Ombuigingen

Ombuigingen

Terug naar navigatie - Ombuigingen

In deze paragraaf geven we inzicht in de omvang en realisatie van de vastgestelde ombuigingen ten behoeve van een meerjarig structureel sluitende begroting van de gemeente Horst aan de Maas. De ombuigingsdoelstelling voor 2020 is bijgesteld naar € 2,5 miljoen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Tabellen Paragraaf H: Ombuigingen

Terug naar navigatie - Tabellen Paragraaf H: Ombuigingen

Verloop overzicht ombuigingen

         

 

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ombuigingen vastgestelde kadernota 2016

511.010

1.954.262

2.905.948

3.207.006

3.220.006

Niet te realiseren Leisure Port / bevordering toerisme

 

 

27.000 

27.000 

27.000 

Gecorrigeerde stand ombuigingen vastgestelde Kadernota 2016

511.010

1.954.262

2.878.948

3.180.006

3.193.006

Gerealiseerde ombuigingen

468.210

493.262

722.448

730.006

738.006

Niet te realiseren ombuigingen

   -

-

 

285.000

 

Nieuwe ombuigingen nog te realiseren

 

 

75.000 

75.000 

75.000 

Nog te realiseren ombuigingen

         42.800

     1.461.000

     2.231.500

     2.240.000

     2.530.000

           

Nog te realiseren ombuigingen

         

Omschrijving ombuiging

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

Niew Taakstelling

   

75.000

75.000

75.000

Samenwerking met een partner (gemeente)

 

250.000

500.000

500.000

500.000

Aanvullende taakstelling ambtelijke organisatie

 

450.000

925.000

933.500

933.500

Verbetering exploitatie zwembad

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

Taakstelling VGRP

 

250.000

250.000

250.000

250.000

Leisure Port / bevordering toerisme

 

 

23.000

23.000

23.000

Beperken werkbudget accommodaties

 

50.000

50.000

50.000

50.000

Taakstelling accommodatiebeleid

 

 

280.000

280.000

285.000

Centrale zandverwerkingsinstallatie

 

332.500

 

 

285.000

Budgetsubsidies

 

78.000

78.000

78.000

78.000

Leges kinderopvang en peuterspeelzalen

4.800

10.000

10.000

10.000

10.000

Leges medisch onderzoek gehandicaptenkaart

6.500

9.000

9.000

9.000

9.000

 

 

 

 

 

 

Nog te realiseren ombuigingen

42.800

1.461.000

2.231.500

2.240.000

2.530.000

           

Gerealiseerde ombuigingen

         

Omschrijving ombuiging

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

Vrijval vacature communicatie adviseur griffie

 

30.000

30.000

30.000

30.000

Vrijval diverse posten (taakstelling ambtelijke organisatie)

  45.000

45.000

36.500

36.500

Taakstelling accommodatiebeleid

   

80.000

80.000

75.000

Leges kinderopvang en peuterspeelzalen

5.200

 

 

 

 

Leges medisch onderzoek gehandicaptenkaart

2.500

 

 

 

 

Rampenbestrijding afroming/bezuiniging totale budget

3.410

3.410

3.410

3.410

3.410

Taakstelling Sociaal domein

457.100

414.852

564.038

580.096

593.096

 

 

 

 

 

 

Gerealiseerde ombuigingen

468.210

493.262

722.448

730.006

738.006

           

Niet te realiseren ombuigingen

         

Omschrijving ombuiging

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

Centrale zandverwerkingsinstallatie

 

 

 

285.000

 

 

 

 

 

 

 

Niet te realiseren ombuigingen

0

0

0

285.000

 

 

Toelichting op niet te realiseren ombuigingen:

Leisure Port

Bij de kadernota 2016 is de taakstelling op Leisure Port voor 2017 als niet te realiseren benoemd. Het hanteren van een andere verdeelsleutel en het toepassen van een bezuiniging is regionaal besproken maar hiervoor was geen draagvlak. Naar verwachting is ook het budget geraamd vanaf 2018 onvoldoende om aan de bestaande verplichtingen aan Leisure Port te kunnen voldoen. Daarom wordt een bedrag van € 27.000 benoemd als niet te realiseren en meerjarig teruggedraaid. Er wordt met Leisure Port en de regio gesproken over een structurele oplossing vanaf 2017.

CVI zandverwerkingsinstallatie

Op 17 augustus 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de lopende beroepsprocedure. De beroepen zijn verworpen. Hiermee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk. In het najaar 2016 kan worden gestart met de inrichting van het gebied, de realisatie van de haven, de opbouw van de verwerkingsinstallatie en de realisatie van de verkeersontsluiting. De realisatiefase duurt circa 3 jaar. De beroepsprocedure (2½ jaar) heeft tot vertraging van het project geleid. Dit heeft ervoor gezorgd dat de eerste inkomsten (geraamd op € 285.000) uit de exploitatiefase pas vanaf 2020 worden verwacht. Voorheen stonden deze inkomsten al geraamd in 2019.