Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2017
  1. Blz. 2 Intro Begrotingsapp
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Bestuur en dienstverlening
    1. Blz. 5 Bestuur en dienstverlening
    2. Blz. 6 10.1 Bestuur en bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 7 Kaders
     2. Blz. 8 Doelstellingen
      1. Blz. 9 De organisatie blijft in control.
       1. Blz. 10 Er is sprake van algemene advisering om in control te blijven
       2. Blz. 11 We geven de Interne Controle ten behoeve van de rechtmatigheid en doelmatigheid verder vorm.
       3. Blz. 12 We ontwikkelen de Planning & Controlcyclus verder door.
       4. Blz. 13 We ontwikkelen het instrument Pepperflow door.
       5. Blz. 14 Wij moderniseren de functie en het instrumentarium van Planning & Control
      2. Blz. 15 Door samenwerking met omliggende gemeenten vergroten wij onze kennis, gezamenlijke capaciteit en efficiency.
       1. Blz. 16 Samen met Venray werken we aan informatiebeveiliging
       2. Blz. 17 We doen haalbaarheidsonderzoek naar een intergemeentelijk juridische samenwerkingsplatform.
       3. Blz. 18 We verkennen de samenwerkingsmogelijkheden met omliggende gemeenten op het gebied van de verzekeringsportefeuille
       4. Blz. 19 We werken samen op het gebied van informatiebeveiliging.
      3. Blz. 20 We besparen per 2018 € 500.000 via samenwerking met regiopartners.
       1. Blz. 21 We verkennen de samenwerking met de gemeente Peel en Maas.
       2. Blz. 22 We verkennen de samenwerking met de gemeenten Venlo en Venray.
       3. Blz. 23 We verkennen ICT samenwerking.
       4. Blz. 24 We werken samen op het gebied van HRM.
       5. Blz. 25 We werken samen op het gebied van informatiebeveiliging.
       6. Blz. 26 We werken samen voor de inkoop sociaal domein.
       7. Blz. 27 We werken samen voor de inkoop van software contracten.
      4. Blz. 28 We geven uitvoering aan het thema Bestuurlijke samenwerking.
       1. Blz. 29 De Veiligheidsregio heeft een traject ingezet van verbetering en transparantie in zijn bedrijfsvoering
       2. Blz. 30 We verkennen de samenwerkingsmogelijkheden met omliggende gemeenten op het gebied van de verzekeringsportefeuille
      5. Blz. 31 We hebben een efficiënt en effectief democratisch functionerend bestuur.
       1. Blz. 32 De besluitvorming van de gemeenteraad wordt verder geoptimaliseerd zonder daarbij de kwaliteit van het debat uit het oog te verliezen.
       2. Blz. 33 Het team Bestuurssecretariaat ondersteunt en faciliteert het college
       3. Blz. 34 Het team Bestuurssecretariaat ondersteunt en faciliteert het college.
       4. Blz. 35 Het team Managementondersteuning ondersteunt en faciliteert management en directie
       5. Blz. 36 Het team Managementondersteuning ondersteunt en faciliteert management en directie
      6. Blz. 37 We nemen deel aan de RUD Limburg-Noord
       1. Blz. 38 De uitvoering van de taken wordt opgepakt op basis van het regionaal uitvoeringsprogramma (RUP)
      7. Blz. 39 We nemen onze verantwoordelijkheid voor de huisvesting van statushouders en onderzoeken de mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen.
      8. Blz. 40 We positioneren de raad als ‘hoogste’ bestuursorgaan.
       1. Blz. 41 We geven de raad een opdrachtgevende, sturende en kaderstellende rol.
      9. Blz. 42 We versterken de regio door samenwerkingsverbanden op economisch gebied waardoor de leefbaarheid van onze gemeenschap wordt versterkt.
       1. Blz. 43 De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Euregio Rijn-Maas-Noord' ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio.
       2. Blz. 44 Deelname aan het samenwerkingsverband regio Venlo
       3. Blz. 45 We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek.
       4. Blz. 46 We geven binnen de regio op natuurlijke wijze inhoud aan de richtinggevende en initiërende rol van Horst aan de Maas op het gebied van agribusiness.
       5. Blz. 47 We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.
       6. Blz. 48 We stimuleren positieve gezondheid van inwoners door samen met partners gezondheidsvraagstukken op te pakken en te participeren in de beweging Gezondste regio 2025
       7. Blz. 49 We zoeken actief naar contacten met partijen in andere belangrijke economische regio’s, waaronder Brainport Eindhoven, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en in het Duitse grensgebied.
    3. Blz. 50 10.2 Relatie burger en bestuur
     1. Blz. 51 Kaders
     2. Blz. 52 Doelstellingen
      1. Blz. 53 Gemeente en samenleving weten van elkaar wat er leeft
       1. Blz. 54 Om de samenleving te informeren over de ontwikkeling van ons beleid creëren en onderhouden we communicatiemiddelen en ontwikkelen we nieuwe concepten.
       2. Blz. 55 We communiceren met de pers over ons beleid en collegebesluiten
      2. Blz. 56 Het aantal formele klacht- en/of bezwaarprocedures door inwoners, bedrijven of instellingen vermindert.
       1. Blz. 57 We gaan door met de regionale mediatorpool en evalueren de werkwijze
       2. Blz. 58 We gaan door met het implementeren en borgen van de methode 'In gesprek met Horst aan de Maas'.
      3. Blz. 59 Het college (en de ambtelijke organisatie) zoekt regelmatig contact met inwoners en bedrijven om te achterhalen wat er speelt, welke particuliere initiatieven er bestaan en op welke manier de gemeente deze initiatieven kan ondersteunen
       1. Blz. 60 Op basis van de gemeentelijke visie, missie, bestuur programma, wet- en regelgeving, stellen we een visie/beleid op voor communicatie
       2. Blz. 61 We adviseren en ondersteunen de clusters en we voeren communicatieacties uit
       3. Blz. 62 We faciliteren en stimuleren interne communicatie om samenwerking te bevorderen en bedrijfsvoering te optimaliseren.
       4. Blz. 63 We ontwikkeling onze online communicatie door, waarbij we streven naar een verdere optimalisering van onze dienstverlening en meer interactie en participatie.
       5. Blz. 64 Wij maken analyses gericht op trends, belangen, opvattingen en gedrag van stakeholders.
      4. Blz. 65 Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn van mening dat de gemeente het goede voor hen doet bij het wonen, werken en recreëren in de gemeente Horst aan de Maas.
       1. Blz. 66 We begeleiden de communicatie van het college bij representatieve momenten en evenementen in de dorpen.
       2. Blz. 67 We beheren de (top)taakgerichte website en zorgen voor de doorontwikkeling op basis van statistische gegevens en eigen gebruikersonderzoek
       3. Blz. 68 We zorgen ervoor dat de gemeente initiatieven uit de samenleving faciliteert en stimuleert en dat het beleid en de plannen aansluiten bij wat er in de samenleving speelt.
      5. Blz. 69 We geven uitvoering aan wettelijke taken.
       1. Blz. 70 Jaarlijks vóór 1 oktober ronden we met succes de zelfaudit BRP af.
       2. Blz. 71 Jaarlijks vóór 1 oktober ronden we met succes de zelfaudit reisdocumenten af.
       3. Blz. 72 We organiseren verkiezingen.
       4. Blz. 73 We richten het team Burgerzaken in op de wet ‘scheiden zonder rechter’.
       5. Blz. 74 We zorgen voor de totale invoering van de BRP.
      6. Blz. 75 We sluiten aan bij de wensen en eisen van de moderne, kritische en zelfbewuste burger. We beschouwen de vraag van inwoners en ondernemers als leidend en denken hierbij in mogelijkheden.
