2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Terug naar navigatie - 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

WAT IS ONZE UITDAGING?

Wonen en bouwen
We werken aan het Masterplan Wonen 2.0. Centrale uitgangspunten zijn duurzaamheid en levensloopbestendigheid. We brengen van elk dorp de kansen, behoeften en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in beeld. Op basis daarvan moeten keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Die worden vertaald in het Masterplan en Uitvoeringsprogramma. We zien een kans in de ontwikkeling van ‘Horst-West’ om de leefbaarheid van de wijken In de Riet, Mussenbuurt, Norbertuswijk en Horst-Centrum te versterken. Het zwaartepunt ligt in de eerste 3 jaar op een aantal inbreidingslocaties, waarbij er geïnvesteerd in nieuwe sociale woningbouw.

Bouwgrondexploitaties
Om onze doelen op het gebied van wonen te bereiken, is een actieve grondpolitiek nodig. Het bestaand vastgoed vormt een uitdaging. Het vastgoed dat geschikt is voor transformatie wordt in beeld gebracht en beoordeeld op kansen. Een gezond en goed functionerend Grondbedrijf is daarbij van belang, waarbij we nog geen volledig zicht hebben op de effecten van de coronacrisis. Ook de gevolgen van de stikstofproblematiek zijn nog niet inzichtelijk. Dit kan leiden tot bijstelling c.q. andere keuzes.

Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
De organisatie Trendsportal is inmiddels een feit, inclusief een meerjarenplan dat we gaan uitvoeren. Dit is onderdeel van de Limburgse Investeringsagenda. Daarnaast blijven we inzetten op een kwalitatief goede openbare infrastructuur.

Openbaar groen, bossen en landschap
We blijven werken aan de verduurzaming van onze openbare ruimte. We hebben daarbij specifiek aandacht voor klimaatadaptatie. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met onze inwoners. Leidraad hierbij is het Duurzaamheidsprogramma ‘Wij gaan groen’. Daar waar kansen voorbij komen pakken we die.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

2.1 Wonen en Bouwen
2.2 Bouwgrondexploitaties
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap
2.5 Openbaar vervoer

2.1 Wonen en Bouwen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Terug naar navigatie - We inspireren bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in te zetten voor een duurzame woningmarkt.

Het Masterplan Wonen 2.0 en het hierop gebaseerde uitvoeringsprogramma voorziet in maatregelen om te komen tot een duurzame woningmarkt door zowel kwantitatieve als kwalitatieve maatregelen.

Een belangrijk instrument ter toetsing van met name deze kwalitatieve maatregelen is de toets bij de aanvraag om een omgevingsvergunning / principeverzoek of de nieuw te bouwen woning voldoet aan het nog op te stellen uitvoeringskader.

Zo gaan we dat doen

We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Terug naar navigatie - We zijn volgens onze inwoners de beste woongemeente van Limburg

Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot het Masterplan 2.0, inclusief Uitvoeringsprogramma.

De dorpen zullen hierin meegenomen gaan worden.

Zo gaan we dat doen

We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en het doorlopen van ruimtelijke procedures

Bij de afhandeling van aanvragen gelden wettelijke normen alsook servicenormen. Deze servicenormen gelden wanneer er geen wettelijke normen zijn alsmede wanneer de wettelijke norm geen "harde" norm vormt.

De normen gelden om daarmee snel een antwoord te kunnen geven aan burgers en bedrijven op hun vragen bij (nieuw)bouw.

Zo gaan we dat doen

2.2 Bouwgrondexploitaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

Terug naar navigatie - We hebben een gezond en goed functionerend Grondbedrijf

De lopende grondexploitaties zijn opgenomen en verantwoord in de jaarlijkse projectenrapportage. Nieuwe grondexploitaties worden telkens apart ter besluitvorming voorgelegd. Door een aantrekkende economie zien we een toenemende vraag naar (diverse soorten) woningen. De behoefte per dorp is in beeld. De lopende grondexploitaties voorzien voor een groot deel in deze behoefte. Op dit moment zijn we bezig nieuwe potentiële ontwikkellocaties per dorp in beeld te brengen en waar mogelijk te verwerven om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. We blijven daarbij CPO-projecten en ontwikkelaars stimuleren om invulling te geven aan de aanwezige behoefte.

