6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Terug naar navigatie - 6. Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving

WAT IS ONZE UITDAGING?

De uitdagingen op het terrein van veiligheid en handhaving worden complexer. Die zijn niet allemaal op te lossen of op lokale schaal op te lossen. De aanpak van overlast door jeugd, de zorg voor mensen met verward gedrag en/of het bestrijden van zware criminaliteit (ondermijning) vragen serieuze inzet van vele ketenpartners. Het vraagt ook om serieuze middelen daarvoor.

In december 2019 hebben de regio Noord-Limburg (de acht Noord-Limburgse gemeenten) en de provincie Limburg een convenant gesloten over een gezamenlijke regionale investeringsagenda voor Noord-Limburg. Op basis van deze agenda is de Regiodeal gesloten. Op basis daarvan draagt de Rijksoverheid € 17,5 miljoen bij aan de verdere ontwikkeling van Noord-Limburg. De Regiodeal doet dat onder andere door bij te dragen aan een veilige en leefbare omgeving en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Wij ambiëren een versteviging van de aanpak, zowel preventief als repressief. Om daarmee ondermijnende activiteiten zoveel mogelijk tegen te gaan, te verstoren en te stoppen. Wij zetten daarbij in op een regiobreed interventieteam. Het doel daarvan is het verbeteren van de informatiepositie en inzet van regionale toezichthouders en juristen. Daarmee ontlasten we de al nijpende capaciteit bij gemeenten. Een provinciaal ondermijningsbeeld, een bundeling van signalen en fenomenen van criminele aanwezigheid en activiteiten binnen een bepaald geografisch gebied, (dat momenteel nog afgerond moet worden) ondersteunt deze aanpak.

De gemeenteraad heeft in 2019 besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor toezicht en handhaving. Naast het thema ondermijning zetten we (extra) in op het schenken van alcohol aan jongeren in de horeca, het gebruik van drugs en de energie-efficiëntie van bedrijven. Twee andere speerpunten vanaf 2021 zijn het toezicht op de huisvesting van arbeidsmigranten en de landschappelijke inpassingen die met de initiatiefnemer zijn overeengekomen bij het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen. Er blijft daarbij een spanning tussen middelen en ambities.

Regulier wordt ingezet op het vergroten van de kenbaarheid van regels en het schrappen en vereenvoudigen van overbodige regels. Ook communicatie wordt ingezet als preventiemiddel. De organisatie van de handhavingstaken wordt nader bezien.

We schaffen een nieuwe VTH-applicatie aan om de informatie-uitwisseling in de keten te vereenvoudigen.

Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

6.1 Openbare Orde & Veiligheid
6.2 Toezicht en handhaving

6.1 Openbare Orde & Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.

Terug naar navigatie - Horst aan de Maas is een veilige en leefbare gemeente.

We streven een afname na van:

  • Het aantal verwijzingen Halt
  • Het aantal ”harde kern jongeren”
  • Het aantal winkeldiefstallen
  • Het aantal geweldsmisdrijven
  • Het aantal diefstallen uit woning
  • Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Daarnaast zorgen we ervoor dat de opkomsttijden en dekkingsgraad van de brandweer binnen Horst aan de Maas voldoet aan de wettelijke kaders en richtlijnen.
In een crisissituatie hebben we de beschikking over een kwalitatief goed Team Bevolkingszorg. En worden crisissen naar tevredenheid van onze inwoners en bedrijven afgehandeld.    

Zo gaan we dat doen

6.2 Toezicht & handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

Terug naar navigatie - We verbeteren de naleving van de noodzakelijke regels en vergunningen

De handhaving van regelgeving is een belangrijk sluitstuk in de beleidscyclus. Regelgeving dient rechtvaardig, helder en handhaafbaar te zijn.  In het kader van de Omgevingswet zullen diverse nieuwe regelgevingsinstrumenten worden herzien.  Op dat moment is ook deze toetsing aan de orde.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren programma 6 2017 2018 2019 2020 2021
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter 0,01 0,00 N.n.b N.n.b N.n.b
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 33 34 45 N.n.b N.n.b
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,6 0,6 N.n.b N.n.b N.n.b
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners N.n.b N.n.b N.n.b N.n.b N.n.b
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 2,3 3,2 N.n.b N.n.b N.n.b
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners N.n.b N.n.b N.n.b N.n.b N.n.b

 

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 werkelijk 2020 begroot na wijziging 2021 begroot 2022 begroot 2023 begroot 2024 begroot
Lasten -3.923 -5.470 -4.526 -4.399 -4.415 -4.415
Baten 303 315 285 155 155 155
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.620 -5.155 -4.241 -4.244 -4.260 -4.260
Onttrekkingen 0 1.010 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 1.010 0 0 0 0

Aanvullende financiële informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende financiële informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 weer.

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Lasten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023

-4.173

-4.176

-4.192

-4.192

Raadsbesluiten t/m 13 juli

-89

41

41

41

 

 

 

 

 

Lasten - Actuele begroting

-4.262

-4.135

-4.151

-4.151

Overige technische mutaties

-263

-263

-263

-263

Rente, afschrijving en financiering

2

2

2

2

Loon- en prijscompensatie

-3

-3

-3

-3

Totaal lasten Meerjarenbegroting 2021-2024

-4.526

-4.399

-4.415

-4.415

 

2021
raming

2022
raming

2023
raming

2024
raming

Baten inclusief mutatie reserves

 

 

 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023

151

151

151

151

Raadsbesluiten t/m 13 juli

130

0

0

0

Baten - Actuele begroting

281

151

151

151

Loon- en prijscompensatie

4

4

4

4

Totaal baten Meerjarenbegroting 2021-2024

285

155

155

155

Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.

-4.241

-4.245

-4.260

-4.260