       1. Blz. 76 Webcare krijgt een prominente plek door de inzet van o.a. Whatsapp.
      7. Blz. 77 We voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid en privacy.
       1. Blz. 78 We bepalen de reikwijdte van de nieuwe Europese Privacyverordening.
       2. Blz. 79 We implementeren het informatiebeveiligingsbeleid (plan) volgens de BIG.
      8. Blz. 80 We werken aan een continue verbetering van onze dienstverlening
       1. Blz. 81 De werkzaamheden van het KCC worden uitgebreid met enkelvoudige, transactionele processen (van andere afdelingen/teams)
       2. Blz. 82 Ieder half jaar rapporteren we over duidelijke servicenormen voor onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
       3. Blz. 83 We bezorgen reisdocumenten aan huis.
       4. Blz. 84 We gebruiken het instrument WaarStaatJeGemeente.nl.
       5. Blz. 85 We hanteren duidelijke servicenormen voor de termijn waarbinnen we producten en diensten leveren aan inwoners en ondernemers.
       6. Blz. 86 We monitoren het effect van beleid via benchmarkgegevens.
       7. Blz. 87 We rollen de tweede tranche iBurgerzaken-apps uit.
       8. Blz. 88 We verkennen vernieuwende vormen van dienstverlening en zetten die waar mogelijk direct in.
       9. Blz. 89 We versterken onze digitale dienstverlening.
       10. Blz. 90 We verstrekken informatie over het aantal en soort initiatieven van inwoners en ondernemers (bij voorkeur via een dashboard).
       11. Blz. 91 We voeren adresonderzoeken uit.
       12. Blz. 92 We voeren een (telefonisch) bereikbaarheidsonderzoek uit.
       13. Blz. 93 We zorgen voor de totale invoering van de BRP.
    4. Blz. 94 10.3 Brandweer en rampenbestrijding
     1. Blz. 95 Kaders
     2. Blz. 96 Doelstellingen
      1. Blz. 97 Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en openbare orde dragen we bij aan een efficiënt, effectief en transparant ingerichte Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).
       1. Blz. 98 We geven invulling aan beleidsmatige strategische en tactische advisering.
       2. Blz. 99 We zijn aangesloten bij de Veiligdheidsregio Limburg-Noord
       3. Blz. 100 We zorgen dat de opkomsttijden en dekkingsgraad van de brandweer binnen Horst aan de Maas voldoen aan de wettelijke kaders en richtlijnen.
      2. Blz. 101 We nemen onze lokale verantwoordelijkheid voor het proces Bevolkingszorg door het versterken en professionaliseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
       1. Blz. 102 Borgen integraliteit van sociale- en fysieke veiligheid
       2. Blz. 103 Conform de afgesproken verdeelsleutel levert Horst aan de Maas 10 personen voor de regionale crisisorganisatie. Zij worden hiervoor opgeleid, getraind en beoefend.
       3. Blz. 104 De lokale crisisorganisatie van Horst aan de Maas wordt jaarlijks bemenst, beoefend en getraind.
       4. Blz. 105 We geven invulling aan de operationele rol van ambtenaar openbare veiligheid (AOV).
    5. Blz. 106 10.4 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 107 Kaders
     2. Blz. 108 Doelstellingen
      1. Blz. 109 Bezien sociale en fysieke veiligheidsvraagstukken in samenhang.
       1. Blz. 110 Er volgen acties om inwoners te betrekken bij het thema veiligheid, zoals Burgernet en Waak voor inbraak.
       2. Blz. 111 We blijven in gesprek met (horeca-)ondernemers, politie en centrummanagement over het convenant Veilig Uitgaan.
       3. Blz. 112 We borgen integraliteit met fysieke veiligheid (kabinet).
       4. Blz. 113 We verlenen vergunningen op basis van APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en bijzondere wetten.
       5. Blz. 114 We zetten de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) drugsgerelateerde criminaliteit voort en evalueren deze.
       6. Blz. 115 We zorgen voor een actueel integraal Veiligheidsbeleid.
      2. Blz. 116 Het versterken en professionaliseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
    6. Blz. 117 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 118 Kengetallen
   2. Blz. 119 Regionale samenwerking en economie
    1. Blz. 120 Regionale samenwerking en economie
    2. Blz. 121 20.1 Toerisme en recreatie
     1. Blz. 122 Kaders
     2. Blz. 123 Doelstellingen
      1. Blz. 124 We behouden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie.
       1. Blz. 125 We geven uitvoering aan de regionale en lokale toeristische visie
       2. Blz. 126 We geven uitvoering aan het Project Maasgaard
       3. Blz. 127 We geven uitvoering aan het Project Park de Peelbergen
       4. Blz. 128 We stellen een regionaal programma vrijetijdseconomie op waaronder gebiedspromotie (leisureport)
       5. Blz. 129 We verbeteren de recreatieve routes door het verstrekken van een vaste bijdrage aan het routebureau
    3. Blz. 130 20.2 Economische zaken, verpachtingen enz.
     1. Blz. 131 Kaders
     2. Blz. 132 Doelstellingen
      1. Blz. 133 Arbeidsmigranten laten zich bij lang verblijf inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).
       1. Blz. 134 We stimuleren dat meer arbeidsmigranten zich laten inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).
      2. Blz. 135 Onze gemeente beschikt over pachtgronden. Deze gronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector. Niet-strategische pachtgronden kunnen worden verkocht.
       1. Blz. 136 We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond
       2. Blz. 137 Wij zetten in op een verdere verbetering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan
      3. Blz. 138 Samen met de universitaire en hbo- onderwijsmogelijkheden kunnen de regionale initiatieven ervoor zorgen dat jongeren die de regio al verlaten hebben, weer terugkeren.
      4. Blz. 139 We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen.
       1. Blz. 140 De gemeente onderzoekt de mogelijkheden en zet in op een dekkend netwerk van snel internet in het buitengebied.
       2. Blz. 141 Door middel van proactief relatiebeheer trekken we nieuwe bedrijven, passend bij onze speerpunten, en koesteren we bestaande bedrijven zodat deze behouden blijven.
       3. Blz. 142 In 2016 wordt een nieuwe economische visie Horst aan de Maas opgeleverd.
       4. Blz. 143 We blijven in gesprek met ondernemers, denken in kansen en werken blijvend aan minder en heldere regels
       5. Blz. 144 We stellen gezamenlijk een grensoverschrijdend agribusinessprogramma op en voeren deze samen uit.
       6. Blz. 145 We verankeren de agribusiness (nog) sterker in de politiek door een goed georganiseerde lobby in de richting van regionale en nationale overheidsinstanties en regeringen.
       7. Blz. 146 We werken aan de opbouw / versterking van het ondernemersnetwerk en de verankering van gemeentelijk accounthouderschap in de organisatie.
    4. Blz. 147 20.3 Bouwen
     1. Blz. 148 Kaders
     2. Blz. 149 Doelstellingen
      1. Blz. 150 We bouwen naar behoefte en economische haalbaarheid.
       1. Blz. 151 We ondersteunen initiatieven als CPO's (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).
       2. Blz. 152 We vullen exploitaties en mogelijkheden in de kernen in samenspraak met de gemeenschap en vanuit kansen in.
      2. Blz. 153 We verlenen op efficiënte wijze omgevingsvergunningen Bouw.
       1. Blz. 154 Voor de bouwactiviteiten die vergunningplichtig zijn, verlenen wij de aangevraagde omgevingsvergunningen binnen de gestelde servicenormen.
