Financiële situatie

Financiële situatie

Terug naar navigatie - Financiële situatie

WAT IS ONZE UITDAGING

Wij willen een structureel sluitende meerjarenbegroting. Structurele lasten worden daarbij gedekt door structurele baten. Daarmee schuiven we geen rekening door naar volgende generaties.

We willen de financiële weerbaarheid niet verder verlagen. Het eigen vermogen wordt alleen aangesproken als daar echt niet aan valt te ontkomen. Uitgangspunt blijft verder dat de lastendruk voor burgers en bedrijven gemiddeld gelijk blijft. Correctie is alleen mogelijk voor inflatie.

 De aanhoudend slechte financieel economische situatie heeft ervoor gezorgd, dat we eerder een forse ombuigingsoperatie zijn gestart van circa € 18 miljoen (inclusief € 5,5 miljoen van het sociaal domein). De realisatie van alle ombuigingen is de eerste uitdaging. Ongeveer € 2,5 miljoen moet nog worden gerealiseerd. Recent zien we een verdere verslechtering van de exploitatiebegroting. Onze eerste prioriteit is de exploitatie weer in evenwicht te krijgen. Dit vraagt om een innovatieve benadering. Niet zomaar bezuinigen maar slimmer organiseren, slim investeren voor duurzaamheidsdoelen en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners, ondernemers en organisaties.

50.1 Uitvoering wet WOZ, Onroerende zaak- en overige belastingen

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Uitvoering wet WOZ

 • Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
 • Jurisprudentie

Onroerende zaak- en overige belastingen

 • Belastingverordeningen (OZB, baatbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting en precariobelasting)
 • OZB-macronorm
 • Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR)
 • Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas
 • Reglement Automatische Incasso

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ondernemers krijgen tijdig (juli van het lopende jaar) duidelijkheid over de tarieven toeristenbelasting voor het volgend jaar.

Terug naar navigatie - Ondernemers krijgen tijdig (juli van het lopende jaar) duidelijkheid over de tarieven toeristenbelasting voor het volgend jaar.

Ondernemers krijgen tijdig (juli van het lopende jaar) duidelijkheid over de tarieven toeristenbelasting voor het volgend jaar.

Zo gaan we dat doen

We hanteren een streng, rechtvaardig invorderingsbeleid met een sociaal karakter.

Terug naar navigatie - We hanteren een streng, rechtvaardig invorderingsbeleid met een sociaal karakter.

We hanteren een streng, rechtvaardig invorderingsbeleid met een sociaal karakter.

Zo gaan we dat doen

We verbeteren de bestaande efficiënte uitvoering van de wet WOZ nog verder, met behoud van de kwalificatie 'goed' van de Waarderingskamer.

Terug naar navigatie - We verbeteren de bestaande efficiënte uitvoering van de wet WOZ nog verder, met behoud van de kwalificatie 'goed' van de Waarderingskamer.

We verbeteren de bestaande efficiënte uitvoering van de wet WOZ nog verder, met behoud van de kwalificatie 'goed' van de Waarderingskamer.

Zo gaan we dat doen

50.2 Financiering en algemene lasten en baten

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Financiering en algemene lasten en baten

 • Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
 • Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
 • Wet financiering decentrale overheden (Fido)
 • Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden
 • Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
 • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
 • Treasurystatuut 2015-2018
 • Wet Houdbare OverheidsFinanciën
 • Financiële verordening ex. artikel 212 gemeentewet

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We laten de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande behoefte qua financiering.

Terug naar navigatie - We laten de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande behoefte qua financiering.

We laten de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande behoefte qua financiering.

Zo gaan we dat doen

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Exploitatie Begroot 2016 Begroot 2017 begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 433.000 389.000 -79.000 -72.000 -96.000
Baten 20.118.000 19.747.000 19.425.000 19.085.000 18.755.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 19.685.000 19.358.000 19.504.000 19.157.000 18.851.000
Toevoegingen en onttrekkingen Begroot 2016 Begroot 2017 begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Stortingen 350.000 350.000 350.000 350.000 0
Onttrekkingen 2.187.000 557.000 530.251 477.000 0
Mutaties reserves 1.837.000 207.000 180.251 127.000 0
Gerealiseerd resultaat 21.522.000 19.565.000 19.684.251 19.284.000 18.851.000

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Beleidsindicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gemiddelde WOZ waarde in duizend euro

260,00

253,00

251,00

248,00

237,00

231,00