het beleid voor 2021 – 2024. Aan het slot van elk programma is een financieel overzicht opgenomen, met daarin vermeld de lasten en baten als ook de stortingen en aanwendingen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma.
De begroting 2021 is opgesteld met als basis het op het coalitie-akkoord “Krachtig Horst aan de Maas, gezonde blik op de toekomst” gebaseerde collegeprogramma 2018 – 2022.

Het de programma’s zijn als volgt opgebouwd:
Algemene toelichting
1. Beleidsveld
2. Doelstellingen ("Wat willen bereiken!")
3. Maatregelen (“Zo gaan we het doen”)

Na de algemene toelichting op het programma treft u een overzicht aan van de bij dat programma behorende beleidsvelden. Als u op het beleidsveld klikt, krijgt u de doelstellingen en de kaders bij het beleidsveld te zien. Door op de kaders te klikken krijgt u een overzicht van alle beleidskaders die op dit beleidsveld van toepassing zijn.
Wanneer u op een doelstelling klikt, ziet een korte toelichting op de doelstelling. Daarna ziet u de bijhorende maatregelen. Dit is hoe we de doelstelling willen gaan bereiken.

De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de rekening op een aantal belangrijke onderdelen. Deze kunnen beleidsmatig van aard zijn (weerstandsvermogen), maar ook beheersmatig (onderhoud kapitaalgoederen). De paragrafen A t/m G zijn wettelijk voorgeschreven. Hieraan zijn drie paragrafen toegevoegd:
• Paragraaf H: Ombuigingen
• Paragraaf I: Samenvatting Actualisatie Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties
• Paragraaf J: Informatiebeveiliging

Diversen
Hier vindt u onder andere de “financiële samenvatting en de financiële begroting ”.
In de financiële begroting vindt u een totaaloverzicht van de financiële gegevens met toelichtingen. Denk hierbij aan een overzicht van de baten en lasten, de balans en de mutaties in reserves en voorzieningen.

Getallen worden in het hele boekwerk weergegeven op duizendtallen tenzij anders aangegeven Positieve bedragen zijn baten of een voordeel en negatieve bedragen zijn lasten of een nadeel tenzij anders aangegeven.