    5. Blz. 155 20.4 Bouwgrondexploitatie
     1. Blz. 156 Kaders
     2. Blz. 157 Doelstellingen
      1. Blz. 158 We werken aan een gezond grondbedrijf, waarbij de grondexploitaties in beeld zijn.
       1. Blz. 159 De grondexploitaties worden deskundig beheerd
       2. Blz. 160 Regionale projecten voorzien van gezamenlijke grondexploitaties moeten minimaal dezelfde kwaliteit krijgen.
    6. Blz. 161 Wat gaat dat kosten?
    7. Blz. 162 Kengetallen
   3. Blz. 163 Sociaal domein
    1. Blz. 164 Sociaal domein
    2. Blz. 165 30.1 Leefomgeving en leefbaarheid
     1. Blz. 166 Kaders
     2. Blz. 167 Doelstellingen
      1. Blz. 168 Arbeidsmigranten en statushouders integreren in de lokale samenleving.
       1. Blz. 169 Voor de aanpak van laaggeletterdheid ontwikkelen we nieuwe scholingstrajecten en werken we samen met Cursus Venray en BiblioNu.
       2. Blz. 170 Voor een goede begeleiding van arbeidsmigranten houden we het Servicepunt in Meterik en de stichting Arka in stand.
       3. Blz. 171 We realiseren meer dan de door het Rijk opgelegde taakstelling voor het huisvesten van statushouders.
      2. Blz. 172 Met budgetsubsidies sturen we op realisatie van onze beleidsdoelen.
       1. Blz. 173 De raad krijgt één keer per jaar een samenvatting van de verantwoording van de budgetsubsidies om goed zicht te houden op besteding en resultaten.
      3. Blz. 174 We benutten de maatschappelijke betekenis van sport optimaal om daarmee zoveel mogelijk maatschappelijke effecten te realiseren.
       1. Blz. 175 We faciliteren en ondersteunen onze partners in het ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan meer sport en bewegen van onze inwoners en stimuleren onderlinge samenwerking.
       2. Blz. 176 We werken samen met diverse organisaties uit de lokale samenleving om gezamenlijk bewustwording te creëren van het belang van een sportieve leefstijl.
      4. Blz. 177 We dragen bij aan de randvoorwaarden voor passend onderwijs aan onze jeugdigen.
       1. Blz. 178 Leerplichtige nieuwkomers worden voor wat betreft basisonderwijs zoveel mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs in de buurt opgevangen.
       2. Blz. 179 Op de Eerste Opvang Anderstaligen/Internationale Schakelklas voor leerlingen uit Horst aan de Maas en Venray wordt een passende onderwijsstart gemaakt waarna leerlingen doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs.
       3. Blz. 180 Project clustering accommodaties en accommodatiebeleid. Herijking integraal accommodatiebeleid (incl deelprojecten)
       4. Blz. 181 We actualiseren het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs.
       5. Blz. 182 We houden inhoudelijk toezicht op de leer- en kwalificatieplicht en daaraan gekoppeld het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
       6. Blz. 183 We voeren diverse projecten onderwijs uit.
      5. Blz. 184 We stimuleren cultuurparticipatie en -educatie met name die van jeugd, ouderen en mensen met een beperking. We stimuleren initiatieven die zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte.
       1. Blz. 185 In 2017 herzien we het onderhoudsplan van onze kunst in de openbare ruimte.
       2. Blz. 186 In 2017 kijken we naar manieren om initiatieven die zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte te stimuleren. In dit kader wordt beoordeeld wat een realistisch budget is voor onderhoud en het stimuleren van initiatieven.
       3. Blz. 187 In 2019 is Horst 75 jaar bevrijd. De stichting Horster Historiën wil onderzoek doen naar deze periode en de resultaten mogelijk publiceren in een boek. We bekijken hoe we dit project kunnen ondersteunen.
       4. Blz. 188 We bekijken de mogelijkheden om de Muzikantine i.s.m. het Kunstencentrum Jerusalem een pilot te laten uitvoeren op het gebied van muziekeducatie in het primair onderwijs.
       5. Blz. 189 We onderzoeken de behoefte van de partners op het gebied van cultuur, onderwijs en de verbinding met ouderen en mensen met een beperking. We bekijken of een combinatiefunctionaris hier een verbindende factor in kan zijn.
       6. Blz. 190 We stimuleren cultuurparticipatie en -educatie met name die van jeugd, ouderen en mensen met een beperking. We stimuleren initiatieven die zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte.
      6. Blz. 191 We waarderen en ondersteunen onze vrijwilligersorganisaties onder meer door middel van subsidies.
       1. Blz. 192 De pilot voor het toekennen van vouchers wordt geëvalueerd en bij positief resultaat voortgezet.
      7. Blz. 193 We zorgen voor adequate kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
       1. Blz. 194 We blijven peuterspeelzaalwerk en kinderopvang combineren (kindcentra) en ontwikkelen het Peuter Plus-programma door.
       2. Blz. 195 We zorgen voor goede aansluiting tussen de gebiedsteams en de (boven)regionale jeugdzorgvoorzieningen.
    3. Blz. 196 30.2 Gemeenschapsontwikkeling / Inwonersinitiatieven
     1. Blz. 197 Kaders
     2. Blz. 198 Doelstellingen
      1. Blz. 199 Inwoners en ondernemers zijn goed in staat hun eigen afwegingen te maken en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn een gemeente die inwonersinitiatieven bevordert en daarbij ondersteunt en faciliteert.
       1. Blz. 200 Met ingang van 2017 treedt een nieuw subsidiekader in werking dat we toepassen op subsidieverzoeken door inwonersinitiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg.
       2. Blz. 201 We stellen periodiek een overzicht van nieuwe inwonersinitiatieven op om te delen, te informeren, te erkennen en te inspireren.
       3. Blz. 202 We voeren intern een centraal aanspreekpunt voor inwonersinitiatieven en een breed afstemmingsoverleg rond deze initiatieven in.
    4. Blz. 203 30.3 Preventie
     1. Blz. 204 Kaders
     2. Blz. 205 Doelstellingen
      1. Blz. 206 Door een weloverwogen inzet op preventie voorkomen we dat problemen ontstaan of verergeren.
       1. Blz. 207 We geven invulling aan de sociale kant van het thema duurzaamheid. Dat doen we door een pilot valpreventie.
       2. Blz. 208 We onderzoeken of we bij preventie tot een integrale aanpak binnen het sociaal domein kunnen komen.
       3. Blz. 209 We toetsen diverse preventieve activiteiten aan het kader voor effectieve preventie dat in 2016 is vastgesteld.
      2. Blz. 210 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners.
       1. Blz. 211 Het integraal VVE-programma wordt geactualiseerd.
       2. Blz. 212 In 2017 actualiseren we het gezondheidsbeleid op onderdelen. We doen dat in samenhang met overige beleidsterreinen binnen het sociaal domein.
       3. Blz. 213 In het licht van positieve gezondheid (het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren) verandert de rol van de GGD en leggen we meer nadruk op advisering en preventie vanuit de kennis en informatie die de GGD in huis heeft.
      3. Blz. 214 We werken aan het voorkomen en beperken van overmatig alcohol- en drugsgebruik door jongeren.
       1. Blz. 215 We continueren de huidige inzet samen met onze partners en sluiten aan bij initiatieven van dorpen op het gebied van preventie van alcohol- en drugsgebruik.