Zo gaan we dat doen

2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

Terug naar navigatie - We hebben een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsnetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners

De openbare verlichting wordt vervangen door LED verlichting. De doelstelling is dat  in 2025 64% van de openbare verlichting uit LED verlichting bestaat.

Zo gaan we dat doen

We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

Terug naar navigatie - We hebben een klimaatrobuust, veilig en begaanbaar verkeersnetwerk met snelle verbindingen, aangepast op nieuwe mobiliteitsvormen.

We willen dat je in Horst aan de Maas zo veilig mogelijk aan het verkeer kunt deelnemen. Daarom zorgen we voor goede wegen en fietspaden en nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Ook bereiden we ons voor op nieuwe vormen van mobiliteit zoals bijvoorbeeld het auto-delen.

Zo gaan we dat doen

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

Terug naar navigatie - Ons landschap en openbaar groen is en blijft een visitekaartje voor inwoners, ondernemers en toeristen.

We willen in de dorpen van onze gemeente en in het buitengebied voldoende en kwalitatief goed onderhouden openbaar groen hebben zodat het openbaar groen een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving.  

Zo gaan we dat doen

We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

Terug naar navigatie - We hebben aantrekkelijke speel- en beweegplekken; inwoners bewegen, spelen, sporten en recreëren graag buiten.

We willen in onze gemeente voldoende en kwalitatief goede recreatieve voorzieningen hebben zoals speelplaatsen, banken, picknicktafels, prullenbakken en sport- en spel aanleidingen.

Zo gaan we dat doen

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Terug naar navigatie - We hebben een efficiënt openbaar vervoer met een aanvullend (waar mogelijk) dekkend netwerk van flexibele mobiliteit.

Hoewel de gemeente Horst aan de Maas formeel  geen zeggenschap heeft over het openbaar vervoer behartigen wij de belangen van de gemeente bij de provincie Limburg en het Rijk.

Als centrumgemeente van de GR Maasveren zorgen wij mede voor de instandhouding van de 5 veerverbindingen in Noord-Limburg.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 2 2017 2018 2019 2020 2021
Omvang huishoudelijk restafval, kg per inwoner 22 23 23,47 N.n.b N.n.b
% Hernieuwbare elektriciteit 8,6% 11,4% N.n.b N.n.b N.n.b

 

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 werkelijk 2020 begroot na wijziging 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot
Lasten -16.298 -21.055 -13.334 -14.501 -15.074 -14.896
Baten 7.518 9.479 5.847 6.540 6.463 6.464
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.780 -11.576 -7.487 -7.961 -8.611 -8.432
Onttrekkingen 2.164 4.015 332 392 392 392
Stortingen -2.497 -1.043 -724 -575 -575 -575
Mutaties reserves -333 2.972 -392 -183 -183 -183

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023

-14.136

-15.246

-15.593

-15.631

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-735

-621

-697

-697

 

 

 

 

 

Lasten - Actuele begroting

-14.871

-15.867

-16.290

-16.327

Autonome ontwikkelingen

-27

-27

-27

-27

Nieuw beleid

-28

-40

-40

-40

Ombuigingen begroting 2021

200

273

111

210

Overige technische mutaties

534

534

534

534

Rente, afschrijving en financiering

204

120

135

251

Diverse kleine mutaties < € 50.000

1

1

1

1

Loon- en prijscompensatie

-72

-72

-72

-72

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024

-14.059

-15.077

-15.648

-15.470

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023

5.563

6.517

6.440

6.440

Raadsbesluiten t/m 13 juli

528

290

289

290

 

 

 

 

 

