3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

Terug naar navigatie - 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie en circulariteit

WAT IS ONZE UITDAGING?

Afval
Horst aan de Maas heeft een innovatief afvalbeleid met een hoog serviceniveau. De financiën staan echter net als in heel Nederland onder druk door:

  • wijzigingen in de landelijke regelgeving voor verbrandingstarieven
  • stijging van de prijzen voor afvalinzameling en
  • daling van de vergoedingen voor bepaalde afvalstromen.

Dit heeft gevolgen voor de afvalbegroting.

Riolering, waterkering, afwatering
Binnen het vastgestelde Rioolbeheerplan is ruimte gecreëerd voor klimaatmaatregelen. Op basis van de risicodialoog die in 2020 plaatsvindt, komen we begin 2021 met een Uitvoeringsprogramma. Dat wordt vanaf 2022 uitgevoerd.
De diverse projecten om te zorgen voor rivierverruiming, waardoor in de toekomst de veiligheid van het achtergelegen land wordt geregeld, liggen op schema.
De provincie is zich aan het herbezinnen op alle aspecten rond hoogwaterveiligheid en haar rol daarin. Dit heeft ook consequenties voor de besteding van middelen. Wij blijven alert, zodat we tijdig de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen.

Milieu en duurzaamheid
Het regionale proces van de Regionale Energie Strategie (RES) loopt. De RES moet antwoord geven op de vraag hoe de regio Noord-Limburg - en dus ook Horst aan de Maas - gaat voldoen aan de verplichtingen van het landelijke klimaatakkoord. Op 18 februari 2020 heeft de raad het overkoepelende duurzaamheidsprogramma inclusief uitvoeringsprogramma vastgesteld. De uitvoering wordt nu opgepakt.
Het Kader Opwekking Grootschalige Duurzame energie (KODE) wordt eind 2020 aan de raad voorgelegd.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

3.1 Afvalverwijdering
3.2 Riolering, waterkering, afwatering
3.3 Milieu en duurzaamheid

 

3.1 Afvalverwijdering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

Terug naar navigatie - We voeren op een duurzame wijze de wet Milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen en dragen zo bij aan de circulariteit van de samenleving.

De gemeente heeft een wettelijke plicht rondom de inzameling van huishoudelijk afval. Horst aan de Maas kent een innovatief afvalbeleid met een hoog service niveau. We willen het huidige afvalsysteem in stand houden en doorontwikkelen om het afvalbeleid, inzameling en verwerking nog verder te verduurzamen door zo weinig mogelijk restafval te produceren en hoogwaardig hergebruik van materialen zo veel als mogelijk te stimuleren.

Zo gaan we dat doen

3.2 Riolering, waterkering, afwatering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

Terug naar navigatie - De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig

We willen dat onze inwoners voldoende beschermd zijn tegen hoog water van de Maas.

Zo gaan we dat doen

We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas

Terug naar navigatie - We hebben een kwalitatief goede afwatering op het hele grondgebied van Horst aan de Maas

De resultaten van de klimaatstresstest light gaan we in het samenwerkingsverband Waterpanel Noord verder uitwerken. Samen met de resultaten uit het BasisRioleringsPlan (BRP) gaan we de knelpunten oplossen en Horst aan de Maas klaarmaken voor het klimaat van de toekomst. We blijven actief het afkoppelen van particulier eigendom stimuleren in nauwe samenwerking met het waterschap.

Zo gaan we dat doen

3.3 Milieu en duurzaamheid

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Terug naar navigatie - We onderschrijven de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord 2018 en het Klimaatakkoord van Parijs en zorgen samen met inwoners en andere stakeholders dat de klimaatverandering wordt tegen gegaan

Om klimaatverandering tegen te gaan willen we de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk beperken.

Zo gaan we dat doen

We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.

Terug naar navigatie - We voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de wet op de lijkbezorging.

De wet schrijft voor dat een gemeente over minimaal één openbare begraafplaats beschikt en exploiteert. Bij ons is dat in Grubbenvorst naast de begraafplaats van de parochie.

Zo gaan we dat doen

We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Terug naar navigatie - We zorgen voor goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij aanvragen omgevingsvergunningen milieu.

Aanvragen om milieuvergunning worden afgehandeld binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. Belangrijk is een goede en snelle dienstverlening aan bedrijven.