    5. Blz. 216 30.4 Werk en Inkomen
     1. Blz. 217 Kaders
     2. Blz. 218 Doelstellingen
      1. Blz. 219 Het SW-bedrijf NLW biedt werk aan inwoners met een SW-indicatie en streeft er daarbij naar het exploitatietekort terug te dringen tot maximaal €1,9 miljoen in 2021.
       1. Blz. 220 Er wordt samengewerkt met collega SW-bedrijven en het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg.
       2. Blz. 221 Het gebruik van de infrastructuur van de NLW-groep wordt geoptimaliseerd.
       3. Blz. 222 We zetten in op de verlaging van de kosten o.a. door verlaging van het ziekteverzuim.
      2. Blz. 223 We streven er naar minstens even veel mensen uit ons uitkeringsbestand te laten uitstromen als dat er instromen.
       1. Blz. 224 Door uitgebreide vraagverheldering, training gericht op taal op de werkvloer en het betrekken van het netwerk van werkgevers zetten we in op snelle integratie van statushouders.
       2. Blz. 225 In 2017 voeren we een eerste verkenning uit van een regionale werkzoekendenbenadering.
       3. Blz. 226 In het kader van preventie sluiten we aan bij de onderwijsnetwerken van VSO en Praktijkonderwijs en denken we mee bij het verder uitbouwen van Baanwijs als effectief netwerk in de keten van school naar werk.
       4. Blz. 227 We intensiveren de samenwerkingsafspraken met ketenpartners zoals de Rabobank.
       5. Blz. 228 We sluiten aan bij de intergemeentelijke commissie van advies Bbz om het oordeel van deze commissie als externe deskundige te kunnen meenemen bij ons besluit over een Bbz-aanvraag.
      3. Blz. 229 We voorkomen het ontstaan en groeien van schuldenproblematiek en bieden een gepaste oplossing voor financiële problematiek met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners.
       1. Blz. 230 Bij de informatievoorziening geven we basale tips en tools waar inwoners met een gewijzigde financiële situatie zelf mee aan de slag kunnen gaan. Het aanreiken van tools wordt onderdeel van de vraagverhelderingsgesprekken.
       2. Blz. 231 Bij geslaagde schuldhulpregelingen bieden we nazorgtrajecten.
       3. Blz. 232 In onze preventieve activiteiten verleggen we het accent naar nieuwkomers en ouderen en voor laagdrempelige hulp zetten we vrijwilligers(organisaties) in.
       4. Blz. 233 Met behulp van communicatiemiddelen geven we meer bekendheid aan de bestaande gemeentelijke regelingen.
       5. Blz. 234 Omdat een groot deel van het budget bijzondere bijstand wordt besteed aan bewindvoerderskosten kijken we in 2017 hoe we hier in de toekomst op een andere manier invulling aan kunnen geven.
      4. Blz. 235 Wij willen, met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, financiële belemmeringen om te participeren voorkomen en wegnemen.
       1. Blz. 236 De besteding van de maatschappelijke participatiebijdrage door volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.
       2. Blz. 237 In 2017 evalueren we de collectieve zorgverzekering voor minima en stellen we deze waar nodig bij.
       3. Blz. 238 Met behulp van communicatiemiddelen geven we meer bekendheid aan de bestaande gemeentelijke regelingen.
       4. Blz. 239 Voor jeugdigen ondersteunen we stichting Leergeld, Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds.
    6. Blz. 240 30.5 Ondersteuning en zorg
     1. Blz. 241 Kaders
     2. Blz. 242 Doelstellingen
      1. Blz. 243 Cliënten met GGZ-problematiek worden zoveel mogelijk in hun eigen omgeving ondersteund.
       1. Blz. 244 Horst aan de Maas participeert in een meerjarige leertuin van Vincent van Gogh Instituut en VGZ gericht op transformatie van de GGZ.
      2. Blz. 245 De ondersteuning en zorg die ingezet wordt voor onze inwoners voldoet aan de principes kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust (transformatie).
       1. Blz. 246 Door middel van het transformatiebudget Sociaal Domein geven we ruimte aan innovatie.
       2. Blz. 247 In 2017 evalueren we de werkprocessen en professionalisering in onze toegang en scherpen we ze aan waar nodig.
       3. Blz. 248 In 2017 intensiveren we de samenwerking met verwijzers voor jeugdhulp zodat we van elkaars expertise op de hoogte zijn. We onderzoeken of het werken met praktijkondersteuners jeugd-GGZ hieraan kan bijdragen.
       4. Blz. 249 In 2017 onderzoeken we in regionaal verband de totstandkoming van een of meerdere vormen van een algemene voorziening huishoudelijk werk.
       5. Blz. 250 In 2017 werken we samen met aanbieders aan transformatie van zorg en ondersteuning en de vertaling daarvan in de inkoop van ondersteuning en zorg voor het jaar 2018.
       6. Blz. 251 Voor de (boven)regionale voorzieningen op het gebied van jeugd kijken we hoe we taken kunnen doorontwikkelen, gericht op een goede aansluiting met de gebiedsteams.
       7. Blz. 252 We geven uitvoering aan de innovaties op het gebied van bovenregionale voorzieningen. Dat doen we aan de hand van een door de raad vastgestelde regionale visie op bovenregionale voorzieningen Wmo.
       8. Blz. 253 We kopen diensten en producten voor zorgtaken in het sociaal domein gezamenlijk in en besteden ze gezamenlijk aan, middels aansluiting bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
       9. Blz. 254 We maken verbinding tussen de toegang ondersteuning en zorg en de verschillende partijen (professioneel en vrijwillig) in het voorliggende veld, specifiek gericht op preventie en signalering.
      3. Blz. 255 Het beleid en de regels op het gebied van zorg en ondersteuning sluiten aan bij de behoeften van onze inwoners en voldoen aan de uitgangspunten kwaliteit, dichtbij, zelfbewust en kostenbewust.
       1. Blz. 256 De Burger Advies Raad (BAR) start een ontwikkeltraject om de 'authentieke stem van de inwoner' zo goed mogelijk een rol te geven.
      4. Blz. 257 Het doelgroepenvervoer is een integraal, adequaat en betaalbaar ingericht.
       1. Blz. 258 Daar waar zelfstandig reizen niet haalbaar is, zetten we leerlingenvervoer in.
       2. Blz. 259 In 2017 zetten we in op kwalitatieve invulling en organisatie van het huidige Wmo vervoer (nu RegioTaxi) met een gemeenschappelijke mobiliteitscentrale voor alle 32 gemeenten van Limburg.
      5. Blz. 260 Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen de waardering en ondersteuning die nodig is om hun taken te kunnen voortzetten.
       1. Blz. 261 In 2017 evalueren we de invoering van de Talentenbank (www.horstaandemaasvoorelkaar.nl).
       2. Blz. 262 In vraagverhelderingsgesprekken bespreken we nadrukkelijk ook wat een mantelzorger zelf aan ondersteuning nodig heeft om zijn zorgtaken gezond te kunnen volhouden.
       3. Blz. 263 We blijven in samenwerking met lokale vrijwilligers en ondernemers en geven invulling aan De dag van de Mantelzorg als waarderende activiteit voor mantelzorgers.
    7. Blz. 264 Wat gaat dat kosten?
    8. Blz. 265 Kengetallen
   4. Blz. 266 Ruimte, wonen en mobiliteit
    1. Blz. 267 Ruimte, wonen en mobiliteit
    2. Blz. 268 40.1 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
     1. Blz. 269 Kaders
     2. Blz. 270 Doelstellingen
      1. Blz. 271 Het hebben van een duurzaam, betrouwbaar openbaar verlichtingsinstallatie dat bijdraagt aan de veiligheid van onze inwoners.
