Bestuur en dienstverlening

Bestuur en dienstverlening

Terug naar navigatie - Bestuur en dienstverlening

WAT IS ONZE UITDAGING?

Inwoners en ondernemers zijn goed in staat hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Zij verwachten een gemeente die ondersteunt en economische en maatschappelijke initiatieven bevordert in plaats van afremt. Een gemeente die openstaat voor creatieve ideeen en initiatieven, die het gesprek aangaat en meedenkt. Ook willen inwoners en ondernemers een klantgerichte gemeente die producten en diensten snel en gemakkelijk levert. Een gemeente die dicht bij de mensen staat, weet wat er speelt en hierop inspeelt, en zorgt voor wederzijds vertrouwen.

10.1 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Bestuur en ondersteuning
Het beleidskader voor de ondersteuning van de raad door de griffie bestaat uit:

 •  de Gemeentewet
 • de Wet dualisering gemeentebesturen
 • het Overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad Horst aan de Maas
 • de Verordening op de raadscommissies Horst aan de Maas
 • de nota Facilitering raadsleden (allen vastgesteld op 4 januari 2010) 
 • de op 16 maart 2010 vastgestelde Verordening op de Rekenkamer commissie Horst aan de Maas 2010.

Bestuurlijke samenwerking:

 • Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De organisatie blijft in control.

Terug naar navigatie - De organisatie blijft in control.

Zo gaan we dat doen

Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit en efficiency.

Terug naar navigatie - Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit en efficiency.

Zo gaan we dat doen

We besparen per 2018 € 500.000 via samenwerking met regiopartners.

Terug naar navigatie - We besparen per 2018 € 500.000 via samenwerking met regiopartners.

Zo gaan we dat doen

We hebben een efficiënt en effectief democratisch functionerend bestuur.

Terug naar navigatie - We hebben een efficiënt en effectief democratisch functionerend bestuur.

Zo gaan we dat doen

We versterken de regio door samenwerkingsverbanden op economisch gebied waardoor de leefbaarheid van onze gemeenschap wordt versterkt.

Terug naar navigatie - We versterken de regio door samenwerkingsverbanden op economisch gebied waardoor de leefbaarheid van onze gemeenschap wordt versterkt.

Zo gaan we dat doen

10.2 Relatie burger en bestuur

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Relatie burger en bestuur
De gemeente heeft haar ambities om de dienstverlening te verbeteren uitgewerkt in het dienstverleningsconcept ‘Wij zijn er voor U’ (juni 2009). Dit concept wordt herijkt voor de periode 2015 - 2020. Dit dienstverleningsconcept past binnen de volgende landelijke kaders:

 • VNG-visie publieke dienstverlening 2015 (Commissie-Jorritsma)
 • Programma Antwoord
 • Burger Service Code
 • iNUP en E-overheid
 • Beleidsnota Informatiebeveiliging

Op het gebied van Burgerzaken gelden de volgende landelijke kaders:

 • Landelijke regelgeving o.a. Wet BRP, Burgerlijk Wetboek en Besluit burgerlijke stand
 • Uitvoering bijzondere wetten o.a. Rijkswet op het Nederlanderschap en de Vreemdelingenwet
 • Uitvoering Kieswet

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Het college (en de ambtelijke organisatie) zoekt regelmatig contact met inwoners en bedrijven om te achterhalen wat er speelt, welke particuliere initiatieven er bestaan en op welke manier de gemeente deze initiatieven kan ondersteunen

Terug naar navigatie - Het college (en de ambtelijke organisatie) zoekt regelmatig contact met inwoners en bedrijven om te achterhalen wat er speelt, welke particuliere initiatieven er bestaan en op welke manier de gemeente deze initiatieven kan ondersteunen

Maatregelen

Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn van mening dat de gemeente het goede voor hen doet bij het wonen, werken en recreëren in de gemeente Horst aan de Maas.

Terug naar navigatie - Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn van mening dat de gemeente het goede voor hen doet bij het wonen, werken en recreëren in de gemeente Horst aan de Maas.

Maatregelen

We geven uitvoering aan wettelijke taken.

Terug naar navigatie - We geven uitvoering aan wettelijke taken.

Maatregelen

We werken aan een continue verbetering van onze dienstverlening

Terug naar navigatie - We werken aan een continue verbetering van onze dienstverlening

Maatregelen

10.3 Brandweer en rampenbestrijding

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Brandweer en rampenbestrijding

 • Wet Veiligheidsregio’s (WVr) en daaruit voortvloeiende besluiten (2010).
 • Repressief Brandweerorganisatieplan 2.0 (2015).

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en openbare orde dragen we bij aan een efficiënt, effectief en transparant ingerichte Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Terug naar navigatie - Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en openbare orde dragen we bij aan een efficiënt, effectief en transparant ingerichte Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Zo gaan we dat doen

We nemen onze lokale verantwoordelijkheid voor het proces Bevolkingszorg door het versterken en professionaliseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Terug naar navigatie - We nemen onze lokale verantwoordelijkheid voor het proces Bevolkingszorg door het versterken en professionaliseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Zo gaan we dat doen

10.4 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bezien sociale en fysieke veiligheidsvraagstukken in samenhang.

Terug naar navigatie - Bezien sociale en fysieke veiligheidsvraagstukken in samenhang.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroot 2016 Begroot 2017 2018 raming 2019 raming 2020 raming
Lasten -5.943.000 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.943.000 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 -55.000
Mutaties reserves 0 0 0 0 -55.000

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Beleidsindicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Demografische druk

51,50%

51,60%

52,40%

53,50%

53,90%

54,70%

54,70%

Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren

     

59,70

60,20

   

Harde kern jongeren per 10.000 inwoners

0,60

0,60

0,50

0,30

0,50

   

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

 

0,70

0,70

0,80

0,70

0,50

 

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoner

 

3,00

3,30

2,90

2,50

2,80

 

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

  4,20 3,90 3,90 2,80 3,10  

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

  6,00 5,60 3,90 4,10 4,20