Baten - Actuele begroting

6.091

6.807

6.729

6.730

Autonome ontwikkelingen

0

0

0

0

Nieuw beleid

0

-3

-3

-3

Ombuigingen begroting 2021

100

100

100

100

Rente, afschrijving en financiering

-53

-14

-14

-14

Diverse kleine mutaties < € 50.000

10

10

10

10

Loon- en prijscompensatie

32

33

34

34

Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024

6.180

6.933

6.856

6.856

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

-7.879

-8.145

-8.792

-8.614

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Onderhoud openbaar groen Cultuurplein Gasthoes

 

Lasten

-27

-27

-27

-27

 

Baten

0

0

0

0

In 2020 wordt rondom het vernieuwde Gasthoes de openbare ruimte heringericht. De groenvoorzieningen worden in het plantseizoen 2020-2021 aangebracht. Daarna moet dit worden onderhouden. De kosten hiervan bedragen € 27.100 en zijn structureel.

Nieuw beleid

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Ambitie kadernota 2021 - investering Horst west

 

Lasten

0

-40

-40

-40

 

Baten

0

0

0

0

De ambitie voor de investering in Horst-West was € 17 miljoen. Er is € 1 miljoen toegezegd door de provincie. Dat betekent dat de gemeente ook € 1 miljoen moet investeren. Het ambitieniveau zal moeten worden bijgesteld. Het zwaartepunt ligt in de eerste 3 jaar op een aantal inbreidingslocaties. Er wordt gesloopt en nieuw gebouwd waarbij het bij de nieuwbouw dan om sociale woningbouw gaat. Uitgangspunt is een investering van € 1 miljoen in 2020. De daadwerkelijke afronding is 1 jaar later waardoor de kapitaallasten 1 jaar opschuiven en starten in 2022.
Reserves actualisatie

 

Lasten

-3

0

0

0

 

Baten

3

0

0

0

Er is kritisch gekeken naar de stand van alle reserves en eventuele claims die er nog op liggen. Dit heeft er toe geleid dat een aantal reserves afgeraamd en opgeheven kan worden. Daarnaast zijn de claims die op de algemene reserve vrij aanwendbaar lagen, overgeboekt naar een nieuwe reserve “Reserve Onderhanden”. Op deze manier is direct duidelijk hoeveel er van de reserve vrij beschikbaar is.

Vrijval reserve kapitaallasten

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

-3

-3

-3

-3

De reserve voor kapitaallasten kan gedeeltelijk vrijvallen omdat het rentepercentage de afgelopen jaren fors is gedaald. De stortingen van investeringen (incl. rente) zijn niet gewijzigd, waardoor er meer in de reserve zit dan nodig is om de afschrijvingslasten te dekken. Daarnaast ontstaat er een jaarlijks voordeel omdat er geen rentelasten meer aan de reserve worden toegerekend. Dit voordeel is in verschillende programma’s zichtbaar.

Werkbudget station Grubbenvorst-Greenport

 

Lasten

-25

0

0

0

 

 Baten

0

0

0

0

In uw raad van 21 januari heeft u de motie Station Grubbenvorst-Greenport aangenomen. Daarin vraagt u het college om met externe partijen de financiële mogelijkheden te verkennen voor de komst van station Grubbenvorst-Greenport. Voor de uitwerking van deze motie is € 25.000 werkbudget in de begroting opgenomen.

 

Ombuigingen begroting 2021

  2021
raming

  2022
raming

  2023
raming

  2024
raming

Budget beheer openbaar groen verlagen

 

Lasten

200

200

0

100

 