       1. Blz. 272 We voeren het uitvoeringsprogramma volgend uit het OV Beleidsplan 2016-2025 uit.
      2. Blz. 273 We hebben duurzame, veilige en begaanbare civiele kunstwerken.
       1. Blz. 274 We voeren de jaarschijf 2017 van het beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 uit.
       2. Blz. 275 We voeren de jaarschijf 2017 van het beheerplan wegen, bermen, sloten buitengebied 2011-2018 uit.
      3. Blz. 276 We hebben een duurzaam, veilig en begaanbaar wegennet.
       1. Blz. 277 We ronden de aanleg van het fietspad Horst-Broekhuizen en de greenport bikeway af.
       2. Blz. 278 We voeren de gladheidsbestrijding uit conform het jaarlijks vast te stellen gladheidsbestrijdingsplan.
       3. Blz. 279 We voeren de jaarschijf 2017 uit van het wegbeheerplan 2016-2019.
       4. Blz. 280 We voeren de jaarschijf 2017 van het beheerplan wegen, bermen, sloten buitengebied 2011-2018 uit.
    3. Blz. 281 40.2 Openbaar groen, bossen en landschap
     1. Blz. 282 Kaders
     2. Blz. 283 Doelstellingen
      1. Blz. 284 Buiten-spelen draagt bij aan de ontwikkeling en welzijn van een kind. We streven naar voldoende formele en informele speelruimte en een goede spreiding daarvan.
       1. Blz. 285 Bij de inrichting van de openbare ruimte kijken we creatief naar laagdrempelige en toegankelijke sportgelegenheden.
       2. Blz. 286 We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Beheerplan openbare speelruimte 2015-2019.
       3. Blz. 287 We voeren meerdere cylische inspectierondes per jaar uit om te voldoen aan onze wettelijke zorgplicht.
      2. Blz. 288 Het openbaar groen levert een positieve bijdrage aan de woon en werkomgeving.
       1. Blz. 289 Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door mensen met een SW indicatie (opgave social return).
       2. Blz. 290 We bestrijden incidenteel luizen in bomen.
       3. Blz. 291 We bestrijden pleksgewijs de eikenprocessierups, volgens de Leidraad eikenprocessierups beheersing.
       4. Blz. 292 We betrekken inwoners bij de planvorming en inrichting van het openbaar groen.
       5. Blz. 293 We faciliteren buurt- en bewoners-initiatieven met betrekking tot beheer openbaar groen.
       6. Blz. 294 We geven inhoud aan het plan van aanpak op voor de lanenproblematiek in Griendtsveen.
       7. Blz. 295 We hebben voor eind 2017/begin 2018 onze landschapselementen gecontroleerd en aangepast in GBI
       8. Blz. 296 We onderhouden het openbaar groen in drie niveau's, namelijk goed (hoofdgroenstructuur en groene parels), basis (woonwijken en buiten de bebouwde kom) en sober (bedrijventerreinen).
       9. Blz. 297 We voeren cyclische boomcontroles uit om te voldoen aan onze wettelijke zorgplicht.
       10. Blz. 298 We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Beheerplan Openbaar Groen 2016 - 2019.
       11. Blz. 299 We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Bosbeheerplan 2015 - 2020.
       12. Blz. 300 We voeren op beperkte schaal omvormingen uit door de beperkte beschikbare middelen.
       13. Blz. 301 We werken voor eind 2018 het onderwerp 'mensgerichte natuur' uit.
      3. Blz. 302 Ons landschap is ons visitekaartje voor toeristen en inwoners. We onderhouden het landschap zodanig dat het een visitekaartje blijft.
       1. Blz. 303 Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door mensen met een SW-indicatie (opgave social return) LBN.
       2. Blz. 304 We leggen verbanden tussen het maatschappelijk middenkader.
       3. Blz. 305 We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Beheerplan landschappelijke elementen 2011-2020.
       4. Blz. 306 We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Bosbeheerplan 2015 - 2020.
       5. Blz. 307 We voeren de jaarschijf 2017 uit voor de recreatieve voorzieningen.
       6. Blz. 308 We werken voor eind 2018 het onderwerp 'mensgerichte natuur' uit.
    4. Blz. 309 40.3 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 310 Kaders
     2. Blz. 311 Doelstellingen
      1. Blz. 312 We streven naar een goede ruimtelijke ordening van het grondgebied van Horst aan de Maas waarbij we de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen behouden en versterken.
       1. Blz. 313 KR-maatregelen, beekherstel programma's
       2. Blz. 314 Vanuit het POL worden op regionale schaal visies opgesteld.
       3. Blz. 315 We ontwikkelen de Structuurvisie door.
       4. Blz. 316 We ronden de procedure op om te komen tot een nieuw bestemmingsplan Buitengebied (inclusief MER) af.
       5. Blz. 317 We stellen overige bestemmingsplannen vast.
       6. Blz. 318 We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit.
       7. Blz. 319 We werken verder aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.
    5. Blz. 320 40.4 Volkshuisvesting
     1. Blz. 321 Kaders
     2. Blz. 322 Doelstellingen
      1. Blz. 323 Samen met publieke en commerciële partners houden we de kwaliteit en de kwantiteit van de woningvoorraad in Horst aan de Maas op peil, zowel voor de korte als de lange termijn.
       1. Blz. 324 Masterplan wonen, goed wonen voor iedereen wordt uitgevoerd en hierin is tevens aandacht voor de huisvesting van doelgroepen , waaronder statushouders
       2. Blz. 325 Prestatieafspraken, voortgang en evaluatie.
       3. Blz. 326 We jagen nieuwe concepten en initiatieven op de woningmarkt aan en implementeren die.
    6. Blz. 327 40.5 Afvalverwijdering
     1. Blz. 328 Kaders
     2. Blz. 329 Doelstellingen
      1. Blz. 330 We voeren op een duurzame wijze de wet milieubeheer uit om het huishoudelijk afval in te zamelen.
       1. Blz. 331 We vervangen geleidelijk aan alle afgeschreven tuinkorven door een nieuw, verbeterd model
    7. Blz. 332 40.6 Riolering, waterkering, afwatering
     1. Blz. 333 Kaders
     2. Blz. 334 Doelstellingen
      1. Blz. 335 De waterkering langs de Maas is kwalitatief goed en veilig.
       1. Blz. 336 In het kader van de gebiedsontwikkeling OMA wordt het beschermingsniveau van het cluster woningen aan de Veerweg in Broekhuizen aangepast naar 1:250.
       2. Blz. 337 In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen- Wanssum (GOW).
       3. Blz. 338 We volgen actief de ontwikkelingen door het Waterschap met betrekking tot de dijkverzwaring in Grubbenvorst.
       4. Blz. 339 We volgen actief de ontwikkelingen door het Waterschap met betrekking tot de dijkverzwaring in Lottum.
      2. Blz. 340 We hebben een kwalitatief goede afwatering op het gehele grondgebied.
       1. Blz. 341 Eind 2016 stellen we het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (vGRP 2017-2021) vast.
       2. Blz. 342 We voeren de jaarschijf 2017 uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021.
      3. Blz. 343 We streven naar een optimale kostenbeheersing.
       1. Blz. 344 Als deelnemer van het regionale Waterpanel, zorgen we voor samenwerking en een optimale kostenbeheersing.
    8. Blz. 345 40.7 Milieu en duurzaamheid
     1. Blz. 346 Kaders
     2. Blz. 347 Doelstellingen
      1. Blz. 348 Milieu-effecten van nieuwe en bestaande ontwikkelingen zijn in beeld en worden gemonitord.
       1. Blz. 349 We monitoren actief de vastgestelde randwaarden voor het geluid, stof en andere milieuaspecten voor de centrale verwerkingsinstallatie voor zand en grind
       2. Blz. 350 We volgen het grootschalig gezondheidsonderzoek van het RIVM
      2. Blz. 351 We stimuleren en faciliteren de thema's uit het programma duurzaamheid.
       1. Blz. 352 In 2017 voeren we acht actiepunten uit van het thema 'Duurzaam Bouwen en Wonen', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018 (Duurzaam bouwen en wonen).