Zo gaan we dat doen

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 werkelijk 2020 begroot na wijziging 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot
Lasten -8.173 -11.507 -11.149 -11.583 -11.416 -11.414
Baten 8.596 12.018 11.815 12.166 12.301 12.220
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 423 511 666 583 885 806
Onttrekkingen 216 820 735 785 118 55
Stortingen -4 -337 -337 -337 -4 -4
Mutaties reserves 212 483 398 448 114 51

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023

-9.740

-9.604

-9.540

-9.582

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-1.136

-1.290

-1.071

-1.171

 

 

 

 

 

Lasten - Actuele begroting

-10.877

-10.894

-10.611

-10.753

Autonome ontwikkelingen

-711

-1.123

-903

-898

verige technische mutaties

-46

-46

-46

-46

Rente, afschrijving en financiering

168

175

183

322

Diverse kleine mutaties < € 50.000

-22

-34

-45

-45

Loon- en prijscompensatie

3

3

3

3

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024

-11.486

-11.920

-11.420

-11.418

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023

10.957

10.830

10.777

10.777

Raadsbesluiten t/m 13 juli

1.092

1.214

962

962

 

 

 

 

 

Baten - Actuele begroting

12.048

12.044

11.740

11.740

Autonome ontwikkelingen

711

1.123

903 898

Overige technische mutaties

-42

-42

-42

-42

Rente, afschrijving en financiering

-168

-175

-183

-321

Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024

12.550

12.950

12.418

12.274

Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

1.065

1.030

998

856

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen

2021
raming 

2021
raming 

2021
raming 

2021
raming 

Diverse aanpassingen Afvalbegroting 2021-2024

 

Lasten

-99

-103

-116

-111

 

Baten

99

103

116

111

In verband met diverse marktontwikkelingen worden diverse budgetten van de afvalbegroting 2021-2024 bijgesteld.

Mutaties afvalbegroting

 

Lasten

-297

-687

-787

-787

 

Baten

297

687

787

787

De afvalbegroting 2021-2024 laat in alle jaarschijven een tekort zien. Uitgaande van een kostendekkende afvalbegroting zal dit tekort binnen de afvalbegroting dus de voorziening afval moeten worden opgevangen. De voorziening mag meerjarig niet negatief lopen. Er zijn diverse maatregelen opgesteld om dit te voorkomen en deze worden momenteel nader uitgewerkt.
Overboeking van reserve duurzaamheid naar budget duurzaamheid

 

Lasten

-333

-333

0

0

 

Baten

333

333

0

0

Voor 2021 is in de reserve duurzaamheid € 333.333 gereserveerd voor de uitvoering van acties uit het duurzaamheidsprogramma #WijGaanGroen. Dat bedrag staat ook begroot voor 2022. De bedragen worden in een keer overgeheveld van de reserve duurzaamheid naar het budget duurzaamheid.

Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten, die vanaf 2021 starten

  Bruto
investering
Bijdragen
derden
Netto
investering
2021 2022 2023 2024
Rioleringsmaatregelen 2021 A5 vrijverval 300   300 300      
Rioleringsmaatr. 2021 A5 bovengr.afkoppelen 50   50 50      
Rioleringsmaatr. 2021 B1 Verbeteringsmaatr. 1.690   1.690 1.690      
Klimaatmaatregelen 2021 A5 500   500 500      
Rioleringsmaatregelen 2022 A5 vrijverval 300   300   300    
Rioleringsmaatr. 2022 A5 bovengr.afkoppelen 50   50   50    
Rioleringsmaatr. 2022 B1 Verbeteringsmaatr. 1.785   1.785   1.785    
Klimaatmaatregelen 2022 A5 500   500   500    
Rioleringsmaatr. 2023 A4 Randvoorz. M E 89   89     89  
Rioleringsmaatr. 2023 A5 bovengr.afkoppelen 50   50     50  
Rioleringsmaatregelen 20213A5 vrijverval 300   300     300  
Rioleringsmaatr. 2023 B1 Verbeteringsmaatr. 1.812   1.812     1.812  
Klimaatmaatregelen 2023 A5 750   750     750  
Rioleringsmaatr. 2024 B1 Verbeteringsmaatr. 1.604   1.604       1.604