Baten

0

0

0

0

Het budget voor kwaliteitsverbetering openbaar groen (bomenbeheer, plantsoenen, parken, landschapsverbetering) is verhoogd met ca. € 692.000. Verlaging van dit budget is mogelijk maar heeft ook nadelige consequenties. In de nota Kwaliteitsverbetering onderhoud openbaar groen zijn bij elk voorstel de maatschappelijke baten aangegeven. Goed onderhouden openbaar groen en landschap, in combinatie met een gevarieerd assortiment zorgt voor een positief gevoel bij de mensen. Bovendien is het een visitekaartje voor onze toeristische gemeente. De biodiversiteit wordt bevorderd (van belang voor de bijen) voor o.a. de bestuiving van gewassen van de voedselvoorziening. Veel openbaar groen is tevens van belang voor het bestrijden van o.a. de hittestress. Voldoende gevarieerd groen zorgt voor de opvang van fijnstof, CO2 en stikstof. Dat komt ten gunste komt van de bevolking. Schrappen in de budgetten betekent daarnaast concreet minder bomen en boomonderhoud. Door de financiële positie van de gemeente zijn er op diverse budgetten waaronder ook het budget voor beheer openbaar gebied bezuinigingsopgaven ingerekend.
Investering herontwikkeling Kloosterhof uitstellen van 2022 naar 2024

 

Lasten

0

0

39

39

 

Baten

0

0

0

0

Het is mogelijk om een deel van de voorgenomen investering Horst-Centrum (omgeving Kloosterhof; kapitaallasten circa € 40.000) uit te stellen tot 2024. De consequenties hiervan zijn beperkt.
Ophogen leges voor omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Lasten

0

0

0

0

 

Baten

100

100

100

100

In de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen voor het verhogen van de leges inkomsten omgevingsvergunningen ten gunste van de exploitatie.

Verschuiven investering infrastructuur Afslag 10 naar 2024

 

Lasten

0

73

72

71

 

Baten

0

0

0

0

In het investeringskader is een set van infrastructurele investeringen (totaal 1,5 mln.) opgenomen met een kapitaalslast van circa € 72.000. Deze investeringen zijn niet los te zien van investering zwembad; investeren in zwembad betekent investeren in infra. Is niet of/of maar en/en. De infra ziet ook op de uitbreiding van de parkeerplaatsen voor Kasteelboerderij en wok restaurant en de aansluiting op de A73, waar ook door Rijkswaterstaat in wordt geïnvesteerd. Faseren / uitstel is een optie, maar niet het omlaag brengen van het bedrag. Niet doorgaan zwembad en sporthal betekent echter niet automatisch dat deze investering kan komen te vervallen. Is nl. breed Afslag10. Bouwen van zwembad en andere ontwikkelingen betekent zorgen voor veilige infra en ontsluiting. Als je dat niet doet: maatschappelijke impact op inwoners Lindweg en Venrayseweg en Dendron College. Geloofwaardigheid gemeente te grabbel. (Over)belasting van de weg, zorgen over veiligheid en verkeersdrukte. LET OP 100% afslag 10 doorgeschoven loopt gelijk aan het zwembad.


Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten, die vanaf 2021 starten

  Bruto investering Bijdragen
derden
Netto investering 2021 2022 2023 2024
Investeringen openbare verlichting 2021 146   146 146      
Bermen en sloten buitengebied 2021 50   50 50      
Rehabilitatie en reconstructie wegen 2021 1.000   1.000 1.000      
Herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum 872   872 872      
Investering openbare verlichting 2022 146   146   146    
Bermen en sloten buitengebied 2022 50   50   50    
Rehabilitatie en reconstructie wegen 2022 2.000   2.000   2.000    
Bermen en sloten buitengebied 2023 146   146     146  
Investering openbare verlichting 2023 50   50     50  
Rehabilitatie en reconstructie wegen 2023 2.000   2.000     2.000  
Bermen en sloten buitengebied 2024 50   50       50
Investering openbare verlichting 2024 146   146       146

Investeringen die nog goedgekeurd moeten worden door de raad bij de vaststelling van de MJB 2021-2024

  Bruto
investering
Inbreng
GREX
Netto
investering
2021 2022 2023 2024
Aankoop deel Synthese pand Bemmelstraat 215   215 215      

Nieuwe investeringen/ambities die, conform Kadernota, als stelpost opgenomen zijn in de MJB 2021-2024 en nog goedgekeurd moeten worden door de raad.

  Bruto
investering
Inbreng
GREX
Netto
investering
2021 2022 2023 2024
Investeringen Horst West 1.000   1.000 1.000