       2. Blz. 353 In 2017 voeren we acht actiepunten uit van het thema 'Duurzame Overheid', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018.
       3. Blz. 354 In 2017 voeren we twee actiepunten uit van het thema 'Duurzaam gezond', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018.
       4. Blz. 355 In 2017 voeren we vijf actiepunten van het thema 'Duurzaam Ondernemen', uit het Actieplan Duurzaamheid 2014-2018.
      3. Blz. 356 We voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de wet op de lijkbezorging.
       1. Blz. 357 We zorgen voor een adequaat beheer van de begraafplaats in Grubbenvorst.
      4. Blz. 358 Wij verlenen op efficiënte wijze omgevingsvergunningen Milieu.
       1. Blz. 359 We verlenen omgevingsvergunningen milieu binnen de gestelde servicenormen
    9. Blz. 360 40.8 Openbaar vervoer
     1. Blz. 361 Kaders
     2. Blz. 362 Doelstellingen
      1. Blz. 363 Er zijn goede verkeersverbindingen (per auto, fiets, openbaar vervoer) en aantrekkelijke recreatieve routestructuren. We zorgen voor een betrouwbare bereikbaarheid voor het sociaal, economisch en toeristisch-recreatief functioneren.
       1. Blz. 364 De gemeente ondersteunt de inzet van de provincie voor de realisatie van Station Grubbenvorst / Greenport.
       2. Blz. 365 We behouden de huidige status van station Horst-Sevenum en werken een oplossing uit voor het verkeersknelpunt overgang Horst-Sevenum.
       3. Blz. 366 We houden vijf veerverbindingen over de Maas in stand door deel te nemen aan de GR Maasveren Limburg Noord.
    10. Blz. 367 Wat gaat dat kosten?
    11. Blz. 368 Kengetallen
   5. Blz. 369 Financiële situatie
    1. Blz. 370 Financiële situatie
    2. Blz. 371 50.1 Uitvoering wet WOZ, Onroerende zaak- en overige belastingen
     1. Blz. 372 Kaders
     2. Blz. 373 Doelstellingen
      1. Blz. 374 In 2017 versturen we 15% van de gemeentelijke gecombineerde aanslagen digitaal.
       1. Blz. 375 We maken het voor inwoners mogelijk hun aanslag gemeentelijke belastingen via de Berichtenbox van Mijn Overheid te ontvangen.
      2. Blz. 376 Ondernemers krijgen tijdig (juli van het lopende jaar) duidelijkheid over de tarieven toeristenbelasting voor het volgend jaar.
       1. Blz. 377 We bepalen de tarieven toeristenbelasting voor het komend jaar met het vaststellen van de Kadernota.
      3. Blz. 378 We hanteren een streng, rechtvaardig invorderingsbeleid met een sociaal karakter.
       1. Blz. 379 Inwoners en zelfstandig ondernemers die een inkomen hebben rond het bestaansminimum komen in aanmerking voor kwijtschelding van hun gemeentelijke privébelastingen.
       2. Blz. 380 We monitoren en verzamelen kengetallen over invordering en kwijtschelding.
      4. Blz. 381 We heffen gemeentelijke belastingen.
       1. Blz. 382 We geven op adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen.
      5. Blz. 383 We verbeteren de bestaande efficiënte uitvoering van de wet WOZ nog verder, met behoud van de kwalificatie 'goed' van de Waarderingskamer.
       1. Blz. 384 We geven adequate uitvoering aan de uitvoering van de wet WOZ.
       2. Blz. 385 We optimaliseren de afhandeling bezwaar- & beroepschriften door het verkorten van de doorlooptijd en het te allen tijden beschikbaar hebben van actuele procesinformatie.
       3. Blz. 386 We zetten digitale mogelijkheden (PIP, Mijn Overheid) in voor het verstrekken en ontsluiten van WOZ informatie.
    3. Blz. 387 50.2 Financiering en algemene lasten en baten
     1. Blz. 388 Kaders
     2. Blz. 389 Doelstellingen
      1. Blz. 390 We laten de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande behoefte qua financiering.
       1. Blz. 391 Budgetten / middelen worden toegekend aan de activiteiten die we willen realiseren.
       2. Blz. 392 We beschikken over een actueel en effectief financieel kader (o.a. treasury-statuut, nota reserves & voorzieningen, verordening ex art 212, 213 & 213a) .
       3. Blz. 393 We geven actueel en volledig inzicht in de ontwikkeling van budgetten in de komende jaren en concretiseren en realiseren onderkende ombuigingen.
       4. Blz. 394 We zetten een adequate liquiditeitsprognose op die maandelijks wordt geactualiseerd.
    4. Blz. 395 Wat gaat dat kosten?
    5. Blz. 396 Kengetallen
   6. Blz. 397 Lokale heffingen
    1. Blz. 398 Lokale heffingen
    2. Blz. 399 Kaders
    3. Blz. 400 Doelstellingen
     1. Blz. 401 De lastendruk (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor de inwoners en bedrijven blijft in de periode 2015 -2018 gemiddeld gelijk en wordt alleen gecorrigeerd voor inflatie.
      1. Blz. 402 Jaarlijks actualiseren we de belastingverordeningen inclusief tarieven actualiseren en laten we deze vaststellen door de gemeenteraad.
      2. Blz. 403 We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling bedrijven in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.
      3. Blz. 404 We monitoren de gemeentelijke lastendrukontwikkeling huishoudens in Horst aan de Maas in relatie tot de regio.
     2. Blz. 405 De tarieven van alle overige belastingen en heffingen worden maximaal gecorrigeerd voor inflatie (0,9%).
      1. Blz. 406 Jaarlijks actualiseren we de belastingverordeningen inclusief tarieven actualiseren en laten we deze vaststellen door de gemeenteraad.
     3. Blz. 407 Maximaal 100% kostendekkendheid voor heffingen die hoogstens 100% kostendekkend mogen zijn.
      1. Blz. 408 Jaarlijks brengen we de totaal begrote en werkelijke kosten en opbrengsten van de heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn in beeld.
    4. Blz. 409 Tabellen paragraaf A: Lokale heffingen
   7. Blz. 410 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 411 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    2. Blz. 412 Weerstandsvermogen en risico's
     1. Blz. 413 Weerstandsvermogen en risico's
     2. Blz. 414 Kaders
     3. Blz. 415 Doelstellingen
      1. Blz. 416 We zorgen voor voldoende weerstandsvermogen om risico's af te dekken (met een zekerheid van 90%).
       1. Blz. 417 Eenmaal per vier jaar actualiseren we de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen.
       2. Blz. 418 We bepalen 2 keer per jaar de hoogte van de algemene risico's .
       3. Blz. 419 We berekenen en toetsen het weerstandsvermogen en rapporteren hierover.
    3. Blz. 420 Kengetallen
   8. Blz. 421 Onderhoud en kapitaalgoederen
    1. Blz. 422 Onderhoud en kapitaalgoederen
    2. Blz. 423 Kaders
    3. Blz. 424 Doelstellingen
     1. Blz. 425 We geven inzicht in het beleidskader van de kapitaalgoederen, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de relatie met de programmabegroting, conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).
      1. Blz. 426 Het opstellen, 4-jaarlijks actualiseren en laten besluiten over de kaders en doelstellingen van de onderhouds- en beheerprogramma's t.a.v. kapitaalgoederen in de openbare ruimte
      2. Blz. 427 We geven inzicht in de kapitaalgoederen t.a.v. wegen, riolering, water, groen en (gemeentelijke)gebouwen, inclusief de financiële consequenties
    4. Blz. 428 Dienstgebouwen (DG)
     1. Blz. 429 Dienstgebouwen (DG)
     2. Blz. 430 Kaders
     3. Blz. 431 Doelstellingen
      1. Blz. 432 Planmatig meerjarig onderhoud van gemeentelijk vastgoed
       1. Blz. 433 We actualiseren het Meerjarig Onderhoudsplan met een scope van 20-40 jaar.
       2. Blz. 434 We analyseren de contracten om onderhoud van accommodaties door gebruikers te laten doen, waarbij prestatieafspraken worden meegenomen.
       3. Blz. 435 We sturen waar nodig bij om de begroting en het uitvoeringsplan te laten matchen.
       4. Blz. 436 We vertalen het Meerjarig Onderhoudsplan naar een Meerjarig Uitvoeringsplan met een scope van 5 jaar.
       5. Blz. 437 We verzorgen de inkoop en aanbesteding van diensten en werken rond vastgoedbeheer.
       6. Blz. 438 We voeren een Meerjarig Onderhoudsplan uit met een scope van 20-40 jaar.
       7. Blz. 439 We werken aan het vernieuwen van het klimaatsysteem.
      2. Blz. 440 Voor gemeentelijk vastgoed voor eigen gebruik geldt beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's
       1. Blz. 441 We adviseren over huisvestingsconcepten voor het ambtelijk apparaat.
       2. Blz. 442 We zetten in op herbestemming van het voormalige gemeentehuis in Grubbenvorst.
      3. Blz. 443 We adviseren bij aan- en verkoop, nieuwbouw, renovatie, restauratie en onderhoud
       1. Blz. 444 We adviseren bij aan- en verkoop
       2. Blz. 445 We doen aan leegstandsmanagement van vastgoed
      4. Blz. 446 We beheren en onderhouden vastgoedobjecten met cultureel of maatschappelijk nut.
       1. Blz. 447 Evenementenkasten en wateraansluitpunten
       2. Blz. 448 Fontein in het centrum van Horst
       3. Blz. 449 Kunstobjecten in de openbare ruimte
       4. Blz. 450 Monumenten in de openbare ruimte
      5. Blz. 451 We nemen duurzaamheidsmaatregelen voor eigen vastgoed waardoor we een hoge score halen op de duurzaamheidsschaal.
       1. Blz. 452 In C.C. 't Gasthoês worden energiebesparende aanpassingen gedaan.
       2. Blz. 453 We doen grootschalige technische aanpassingen in het zwembad.
       3. Blz. 454 We regelen duurzame energie-opwekkers op eigen accommodaties in.
       4. Blz. 455 We stellen een integraal duurzaamheidsplan voor eigen vastgoed op.
       5. Blz. 456 We verbeteren de thermische isolatie van eigen accommodaties.
       6. Blz. 457 We voeren een duurzaamheids-inspectie uit voor gemeentelijke vastgoedobjecten.
       7. Blz. 458 We voorzien het gemeentehuis van LED-verlichting.
      6. Blz. 459 We ontwikkelen een centraal aangestuurde vastgoedorganisatie door in 2017
       1. Blz. 460 We analyseren modellen gemeentelijke vastgoedorganisaties.
       2. Blz. 461 We realiseren een Vastgoed Management Informatie Systeem.
       3. Blz. 462 We rollen gemeentelijke vastgoedorganisatie uit.
       4. Blz. 463 We verbinden de relevante beleidsdoelen aan vastgoed
      7. Blz. 464 We stellen vastgoed beschikbaar voor maatschappelijke (beleids)doelen gerelateerd aan het collegeprogramma (kader is o.a. accommodatienota). Ook hiervoor geldt: beperkt bezit, financieel gezond en met beheersbare risico's.
       1. Blz. 465 Het toegangsproces wordt heringericht met een verenigingspilot.
       2. Blz. 466 We leveren input voor herijking van het accommodatiebeleid.
       3. Blz. 467 We verhuren accommodaties aan verenigingen binnen de financiële en maatschappelijke kaders die gesteld zijn in het accommodatiebeleid.
    5. Blz. 468 Tabellen Paragraaf C: Onderhoud Kapitaalgoederen
   9. Blz. 469 Financiering
    1. Blz. 470 Financiering
    2. Blz. 471 Kaders
    3. Blz. 472 Doelstellingen
     1. Blz. 473 Bij de gemeentelijke financiering voldoen we aan wettelijke kaders en vastgestelde gemeentelijke verordeningen
      1. Blz. 474 Bij de begroting maken we volgens voorgeschreven schema van de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en rentetoerekeningsmethodiek inzichtelijk.
      2. Blz. 475 De rente wordt jaarlijks berekend en toegerekend aan de grondexploitaties volgens de richtlijnen van het BBV (notitie grondexploitaties 2016).
      3. Blz. 476 Het renteomslagpercentage wordt jaarlijks berekend en toegepast..
      4. Blz. 477 Het toerekenen van rente aan de Activa voldoet aan de richtlijnen van het BBV (notitie rente 2017)
      5. Blz. 478 Per kwartaal monitoren we de kasgeldlimiet en we ondernemen waar nodig acties om langdurige overschrijding te beperken.
      6. Blz. 479 We beheersen de renterisico's bij herfinanciering en voldoen aan de renterisiconorm (wet FIDO).
      7. Blz. 480 We bewaken de kasgeldlimiet binnen de kaders van de wet FIDO.
     2. Blz. 481 We geven inhoud aan de gemeentelijke bijdrage in het terugdringen van het EMU-tekort.
      1. Blz. 482 Via IV3 leveren we periodiek de berekening van het gemeentelijk EMU-saldo.
      2. Blz. 483 We berekenen twee keer per jaar het gemeentelijke aandeel EMU-tekort.
    4. Blz. 484 Tabellen Paragraaf D: Financiering
   10. Blz. 485 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 486 Bedrijfsvoering
    2. Blz. 487 Doelstellingen
     1. Blz. 488 IV. Centrale sturing op inrichting en uitvoering van de informatievoorziening
      1. Blz. 489 Zaakgericht werken wordt geïmplementeerd.
     2. Blz. 490 IV. Verbeterde bedrijfsvoering binnen de organisatie
      1. Blz. 491 Zaakgericht werken wordt geïmplementeerd.
     3. Blz. 492 IV. Verbeterde ICT dienstverlening naar de organisatie
     4. Blz. 493 IV. Verbeterde ICT planning & control cyclus
    3. Blz. 494 Human Resource Management (HRM)
     1. Blz. 495 Kaders
     2. Blz. 496 Doelstellingen
      1. Blz. 497 De gemeente is een goede werkgever. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar.
       1. Blz. 498 De gemeente Horst aan de Maas voldoet aan de maatschappelijke doelstelling voor het creëren van functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (garantiebanen) en heeft eind 2016 vier garantiebanen gecreëerd.
       2. Blz. 499 Via het Project PIT ‘Potentials in Training’ geven we pas afgestudeerde jongeren uit Horst aan de Maas de kans zich verder te ontwikkelen en te bouwen aan hun cv en hun netwerk.
       3. Blz. 500 We herzien ons beleid op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom.
       4. Blz. 501 We ontwikkelen initiatieven die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij de gemeente Horst aan de Maas.
       5. Blz. 502 We organiseren en stimuleren regionale mobiliteit om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken.
      2. Blz. 503 Sturen op personele ontwikkeling
       1. Blz. 504 We ondersteunen individuele maatwerktrajecten.
       2. Blz. 505 We stimuleren personele ontwikkeling.
      3. Blz. 506 We dragen bij aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie.
       1. Blz. 507 We borgen een proces om te komen tot optimale sturing op personele en organisatorische ken- en stuurgetallen.
       2. Blz. 508 We digitaliseren HRM-processen.
       3. Blz. 509 We geven uitvoering en invulling aan rechtspositionele ontwikkelingen op grond van cao-afspraken en wetswijzigingen.
      4. Blz. 510 We leveren een bijdrage aan de organisatieontwikkeling.
       1. Blz. 511 We geven invulling aan regionale HRM-samenwerking op de thema’s arbeidsmarkt, mobiliteit, garantiebanen, arbeidsvoorwaarden en E-HRM.
       2. Blz. 512 We laten het functiehuis aansluiten bij organisatie en herzien het op team- en individueel niveau.
       3. Blz. 513 We stellen een strategische personeelsplanning op met als doel ‘de juiste persoon op de juiste plek’
    4. Blz. 514 Informatievoorziening (IV)
     1. Blz. 515 Informatievoorziening (IV)
     2. Blz. 516 Kaders
     3. Blz. 517 Doelstellingen
      1. Blz. 518 De dienstverlening van Informatievoorziening aan de organisatie is up-to-date.
       1. Blz. 519 De processen informatiebeheer worden verbeterd.
       2. Blz. 520 We leveren de producten en diensten Informatievoorziening.
       3. Blz. 521 We verbeteren de processen voor functioneel beheer.
       4. Blz. 522 We verbeteren de processen voor technisch beheer.
       5. Blz. 523 We vergroten de bereikbaarheid.
       6. Blz. 524 We voeren rapportages en monitoring van informatiesystemen in.
       7. Blz. 525 We zorgen voor coördinatie en prioritering voor beheer en ontwikkelingen.
      2. Blz. 526 De planning- & control-cyclus voor Informatievoorziening wordt verbeterd.
       1. Blz. 527 We beheren budgetten.
       2. Blz. 528 We geven eerder en vollediger inzicht in de planning van informatievoorzieningsontwikkelingen
       3. Blz. 529 We geven eerder en vollediger inzicht in de verantwoording over IV-investeringen.
       4. Blz. 530 We voeren contractbeheer en leveranciermanagement uit.
      3. Blz. 531 We dragen bij aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de organisatie.
       1. Blz. 532 We ontwikkelen gegevensregistraties en –rapportages door.
       2. Blz. 533 We vernieuwen onze ICT-infrastructuur.
       3. Blz. 534 We voeren een samenhangende systematiek van geografische informatie in.
      4. Blz. 535 We organiseren centrale sturing op de inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening.
       1. Blz. 536 We voeren het Informatiebeleidsplan uit.
       2. Blz. 537 We voeren het portfoliomanagement uit.
       3. Blz. 538 We werken onder architectuur.
       4. Blz. 539 Zaakgericht werken wordt geïmplementeerd.
      5. Blz. 540 We waarborgen de duurzame toegankelijkheid van de archieven.
       1. Blz. 541 We verbeteren de duurzame toegankelijkheid van de overgebrachte archieven.
    5. Blz. 542 Kabinet (KAB)
     1. Blz. 543 Kabinet (KAB)
     2. Blz. 544 Kaders
     3. Blz. 545 Doelstellingen
      1. Blz. 546 De processen en werkwijze voor de behandeling van bezwaarschriften zijn up-to-date.
       1. Blz. 547 De bezwarencommissie brengt een jaarverslag over 2016 uit.
       2. Blz. 548 Jaarlijks hebben bestuur en bezwarencommissie een evaluatiegesprek
       3. Blz. 549 We brengen het klachtenproces bij de organisatie onder de aandacht
      2. Blz. 550 Door inzet van subsidiecoördinatie wordt geld verdiend en bespaard binnen projecten en verdient de externe inhuur zichzelf terug
       1. Blz. 551 We coördineren en onderhouden regionale contacten met betrekking tot subsidiebewustzijn en treden op als gesprekspartner voor stakeholders in de gemeente Horst aan de Maas.
       2. Blz. 552 We stimuleren kennisontwikkeling en bewustwording richting organisatie over subsidieverwerving en –coördinatie.
      3. Blz. 553 Er is een ingericht platform voor inkoopadvies en contractbeheer.
       1. Blz. 554 We actualiseren ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.
       2. Blz. 555 We doen nader onderzoek naar de nut en noodzaak en het gebruik van Contractbeheer als controle-instrument.
       3. Blz. 556 We geven een onderzoeksopdracht naar de invulling van de inkoopadviesfunctie.
       4. Blz. 557 We introduceren een gemeentelijke inkoopkalender.
      4. Blz. 558 Going concern Algemene Juridische Zaken (AJZ)
      5. Blz. 559 We geven het duiden van juridische risico's en gevolgen van projecten of voorstellen een duidelijke plek binnen het besluitvormingsproces.
       1. Blz. 560 Juridische control wordt geborgd als onderdeel van de P&C-cylcus.
      6. Blz. 561 We verbeteren de juridische kwaliteit van producten en diensten.
       1. Blz. 562 We geven advies over de invulling, plaats en inhoud van de juridische functie binnen de gemeente.
       2. Blz. 563 We herijken het actieplan Juridische Kwaliteitszorg.
       3. Blz. 564 We implementeren het beheer GVOP (gemeenschappelijk voorziening officiele publicaties) en het CVDR (centrale voorziening decentrale regelgeving)
       4. Blz. 565 We voorzien bestuur, management en organisatie van juridisch advies.
   11. Blz. 566 Verbonden partijen
    1. Blz. 567 Verbonden partijen
    2. Blz. 568 Tabellen paragraaf F: Verbonden partijen
   12. Blz. 569 Grondbeleid
    1. Blz. 570 Grondbeleid
    2. Blz. 571 Kaders
    3. Blz. 572 Doelstellingen
     1. Blz. 573 Voorwaarde scheppen voor- en faciliteren van de bestuurlijk- en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door middel van gemeentelijk grondbeleid.
      1. Blz. 574 Jaarlijks stellen we de Projectenrapportage bij de jaarrekening en een tussentijdse Herzieningsrapportage op.
      2. Blz. 575 Jaarlijks stelt de raad de Grondprijzen vast via de Nota Grondprijzen.
      3. Blz. 576 We stellen het gemeentelijk grondbeleid op en laten het vaststellen door middel van de Nota Grondbeleid.
    4. Blz. 577 Tabellen paragraaf G: Grondbeleid
   13. Blz. 578 Ombuigingen
    1. Blz. 579 Ombuigingen
    2. Blz. 580 Kaders
    3. Blz. 581 Doelstellingen
     1. Blz. 582 Inzicht verschaffen in de omvang en voortgangsrealisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.
      1. Blz. 583 Wij monitoren en rapporteren periodiek over de ombuigingen
    4. Blz. 584 Tabellen Paragraaf H: Ombuigingen
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap